P. 1
Analyza Cakacich Dob 2013

Analyza Cakacich Dob 2013

Ratings: (0)|Views: 4,528 |Likes:
Published by Erin Baker
Analyza Cakacich Dob 2013 HPI
Analyza Cakacich Dob 2013 HPI

More info:

Published by: Erin Baker on Sep 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

 
ČASOVÁ DOSTUPNOSŤ VYBRANÝCH ELEKTÍVNYCH VÝKONOV
ANALÝZA ČAKACÍCH DÔB
ROMAN MUŽIK – ANGELIKA SZALAYOVÁ© 2013HEALTH POLICY INSTITUTE
 
 ANAL
Ý 
 ZA
Č 
 AKACÍCH B ___________________________________________________________
2
Č
ASOVÁ DOSTUPNOS
Ť
VYBRAN
Ý
CH ELEKTÍVNYCH V
Ý
KONOV
ANAL
Ý
ZA
Č
AKACÍCH DÔB
Autori:ROMAN
MU
Ž
IK
ANGELIKA
SZALAYOVÁ
 Vydal:
Health Policy Institute
Prokopova 15851 01 BratislavaSlovakiatel.: +4212 6353 2182mail: hpi@hpi.sk 
 
www.hpi.sk ISBN 978-80-971193-6-2
9788097119362
 © HEALTH POLICY INSTITUTE, september 2013
š 
etky práva sú vyhradené.
 Ž 
iadna
č 
as
ť 
tejto publikácie nesmie by 
ť 
reprodukovaná alebo prená
š 
anáak 
 ý 
mko
ľ 
vek spôsobom vrátane elektronického, mechanického, fotografického
č 
i iného záznamu alebo prekladaná do in
 ý 
ch jazykov bez predchádzajúcej dohody a súhlasu autorov.
 
__________________________________________________________ ANAL
Ý 
 ZA
Č 
 AKACÍCH B
3
PO
Ď
AKOVANIE
Autori publikácie by chceli srde
č
ne po
ď 
akova
ť 
Fondu pre transparentné Slovensko pri NadáciiPontis, ktor
ý
finan
č
ne podporil vznik tejto
š
túdie.Autori publikácie by chceli po
ď 
akova
ť 
v
š
etk 
ý
m, ktorí sa na Anal
ý
ze
č
akacích dôb podie
ľ 
ali.Predov
š
etk 
ý
m patrí v
ď 
aka
č
lenom HPI za odbornú podporu projektu a Lenke Hujdi
č
ovej z nadáciePontis za bezproblémovú realizáciu a komunikáciu tohto projektu.
Š
peciálne po
ď 
akovanie patrí Michaele Badinovej z HPI za pomoc a nasadenie pri realizácii mystery shoppingu.
Ď
akujeme v
š
etk 
ý
ch in
š
titúciám, ktoré nám ochotne poskytli informácie.Na záver
ď 
akujeme za pochopenie a trpezlivos
ť 
v
š
etk 
ý
m známym, ktor
ý
m sme sa kvôli aktivitám natomto projekte nemohli venova
ť 
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->