Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1.1KActivity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Masalah sosial di kalangan pelajar

Masalah sosial di kalangan pelajar

Ratings:

4.69

(1)
|Views: 122,600|Likes:
Published by Marlisa Azura
ini assignment aku untuk subjek pengantar sains sosial..dijamin dapat A tau.
ini assignment aku untuk subjek pengantar sains sosial..dijamin dapat A tau.

More info:

Published by: Marlisa Azura on Jul 01, 2009
Copyright:Attribution

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2015

pdf

text

original

 
Masalah Sosial Di Kalangan Pelajar1.0PENGENALANBanyak yang telah kita dengar tentang gejala sosial. Berbagai gejala sosialtelah melanda masyarakat kita dan aktiviti yang terlibat begitu pelbagaisekali baik yang dilakukan oleh remaja mahupun orang dewasa. Namun, oleh keranagolongan remaja dan pelajar merupakan bakal pewaris negara, maka kegiatanmerekalah yang hangat diperkatakan dan mendapat perhatian daripada segenaplapisan masyarakat. Media massa seringkali menyiarkan pelbagai berita dan ceritatentang kenakalan remaja yang masih bersekolah dan pelbagai masalah sosial yangmelanda mereka ini. Melihat kepada masalah sosial dan perbuatan jenayahmembabitkan pelajar dan remaja benar-benar membimbangkan kita.Pada peringkat pelajar dan remaja, seseorang individu mengalami perubahan yangamat pesat sekali, sama ada dari segi fizikal, emosi mahupun sosial. Pada zamaninilah para remaja mula terdedah kepada alam luas di luar rumah, malahpersekitaran ini sudah merupakan rumah kedua kepada mereka. Remaja juga belajarbanyak perkara yang tidak semuanya datang dari ibu bapa tetapi kebanyakannyadaripada persekitaran sosial yang mana ia membesar. Pada tempoh-tempoh inilah pararemaja mula mengubah tingkah laku, sikap, dan nilai, malahan seluruh cara hidupdaripada alam kanak-kanak kepada alam yang lebih matang dan dewasa (Bettelheim,1950).Mereka bukan sekadar nakal dengan menghisap rokok, bergaduh sesama sendiri atauberkelakuan tidak senonoh malah gejala seperti membuang bayi, ponteng sekolah ,lari dari rumah , seks bebas serta serta lagi melepak tidak memeranjatkan kita..Mereka kini sudah berani melakukan perbuatan jenayah berat seperti menganggotaikumpulan samseng seperti kumpulan gengsterisme , membunuh, samun tanpa senjata apimahupun dengan senjata api, merogol, pelacuran, judi, vandalisme penyalahgunaandadah , minum minuman keras, terbabit video lucah dan sebagainya. Keadaan sepertiini bukan sahaja berlaku disekolah bandar dan di pinggiran bandar, malahdisekolah luar bandar.2.0REMAJA DARI SUDUT PSIKOLOGIPerubahan daripada alam remaja kepada alam dewasa merupakan satu masa yangamat penting, di mana perasaan ingin mencuba sesuatu yang baru lebih-lebih lagidengan gejala sosial akan bermula. Memahami siapa remaja adalah penting bagimengetahui mengapa mereka terlibat dengan gejala sosial ini. Ini kerana faktorpersonaliti individu itu sendiri serta faktor perkembangannya mempengaruhitingkahlaku yang dilakukan olehnya. Perkataan remaja ataupun adolescene berasaldari perkataan Latin iaitu “adolscere” yang bermaksud “membesar” atau “membesarmenjadi matang” (Rogers, 1981). Menurut Kamus Dewan (Edisi Ketiga), remajamerupakan seorang yang mulai dewasa, sudah akil baligh, sudah cukup umur untukberkahwin dan sedang melalui proses inginkan cinta. Dari segi perspektif Islampula, remaja dianggap sebagai mereka yang sudah cukup umur atau diistilahkansebagai baligh. Pada peringkat ini, golongan remaja mengalami peralihan antarazaman kanak-kanak dengan zaman dewasa.Definisi remaja ini banyak diperkatakan oleh ahli psikologi dan ada diantaranya mendefinisikan remaja sebagai suatu tempoh perkembangan fizikal, satukonsep yang abstrak, satu fenomena sosiobudaya atau berdasarkan sikap remajaterhadap kehidupannya. Persoalan yang sering dikaitkan dengan pencarian identitiadalah merupakan persoalan utama bagi remaja. Persoalan seperti "Siapakah saya?","Apakah bidang kerjaya yang sesuai dengan saya?", dan sebagainya yang membawamaksud identiti apa yang membuatkan seseorang itu berbeza dengan orang lain.Mengikut seorang ahli psikologi Stanley Hall (1904), zaman remaja ialah jangkamasa seseorang itu mengalami berbagai cabaran dan tekanan ( storm and stress).Ini kerana pada peringkat ini remaja mengalami perubahan fizikal, intelek sertaemosi dan terpaksa berhadapan dengan berbagai konflik di dalam dirinya dan jugamasyarakat.Perkembangan fizikal remaja perlu diketahui bagi membantu memahami tentang
 
