Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sandhya Prarthana (Pampakuda)

Sandhya Prarthana (Pampakuda)

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 4,202|Likes:
Published by Jobin

More info:

Published by: Jobin on Jun 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
kÔym {]mÀ°\
]nXmhpw ]p{X\pw ]cnip² dqlmbpamb ktXyI ssZh¯nsâ Xncp\ma¯nÂ, X\n¡v kvXpXn. \½psS ta Xsâ IcpWbpw at\mKpWhpw Ft¶¡pw D-mbncn¡s«. B½o³.BImihpw `qanbpw Xsâ kvXpXnIÄ sIm-v \ndªncn¡p¶ _ehm\mb ssZhw X¼pcm³ ]cnip²³, ]cnip²³, ]cnip²³ Dbc§fnÂkvXpXn. ssZhamb IÀ¯mhnsâ Xncp\ma¯n h¶h\pw hcp¶h\pwBbh³ hmgv¯s¸«h\mIp¶p, Dbc§fn kvXpXn.ssZhta! \o ]cnip²\mIp¶p._ehmt\! \o ]cnip²\mIp¶p.acWanÃm¯ht\! \o ]cnip²\mIp¶p.R§Ä¡pth-n Ipcnin¡s¸«ht\! +R§fpsS ta IcpWbp-mIWsa.
(3 {]mhiyw)
R§fpsS IÀ¯mth! R§tfmSp IcpW sN¿Wsa. R§fpsS IÀ¯mth! Ir]bp-mbn R§tfmSp IcpW sN¿Wsa. R§fpsS IÀ¯mth! R§fpsS ip{iqjbpw {]mÀ°\Ifpw ssIs¡m- v R§tfmSvIcpW sN¿Wsa.ssZhta! \n\¡v kvXpXn. krãmth! \n\¡v kvXpXn. ]m]nIfmbASnbmtcmSv Ir] sN¿p¶ avinlm cmPmth! \n\¡v kvXpXn. _msdIvtamÀ.kzÀ¤Ø\mb R§fpsS ]nXmth! \nsâ \maw ]cnip²am¡s¸tSWsa. \nsâ cmPyw htcWta. \nsâ Xncphnãw kzÀ¤¯nset¸mse`qanbnepw BIWsa. R§Ä¡v Bhiyambncn¡p¶ Blmcw C¶vR§Ä¡v XtcWsa. R§fpsS IS¡mtcmSv R§Ä £an¡p¶Xpt]mse R§fpsS IS§fpw ]m]§fpw R§tfmSv £an¡Wsa. ]co£bnte¡v R§sf {]thin¸n¡cptX. ]ns¶tbm Zpã\nÂ\n¶pwR§sf c£n¨p sImÅWsa. F´psIms-¶m cmPyhpw iànbpwalXzhpw Ft¶¡pw \n\¡pÅXmIp¶p. B½o³.Ir] \ndª adnbsa! \n\¡p kam[m\w. R§fpsS IÀ¯mhv \nt¶mSp IqsS. kv{XoIfn \o hmgv¯s¸«hfmIp¶p. \nsâ DZc^eamb R§fpsS IÀ¯mthipavinl hmgv¯s¸«h\mIp¶p. ssZhamXmhmb hnip² I\yI aÀ¯adnbta! Ct¸mgpw Ft¸mgpw R§fpsSacWkab¯pw ]m]nIfmb R§Ä¡pth-n At]£n¨psImtÅWsa. B½o³.
amÀ _membnbpsS t_mhqtkm
A\p{Kl§Ä \ndªncn¡p¶hs\!
A\pIqe¯nsâ Znhk¯nÂ\nsâ krãnsb \o ]p¯\m¡n A\pIqeamt¡Wta.
