Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lege Privind Calitatea in Constructii

Lege Privind Calitatea in Constructii

Ratings:
(0)
|Views: 5|Likes:
Published by ivanchirilov

More info:

Published by: ivanchirilov on Sep 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2014

pdf

text

original

 
1
L E G Eprivind calitatea în construc
Ń
iinr. 721-XIII din 02.02.96
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.25/259 din 25.04.1996 
* * *
Not 
ă
: Modificarea din Legea nr.280-XVI din 14.12.2007 a fost abrogat 
ă
prin Legea nr.163 din 09.07.2010, în vigoare 03.09.2010  Not 
ă
: În cuprinsul legii, termenul "expert tehnic atestat" se înlocuie 
ş
te cu termenul "expert tehnic în construc 
Ń 
ii", termenul "specialist verificator de proiecte atestat" se înlocuie 
ş
te cu termenul "verificator de proiecte" conform Legii nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008 Not 
ă
: În textul legii, cuvintele "Departamentul Arhitecturii 
ş
i Construc 
Ń 
iilor" se substituie prin cuvintele "Organul na 
Ń 
ional de dirijare în construc 
Ń 
ii" conform Legii nr.962-XIV din 27.04.2000 
Parlamentul adopt
ă
prezenta lege.Prezenta lege stabile
ş
te baza juridic
ă
, tehnico-economic
ă
 
ş
i organizatoric
ă
deactivitate a persoanelor fizice
ş
i juridice în domeniul construc
Ń
iilor, obliga
Ń
iile
ş
ir
ă
spunderea lor privind calitatea în construc
Ń
ii.
Capitolul IDISPOZI
ł
II GENERALEArt.1.
- No
Ń
iuni principale utilizate în prezenta lege:exigen
Ńă
(cerin
Ńă
) - expresie a necesit
ăŃ
ilor (trebuin
Ń
elor), sub forma unui ansamblude specifica
Ń
ii anumite, cuantificate sau descriptive, pentru a defini caracteristicile (decalitate) ale unei entit
ăŃ
i, destinate s
ă
permit
ă
realizarea
ş
i evaluarea acesteia;exigen
Ńă
esen
Ń
ial
ă
 
 – exigen
Ńă
obligatorie care trebuie satisf
ă
cut
ă
de o construc
Ń
ie(lucrare), pentru a fi conform
ă
cu prevederile art.6 din prezenta lege;document normativ - document (standard, specifica
Ń
ie tehnic
ă
, cod de bun
ă
 practic
ă
,reglementare) care specific
ă
reguli, linii directoare sau caracteristici pentruactivit
ăŃ
i sau rezultatele acestora;sistemul calit
ăŃ
ii - sistem care determin
ă
 
ş
i traduce în fapt politica
ş
i strategiacalit
ăŃ
ii, destinate s
ă
previn
ă
noncalitatea, s
ă
asigure realizarea, atestarea
ş
i garantareacalit
ăŃ
ii cerute, în condi
Ń
ii ra
Ń
ionale de cost
ş
i termen;conducerea calit
ăŃ
ii - aspectul func
Ń
iei generale de conducere care determin
ă
 
ş
iimplementeaz
ă
politica în domeniul calit
ăŃ
ii;asigurarea calit
ăŃ
ii - ansamblul ac
Ń
iunilor planificate
ş
i sistematice, necesarepentru a da încrederea corespunz
ă
toare c
ă
un produs sau serviciu va satisfacecondi
Ń
iile de calitate specificate;certificarea produselor folosite în construc
Ń
ii - procedura de atestare prin care oter
Ńă
parte confirm
ă
în scris c
ă
produsele prezint
ă
caracteristici de calitate controlate
ş
iconforme cu prevederile sau exigen
Ń
ele documentelor normative;agrement tehnic - document care atest
ă
aptitudinea de utilizare a noilor produse,procedee
ş
i echipamente în construc
Ń
ie, pentru care nu sînt elaborate documentenormative na
Ń
ionale;
 