sesetengah remaja yang lambat atau cepat dalam pekembangan mereka dan apakahkesan-kesan disebaliknya. De Brun (1990) pula, mendefinisikan remaja sebagaitempoh pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa yang pada umumnyabermula pada usia 12 tahun atau 13 tahun dan berakhir pada usia awal dua puluhan.Manakala menurut Adams & Gullota (1997), masa remaja meliputi usia antara 11tahun hingga 20 tahun. Havighurst dalam Ramlah Jantan dan Mahani Razali (2004)pula, membahagikan masa remaja kepada dua iaitu awal remaja (12 hingga 18 tahun)dan akhir remaja (18 hingga 22 tahun). Anna Freud (1990) pula berpendapat, padamasa remaja berlaku proses perkembangan yang meliputi perubahan-perubahan yangberhubung dengan perkembangan psikoseksual dan merupakan proses pembentukanorientasi masa depan.Daripada definisi remaja yang telah diberikan, secara keseluruhannya menyatakanbahawa remaja merupakan satu tempoh peralihan dari zaman kanak-kanak ke alamdewasa yang berlangsung dalam usia sekitar 13 tahun hingga 20 tahun. Padaperingkat ini berlakunya perubahan yang pesat sama ada perubahan biologi, fizikal,mental dan emosi serta perubahan tenggungjawab dan peranan. Jadi, untukmengimbangi perubahan-perubahan ini, golongan remaja sering berhadapan denganmasalah dan konflik dalam mencari identiti diri. Oleh itu, berlakulah ketegangandan tekanan emosi dalam diri remaja. Jika diteliti secara mendalam zaman remajasebenarnya merupakan suatu proses dan bukannya satu jangkamasa. Kerana pada tahapini berlakunya proses mencapai atau memperolehi sikap dan kepercayaan yangdiperlukan demi penglibatan yang berkesan dalam masyarakat.3.0PERKEMBANGAN FIZIKAL REMAJAPerkembangan fizikal remaja boleh dirujuk kepada perkembangan remaja dariaspek biologi. Ketika ini remaja-remaja lelaki dan perempuan secara sedar atautidak akan mengalami perubahan dari segi bentuk tubuh dan emosi. Perubahan iniberlaku akibat tindakan hormon. Kadar pembesaran dan perubahan remaja lelaki danperempuan juga adalah berbeza dan begitu juga dengan seorang individu denganindividu yang lain. Antara perkembangan fizikal yang dilalui oleh remaja sepertikematangan biologi, tingkahlaku heteroseksual dan akil baligh. Dari segikematangan biologi, pada awal alam keremajaan, remaja selalunya sibuk menyesuaikandiri dengan pertumbuhan yang berlaku pada tubuhnya. Kesedaran ke atas kejantinaandiri semakin bertambah. Hal ini akan memberi kesan kepada imej tubuh serta konsepkendiri. Pada usia beginilah remaja akan lebih prihatin dengan keadaan tubuhnya.Mereka akan sering membezakan dirinya dengan rakan sebaya yang lain.Remaja yang cepat matang mempunyai beberapa kelebihan apabila dibandingkandengan yang lambat matang. Mereka terlebih dahulu mengambil tempat dalammasyarakat remaja sementara mereka yang lambat matang perlu bersaing daripadasudut fizikal dan sosial bagi mendapat tempat yang istimewa dalam kelompok remaja.Dari segi tingkahlaku heteroseksual pula, remaja zaman dahulu mempunyai sikap yangberbeza ke atas pelbagai aspek seksual berbanding dengan remaja zaman sekarang,terutamanya remaja perempuan. Sebuah kajian ke atas kelompok pelajar sebuah kolejdi Amerika Syarikat di antara tahun 1900 dengan tahun 1980 menunjukkan peratusanorang muda yang melakukan hubungan seks meningkat, dan kadar pelajar perempuanyang melakukan hubungan seks meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pelajarlelaki. Beberapa buah kajian di Barat menunjukkan bahawa cinta adalah faktor utamaramai remaja perempuan melakukan hubungan seks. Keinginan berkahwin denganpasangan mereka juga wujud di kalangan pelajar wanita tetapi kurang bagi pelajarlelaki.Faktor-faktor lain adalah seperti desakan teman lelaki, perasaan ingin tahudan keinginan seks yang tidak berkaitan dengan cinta. Baligh pula merupakanperubahan biologi yang menandakan permulaan remaja. Ianya bermula apabila tahaphormon yang memasuki saluran darah meningkat ekoran respon kepada isyarat daripadabahagian otak iaitu hipotalamus. Apabila tahap pertumbuhan hormon bertambah dalambadan, lonjakan pertumbuhan kanak-kanak dengan tiba-tiba akan berlaku. Lonjakanini merupakan tanda yang nyata tentang permulaan akhil baligh. Perkara yang paling
 