SANDHYA PRAARTHANA
Pithavum Puthranum parishudha roohayumaaya sathyeka daivathintethirunaamathil, thanikku sthuthi. Njangaludemel thante karunayum manogunavum ennekkum undayirikkatte. Amen.Aakaashavum bhoomiyum thante sthuthikal kondu niranjirikkunna balavaanaaya daivamthampuraan parishudhan, parishudhan, parishudhan,uyarangalil sthuthi. Daivamaaya Karthaavinte thirunaamathil vannavanumvarunnavanum aayavan vaazthappettavanaakunnu, uyarangalil sthuthi.Daivame! nee parishudhanaakunnu.Balavaane! nee parishudhanaakunnu.Maranamillaathavane! nee parishudhanaakunnu.Njangalkkuvendi kurishikkappettavane! +Njangalude mel karunayundaakaname. (3 times)Njangalude Karthaave! njangalodu karuna cheyyaname. NjangaludeKarthaave! krupayundayi njangalodu karuna cheyyaname. NjangaludeKarthaave! njangalude shushrooshayum praarthanakalum kaikkondunjangalodu karuna cheyyaname.Daivame ninakku sthuthi. Srishtaave ninakku sthuthi. Paapikalaayaadiyaarodu krupa cheyyunna masiha raajaave! ninakku sthuthi. Barekmor.Swargasthanaaya njangalude pithaave! ninte naamam parishudhamaakkappedename. Ninte raajyam varaname. Ninte thiruvishtam swargathile ppolebhoomiyilum aakaname. Njangalkku aavashyamayirikkunna aahaaraminnu njangalkku tharaname. Njangalude kadakkarodu njangal kshamichathupole njangalude kadangalum paapangalum njangalodu kshamikkename. Pareekshayilekku njangale praveshippikkaruthe. Pinneyo dushtanilninnum njangale rakshichukollaname. Enthukondennaal rajyavum shaktiyum mahatwavum ennekkum ninakkullathaakunnu. Amen.Krupa niranja mariyame! ninakku samaadhaanam. Njangalude Karthaavuninnodu koode. Sthreekalil nee vaazthappettavalaakunnu. Ninte udharaphalamaaya njangalude Karthaaveshumashiha vaazthappettavanaaku nnu.Daivamaathaavaaya Vishudha Kanyaka Martha Mariyaame! ippo zhumeppozhum njangalude marana samayathum paapikalaaya njangal kkuvendiapekshichukollaname. Amen.
BOVOOSO MOR BALAYI
Anugrahangal niranjirikkunavane!
anukoolathinte diva sathil nintesrushtiye nee puthanaakki anukoola maakkaname.
1
kÔym {]mÀ°\ (]m¼m¡pS)
Sandhya Praarthana (Paampakuda) 
2
 
IÀ¯mth! \nsâ B{ibs¯¡pdn¨v acn¨v, \nsâ hchn\mbn t\m¡n¸mÀ¡p¶ R§fpsS acn¨pt]mbhsc \o ]pWyam¡Wta.A{_lmansâbpw Cklm¡nsâbpw bmt¡m_nsâbpw aSnbn Ahsc \o ]mÀ¸nt¡Wta.h¶h\pw hcp¶h\pw acn¨hsc A\pIqeam¡p¶h\pambh³ hmgv¯s¸«h\mIp¶p F¶vicoc§fpw Bßm¡fpw icnbmbn«p \nehnfn¨p]dbpamdmIWta.
