Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Legea 143 din 2000

Legea 143 din 2000

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Bulborea Mihaela
lege
lege

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Bulborea Mihaela on Sep 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2014

pdf

text

original

 
Legea
 
nr.
 
143 publicat
ă
în
 
M.Of.
 
nr.
 
362
 
din data:
 
07/21/2000
 
L143/2000
 
Lege privind combaterea traficului
ş
i consumului ilicit de droguri
 
Parlamentul României
 
Lege nr. 143
 
din 26 iulie 2000
 
privind combaterea traficului
ş
i consumului ilicit de droguri
 
Parlamentul României adopt
ă
prezenta lege.CAPITOLUL I
 
Dispozi
ţ
ii generale
 
 Art. 1. - În prezenta lege termenii
ş
i expresiile de mai jos au urm
ă
torul în
ţ
eles:
 
a) substan
ţ
e aflate sub control na
ţ
ional - drogurile
ş
i precursorii înscri
ş
i în tabelele-anex
ă
nr. I-IVcare fac parte integrant
ă
din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin ordonan
ţă
de urgen
ţă
aGuvernului, prin înscrierea unei noi plante sau substan
ţ
e, prin radierea unei plante sau substan
ţ
eori prin transferarea acestora dintr-un tabel în altul, la propunerea ministrului s
ă
n
ă
t
ăţ
ii;
 
b) droguri - plantele
ş
i substan
ţ
ele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care con
ţ
inasemenea plante
ş
i substan
ţ
e, înscrise în tabelele nr. I-III;
 
c) droguri de mare risc - drogurile înscrise în tabelele nr. I
ş
i II;
 
d) droguri de risc - drogurile înscrise în tabelul nr. III;
 
e) precursori - substan
ţ
ele utilizate frecvent în fabricarea drogurilor, înscrise în tabelul nr. IV;
 
f) inhalan
ţ
i chimici toxici - substan
ţ
ele stabilite ca atare prin ordin al ministrului s
ă
n
ă
t
ăţ
ii;
 
g) consum ilicit de droguri - consumul de droguri aflate sub control na
ţ
ional, f 
ă
ă
prescrip
ţ
iemedical
ă
;
 
h) toxicoman - persoana care se afl
ă
în stare de dependen
ţă
fizic
ă
 
ş
i/sau psihic
ă
cauzat
ă
deconsumul de droguri, constatat
ă
de una dintre unit
ăţ
ile sanitare stabilite în acest sens de MinisterulS
ă
n
ă
t
ăţ
ii;
 
i) cura de dezintoxicare
ş
i supravegherea medical
ă
- m
ă
surile ce pot fi luate pentru înl
ă
turareadependen
ţ
ei fizice
ş
i/sau psihice fa
ţă
de droguri;
 
 j) livrarea supravegheat
ă
- metoda folosit
ă
de institu
ţ
iile sau organele legal abilitate, cu autorizarea
ş
i sub controlul procurorului, care const
ă
în permiterea trecerii sau circula
ţ
iei pe teritoriul
ţă
rii dedroguri ori precursori, suspec
ţ
i de a fi expedia
ţ
i ilegal, sau de substan
ţ
e care au înlocuit drogurileori precursorii, în scopul descoperirii activit
ăţ
ilor infrac
ţ
ionale
ş
i al identific
ă
rii persoanelor implicate în aceste activit
ăţ
i;
 
k) investigatori acoperi
ţ
i - poli
ţ
i
ş
ti special desemna
ţ
i s
ă
efectueze, cu autorizarea procurorului,investiga
ţ
ii în vederea strângerii datelor privind existen
ţ
a infrac
ţ
iunii
ş
i identificarea f 
ă
ptuitorilor 
ş
iacte premerg
ă
toare, sub o alt
ă
identitate decât cea real
ă
, atribuit
ă
pentru o perioad
ă
determinat
ă
.
 
CAPITOLUL II
 
Sanc
ţ
ionarea traficului
ş
i a altor opera
ţ
iuni ilicite
 
cu substan
ţ
e aflate sub control na
ţ
ional
 
 Art. 2. - (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea,transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu,trimiterea, transportul, procurarea, cump
ă
rarea, de
ţ
inerea ori alte opera
ţ
iuni privind circula
ţ
iadrogurilor de risc, f 
ă
ă
drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani
ş
i interzicerea unor drepturi.
 