ketara semasa baligh adalah merupakan perkembangan permatangan seksual iaitukebolehan pembiakan. Menurut Jean Jacques Rousseau (1712-1778), akil balighbermula pada usia 15 tahun atau mungkin lebih awal dari yang dianggarkan. Padamasa ini, kanak-kanak melalui peringkat kedua kelahiran, bentuk badan mula berubahdan keinginan muncul dari dalam, perubahan angin, kemarahan, perubahan fikiran,membuatkan mereka tidak dapat mengawal, mula berasa segan atau malu apabilaberhadapan dengan kehadiran orang yang berlainan jantina, dan mereka mula merasaiperasaan seksual. Dengan kata lain mereka mula tertarik antara satu sama lain.Manakala menurut Sigmund Freud dan Anna Freud, awal remaja adalah peringkat yangpaling bermasalah disebabkan perubahan dramatik psikologi yang berlaku pada masatersebut. Zon genital, khasnya didorong tenaga seksual yang hebat, dan remajaini sekali lagi dilanda fantasi. Remaja ini mungkin rasa susah atau tidak selesaapabila berada di kalangan ibu bapanya. Stanley Hall (1904) berpendapatperkembangan seseorang individu ditentukan oleh naluri iaitu tenaga-tenaga biologidan faktor genetik dan bukannya persekitaran. Beliau mengatakan zaman remajasebagai zaman 'storm and stress' yang bersifat biologikal yang terhasil daripadaperubahan-perubahan yang berlaku semasa baligh yang tidak dapat dielakkan.Mencapai akil baligh merupakan satu masa apabila emosi menjadi tidak stabil dantergugat. Hall percaya bahawa hasil daripada tekanan-tekanan dan perubahantersebut, remaja akhirnya akan menjadi individu yang matang dan bermoral.4.0TEORI PUNCA SALAH LAKU DAN MASALAH SOSIAL PELAJARTerdapat beberapa penjelasan mengenai punca devian. Teori fungsionalismemenganggap devian sebagai disfungsi pada struktur sosial. Teori konflikmengatakan devian merupakan tindakan golongan tertindas terhadap pihakminoriti yang menindas. Teori subbudaya dan deprivasi status pula berpendapatdevian berpunca daripada budaya kumpulan yang berbeza dengan budaya masyarakatbesar. Deprivasi selalu berpunca daripada kekurangan ekonomi dan kelemahanemosi. Remaja terutamanya daripada latar belakang kelas sosial rendah yang tidakberjaya dalam akademik mengalami kekecewaan dan tekanan status lalu bertindakmelakukan devian.Teori interaksionisme melihat devian sebagai sesuatu yang subjektif danmerupakan suatu proses sosial. Pelajar sengaja memilih tingkahlaku tertentumengikut kemahuan mereka yang sesuai dengan cara mereka menginterpretasi sesuatu. Kajian Tattum (1986) mendapati bahawa pelajar sengaja melakukan devian sebagaiteknik neutralisasi dalam interaksi mereka. Menurut Merton (1938) terdapat empatjenis devian iaitu inovasi (suatu cara memenuhi matlamat dengan cara yangsalah), ritual (tindakan mengulang perbuatan), undur (seseorang yang tidak lagiberminat dengan matlamatnya lalu melakukan alternatif lain sebagai tindakan )dan menentang (menolak matlamat persekolahan dan menggantikannya dengan matlamatlain).5.0MASALAH SOSIAL PELAJAR5.1Seks Bebas Dan Jenayah SeksualSeks bebas dan jenayah seksual di kalangan pelajar kini semakin menulardan membimbangkan kita terutamanya pelajar di kawasan bandar dan kota . Apa yangmenyedihkan kita ialah penglibatan mereka mula dikesan seawal usia 13 tahunketika mereka mereka berada di tingkatan satu dan dua. Seorang guru disiplin disebuah sekolah menengah mendedahkan bahawa beliau menemui kondom yang disimpandalam beg oleh pelajar wanita di sebuah sekolah di Taman Melawati, Kuala Lumpur.Kondom itu ditemui ketika pemeriksaan mengejut dilakukan di sekolah tersebut.Peningkatan pembabitan remaja perempuan dalam aktiviti maksiat juga adalah satulagi petanda bahawa keruntuhan akhlak remaja di Malaysia bertambah serius.Seorang lagi guru di sebuah sekolah di Kuala Lumpur mendedahkan bahawa beliaupernah membuat tinjauan di Kuala Lumpur City Centre (KLCC) pada waktu malam danmerasa sungguh terkejut kerana mendapati pelajarnya, lelaki dan perempuanmeneguk minuman keras tanpa segan silu di khalayak ramai. Beliau juga mendedahkan

Activity (1,142)

You've already reviewed this. Edit your review.
Lim Chooi Mei liked this
King Cygnus added this note
slm...bleh trang kn dgn jelas masalah sosial di kalangan pelajr...
Irfan Anuar liked this
Rubby Alya liked this
Qnow Jesseca Lawrence liked this
Texera De Syuhada liked this
alysonkhaw liked this
Hasmadi Nordin liked this
azhar awan liked this
Hasmadi Nordin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->