51þmw akvaqÀ
ssZhta! \nsâ Ir]t]mse Ft¶mSp IcpW sNt¿Wsa. \nsâ IcpWbpsS _lpXz¯n³ {]Imcw Fsâ ]m]§Ä ambn¨p IftbWsa.Fsâ A\ymb¯nÂ\n¶v Fs¶ \¶mbn IgpIn Fsâ ]m]§fnÂ\n¶vFs¶ shSn¸mt¡Wsa. Fs´¶m Fsâ AXn{Ia§Ä Rm³Adnbp¶p. Fsâ ]m]§fpw Ft¸mgpw Fsâ t\sc Ccn¡p¶p.\nt¶mSpXs¶ Rm³ ]m]w sNbvXp. \nsâ Xncpap¼n Xn·IÄ Rm³sNbvXp. Fs´¶m \nsâ hN\¯n \o \oXoIcn¡s¸SpIbpw\nsâ \ymbhn[nIfn \o Pbn¡bpw sN¿pw. Fs´¶m A\ymb¯n Rm³ DÛhn¨p. ]m]§fn Fsâ amXmhv Fs¶ KÀ`w [cn¡bpw sNbvXp.F¶m \oXnbn \o Cãs¸«p. \nsâ Úm\¯nsâ clky§ÄFs¶ \o Adnbn¨p. \nsâ tkm¸msIm-v Fsâ ta Xfnt¡Wsa.Rm³ shSn¸mIs¸Spw. AXn\m Fs¶ \o shWvabmt¡Wsa. Dd¨aªns\¡mÄ Rm³ shWvabmIpw.\nsâ B\µhpw kt´mjhpw sIm- v Fs¶ Xr]vXnbmt¡Wsa. £oWapÅ Fsâ AØnIÄ kt´mjn¡pw. Fsâ ]m]§fnÂ\n¶p\nsâ apJw Xncn¨v Fsâ AXn{Ia§sf Hs¡bpw ambn¡Wsa.ssZhsa shSn¸pÅ lrZbw F¶n krãnt¡Wsa. ØncXbpÅ\nsâ Bßmhns\ Fsâ DÅn ]pXpXmt¡Wsa. \nsâ Xncpap¼nÂ\n¶v Fs¶ XÅn¡fbcptX. \nsâ ]cnip²mßmhns\ F¶n \n¶pw FSp¡bpw AcptX.F¶mtem \nsâ B\µhpw c£bpw F\n¡p Xncn¨p XtcWsa. alXzapÅ \nsâ Bßmhv Fs¶ Xm§pamdmtIWsa. At¸mÄ Rm³AXn{Ia¡msc \nsâ hgn ]Tn¸n¡pw. ]m]nIÄ \n¦te¡p XncnIbpwsN¿pw.Fsâ c£bpsS ssZhamb ssZhta! cà¯n \n¶vFs¶ c£nt¡Wsa. Fsâ \mhv\nsâ \oXnsb kvXpXn¡pw. IÀ¯mth! Fsâ A[c§Ä F\n¡p Xpdt¡Wsa. Fsâ hmbv \nsâ kvXpXnIÄ ]mSpw.Fs´¶m _enIfn \o Cãs¸Sp¶nÃ. tlma _enIfn \o \nc
Karthaave! ninte aashrayathe kurichu marichu ninte varavinaayi nokkippaarkunna njanga lude marichu poyavare nee punyamaakkaname.Abrahaaminteyum, Isahaakkinteyum, Yaacobinteyum madiyil avare neepaarppikkaname.Vannavanum varunnavanum marichavare anukoola maakunnavanumaayavan vazthapettavanaakunnu ennu sareerangalum aatmaakkalumseriyaayittu nilavilichu parayumaarakaname.
Psalms 51
Daivame ninte krupa pole ennodu karuna cheyyaname. Ninte karunayudebahuthwathin prakaaram ente paapangale maayichukalayaname.Ente anyaayathil ninnu enne nannayi kazhuki ente paapangalil ninnu ennevedippaakkaname. enthennaal ente athikramangal njaan ariyunnu, entepaapangalum eppozhum ente nereyirikkunnu.Ninnodu thanne njaan paapam cheythu. Ninte thirumunpil thinmakal njaancheythu. Ennaal ninte vachanathil nee neethikarikkapedukayum, nintenyaaya vidhikalil nee jayikkayum cheyum.Enthennaal anyaayathil njaan ulbhavichu, paapangalil ente maathavu ennegarbham dharikkukayum cheythu.Ennal neethiyil nee ishtappettu, ninte njaanathinte rahasyangal enne neeariyichu. Ninte soppakondu entemel thalikkaname. Njaan vedippaakkapedum. Athinaal enne nee venmayaakename, uracha manjinekkal njaanvenmayaakum.Ninte aanandavum santhoshavum kondu enne thru