 
(2) Dac
ă
faptele prev
ă
zute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani
ş
i interzicerea unor drepturi.
 
 Art. 3. - (1) Introducerea sau scoaterea din
ţ
ar 
ă
, precum
ş
i importul ori exportul de droguri de risc,
ă
ă
drept, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani
ş
i interzicerea unor drepturi.
 
(2) Dac
ă
faptele prev
ă
zute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea dela 15 la 25 de ani
ş
i interzicerea unor drepturi.
 
 Art. 4. - Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea,transformarea, cump
ă
rarea sau de
ţ
inerea de droguri pentru consum propriu, f 
ă
ă
drept, sepedepse
ş
te cu închisoare de la 2 la 5 ani.
 
 Art. 5. - Punerea la dispozi
ţ
ie, cu
ş
tiin
ţă
, cu orice titlu, a unui local, a unei locuin
ţ
e sau a oric
ă
rui altloc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumuluiilicit în asemenea locuri se pedepse
ş
te cu închisoare de la 3 la 5 ani
ş
i interzicerea unor drepturi.
 
 Art. 6. - (1) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu inten
ţ
ie, de c
ă
tre medic, f 
ă
ă
ca aceasta s
ă
fienecesar 
ă
din punct de vedere medical, se pedepse
ş
te cu închisoare de la 1 an la 5 ani.
 
(2) Cu aceea
ş
i pedeaps
ă
se sanc
ţ
ioneaz
ă
 
ş
i eliberarea sau ob
ţ
inerea, cu inten
ţ
ie, de droguri demare risc, pe baza unei re
ţ
ete medicale prescrise în condi
ţ
iile prev
ă
zute la alin. (1) sau a uneire
ţ
ete medicale falsificate.
 
 Art. 7. - Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condi
ţ
iilor legale, sepedepse
ş
te cu închisoare de la 6 luni la 4 ani.
 
 Art. 8. - Furnizarea, în vederea consumului, de inhalan
ţ
i chimici toxici unui minor se pedepse
ş
te cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend
ă
.
 
 Art. 9. - Producerea, fabricarea, importul, exportul, oferirea, vânzarea, transportul, livrarea cu oricetitlu, trimiterea, procurarea, cump
ă
rarea sau de
ţ
inerea de precursori, echipamente ori materiale, înscopul utiliz
ă
rii lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicit
ă
de droguri de mare risc, sepedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani
ş
i interzicerea unor drepturi.
 
 Art. 10. - Organizarea, conducerea sau finan
ţ
area faptelor prev
ă
zute la art. 2-9 se pedepse
ş
te cupedepsele prev
ă
zute de lege pentru aceste fapte, limitele maxime ale acestora sporindu-se cu 3ani.
 
 Art. 11. - (1) Îndemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mijloace, dac
ă
este urmat deexecutare, se pedepse
ş
te cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
 
(2) Dac
ă
îndemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este de la 6 luni la 2 ani sau amend
ă
.
 
 Art. 12. - (1) Se pedepsesc cu deten
ţ
iunea pe via
ţă
sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani
ş
iinterzicerea unor drepturi faptele prev
ă
zute la art. 2, 3
ş
i 5, dac
ă
persoana care le-a s
ă
vâr 
ş
it faceparte dintr-o organiza
ţ
ie sau asocia
ţ
ie ori dintr-un grup de cel pu
ţ
in 3 persoane, cu structurideterminate
ş
i care sunt constituite în scopul comiterii acelor fapte
ş
i al ob
ţ
inerii de beneficiimateriale sau de alte foloase ilicite.
 
(2) Se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani faptele prev
ă
zute la art. 4, 6, 7, 9
ş
i 11, dac
ă
aufost s
ă
vâr 
ş
ite în condi
ţ
iile prev
ă
zute la alin. (1).
 
