Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
44Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
γέροντας Παϊσιος

γέροντας Παϊσιος

Ratings: (0)|Views: 9,794|Likes:
Γέρων Παϊσιος ο Αγιορείτης - Ασυρματιστής του Στρατού και Του Θεού (επιλεγμένα κεφάλαια από το βιβλίο του ιερομονάχου Ισαάκ για τον Γέροντα)
Γέρων Παϊσιος ο Αγιορείτης - Ασυρματιστής του Στρατού και Του Θεού (επιλεγμένα κεφάλαια από το βιβλίο του ιερομονάχου Ισαάκ για τον Γέροντα)

More info:

Published by: Κώστας Μυστακίδης on Jun 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2014

pdf

text

original

 
ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ
Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
(1924-1994)
ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÓÔÑÁÔÏÕ 7
ï
Å.Ã./5
Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦκαί τοῦ Θεοῦ
ïõ Ó÷ç (ÔÈ)áñáÀêïõ Äçìçôñßïõ
Τ κριτικ Φρασα. ύγχρονη ἄποψη.
 
2
Γέρων Πασιος Ἀγιορείτης
ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÇ
Åðéèåþñçóç 
 
ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓÄéåõèõíôÞò:
Áí÷çò (ÐÆ) Ãåþñãéïò ÂáëêÜíïò,
Êáôá÷þñéóç ÊåéìÝíùí:
Åð÷éáò (ÅÌ) Áéêáôåñßíç Ñïýóóç,
ÓõíäñïìÝò:
 Õðëãïò (YÐ) Ãåùñãßá Óôõëéáíïðïýëïõ,
Åðåîåñãáóßá Öùôïãñáößáò - ÇëåêôñïíéêÞ Óåëé-ïðïßçóç - Êáëëéôå÷íéêÞ ÅðéìÝëåéá:
Ì.Õ. ÂáóéëéêÞ Êéñôæáëßäïõ, Ì.Õ. Åõáããåëßá ÄÝìïõ, Ì.Õ. ÉùÜííáÍéêïëáäç,
ÅðéìÝëåéá - Äéïñèþóåéò:
ÄÅÁ (ÐÆ-Ó) ÄçìÞôñéïò ÊáëëéÜñáò,
ÕðïóôÞñéîç Äéêôõáêïý Ôüðïõ(INTERNET) - Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç:
Óôñôçò (ÐB) ×áñÜëáìðïò ÐáðáäçìïõëÜò,
Åêôýðùóç:
ÔÕÅÓhttp://www.army.gr/html/GR_Army/7eg/StratEpith/home.htm - e-mail: 7oeg@army.gr
ÅðéëåãìÝíá êåöÜëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèÝí âéâëßï ôïõ†ÉåñïìïíÜ÷ïõ ÉóáÜêÂÉÏÓ ÃÅÑÏÍÔÏÓ ÐÁÚÓÉÏÕ ÔÏÕ ÁÃÉÏÑÅÉÔÏÕ ÁÃÉÏÍ ÏÑÏÓ
 
φιεροῦται στούς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες πού ζοῦνε ἐκτός τῆςσηµερινῆς Ἑλλάδος καί εἰδικότερα σέ ἐκείνους πού λόγῳ τῶνσυνθηκῶν δέν µποροῡν νά λατρεύσουν ἐλεύθερα τόν ἀληθινό Θεότόν Κύριο ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστό.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->