pthiyaakkename; ksheenamulla ente asthikal santhoshikkum. Ente paapangalil ninnu ninte thirumukham thirichu ente athikramangal okkeyum maayikkaname.Daivame! vedippulla hrudayam ennil srushtikkaname. Sthirathayulla ninteaalmaavine ente ullil puthuthaakkename. Ninte thirumunpil ninnu ennethalli kalayarudhe, ninte parishudhaalmaavine ennil ninnu edukkukayumaruthe.Ennaalo ninte aanandavum rakshayum enikku thirichu tharename. Mahathwamulla ninte aalmaavu enne thaangumaaraakename. Appol njaanathikramakkaare ninte vazhi padippikkum. Paapikal ninkalekku thirikayumcheyyum.Ente rakshayude daivamaaya daivame! rakthathil ninnu enne rakshikkename! Ente naavu ninte neethiye sthuthikkum. Karthaave! ente adharangalenikku thurakkaname. Ente vaay ninte sthuthikal paadum.Enthennaal balikalil nee ishdappedunnilla. Homa balikalil nee nirappaaya
3
kÔym {]mÀ°\ (]m¼m¡pS)
Sandhya Praarthana (Paampakuda) 
4
 
¸mbXpanÃ. ssZh¯nsâ _enIÄ XmgvabpÅ BßmhmIp¶p. ssZhw\pdp§nb lrZbs¯ \nckn¡p¶nÃ.\nsâ Cã¯m sklntbmt\mSp \· sNt¿Wsa. DuÀtÇansâ aXnepIsf ]WntbWsa. At¸mÄ \oXnbpsS _enIfnepw tlma _enIfnepw \o Cãs¸Spw. At¸mÄ \nsâ _en]oT¯nt·Â ImfIÄ_enbmbn Itcdpw. ssZhta kvXpXn \n\¡p tbmKyamIp¶p. _msdIvtamÀ.
(140, 141, 118, 116 akvaqÀIÄ)
Ipdntbembntkm³
IÀ¯mth! \ns¶ Rm³ hnfn¨phtÃm, Ft¶mSv D¯cacpfns¨t¿Wsa. Fsâ hN\§sf kq£n¨vtI«vssIs¡mÅpIbpw sNt¿Wsa.Fsâ {]mÀ°\ \nsâ ap¼msI [q]w t]msebpw Fsâ ssIIfnÂ\n¶pÅ ImgvN kÔybpsS hgn]mSpt]msebpw Ccn¡pamdmIWsa.Fsâ lrZbw Zpjv¡mcy¯n\vNmbmsXbpw Rm³ A\ymb {InbIÄ{]hÀ¯n¡msXbpw Ccn¡¯¡h®w Fsâ hmbv¡pw A[c§Ä¡pwImh¡msc \nbant¡Wsa.Zpãa\pjytcmSpIqsS Rm³ tNcpamdmIcptX. \oXnam³ Fs¶ ]Tn¸n¡pIbpw imkn¡pIbpw sN¿s«. Zpã·mcpsS F® Fsâ Xebv¡vsImgp¸mImsXbncn¡s«. Fs´¶m Fsâ {]mÀ°\ AhcpsS tZmjw \nan¯amIp¶p. AhcpsS hn[nIÀ¯m¡Ä ]mdbm XSbs¸«p.Fsâ hN\§Ä C¼apÅXv F¶hÀ tIÄ¡s«.`qansb ]nfÀ¡p¶ sImgphpt]mse ih¡pgnbpsS hmbv¡cnsI AhcpsS AØnIÄ NnXds¸«p. IÀ¯mth! Rm³ Fsâ I®pIsf \nsâASp¡tebv¡pbÀ¯n \n¶n icWs¸«p. Fsâ Bßmhns\ XÅn¡fbcptX.F\n¡mbn sIWnIÄ ad¨psh¨n«pÅ ]cnlmknIfpsS I¿n \n¶vFs¶ Im¯psImÅWta. Rm³ IS¶pt]mIpt¼mÄ A\ymb¡mÀAhcpsS sIWnIfn Hcpan¨v hogs«.Fsâ iЯm Rm³ IÀ¯mhns\ hnfn¨p. Fsâ iЯm Rm³IÀ¯mhnt\mSv{]mÀ°n¨p. Ahsâ ap¼msI Rm³ Fsâ k¦Sw t_m[n¸n¨p. Ahsâ ap¼msI Rm³ Fsâ sRcp¡w Adnbn¡pIbpwsNbvXp. Fsâ Bßmhv hnjmZn¨ncn¡pt¼mÄ \o Fsâ DuSphgnIÄAdnbp¶phtÃm.Fsâ \S¸pIfpsS hgnbn AhÀ F\n¡mbn sIWnIÄ ad¨p sh¨p.Rm³ het¯m«v t\m¡n Fs¶ Adnbp¶h\nsöp Rm³ I-p.kt¦X Øew F\n¡nÃmsXbmbn, Fsâ tZln¡pth- n ]Icw tNmZn¡p¶h\pw CÃ. IÀ¯mth! Rm³ \nsâ ASp¡Â \nehnfn¨p. IÀ¯mth! Pohn¨ncn¡p¶hcpsS tZi¯vFsâ B{ibhpw Fsâ Hmlcnbpw\obmIp¶p F¶v Rm³ ]dªp.