2
acreditarea laboratoarelor de analize
ş
i încerc
ă
ri în construc
Ń
ii - recunoa
ş
tereaoficial
ă
c
ă
un laborator de analize
ş
i încerc
ă
ri în construc
Ń
ii este competent s
ă
executeanalize
ş
i încerc
ă
ri în acest domeniu;activitate metrologic
ă
- activitate care are ca obiectiv fundamental asigurareauniformit
ăŃ
ii
ş
i corectitudinii m
ă
sur
ă
rilor, acestea realizîndu-se printr-un sistem destructuri tehnice,
ş
tiin
Ń
ifice
ş
i administrative care func
Ń
ioneaz
ă
conform unor documentenormative;cartea tehnic
ă
a construc
Ń
iei - ansamblul documentelor tehnice referitoare laproiectarea, execu
Ń
ia, recep
Ń
ia, exploatarea
ş
i urm
ă
rirea comport
ă
rii în exploatare aconstruc
Ń
iei, cuprinzînd toate datele necesare pentru identificarea
ş
i determinarea st
ă
riitehnice (fizice) a construc
Ń
iei respective
ş
i a evolu
Ń
iei acesteia în timp;categorie de importan
Ńă
a unei construc
Ń
ii - grupare de factori
ş
i criterii care permitconsiderarea acelei construc
Ń
ii, de c
ă
tre participan
Ń
i la procesul de realizare
ş
i la întregul ciclu de existen
Ńă
a acestei construc
Ń
ii, în func
Ń
ie de caracteristicile
ş
i rela
Ń
iilesale cu mediul uman, socioeconomic
ş
i natural;durat
ă
de existen
Ńă
(via
Ńă
) a construc
Ń
iei - durata de timp dup
ă
care construc
Ń
ia a încetat definitiv s
ă
-
ş
i îndeplineasc
ă
func
Ń
ia ce i-a fost dat
ă
;proprietar - denumirea investitorului dup
ă
încheierea procesului-verbal de recep
Ń
iede la terminarea lucr
ă
rilor;utilizator - beneficiarul unui contract de închiriere, loca
Ń
ie de gestiune sauconcesiune încheiat cu proprietarul construc
Ń
iei.
[Art.1 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008] 
Art.2.
- (1) Prevederile prezentei legi se aplic
ă
construc
Ń
iilor de orice categorie
ş
iinstala
Ń
iilor aferente acestora, indiferent de tipul de proprietate sau destina
Ń
ie, denumite în continuare construc
Ń
ii, precum
ş
i lucr
ă
rilor de modernizare, modificare, transformare,consolidare
ş
i de repara
Ń
ii ale acestora.(2) Sînt exceptate de la prevederile prezentei legi cl
ă
dirile de locuit cu un nivel,pentru una sau dou
ă
familii,
ş
i anexele gospod
ă
re
ş
ti ale acestora situate în localit
ăŃ
ilerurale, precum
ş
i construc
Ń
iile provizorii cu suprafe
Ń
e mai mici de 150 mp.(3) Controlul calit
ăŃ
ii construc
Ń
iilor indicate la alin (2) intr
ă
în func
Ń
ia organeloradministra
Ń
iei publice locale.
Art.3.
- (1) Calitatea construc
Ń
iilor constituie rezultanta caracteristicilor decomportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durat
ă
deexisten
Ńă
, a exigen
Ń
elor utilizatorilor
ş
i colectivit
ăŃ
ilor.(2) Exigen
Ń
ele privind calitatea instala
Ń
iilor
ş
i echipamentelor tehnologice deproduc
Ń
ie se stabilesc
ş
i se realizeaz
ă
pe baz
ă
de reglement
ă
ri specifice fiec
ă
ruidomeniu de activitate.
Art.4.
- Prin prezenta lege se instituie sistemul calit
ăŃ
ii în construc
Ń
ii, care vaconduce la realizarea
ş
i exploatarea construc
Ń
iilor de calitate corespunz
ă
toare, înscopul protej
ă
rii vie
Ń
ii oamenilor, a bunurilor acestora, a societ
ăŃ
ii
ş
i a mediului înconjur
ă
tor.
Art.5.
- (1) Sistemul calit
ăŃ
ii în construc
Ń
ii se aplic
ă
în mod diferen
Ń
iat, în func
Ń
ie decategoriile de importan
Ńă
ale construc
Ń
iilor, conform regulamentelor
ş
i procedurilor deaplicare a fiec
ă
rei componente a sistemului.(2) Clasificarea în categorii de importan
Ńă
se face în func
Ń
ie de complexitate,destina
Ń
ie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguran
Ń
ei, grad de protec
Ń
ie amediului, precum
ş
i dup
ă
considerente economice.
 
3
Art.6.
- Pentru ob
Ń
inerea unor construc
Ń
ii de calitate corespunz
ă
toare sîntobligatorii realizarea
ş
i men
Ń
inerea pe întreaga durat
ă
de existen
Ńă
a construc
Ń
iilor aurm
ă
toarelor exigen
Ń
e esen
Ń
iale:A - rezisten
Ńă
 
ş
i stabilitate;B - siguran
Ńă
în exploatare;C - siguran
Ńă
la foc;D - igien
ă
, s
ă
n
ă
tatea oamenilor, refacerea
ş
i protec
Ń
ia mediului înconjur
ă
tor;E - izola
Ń
ie termic
ă
, hidrofug
ă
 
