Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metodologia de şcolarizare a cetatenilor de origine etnica româna din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina si Ungaria şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în strainatate în învăţământul de stat din România, în anul şcolar / universitar 2009 – 2010

Metodologia de şcolarizare a cetatenilor de origine etnica româna din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina si Ungaria şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în strainatate în învăţământul de stat din România, în anul şcolar / universitar 2009 – 2010

Ratings: (0)|Views: 1,755 |Likes:
Published by taxifan
Metodologia de şcolarizare a cetatenilor de origine etnica româna din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina si Ungaria şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în strainatate în învăţământul de stat din România, în anul şcolar / universitar 2009 – 2010
Metodologia de şcolarizare a cetatenilor de origine etnica româna din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina si Ungaria şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în strainatate în învăţământul de stat din România, în anul şcolar / universitar 2009 – 2010

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: taxifan on Jun 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
M E T O D O L O G I ADE
Ş
COLARIZARE
a cet
ă
enilor de origine etnic
ă
român
ă
din Republica Moldova,Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina
ş
i Ungaria
ş
i a etnicilor români cu domiciliul stabil în str
ă
in
ă
tate în înv
ăă
mântul de stat din România, în anul
ş
colar / universitar 2009 – 2010
 
Bucure
ş
ti – România2009
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Nr. 5043 din 10.06.2009
MINISTERUL EDUCA
IEI, CERCET
Ă
RII
Ş
I INOV
Ă
RII
Nr.
4271
din
05.06.2009
 
ANEXA nr. 1 la OMECI nr. ______ / 2009 OMAE nr. _______ / 2009
 ________________________________________________________________________________________________ Pagina 2 din 19
SEC 
 
IUNEA I 
DISPOZI
II GENERALE
 Art.1
Statul român acord
ă
, pentru etnicii români, subven
ionarea studiilor în înv
ăă
mântulpreuniversitar
ş
i universitar de stat, precum
ş
i un num
ă
r considerabil de burse de studii,care urmeaz
ă
a fi atribuite tinerilor, cu respectarea prioritar
ă
a criteriului calit
ă
ii.Cifrele de
ş
colarizare pentru înv
ăă
mântul preuniversitar
ş
i superior de stat, pentrufiecare an
ş
colar / universitar, se aprob
ă
prin hot
ă
râri ale Guvernului României, publicate în Monitorul Oficial, Partea I.
Art.2
Repartizarea locurilor subven
ionate, cu burs
ă
/ f
ă
r
ă
burs
ă
, pe niveluri de înv
ăă
mânt
ş
i pe
ă
ri se face anual, prin ordinul comun al ministrului educa
iei, cercet
ă
rii
ş
iinov
ă
rii
ş
i ministrului afacerilor externe.Ocuparea locurilor subven
ionate, cu burs
ă
/ f
ă
r
ă
burs
ă
se face prin concurs.Pentru a participa la concurs candida
ii trebuie s
ă
parcurg
ă
urm
ă
toarele etape:a) întocmirea dosarului de concurs, conform Tabelului nr.1
ş
i Tabelului nr. 2 dinSec
iunea II, Art.5
ş
i Tabelului nr.4 din Sec
iunea III, Art.14, dup
ă
caz;b) depunerea dosarului în centrele destinate acestui scop, cu respectareatermenelor prev
ă
zute în
„Calendarul desf
ăş
ur
ă
rii concursului de admitere în înv
ăă
mântul preuniversitar
ş
i superior de stat din România a etnicilor români
ş
idiaspor
ă
, care se actualizeaz
ă
 
ş
i aprob
ă
anual;c) participarea la concursul organizat la nivelul institu
iilor de înv
ăă
mânt superiorpentru ciclul de master
ş
i doctorat
ş
i, respectiv, la examenul na
ional de reziden
iat(specializare) organizat de Ministerul S
ă
n
ă
t
ă
ii Publice.
 
ANEXA nr. 1 la OMECI nr. ______ / 2009 OMAE nr. _______ / 2009
 ________________________________________________________________________________________________ Pagina 3 din 19
SEC 
 
IUNEA II 
REPUBLICA MOLDOVACapitolul I. ÎNSCRIEREA CANDIDA
ILORArt.3
Înscrierea în înv
ăă
mântul preuniversitarCet
ă
enii din Republica Moldova
 
pot studia în înv
ăă
mântul preuniversitar dinRomânia, la toate nivelurile, în condi
iile prev
ă
zute de legisla
ia în vigoare. Înscrierea în înv
ăă
mântul preuniversitar se face astfel:(a) la inspectoratul
ş
colar jude
ean, pentru cei care doresc efectuarea / continuareastudiilor preuniversitare în România;(b) la Inspectoratul
Ş
colar Jude
ean Ia
ş
i, pentru cei care doresc continuareastudiilor în înv
ăă
mântul liceal, cu burs
ă
;(c) la sediul Ambasadei României la Chi
ş
in
ă
u, pentru cei care doresc continuareastudiilor în înv
ăă
mântul liceal, cu burs
ă
.
Art.4
Înscrierea în înv
ăă
mântul universitar se face astfel:
(1)
Pentru studii de licen
ă
:
(a)
Absolven
ii de liceu cu diplom
ă
de bacalaureat din România
ş
iabsolven
ii de liceu cu diplom
ă
de bacalaureat din Republica Moldovacu studii par
iale de liceu în România (minim 2 ani de studii) se înscriudirect la universit
ă
ile din România, care organizeaz
ă
concurs deadmitere, pe locurile repartizate, în acelea
ş
i condi
ii ca
ş
i cet
ă
eniiromâni;
(b)
Absolven
ii de liceu cu diplom
ă
de bacalaureat din RepublicaMoldova, cu studii liceale complete în Republica Moldova se înscriu laAmbasada României din Chi
ş
in
ă
u.
(2)
Pentru studii de masterat / reziden
iat:
Absolven
ii cu studii de licen
ă
în România sau dintr-un alt statmembru al Uniunii Europene se înscriu direct la universit
ă
ile dinRomânia, care organizeaz
ă
concurs, pe locurile alocate de MECI înacest scop;
(3)
Pentru studii de doctorat:
Absolven
ii cu studii de licen
ă
/ masterat în România/ 
alt stat membru al Uniunii Europene 
sau Republica Moldova se pot înscrie la studiiuniversitare de doctorat direct la universit
ă
ile organizatoare deconcurs, pe locurile alocate de MECI în acest scop.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zelialex liked this
markonikov liked this
Cristian2168 liked this
amparo_u liked this
moserroukh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->