Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
89Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Principii Si Metode de Consiliere

Principii Si Metode de Consiliere

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,393|Likes:
Published by vulpitza75

More info:

Published by: vulpitza75 on Jun 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2015

pdf

text

original

 
 Principii 
 ş
i metode de consiliere
Capitolul 3PRINCIPII
Ş
I METODE DE CONSILIERE
 
3.1. Preg
ă
tirea consilierului
Consilierea este un proces complex care nu poate fi realizat intuitiv saudup
ă
sim
ţ
ul comun. Consilierea încorporeaz
ă
informa
ţ
ii
ş
i metode din mai multediscipline psihologice.
 Preg 
ă 
tirea consilierului
presupune asimilarea unor repereteoretice
ş
i aplicative din urm
ă
toarele domenii:
 
 psihologia dezvolt
ă
rii
 
 psihologia comportamentului
 
 psihologia personalit
ăţ
ii
 
 psihologia s
ă
n
ă
t
ăţ
ii
 
 psihologia social
ă
 
 
teorii
ş
i tehnici de consiliere
 
autocunoa
ş
tereTotodat
ă
, consilierea implic
ă
dezvoltarea unor atitudini
ş
i abilit
ăţ
i fundamentale,
ă
ă
de care procesul de consiliere nu poate duce la efectele conturate de îns
ăş
iobiectivele consilierii.
3.2. Atitudinile consilierului
Procesul de consiliere implic
ă
o rela
ţ
ie special
ă
între consilier 
ş
i elevi,rela
ţ
ie bazat
ă
pe responsabilitate, confiden
ţ
ialitate, încredere
ş
i respect. Profesorulconsilier are obliga
ţ
ia de a proteja interesele elevului/elevilor. Orice proces deconsiliere trebuie s
ă
înceap
ă
prin asumarea de c
ă
tre consilier a responsabilit
ăţ
iirespect
ă
rii unui sistem de valori
ş
i coduri stabilite de asocia
ţ
iile de specialitate.Sistemul de valori al consilierului se fundamenteaz
ă
pe filozofia psihologieiumaniste
ş
i a înv
ăţă
mântului centrat pe elev.Filozofia rela
ţ
iei dintre consilier 
ş
i elevi se bazeaz
ă
pe dou
ă
asump
ţ
iifundamentale:1
.“Toate persoanele sunt speciale
 ş
i valoroase pentru c
ă 
sunt unice.”
 Profesorul-consilier faciliteaz
ă
con
ş
tientizarea de c
ă
tre elevi a conceptului deunicitate
ş
i de valoare necondi
ţ
ionat
ă
ale oric
ă
rei persoane.
21
 
Consiliere educa
 ţ 
ional 
ă
 
2.
“Fiecare persoan
ă 
este responsabil 
ă 
pentru propriile decizii.”
 Persoanele î
ş
i manifest
ă
unicitatea
ş
i valoarea prin deciziile pe care le iau. Unul dinobiectivele orelor de consiliere este acela de a-i înv
ăţ
a pe elevi s
ă
ia deciziiresponsabile
ş
i s
ă
-
ş
i asume consecin
ţ
ele ac
ţ
iunilor lor.Profesorii-consilieri au obliga
ţ
ia de a respecta confiden
ţ
ialitateainforma
ţ
iilor primite în timpul orelor de consiliere. Dezv
ă
luirea informa
ţ
iilor trebuie f 
ă
cut
ă
numai cu acordul explicit al elevului/elevilor.Atitudinile fundamentale ale consilierului, în absen
ţ
a c
ă
rora procesul deconsiliere nu î
ş
i atinge scopul formativ, sau chiar mai mult, poate avea consecin
ţ
econtrare, sunt redate în tabelul 3.1.
Tabel 3.1. Atitudinile consilierului
 
Acceptarea necondi
ţ
ionat
ă
 
 
Empatia
 
 
Congruen
ţ
a
 
 
Colaborarea
 
 
Gândirea pozitiv
ă
 
 
Responsabilitatea
 
 
Respectul
 3.2.1. Acceptarea necondi
ţ
ionat
ă
 
Acceptarea este atitudinea care are la baz
ă
urm
ă
toarele principii: fiin
ţ
auman
ă
este valoroas
ă
 
ş
i pozitiv
ă
prin esen
ţ
a sa, are capacitatea sau poten
ţ
ialul de aface alegeri responsabile, are dreptul s
ă
ia decizii asupra vie
ţ
ii personale
ş
i de a-
ş
iasuma propria via
ţă
. Acceptarea este atitudinea de recunoa
ş
tere a demnit
ăţ
ii
ş
ivalorii personale ale elevilor, cu punctele lor tari sau slabe, calit
ăţ
i sau defecte,atitudini pozitive sau negative, interese constructive sau sterile, gânduri, tr 
ă
iri saucomportamente, f 
ă
ă
a critica, judeca, controla
ş
i mai ales f 
ă
ă
a condi
ţ
ionaaprecierea -
“Te voi aprecia, dac
ă 
…”
. Acceptarea necondi
ţ
ionat
ă
este premisafundamental
ă
a procesului de dezvoltare personal
ă
 
