Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
143Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bugetul Si Sistemul Bugetar

Bugetul Si Sistemul Bugetar

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 8,880 |Likes:
Published by camomi
TEMA : BUGETUL SI SISTEMUL BUGETAR

1. Bugetul –verigă de bază a sistemului financiar al ţării.
2. Conceptul de sistem bugetar şi componentele sale.
3. Conceptul şi trăsăturile procesului bugetar.
4. Etapele procesului bugetar.
5. Controlul bugetar
TEMA : BUGETUL SI SISTEMUL BUGETAR

1. Bugetul –verigă de bază a sistemului financiar al ţării.
2. Conceptul de sistem bugetar şi componentele sale.
3. Conceptul şi trăsăturile procesului bugetar.
4. Etapele procesului bugetar.
5. Controlul bugetar

More info:

Published by: camomi on Jun 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2014

pdf

text

original

 
TEMA 4. BUGETUL ŞI SISTEMUL BUGETAR
4.1 Bugetul –verigă de bază a sistemului financiar al ţării.4.2 Conceptul de sistem bugetar şi componentele sale.4.3 Conceptul şi trăsăturile procesului bugetar.4.4 Etapele procesului bugetar.4.5 Controlul bugetar
4.1 Bugetul - verigă de bază a sistemului financiar al ţării 
În economia contemporană bugetul public constituie veriga centrală a sistemuluifinanciar al oricărei ţări, fiind expresia unui tip specific de relaţii financiare - relaţiile bugetare - care se manifestă în procesele formării, repartizării şi utilizării fondurilor  bugetare necesare organelor statale la nivel naţional şi local.În teoria şi practica economică, bugetul public este privit, de obicei, din două puncte de vedere – ca o componentă obiectivă, de bază, a sistemului financiar şi cadocument de previzionare şi de autorizare, ca principala balanţă financiară cu caracter operativ şi obligatoriu a statului.Ca verigă centraa sistemului financiar,
bugetul public reprezinexpresia sintetizată a relaţiilor economice ce se manifestă în procesele formării şi utilizării principalului fond centralizat de mijloace băneşti al statului şi a fondurilor unităţilor administrativ teritoriale, în vederea finanţării activităţilor destinate creşteriicalităţii vieţii, a unor activităţi privind dezvoltarea economică a ţării, cercetarea ştiinţifică, amplificarea şi perfecţionarea infrastructurii, constituirea rezervelor de stat, apărarea naţională, ordinea publică şi de drept.
Ca principala balanţă financiară,
bugetul public este documentul de bază, cu puterede lege, care stabileşte, pe de o parte, natura şi mărimea veniturilor ce se mobilizează la dispoziţia statului, iar pe de altă parte, felul şi volumul alocaţiilor bugetare ce sevor dirija de către stat pentru finanţarea diverselor activităţi în cursul unui an.
Există trei categorii de legi ale finanţelor (ale bugetului):A.Legea anuală a finanţelor, sau legea bugetului iniţial, în care se prevede şise autorizează, pentru fiecare an financiar, ansamblul resurselor şi cheltuielilor statului. Ea este votată de către Parlament într-o sesiune autonomă înainte deinceputul anului considerat, fiind cunoscută ca legea bugetului de stat;B.Legile rectificative ale finanţelor sau ale bugetului rectificat au ca obiectrectificarea, în cursul anului bugetar, a dispoziţiilor legii bugetului iniţial; numărullor nu este fix, putând varia în funcţie de ani;C.Legea de reglementare (regularizare) a finaelor, este adoptadecătre Parlament după expirarea anului bugetar (de regulă după un an), prin care seconstată execuţia reală a bugetului şi aprobă diferenţele dintre rezultatele pe carele-a înregistrat, şi previziunile legii anuale a finaelor, completate cu legilerectificative. Această lege poate fi considerată, într-o accepţiune restrânsă, legea deexecuţie a bugetului de către Guvern.
1
 