(3) În cazul infrac
ţ
iunilor prev
ă
zute la alin. (1)
ş
i (2), dac
ă
faptele au avut ca urmare moarteavictimei, pedeapsa este deten
ţ
iunea pe via
ţă
sau închisoarea de la 15 la 25 de ani
ş
i interzicereaunor drepturi.
 
 Art. 13. - (1) Tentativa la infrac
ţ
iunile prev
ă
zute la art. 2-7, la art. 9
ş
i 10 se pedepse
ş
te.
 
(2) Se consider 
ă
tentativ
ă
 
ş
i producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum
ş
iluarea de m
ă
suri în vederea comiterii infrac
ţ
iunilor prev
ă
zute la alin. (1).
 
 Art. 14. - Cu privire la infrac
ţ
iunile cuprinse în prezentul capitol, pe lâng
ă
situa
ţ
iile prev
ă
zute înCodul penal, constituie circumstan
ţ
e agravante urm
ă
toarele situa
ţ
ii:
 
a) persoana care a comis infrac
ţ
iunea îndeplinea o func
ţ
ie ce implic
ă
exerci
ţ
iul autorit
ăţ
ii publice,iar fapta a fost comis
ă
în exercitarea acestei func
ţ
ii;
 
b) fapta a fost comis
ă
de un cadru medical sau de o persoan
ă
care are, potrivit legii, atribu
ţ
ii înlupta împotriva drogurilor;
 
c) drogurile au fost trimise
ş
i livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, uneipersoane aflate în cur 
ă
de dezintoxicare sau sub supraveghere medical
ă
ori s-au efectuat alteasemenea activit
ăţ
i interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dac
ă
fapta a fostcomis
ă
într-o institu
ţ
ie sau unitate medical
ă
, de înv
ăţă
mânt, militar 
ă
, loc de deten
ţ
ie, centre deasisten
ţă
social
ă
, de reeducare sau institu
ţ
ie medical-educativ
ă
, locuri în care elevii, studen
ţ
ii
ş
itinerii desf 
ăş
oar 
ă
activit
ăţ
i educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora;
 
 
d) folosirea minorilor în s
ă
vâr 
ş
irea faptelor prev
ă
zute la art. 2-11;
 
e) drogurile au fost amestecate cu alte substan
ţ
e care le-au m
ă
rit pericolul pentru via
ţ
a
ş
iintegritatea persoanelor.
 
 Art. 15. - Nu se pedepse
ş
te persoana care, mai înainte de a fi început
ă
urm
ă
rirea penal
ă
, denun
ţă
 autorit
ăţ
ilor competente participarea sa la o asocia
ţ
ie sau în
ţ
elegere în vederea comiterii uneiadintre infrac
ţ
iunile prev
ă
zute la art. 2-10, permi
ţ
ând astfel identificarea
ş
i tragerea la r 
ă
spunderepenal
ă
a celorlal
ţ
i participan
ţ
i.
 
 Art. 16. - Persoana care a comis una dintre infrac
ţ
iunile prev
ă
zute la art. 2-10, iar în timpul urm
ă
ririipenale denun
ţă
 
ş
i faciliteaz
ă
identificarea
ş
i tragerea la r 
ă
spundere penal
ă
a altor persoane careau s
ă
vâr 
ş
it infrac
ţ
iuni legate de droguri beneficiaz
ă
de reducerea la jum
ă
tate a limitelor pedepseiprev
ă
zute de lege.
 
 Art. 17. - (1) Drogurile
ş
i alte bunuri care au f 
ă
cut obiectul infrac
ţ
iunilor prev
ă
zute la art. 2-10 seconfisc
ă
, iar dac
ă
acestea nu se g
ă
sesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor înbani.
 
(2) Se confisc
ă
, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificareadrogurilor 
ş
i a altor bunuri prev
ă
zute la alin. (1).
 
 Art. 18. - (1) Drogurile ridicate în vederea confisc
ă
rii se distrug. P
ă
strarea de contraprobe esteobligatorie.
 