thumilla. Daivathinte balikal thaazmayulla aathmaavaakunnu. Daivamnurungiya hrudayathe nirasikkunnilla.Ninte ishdathaal sehiyonodu nanma cheyyename. Ursleminte mathilukalepaniyename. Appol neethiyude balikalilum homa balikalilum nee ishtappedum. Appol ninte balipeedathinmel kaalakal baliyaayi karerum. Daivamesthuthi ninakku yogyamaakunnu. Barekmor.
(Psalms 140, 141, 118, 116)KURIYELAISON
Karthaave! ninne njaan vilichuvallo, ennodutharamaruli cheyyaname. Entevachanangale sookshichu kaettu kaikkollukayum cheyyaname.Ente praarthana ninte munpaake dhoopam poleyum, ente kaikalil ninnullakaazcha sandhyayude vazhipaadu poleyum irikkumaaraakaname. Entehridhayam dhushkaaryathinu chayaatheyum njaan anyaaya kriyakal pravarthikkaatheyum irikkathakkavannam ente vaykkum adharangalkkumkaavalkkaare niyamikkename.Dushta manushyarodukoode njaan cherumaaraakaruthe. Neethimaan ennepadippikkukayum shaashikkukayum cheyette. Dhushtanmaarude yennaente thalaykku kozhuppakaatheyirikkatte. Enthennaal ente praarthanaavarude dhosham nimithamaakunnu. Avarude vidhikarthaakkal parayalthadayappettu. Ente vachanangal impamullathennu avar kelkkatte.Bhoomiye pilarkkunna Kozhuvupole shavakkuzhiyude vaykkarike avarudeasthikal chitharappettu. Karthaave! njaan ente kannukale ninte adukkalekkuyarthi ninnil sharanappettu. Ente aathmaavine thalli kalayaruthe.Enikkaai kenikal marachu vechittulla parihaasikalude kayyilninnu ennekaathu kollaname. Njaan kadannu pokumpol anyaayakkaar avarude kenikalil orumichu veezhatte.Ente shabdathaal njaan Karthaavine vilichu. Ente shabdhathaal njaankarthaavinodu praarthichu. Avante munpaake njaan ente sankadambodhippichu, avante munpaake njaan ente njerukkam ariyikkukayumcheythu. Ente aathmaavu vishaadhichirikkumpol nee ente ooduvazhikalariyunnuvallo.Ente nadappukalude vazhiyil avar enikkai kenikal marachuvechu. Njaanvalathottu nokki enne ariyunnavanillennu njaan kandu. Sankethasthalamenikkillaatheyayi. Ente dehikkuvendi pakaram chothikunnavanum illa.Karthaave! njaan ninte adukkal nilavilichu. Karthaave! jeevichirikkunnavarude dheshathe ente aashrayavum ente oahariyum neeyaakunnuennu njaan paranju.
5
kÔym {]mÀ°\ (]m¼m¡pS)
Sandhya Praarthana (Paampakuda) 
6

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kuriakose M Paul liked this
jainccna liked this
Anonimouse Usir liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->