Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sihhi_tesisat1.pdf

sihhi_tesisat1.pdf

Ratings: (0)|Views: 33|Likes:
Published by tolga_keş

More info:

Published by: tolga_keş on Sep 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2014

pdf

text

original

 
T.CM
İ
LL
İ
E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
TES
İ
SAT TEKNOLOJ
İ
S
İ
VE
İ
KL
İ
MLEND
İ
RMESIHH
İ
TES
İ
SAT 1
ANKARA 2007
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar 
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar 
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir (Ders Notlar 
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar 
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar 
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler mollere internet üzerindenula
ş
abilirler.
Bas
ı
lm
ış
moller, e
ğ
itim kurumlar 
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir 
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar 
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
i
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iiiG
İ
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –1....................................................................................................31.
Ş
EH
İ
R SU TES
İ
SATI..........................................................................................................31.1. S
ı
hhi Tesisat ve Önemi.................................................................................................31.1.1. Tan
ı
m
ı
ve tarihçesi ................................................................................................31.2. Suyun Özellikleri..........................................................................................................41.2.1. Suyun Kalitesini Belirleyen Özellikler..................................................................41.2.2.
İ
nsan Sa
ğ
l
ığı
ve Su................................................................................................61.2.3.
İ
yi Bir 
İ
çme Suyunda Aranacak Özellikler............................................................61.3.
Ş
ehir Sular 
ı
n
ı
n Temizlenmesi.......................................................................................71.3.1. Sudan Asidin ve Gaz
ı
n Giderilmesi ......................................................................71.3.2. Durulma.................................................................................................................81.3.3. Suyun Dezenfekte Edilmesi...................................................................................81.3.4. Filtrasyon (Süzme).................................................................................................81.3.5. Demir ve Mangan
ı
n Sudan Ar 
ı
nd
ı
ı
lmas
ı
..............................................................81.4.
Ş
ehir Sular 
ı
n
ı
n
İ
letilmesi ve Da
ğı
t
ı
lmas
ı
......................................................................81.4.1. Sular 
ı
n Yerle
ş
im Alanlar 
ı
na
İ
letilmesi..................................................................81.4.2.
Ş
ehir Sular 
ı
n
ı
n Da
ğı
t
ı
lmas
ı
..................................................................................101.5.
Ş
ehir Suyunun Bina Tesisat
ı
na Ba
ğ
lanmas
ı
...............................................................12UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
 –1 ..........................................................................................13ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME–1 ................................................................................14Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –2..................................................................................................152. B
İ
 NALARDA SUYUN DA
Ğ
ITIM S
İ
STEMLER 
İ
...........................................................152.1. Kolon Sistemi..............................................................................................................152.2. Dizi Sistem..................................................................................................................162.3. Bas
ı
nçlama Depolu Sistem.........................................................................................16UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
 –2 ..........................................................................................17ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME–2 ................................................................................18Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –3..................................................................................................193. B
İ
 NA TEM
İ
Z VE SICAK SU BORULARINI DÖ
Ş
EME.................................................193.1. So
ğ
uk Su Tesisat
ı
........................................................................................................193.1.1. Çelik Borularla Tesisat
ı
n Dö
ş
enmesi ..................................................................193.1.2. Bak 
ı
r Borularla Tesisat
ı
n Dö
ş
enmesi..................................................................203.1.3. Plastik Borularla Tesisat
ı
n Dö
ş
enmesi................................................................213.2. S
ı
cak Su Tesisat
ı
.........................................................................................................213.2.1. Çelik Borularla Tesisat
ı
n Dö
ş
enmesi ..................................................................213.2.2. Bak 
ı
r Borularla Tesisat
ı
n Dö
ş
enmesi..................................................................223.2.3. Plastik Borularla Tesisat
ı
n Dö
ş
enmesi................................................................223.3. Islak Mekânlarda Tesisat
ı
n Dö
ş
enmesi.......................................................................223.3.1. Banyo...................................................................................................................223.3.2. WC.......................................................................................................................233.3.3. Mutfak .................................................................................................................23UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
 –3 ..........................................................................................24ÖLÇME VE DE
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->