Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evolucija ili stvaranje P-Simović

Evolucija ili stvaranje P-Simović

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Ante Galic
Evolucija_ili_stvaranje P-Simović
Evolucija_ili_stvaranje P-Simović

More info:

Published by: Ante Galic on Sep 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2014

pdf

text

original

 
EVOLUCIJA ILI STVARANJE
Kako je nastao svemir? Kako je nastala planeta Zemlja? Kako je nastao
č
ovjek? Na ova pitanjado danas su ponu
đ
ena samo dva odgovora: 1) evolucija, i 2) stvaranje. I danas
u školi i na fakultetu
 mladi u
č
e evoluciju, a
u crkvi
i ponegdje kod ku
ć
e djeca slušaju o stvaranju. Negdje se ljudizaklinju nad Biblijom da
ć
e govoriti istinu, a ipak vjeruju u evoluciju. Danas vlada mišljenje da jeevolucija dokazana teorija, a da stvaranje svijeta od strane Boga predstavlja mit.Dokaz je kona
č
no svjedo
č
anstvo da je neka izjava istinita.
U znanosti se istina dokazujepromatranjem ili eksperimentom.
Evoluciju nitko nije promatrao kroz povijest, niti je itkoeksperimentalno prikazao kako životinje evoluiraju jedna u drugu.Znanstvenim metodama ne može se dokazati ni evolucija ni stvaranje. Eksperimentalno se nemože dokazati porijeklo svijeta ni po jednoj teoriji. Nitko od ljudi nije promatrao ni tijek evolucije,ni
č
in stvaranja. Pošto se ne mogu znanstveno dokazati,
moramo testirati koji je konceptvjerojatniji
, koji se bolje uklapa u
č
injenice iz prirode koje se mogu testirati.
 
PRETPOSTAVKEevolucija stvaranje
Živa bi
ć
a: Su se razvila iz nežive materije Sve je stvorio BogŽivot je nastao: Spontano Namjerom BogaRedoslijed: Prvo su nastali jednostavni, pasloženiji organizmi. Od životinjaevolucijskim
razvojem
nastao je
č
ovjek Sva živa bi
ć
a stvorena su istovremeno po svojim vrstama. Savršeni
č
ovjek je
degradirao
do životinjskih osobinaTrajanje: Evolucija traje milijardama godina Svijet je stvoren prije oko 6000 godinaZakoni: Sve se dogodilo po prirodnimzakonima kakvi su i danas, beznatprirodnog djelovanjaBog je pri stvaranju uspostavio današnjezakone. Prirodni zakoni mijenjani su prilikom pada u grijeh i Potopa.Skup svih osnovnih ideja o nekom pojmu, na primjer o nastanku svijeta,
č
ini jednu paradigmu.Evolucijska paradigma se dosta razvijala u posljednjih 150 godina, ali još uvijek nije dala odgovorena osnovna životna pitanja. Stvaranje svijeta koje je pokrenuo inteligentni Stvoritelj je druga paradigma suprotstavljena evoluciji. Nemogu
ć
e je objasniti cijelu paradigmu u jednom predavanju,ali uvijek vrijedi po
č
eti, vrijedi biti otvoren za istraživanje novih ideja. Koja od ove dvije paradigme bolje objašnjavaju pojave u prirodi, evolucija ili stvaranje?
EVOLUCIONISTI OPOVRGAVAJU EVOLUCIJU
Rašireno je mišljenje da svi znanstvenici vjeruju u teoriju evolucije i da je ta teorija op
ć
e
 
