Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
25

25

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Emina Che
U ime Allaha Svemilosnog Samilosnog!
U ime Allaha Svemilosnog Samilosnog!

More info:

Published by: Emina Che on Sep 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2013

pdf

text

original

 
KURAN-I KERİM ( ARAPÇA - LATİN HARFLİ )25 – FURKANBismillahirrahmanirrahim1. Tebarakellezı nezzelel fürkane ala abdihı li yekune lil alemıne nezıra2. Ellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkünfil mülki ve haleka külle şey'in fe kadderahu takdira3. Vettehazu min dunihı alihetel la yahlükune şey'ev ve hüm yuhlekune ve la yemlikuneli enfüsihim darrav ve la nef'av ve la yemlikune mevtev ve la hayatev ve la nüşura4. Ve kalellezıne kefer in haza ila ifkünifterahü ve eanehu aleyhi kavmün aharune fe kadcau zulmev vezura5. Ve kalu esatıyrul evvelinektetebeha fe hiye tümla aleyhi bükratev ve esıyla6. Kul enzelehüllezı ya'lemüs sirra fis semavati vel ard innehu kane ğafurar rahıyma7. Ve kalu mali hazer rasuli ye'külüt taame ve yemşi fil esvak lev la ünzile ileyhi melekünfe yekune meahu nezıra8. Ev yülka ileyhi kenzün ev tekunü lehu cennetüy ye'külü minha ve kalez zalimune intettebiune illa racülem meshura9. Ünzur keyfe darabu lekel emsale fe dallu fe la yestetıy'une sebıla10. Tebarakellezı in şae ceale leke hayram min zalike cennatin tecrı min tahtihel enharuve yec'al leke kusura11. Bel kezzebu bis saati ve a'tedna li men kezzebe bis saati seıyra12. İza raethüm mim mekanim beıydin semiu leha teğayyuzav ve zefıra13. Ve iza ülku minha mekanen dayyikam mükarranıne deav hünalike sübura14. La ted'ul yevme süburav vahıdev ved'u süburan kesıra15. Kul e zalike hayrun em cennetül huldilletı vüıdel müttekun kanet lehüm cezaev vemesıyra16. Lehüm fıha ma yeşaune halidın kane ala rabbike va'dem mes'ula
 
17. Ve yemve yahşüruhüm ve ma ya'büdune min dunillahi fe yekulü e entüm adleltümıbadı haülai em hüm dallüs sebıl18. Kalu sübhaneke ma kane yembeğıy lena en nettehıze min dunike min evliyae velakim metta'tehüm ve abaehüm hatta nesüz zikr ve kanu kavmen bura19. Fe kad kezzebuküm bima tekulune fe ma testetıy'une sarfev ve la nasra ve meyyazlim minküm nüzıkhü azaben kebıra20. Ve ma erselna kableke minel murselıne illa innehüm le ye'külunet taame ve yemşunefil esvak ve cealna ba'daküm li ba'dın fitneh e tasbirun ve kane rabbüke besıyra21. Ve kalellezıne la yercune likaena lev la ünzile aleynel melaiketü ev nera rabbena lekadistekberu fı enfüsihim ve atev utüvven kebıra22. Yevme yeravnel melaikete la büşra yevmeizil lil mücrimıne ve yekulune hıcrammahcura23. Ve kadimna ila ma amilu min amelin fe cealnahü hebaem mensura24. Ashabül cenneti yemeizin hayrum müstekarrav ve ahsenü mekıyla25. Ve yevme teşekkakus semaü bil ğamami ve nüzzilel melaiketü tenzıla26. Elmülkü yevmeizinil hakku lir rahman ve kane yevmen alel kafirıne asıra27. Ve yevme yeadduz zalimü ala yedeyhi yekulü ya leytenit tehaztü mear rasuli sebıla28. Ya veyleta leytenı lem ettehız fülanen halıla29. Le kad edallenı aniz zikri ba'de iz caenı ve kaneş şeytanü lil insani hazula30. Ve kaler rasulü ya rabbi inne kavmit tehazu hazel kur'ane mehcura31. Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvvem minel mücrimın ve kefa bi rabbikehadiyev ve nesıyra32. Ve kalellezıne keferu lev la nüzzile aleyhil kur'anü cümletev vahıdeh kezalike linüsebbite bihı füadeke ve rattelnahü tertıla33. Ve la ye'tuneke bi meselin illa ci'nake bil hakkı ve ahsene tefsıra34. Ellezıne yuhşerune ala vücuhihim ila cehenneme ülaike şerrum mekanev ve edallüsebıla35. Ve le kad ateyna musel kitabe ve cealna meahu ehahü harune vezıra
 
36. Fe kulnezheba ilel kavmillezıne kezzebu bi ayatina fe demmernahüm tedmıra37. Ve kavme nuhıl lemma kezzebür rusüle ağraknahüm ve cealnahüm lin nasi ayeh vea'tedna liz zalimıne azaben elıma38. Ve adev ve semude ve ashaber rassi ve kurunem beyne zalike kesıra39. Ve küllen darabna lehül emsale ve küllen tebberna tetbıra40. Ve le kad etev alel karyetilletı ümtırat metaras se' e fe lem yekunu yeravneha bel kanula yercune nüşura41. Ve iza raevke iy yettehızuneke illa hüzüva e hazellezı beasellahü rasula42. İn kade le yüdıllüna an alihetina lev la en saberna aleyha ve sevfe ya'lemune hıyneyeravnel azabe men edallü sebıla43. E raeyte menit tehaze ilahehu hevah e fe ente tekunü aleyhi vekıla44. Em tahsebü enne ekserahüm yesmeune ev ya'kılun in hüm illa kel en'ami bel hümedallü sebıla45. E lem tera ila rabbike keyfe meddez zıll ve lev şae le cealehu sakina sümme cealneşşemse aleyhi delıla46. Sümme kabadnahü ileyna kabday yesıra47. Ve hüvellezı ceale lekümül leyle libasev ven nevme sübatev ve cealen nehar nüşura48. Ve hüvellezı erseler riyaha büşram beyne yedey rahmetih ve enzelna menis semaimaen tahura49. Li nuhyiye bihı beldetem meytev ve nüskıyehu mimma halakna en'amev ve enasiyyekesıra50. Ve le kad sarrafnahü beynehüm li yezzekkeru fe eba ekserun nasi illa küfura51. Ve lev şi'na le beasna fı külli karyetin nezıra52. Fe la tütııl kafirıne ve cahıdhüm bihı cihaden kebıra53. Ve hüvellezı meracel bahreyni haza azbün füratüv ve haza milhun ücac ve ceale beynehüma berzehav ve hıcram mahcura

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->