(2) Sunt exceptate de la distrugere:
 
a) medicamentele utilizabile, care au fost remise farmaciilor sau unit
ăţ
ilor spitalice
ş
ti, dup
ă
avizulprealabil al Direc
ţ
iei farmaceutice din cadrul Ministerului S
ă
n
ă
t
ăţ
ii;
 
b) plantele
ş
i substan
ţ
ele utilizabile în industria farmaceutic
ă
sau în alt
ă
industrie, în func
ţ
ie denatura acestora, care au fost remise unui agent economic public sau privat, autorizat s
ă
le utilizezeori s
ă
le exporte;
 
c) unele cantit
ăţ
i corespunz
ă
toare, care vor fi p
ă
strate în scop didactic
ş
i de cercetare
ş
tiin
ţ
ific
ă
 sau au fost remise institu
ţ
iilor care de
ţ
in câini
ş
i alte animale de depistare a drogurilor, pentrupreg
ă
tirea
ş
i men
ţ
inerea antrenamentului acestora, cu respectarea dispozi
ţ
iilor legale.
 
(3) Distrugerea drogurilor se efectueaz
ă
periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate,de c
ă
tre o comisie format
ă
din câte un reprezentant al Parchetului de pe lâng
ă
Curtea Suprem
ă
deJusti
ţ
ie, al Ministerului S
ă
n
ă
t
ăţ
ii - Direc
ţ
ia farmaceutic
ă
, al Ministerului Apelor, P
ă
durilor 
ş
iProtec
ţ
iei Mediului, un specialist din cadrul forma
ţ
iunii centrale de reprimare a traficului ilicit dedroguri din Inspectoratul General al Poli
ţ
iei
ş
i gestionarul camerei de corpuri delicte a aceleia
ş
iunit
ăţ
i.
 
 Art. 19. - În cazul în care un toxicoman este condamnat pentru s
ă
vâr 
ş
irea unei infrac
ţ
iuni, se aplic
ă
  în mod corespunz
ă
tor dispozi
ţ
iile Codului penal
ş
i ale Codului de procedur 
ă
penal
ă
.
 
CAPITOLUL III
 
Dispozi
ţ
ii procedurale
 
 Art. 20. - Parchetul de pe lâng
ă
Curtea Suprem
ă
de Justi
ţ
ie poate autoriza, la solicitarea institu
ţ
iilor sau organelor legal abilitate, efectuarea de livr 
ă
ri supravegheate, cu sau f 
ă
ă
substituirea total
ă
adrogurilor ori a precursorilor.
 
 Art. 21. - (1) Procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor acoperi
ţ
i pentru descoperireafaptelor, identificarea autorilor 
ş
i ob
ţ
inerea mijloacelor de prob
ă
, în situa
ţ
iile în care exist
ă
indiciitemeinice c
ă
a fost s
ă
vâr 
ş
it
ă
sau c
ă
se preg
ă
te
ş
te comiterea unei infrac
ţ
iuni dintre cele prev
ă
zute în prezenta lege.
 
(2) Autorizarea este dat
ă
în form
ă
scris
ă
pentru o perioad
ă
de cel mult 60 de zile
ş
i poate fiprelungit
ă
pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputând dep
ăş
i 30 de zile.
 
 Art. 22. - (1) Poli
ţ
i
ş
tii din forma
ţ
iunile de specialitate, care ac
ţ
ioneaz
ă
ca investigatori acoperi
ţ
i,precum
ş
i colaboratorii acestora pot procura droguri, substan
ţ
e chimice, esen
ţ
iale
ş
i precursori, cuautorizarea prealabil
ă
a procurorului, în vederea descoperirii activit
ăţ
ilor infrac
ţ
ionale
ş
i aidentific
ă
rii persoanelor implicate în astfel de activit
ăţ
i.
 
(2) Actele încheiate de poli
ţ
i
ş
tii
ş
i colaboratorii acestora, prev
ă
zu
ţ
i la alin. (1), pot constitui mijloacede prob
ă
.
 
 Art. 23. - (1) Când sunt indicii temeinice c
ă
o persoan
ă
care preg
ă
te
ş
te comiterea unei infrac
ţ
iunidintre cele prev
ă
zute în prezenta lege sau care a comis o asemenea infrac
ţ
iune folose
ş
te sistemede telecomunica
ţ
ii sau informatice, organul de urm
ă
rire penal
ă
poate, cu autorizarea procurorului,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->