Adoptat de către Parlament, bugetul este actul cel mai important din viaţa publică, deoarece el este expresia financiară a programului de acţiune a statului pe perioada de un an. El poate fi abordat sub patru aspecte esenţiale:
a)
Din punct de vedere juridic, bugetul este document financiar cu putere delege care include anumite norme şi normative destinate organirii uneigestiuni financiare clare şi explicite; el reclamă studierea diverselor reguli(norme) referitoare la conţinutul său, la prezentarea sa, la adoptarea sa decătre Parlament, la execuţia şi la controlul execuţiei sale; aceste norme suntdestinate organizării unei gestiuni transparente a finanţelor de stat şi precizării autorităţii Guvernului şi Parlamentului în domeniul bugetar.
 b)
Din punct de vedere contabil bugetul reprezintă totalitatea conturilor prin carese gestionează resursele financiare ale statului. Aici din punct de vedere tehnic,ne interesează îndeosebi procesele de elaborare şi executare a bugetului, precum şi metodele de previziune şi evaluare a diverselor categorii de veniturişi cheltuieli cuprinse în buget.
c)
Din punct de vedere economic, se poate remarca faptul că fondurile caretrec prin contul bugetar reprezintă o pondere semnificativă din PIB şi prinimpozitele prelevate şi cheltuielile efectuate statul dispune de instrumente privilegiate de intervenţie în viaţa economică şi socială.
d)
Din punct de vedere politic, bugetul este considerat ca expresie a opţiunilor Guvernului în ansamblul domeniilor care relevă competenţele sale (politicaeconomică, socială, educativă, culturală, militară etc.); aceste opţiuni suntrelevate prin evolia şi repartia veniturilor şi cheltuielilor şi suntdeterminate de multipli factori, legaţi de doctrinele partidelor politice, deatitudinea opoziţiei, de forţa revendicativă a diverselor grupuri de presiune, de ponderea constrângerilor economice şi politice internaţionale, de influenţatrecutului, de fenomenele inerţiale etc.Indiferent de modul de elaborare şi adoptare, de structura şi detalierea sa, bugetultrebuie să îndeplinească
trei funcţii:
1.
Controlul cheltuielilor, prin care este supravegheată execuţia bugetului decătre autorităţile publice care au conceput limitele şi condiţiile (adesea, Guvernulşi Parlamentul) şi chiar, într-un mod indirect, de către cetăţeni, care sunt atâtfinanţatorii, cât şi beneficiarii bugetului.
2.
Gestiunea eficace al activităţii publice, prin care executanţii se asigură deutilizarea eficace a resurselor financiare şi a personalului pus la dispoziţie pentrua conduce şi realiza activităţile prevăzute şi autorizate prin buget.
3.
Proiectarea activităţilor statului, prin care obiectivele urmărite sunt formulate îndiferite programe alternative, fiind evaluate şi însoţite de posibilităţile definanţare.Importanţa acestor funcţii se modifică pe parcursul anului bugetar. Funcţia decontrol domină iniţial, deoarece se urmăreşte evitarea abuzului de putere din parteaExecutivului, accentul punându-se apoi pe o bună gestiune a resurselor publice, caîn final să se încerce o planificare mai bună a cheltuielilor conform nevoilor şicerinţelor manifestate în timp.
2
 
4.2 Conceptul de sistem bugetar şi componentele sale.
 Sistemul bugetar al fiecărei ţări cuprinde ansamblul relaţiilor şi al formelor organizatorice prin care se asigură formarea, repartizarea şi utilizarea fondurilor  bugetare. Problema eseiaa structurării oricărui sistem bugetar deridinierarhizarea dreptului de decizie asupra folosirii resurselor bugetare, care impuneinstituirea unui anumit sistem de venituri cuvenite fiecărei verigi, precum şimodalităţii specifice de încasare a veniturilor şi de alocare pe destinaţii a resurselor  bugetare. Sub aspect organizatoric şi funcţional deosebim sistem bugetar de tipfederal şi de tip unitar. Sistemul bugetar de tip
 federal 
este constituit din trei verigi:
 bugetul federaţiei;
 bugetul unităţilor teritoriale constituente al federaţiei;
 bugetul local.Sistemul bugetar de tip
unitar 
este constituit din două verigi:
 bugetul administraţiei centrale de stat;
 bugetul local al unităţilor administrativ – teritoriale.
Sistemul bugetar al Republicii Moldova este unul de tip unitar 
. În conformitatecu Legea Republicii Moldova „Privind sistemul bugetar si procesul bugetar”, Nr.847din 24.05.96 menţionează :
Sistemul bugetar este un sistem unitar de bugete şifonduri, care constituie bugetul public naţional, cuprinzînd:a) bugetul de stat;b) bugetul asigurărilor sociale de stat;c) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;d) fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.
 Bugetul de stat 
 
reflectă, prin indicatorii săi, relaţiile financiare exprimate decheltuielile corespunzătoare realizării obiectivelor şi acţiunilor de interes naţional,respectiv resursele financiare mobilizate la dispoziţia statului (Guvernului). Întrecategoriile de cheltuieli incluse în acest buget se remarcă cele pentru realizareaacţiunilor considerate de importanţă naţională în domeniile social-cultural, apărareaţării, protecţia socială etc., iar dintre formele sub care se regăsesc resursele curente(ordinare) se disting impozitele (directe şi indirecte) în timp ce ca formă a resurselor extraordinare se apelează, de regulă, la împrumuturile de stat.
 Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (UAT)
evidenţiază, la rîndul lor,relaţiile financiare corespuntoare cheltuielilor pentru acţiuni specificecolectivităţilor locale, respectiv cele aferente formării veniturilor proprii sau sumelor ce se primesc de la bugetul superior (de stat sau cel al raionului/municipiuluirespectiv). Bugetele UAT asigură cu resurse financiare efectuarea măsurilor pentrusatisfacerea necesităţilor social-economice şi culturale ale populaţiei şi pentrudezvoltarea teritoriului din subordine.Unităţile administrativ-teritoriale (precum şi bugetele lor) sunt de două niveluri:- autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I, care sunt constituite şiactivează pe teritoriul satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) pentru promovarea
3

Activity (143)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ali NA liked this
VoyageR_IK liked this
Ilie Nicu liked this
Sergiu Sun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->