 2
 prihva
ć
ena. To je daleko od istine. Postoje i znanstvenici koji ne vjeruju u evoluciju, nego smatrajuda pojave u prirodi ukazuju na inteligentnog Stvoritelja. S druge strane, nasuprot raširenomkonceptu ove teorije, ne postoji samo jedna uskla
đ
ena znanstvena teorija evolucije, nego mnogosuprotstavljenih teorija.Teoriji evolucije nikada ne nedostaju kritike.
 Mnoge najoštrije kritike došle su baš od evolucionista. Postoji lista od preko 50 suprotnih teorija evolucije.
Kada god se ponudi novateorija, njen autor ukazuje na greške ranijih teorija.Sam Darwin je u „Porijeklu vrsta“ posvetio cijelo poglavlje teško
ć
ama koje je on sam vidio zasvoju verziju ove teorije. Njegova knjiga sadrži preko 800 naga
đ
anja, koja su u suštini potpunoneznanstvena. Mnogo puta je upotrijebio fraze kao što su
„smatramo,“ „ako pretpostavimo,“„možda,“ „moglo je biti.“
Ovo nisu izrazi za znanstveno ustanovljene
č
injenice. Darwin je priznao da „kada u
đ
emo u detalje, ne možemo dokazati da se jedna vrsta promijenila.“ Darwin jevjerovao u danas opovrgnutu Lamarckovu teoriju koja tvrdi da se ste
č
ene osobine mogu naslijediti.A ipak, ljudi su prihvatili njegove ideje.„Pažljivi
č
itatelj znanstvenih
č
asopisa ne može ne biti upozoren na sve raširenija govorkanja da je nešto trulo u državi darwinizma.“ (Niles Eldredge, Nature 22.8.1985, p683). Izrazito pro-evolucionisti
č
ki
č
asopis Nature, objavio je
č
lanak „Razvoj evolucijskih teorija“ gdje konstatira da je
teorija darwinizma neprikladna objasniti evoluciju u toku ogromnog perioda vremena
(2. stu. 1984., str 386). Isti
č
asopis kaže da „glavno pitanje evoluciji danas ostaje isto kao i uDarwinove dane: pokazati
porijeklo i zajedni
č
kog pretka, kako je došlo do nevjerojatneraznolikosti života
?“ (20. Srp. 1988., str. 206).I pored svih opovrgnutih teorija, evolucionisti i dalje vjeruju u evoluciju. „Spontane generaciježivih organizama su nemogu
ć
e, ali mi ipak postojimo, kao rezultat, kako ja vjerujem, spontanegeneracije.“ C. Ponnamperuma „Chemical Studies in the Origin of Life,“ Space Life Science I,1968, p64. On uvi
đ
a da život ne može nastati sam po sebi, ali ipak prihva
ć
a teoriju evolucije.
„Mi nemamo apsolutni dokaz za teoriju evolucije... i teorija evolucije bi trebala bitiodba
č
ena ako bi se pojavila bolja ideja
.“ „Veliki dio op
ć
e publike je skepti
č
an premadarwinizmu. Darwinizam se može na kraju pokazati kao pogrešan.“ - znanstvenici Britanskogmuzeja (12. Ožu. 1981., str.82) Pošto ovi komentari dolaze od urednika
č
asopisa koji je osnovan promicati evoluciju, oni su sigurno zna
č
ajni.Molekularni biolog Dr Michael Denton napisao je knjigu „Evolucija - teorija u krizi“ (Burnet,London, 1985) gdje kaže: „
Darwinova teorija evolucije
nije ni manje ni više nego
veliki mit 20-og stolje
ć
a o nastanku svemira
.“ I pored toga, on ostaje evolucionist!„Teorija evolucije prirodnom selekcijom
č
ini se neodgovaraju
ć
om, neuvjerljivom i definitivno pogrešnom.“ G. Taylor „Velika misterija evolucije“ (1983., str.137) Koncept prirodne selekcije ili„opstanka najsposobnijih“ predstavlja nepravilnu tautologiju, zaklju
č
ivanje:
Tko opstaje? Pa,najsposobniji. A tko je najsposobniji? Pa, oni koji opstaju!
Poznati astronom Sir J. F. W.Herschel, nazvao je Darwinovu teoriju prirodne selekcije „zakon naga
đ
anja.“„Objašnjavala
č
ke doktrine biološke evolucije ne mogu izdržati objektivnu, duboku kritiku. Onedokazuju da su u sukobu sa realnoš
ć
u i da su nemo
ć
ne riješiti velike probleme.“ P. P. Grasse,„Evolucija živih organizama“ (1977., str.202)Richard Goldschmidt je 1940. objavio svoju „Epigeneti
č
ku evoluciju“ gdje on sugerira da seevolucija dogodila serijom velikih koraka unaprijed. Na primjer, iz jajeta dinosaura izlegla se primitivna ptica ili na primjer, majmun je rodio pra
č
ovjeka. Ova teorija je poznata kao „
Č
udovištekoje obe
ć
ava.“ Mnogi su odbacili ovu
ne
znanstvenu ideju. Gdje bi pripadnik te potpuno nove vrste
 