ş
i economie de energie;F - protec
Ń
ie împotriva zgomotului.
Art.7.
- (1) Obliga
Ń
iile privind realizarea
ş
i men
Ń
inerea pe întreaga durat
ă
deexisten
Ńă
a construc
Ń
iilor, a exigen
Ń
elor esen
Ń
iale prev
ă
zute la art. 6 revin factorilorimplica
Ń
i în conceperea, proiectarea execu
Ń
ia
ş
i exploatarea construc
Ń
iilor, precum
ş
i înpostutilizarea lor, potrivit responsabilit
ăŃ
ilor fiec
ă
ruia, indiferent de tipul de proprietate ainvestitorului.(2) Ace
ş
ti factori sînt investitorii, cercet
ă
torii, proiectan
Ń
ii, verificatorii de proiecte,fabrican
Ń
ii
ş
i furnizorii de produse pentru construc
Ń
ii, executan
Ń
ii, proprietarii, utilizatorii,responsabilii tehnici, exper
Ń
ii tehnici, dirigin
Ń
ii de
ş
antier, personalul de specialitate dinlaboratoarele de încerc
ă
ri în construc
Ń
ii, speciali
ş
tii serviciului de control intern al calit
ăŃ
iial agen
Ń
ilor economici cu activit
ăŃ
i în construc
Ń
ii, personalul ingineresc al serviciului degestionare a fondului existent persoane fizice sau juridice, precum
ş
i autorit
ăŃ
ileadministra
Ń
iei publice locale
ş
i asocia
Ń
iile profesionale de profil.(3) Sînt în drept s
ă
exercite activit
ăŃ
i de proiectare a construc
Ń
iilor, dirijare
ş
iverificare a lucr
ă
rilor de construc
Ń
ii, încerc
ă
ri de laborator, controlul intern al calit
ăŃ
ii
ş
igestionarea fondului construit speciali
ş
tii atesta
Ń
i ca persoane fizice
ş
i licen
Ń
ia
Ń
i în numepropriu sau ca angaja
Ń
i ai agen
Ń
ilor economici care de
Ń
in licen
Ńă
pentru aceste activit
ăŃ
i.(4) Atestarea persoanelor indicate la alin.(3) se efectueaz
ă
o dat
ă
în 5 ani de c
ă
trecomisia de atestare constituit
ă
de c
ă
tre Organul na
Ń
ional de dirijare în construc
Ń
ii.(5) Perfec
Ń
ionarea preg
ă
tirii profesionale este obligatorie
ş
i se realizeaz
ă
cel pu
Ń
ino dat
ă
în 5 ani, prin stagii
ş
i programe specializate, coordonate cu Organul na
Ń
ional dedirijare în construc
Ń
ii, în institu
Ń
iile de înv
ăŃă
mînt, licen
Ń
iate pentru aceste activit
ăŃ
i înmodul stabilit.(6) Comisia d e atestare are dreptul s
ă
sisteze valabilitatea sau s
ă
anulezecertificatele de atestare tehnico-profesional
ă
ale speciali
ş
tilor care au înc
ă
lcat legisla
Ń
ia în vigoare, au comis abateri de la solu
Ń
iile de proiect
ş
i de la normele în construc
Ń
ii, careau condus la diminuarea exigen
Ń
elor esen
Ń
iale, prev
ă
zute de prezenta lege.(7) Drept baz
ă
pentru sistarea valabilit
ăŃ
ii certificatelor de atestare serve
ş
tesolicitarea Inspec
Ń
iei de Stat în Construc
Ń
ii
ş
i a Serviciului de Stat pentru Verificarea
ş
iExpertizarea Proiectelor
ş
i Construc
Ń
iilor, cu anexarea materialelor controlului.
[Art.7 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008] [Art.7 completat prin Legea nr.962-XIV din 27.04.2000] 
Art.8.
- (1) În contractele ce se încheie ori, dup
ă
caz, în dispozi
Ń
iile sauautoriza
Ń
iile ce se emit, factorii prev
ă
zu
Ń
i la art. 7 alin. (2) sînt obliga
Ń
i s
ă
înscrie clauzelereferitoare la nivelul de calitate al construc
Ń
iilor, corespunz
ă
toare exigen
Ń
elor esen
Ń
iale,precum
ş
i garan
Ń
iile materiale
ş
i alte prevederi care s
ă
conduc
ă
la realizarea acestorclauze.(2) În contracte nu se pot înscrie niveluri
ş
i cerin
Ń
e, referitoare la calitate, inferioarereglement
ă
rilor în vigoare, cu privire la exigen
Ń
ele esen
Ń
iale prev
ă
zute la art.6.
Capitolul IISISTEMUL CALIT
Ăł
II ÎN CONSTRUC
ł
II

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->