Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
33

33

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Emina Che
U ime Allaha Svemilosnog Samilosnog!
U ime Allaha Svemilosnog Samilosnog!

More info:

Published by: Emina Che on Sep 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2013

pdf

text

original

 
KURAN-I KERİM ( ARAPÇA - LATİN HARFLİ )33 – AHZABBismillahirrahmanirrahim1. Ya eyyühen nebiyyüttekıllahe ve la tütııl kafirıne vel münafikıyn innellahe kanealımen hakıma2. Vettebı'ma yuha ileyke mir rabbik innellahe kane bima ta'melune habıra3. Ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla4. Ma cealellahü li racülim min kalbeyni fı cevfih ve ma ceale ezvacekümüllaı tüzahiruneminhünne ümmehatiküm ve ma ceale ed'ıyaeküm ebnaeküm zaliküm kavlüküm biefvahiküm vallahü yekulül hakka ve hüve yehdis sebıl5. Üd'uhüm li abaihim hüve akseu ındellah fe il lem ta'lemu abaehüm fe ıhvanüküm fiddıni ve mevalıküm ve leyse aleyküm cünahun fıma ahta'tüm bihı ve lakim ma teammedetkulubüküm ve kanellahü ğafurar rahıyma6. Ennebiyyü evla bil mü'minıne min enfüsihim ve ezvacühu ümmehatühüm ve ülülerhami ba'duhüm evla bi ba'dın fı kitabillahi minel mü'minıne vel mühacirıne illa entefalu ila evliyaiküm ma'rufa kane zalike fil kitabi mestura7. Ve iz ehazna minen nebiyyıne mısakahüm ve minke ve min nuhıv ve ibrahıme ve musave ıysebni memeryeme ve ehazna minhüm mısakan ğalıza8. Li yes'eles sadikıyne an sıdkıhim ve eadde lil kafirıne azaben elıma9. Ya eyyühellezıne amenüzküru nı'metellahi aleyküm iz caetküm cünudün fe erselnaaleyhim rıhav ve cünudel lem teravha ve kanellahü bima ta'melune besıyra10. İz cauküm min fevkıküm ve min esfele minküm ve iz zağatil ebsaru ve beleğatilkulubül hanacira ve tezunnune billahiz zununa11. Hünalikebtüliyel mü'minune ve zülzilu zilzatlen şedıda12. Ve iz yekulül münafikune vellezıne fı kulubihim meradum ma veaddenellahü verasulühu illa ğurura13. Ve iz kalet taifetüm minhüm ya ehle yesribe la mükame leküm farciu ve yeste'zinüferıkum minhümün nebiyye yekulune inne büyutena avratüv ve ma hiye bi avrah iyyürıdune illa firara
 
14. Ve lev dühılet aleyhim min aktariha sümme süilül fitnete le atevha ve ma telebbesu biha illa yesıra15. Ve le kad kanu ahedüllahe min kablü la yüvellunel edbar ve kane ahdüllahi mes'ula16. Kul ley yenfeakümül firaru in ferartüm minel mevti evil katli ve izel la tümetteuneilla kalıla17. Kul men zellezı ya'sımüküm minellahi in erade biküm suen ev erade biküm rahmehve la yecidune lehüm min dunillahi veliyyev ve la nesıyra18. Kad ya'lemüllahül müavvikıyne minküm ve kailıne li ıhvanihim helümme ileyna ve laye'tunel be'se illa kalila19. E şıhhaten aleyküm Fe iza cael havfü raeytehüm yenzurune ileyke teduru a'yünühümkellezı yuğşa aleyhi minel mevt fe iza zehebel havfü selekuhüm bi elsinetin hıdadineşıhhaten alel hayr ülaike lem yü'minu fe ahbetallahü a'malehüm ve kane zalike alellahiyesıra20. Yahsebunel ahzabe lem yezhebu ve iy ye'til ahzabü yeveddu lev ennehüm badune fila'rabi yes'elune an embaiküm ve lev kanu fıküm ma katelu illa kalıla21. Le kad kane leküm fı rasulillahi üsvetün hasenetül li men kane yercüllahe vel yevmelhaıra ve zekerallahe kesıra22. Ve lemma rael mü'minunel ahzabe kalu haza ma veadenellahü ve rasulühu vesadekallahü ve rasulühu ve ma zadehüm illa ımanev ve teslıma23. Minel mü'minıne ricalün sadeku ma ahedüllahe aleyh fe minhüm men kada nahbehuve minhüm mey yentezıru ve ma beddelu tebdıla24. Li yecziyellahüs sadikıyne bi sıdkıhim ve yüazzibel münafikıyne in şae ev yetubealeyhim innellahe kane ğafurar rahıyma25. Ve raddellahüllezıne keferu bi ğayzıhim lem yenalu hayra ve kefallahül mü'minınelkıtal ve kanellahü kaviyyen azıza26. Ve enzelellezıne zaheruhüm min ehlil kitabi min sayasıyhim ve kazefe fı kulubihimür ru'be ferıkan taktülune ve te'sirune ferıka27. Ve evraseküm erdahüm ve diyarahüm ve emvalehüm ve erdal lem tetauha vekanellahü ala külli şey'in kadıra28. Ya eyyühen nebiyyü kul li ezvacike in küntünne türidnel hayated dünya ve zınetehafe tealeyne ümettı'künne ve üserrıhkünne serahan cemıla
 