ş
i de optimizare a func
ţ
ion
ă
rii persoanei. Valorizarea elevilor nu trebuie s
ă
fie condi
ţ
ionat
ă
de grupul social deapartenen
ţă
, de ras
ă
, sex, religie, nivelul performan
ţ
elor 
ş
colare, valori
ş
i atitudini personale, comportamente.Acceptarea necondi
ţ
ionat
ă
nu este echivalent
ă
cu aprobarea oric
ă
reiatitudini sau a oric
ă
rui comportament, cu neutralitate sau ignorare, cu simpatie
ş
itoleran
ţă
. Acceptarea unei persoane nu presupune nici aprobarea nici dezaprobareaa ceea ce spune sau simte persoana. Este acceptarea modului în care persoana simtesau crede în mod diferit de ceilal
ţ
i. Nu este indicat
ă
utilizarea evalu
ă
rilor de genul:
“nu ar trebui s
ă 
sim
 ţ 
i a
 ş
a”, “b
ă 
ie
 ţ 
ii nu trebuie s
ă 
plâng 
ă 
”, “fetele nu se poart 
ă 
 niciodat 
ă 
a
 ş
a”.
Riscul aprob
ă
rii sau dezaprob
ă
rii este c
ă
elevul î
ş
i percepe
22
 
 Principii 
 ş
i metode de consiliere
valoarea numai prin interpret
ă
rile
ş
i evalu
ă
rile pe care le face profesorul în situa
ţ
iade aprobare sau dezaprobare a comportamentelor sale.Acceptarea nu înseamn
ă
s
ă
ai o atitudine de neutralitate sau indiferen
ţă
fa
ţă
 de modul în care gânde
ş
te sau mai ales simte o persoan
ă
.
“Nu este nici o problem
ă 
”, “las
ă 
 , nu te mai nec
ă 
 ji”
sunt forme verbale de minimalizare sauignorare a tensiunilor elevului. Aceast
ă
atitudine are ca efect invalidarea moduluiîn care fiecare persoan
ă
percepe diferit un eveniment sau o situa
ţ
ie. Acceptarea esteo atitudine pozitiv
ă
, de în
ţ
elegere a persoanei
ş
i nu una neutr 
ă
. Neutralitatea ducela perceperea de c
ă
tre elev a indiferen
ţ
ei din partea profesorului
.
O alt
ă
interpretare eronat
ă
a accept
ă
rii este simpatia. Simpatia este diferit
ă
 de acceptare prin implicarea emo
ţ
ional
ă
mai intens
ă
din partea profesorului fa
ţă
deun anumit elev. Simpatia poate conduce
ş
i la atitudini discriminative fa
ţă
de ceilal
ţ
ielevi. Ea este mai degrab
ă
consecin
ţ
a sentimentelor pe care le simte profesorul-consilier fa
ţă
de un elev (
“Apreciez elevii care au valori personale pe care eu leapreciez”)
ş
i mai pu
ţ
in focalizarea pe sentimentele elevilor.
 
Simpatia exprim
ă
oatitudine de p
ă
rtinire. În consiliere conteaz
ă
mai pu
ţ
in percep
ţ
iile
ş
i sentimentelecelui care consiliaz
ă
, cât sentimentele celor consilia
ţ
i.Toleran
ţ
a este o alt
ă
dificultate în dezvoltarea accept
ă
rii necondi
ţ
ionate Afi tolerant înseamn
ă
a accepta diferen
ţ
ele individuale. Toleran
ţ
a nu trebuie s
ă
semanifeste doar la nivel general
ş
i declarativ -
“sunt tolerant fa
 ţă 
de o persoan
ă 
cuo alt 
ă 
apartenen
 ţă 
religioas
ă 
 , dar nu o în
 ţ 
eleg 
 ş
i nu o respect”, “sunt tolerant fa
 ţă 
 de bolnavii de SIDA, dar nu vreau s
ă 
am de a face cu ei”, “sunt tolerant fa
 ţă 
de persoanele cu o alt 
ă 
orientare sexual 
ă 
 , dar eu cred totu
 ş
i c
ă 
ei sunt ni
 ş
te oamenibolnavi”.
Obstacole în dezvoltarea accept 
ă
rii necondi 
 ţ 
ionate:
 
lipsa informa
ţ
iilor despre personalitatea copilului
ş
i adolescentului;
 
 probleme emo
ţ
ionale personale ale profesorului consilier;
 
 proiectarea propriilor valori, convingeri sau tr 
ă
iri asupra elevilor;
 
 prejudec
ăţ
i sau informa
ţ
ii eronate, incomplete despre un subiect;
 
confuzia dintre acceptare
ş
i aprobare, simpatie sau neutralitate;
 
 pierderea respectului fa
ţă
de elevi;
 
 pierderea respectului fa
ţă
de sine;
 
identificarea elevului cu propriul copil, cu propria persoan
ă
sau cu alte persoane din via
ţ
a profesorului.
 Non-acceptarea înseamn
ă
:
 
A da sfaturi, solu
ţ
ii: “De ce nu faci a
ş
a…”
 
A evalua, a învinov
ăţ
i: “Aici gre
ş
e
ş
ti cu siguran
ţă
…”
 
A interpreta, a analiza: “Ceea ce ai tu nevoie este…”
 
A eticheta “E
ş
ti prost pentru c
ă
ai f 
ă
cut…”
 
A comanda, a fi directiv: “Trebuie s
ă
…”
 
A fi de acord, a l
ă
uda: “Ai dreptate 100%.”
23

Activity (89)

You've already reviewed this. Edit your review.
SimonMaria liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Vera Saplacan liked this
antosy liked this
COSTINAFERARU liked this
08iris liked this
Roxana Elena liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->