 3
našao supružnika? Darwin je predvidio ovu ideju i odbacio je kao suprotnu prirodi, frazom „Naturanon saltum“ (
Priroda ne pravi skokove
). Na predavanju o Darwinu u British Association (ruj. 1980.), Dr John Durant, UniversityCollege, Swansea, rekao je: „Darwinovo evolucijsko objašnjenje porijekla
č
ovjeka pretvorilo se u
moderni mit, na štetu znanosti i društvenog napretka
.“ (New Scientist, 11 ruj. 1980, p765).Teorija evolucije se još uvijek prepravlja, prilago
đ
ava i mijenja nizom novih verzija, koje nudeznanstvenici koji nisu bili ubije
đ
eni u raniji oblik te teorije. Evolucionisti su sami obra
đ
uju
ć
i teorijuevolucije pokazali da je to nesigurna pretpostavka. Vjerovanje da se evolucija dogodila negdje,nekada i nekako je vjera u nepoznato. Teorija evolucije je dogma u koju ni njeni „sve
ć
enici“ višene vjeruju, ali je brane zato što joj je jedina alternativa Bog koji je stvorio svijet.
STAVOVI SE MIJENJAJU
U vrijeme kada je Alfred Vegener objavio teoriju da su kontinenti bili ranije spojeni u jedankontinent, tadašnji znanstvenici su ga ismijali. Tko bi prihvatio ovu teoriju, bio bi isklju
č
en izznanstvene zajednice. Tada se vjerovalo da se zemlja u prošlosti sakupljala jer se hladila, a planinski lanci su nastali bo
č
nim skupljanjem površinskih slojeva.Poslije Vegenerove smrti, tek kada je postavljena teorija tektonike plo
č
a po kojima navodnoklize kontinenti, prihva
ć
ena je Vegenerova ideja razdvajanja kontinenata. Zašto ideja o razdvajanjukontinenata nije odmah prihva
ć
ena? 1) Zvu
č
ala je suviše revolucionarno, a ljudi ne žele lakoodbaciti ono što su ranije vjerovali, bez obzira koliko to bilo pogrešno; 2) tada nije bilo dovoljnodokaza; 3) tada je tektonika plo
č
a podrazumijevala katastrofu (Potop). Tek kada se pronašlateoretska mogu
ć
nost da se u evoluciji može tako nešto dogoditi, tek tada je prihva
ć
ena ova ideja.Isto tako, tko god danas ne vjeruje u evoluciju, isklju
č
uju ga iz znanstvene zajednice. U vrijemekada su znanstvenici imali podršku vlasti, na primjer u nacisti
č
koj Njema
č
koj ili Staljinovoj Rusiji, pokazali su istu svirepost ne manju od inkvizitora.Postoje i evolucionisti i kreacionisti koji u svom razmišljanju ne polaze od znanstvenih
č
injenica, nego pokušavaju za svoje pretpostavke na
ć
i
č
injenice koje ih potvr 
đ
uju. Zato je veliki broj znanstvenih tvrdnji koje su danas odba
č
ene kao pogrešne.
SLOŽENOST ŽIVOTA
 I najmanji oblik života je složeniji od bilo
č 
ega što je
č 
ovjek stvorio.
Protein sadrži 50 do 10 000aminokiselina poredanih po to
č
nom redoslijedu. Mogu
ć
nost slu
č
ajnog formiranja jednostavnog proteina od samo 50 aminokiselina je 1:10
65
(65 nula iza jedinice!), a pritom je
samo jednakombinacija ispravna
. To je prakti
č
ki nemogu
ć
e, a svaka stanica sadrži 10
14
 proteina! Jednostavnigen u stanici sadrži oko 400 aminokiselina poredanih po odre
đ
enom redu. Kolika je vjerojatnost da
ć
e gen nastati slu
č
ajno? Kao kada bi majmun sjeo za pisa
ć
u mašinu i pokušao otkucati kombinacijuod 400 slova. Vjerojatnost je 1:10
130
, ali
i za tako malu vjerojatnost potrebno je živo bi
ć
e - majmun.Sama mašina to nikad ne bi otkucala sama.
Vjerojatnost da sav
č
ovjek nastane slu
č
ajno manja jenego da majmun slu
č
ajno otkuca na pisa
ć
oj mašini sve knjige u biblioteci.
 Aminokiseline — proteini — stanica — tkivo — organi — organski sistemi — 
č 
ovjek 
DNK u
ć
eliji sadrži informacije kao 1000 knjiga od po 600 strana. Svaka stanica sadrži 2000

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->