29. Ve in küntünne türidnellahe ve rasulehu ved daral ahırate fe innellahe eadde lilmuhsinati minkünne ecran azıyma30. Ya nisaen nebiyyi mey ye'ti minkünne bi fahışetim mübeyyinetiy yudaaf lehel azabüd'feyn ve kane zalike alellahi yesıra31. Ve mey yaknüt minkünne lillahi ve rasulihı ve ta'mel salihan nü'tiha ecrahamerrateyni ve a'tedna leha rizkan kerıma32. Ya nisaen nebiyyi lestünne ke ehadim minen nisai inittekaytünne fe la tahda'ne bilkavli fe yatmeallezı fı kalbihı meraduv ve kulne kavlem ma'rufa33. Ve karne fı büyutikünne ve la teberracne teberrucel cahiliyyetil ula ve ekımmes saleteve atınez zekate ve etı'nellahe ve rasuleh innema yürıdüllahü li yüzhibe ankümür ricseehlel beyti ve yütahhiraküm tathıra34. Vezkürne ma yütla fı büyutikünne min ayatillahi vel hıkmeh innellahe kane latıyfenhabıra35. İnnel müslimıne vel müslimati vel mü'minıne vel mü'minati vel kanitıne vel kanitatives sadikıyne ves sadikati ves sabirıne ves sabirati vel haşiıyne vel haşiati velmütesaddikıyne vel mütesaddikati ves saimıne ves saimati vel hafizıyne fürucehüm velhafizate vez zakirınellahe kesırav vez zakirati eaddelahü lehüm mağfiratev ve ecranazıyma36. Ve ma kane li mü'miniv ve la mü'minetin iza kadallahü ve rasulühu emran ey yekunelehümül hıyeratü min emrihim ve mey ya'sıllahe ve rasulehu fe kad dalle dalalem mübına37. Ve iz tekulü lillezı en'amellahü aleyhi ve en'amte aleyhi emsik aleyke zevcekevettekıllahe ve tuhfı fı nefsike mellahü mübdıhi ve tahşen nas vallahü ehakku en tahşahfelemma kada zeydüm minha vetaran zevvecnakeha li key la yekune alel mü'minıneharacün fi ezvaci ed'ıyaihim iza kadav minhünne vetara ve kane emrullahi mef'ula38. Ma kane alen nebiyyi min haracin fıma feradallahü leh sünnetellahi fillezıne halevmin kabl ve kane emrullahi kaderam makdura39. İllezıne yübelliğune risalatillahi ve yahşevnehu ve la yahşevne ehaden ilellah ve kefa billahi hasıba40. Ma kane muhammedün eba ehadim mir ricaliküm ve lakir rasulellahi ve hatemennebiyyın ve kanellahü bi külli şey'in alıma41. Ya eyyühellezıne amenüzkürullahe zikran kesıra42. Ve sebbihuhu bükratev ve esıyla43. Hüvellezı yüsallı aleyküm ve melaiketühu li yuhriceküm minez zulümati ilen nur vekane bil mü'minıne rahıyma

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->