Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Konsep Hidayah

Konsep Hidayah

Ratings:
(0)
|Views: 1,364|Likes:
Published by zaidi1976

More info:

Categories:Types, Research
Published by: zaidi1976 on Jul 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2011

pdf

text

original

 
Muqaddimah
Kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaanNya,kita amat bergantung harap dengan Allah SWT. Tidak akan berlaku sesuatu perkara itu samada baik atau buruk melainkan dengan izin-Nya jua. Malah, wujudnya kita sebagai manusia di muka bumi ini adalah dengan kehendakNya. Walaupun kita mempunyai aqal fikiran untuk merancangsesuatu, namun hasil keputusannya adalah tertakluk kepada kehendakNya. Ini menunjukkan betapa manusia ini lemah tak berdaya melawan kehendakNya. Maha Suci Allah, yang berkuasamelakukan apa yang diinginiNya.Apabila kita sedar yang manusia itu lemah, maka adalah menjadi tuntutan bagi kita untuk memohon pertolongan dan bantuan dariNya. Sebab itulah dalam solat fardhu yang lima seharisemalam kita memohon kepadaNya agar dibantu kita yang lemah ini setelah kita mengiktiraf kelemahan kita. Allah SWT berfirman dalam surah al-Fatihah (1:4-5):“hanya kepada engkau (Ya Allah) kami sembah dan hanya kepada engkau (Ya Allah) kamimohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus”Dalam ayat ini kita memohon agar diberi petunjuk (Hidayah) daripadaNya. Mafhumnya, kitaamat berharap kepada hidayahNya. Justeru persoalan yang timbul di sini ialah, apa ituhidayah?mengapa kita disuruh memohon hidayah sebanyak 17 kali sehari semalam? Apakahhidayah Allah itu berbentuk material atau spiritual? Bagaimana Al-Quran menerangkan konsephidayah itu sendiri? Adakah hanya manusia sahaja memerlu hidayah Allah SWT? Banyak lagi persoalan tentang hidayah yang akan dikupas dalam perbincangan berikutnya.
Definisi
Hidayah berasal dari perkataan Arab ‘Hada’ yang bermaksud menunjuk jalan. Maka hidayah boleh didefinisikan secara asasnya sebaga petunjuk ke arah mencapai matlamat tertentu.Professor Hamka dalam tafsir al-azhar ada menyebut definisi ulama tafsir mengenai perkataanhidayah yang menjadi kata asal kepada perkataan ‘ihdina’ dalam surah al-Fatihah (1:5).‘menurut keterangan sesetengah ahli tafsir, perlengkapan menuju jalan yang lurus yangdimohonkan kepada Allah itu ialah, pertama al-irsyad, ertinya agar dianugerahi kecerdikan dan kecerdasan, sehingga dapatmembedakan yang salah dengan yang benar.Kedua at-tawfiq, iaitu bersesuaian kehendaknya dengan apa yang direncanakan Tuhan.Ketiga al-ilham, diberi petunjuk supaya dapat mengatasi sesuatu yang sulit.Keempat al-dilalah, ertinya ditunjuk dalil-dalil dan tanda-tanda di mana tempat yang berbahaya,dimana yang tidak boleh dilalui dan sebagainya. Sebagaimana tanda-tanda yang dipancangkanditepi jalan, berbagai macamnya, untuk memberi alamat bagi kenderaan bermotor’Professor Hamka menerangkan kepada kita beberapa perkataan sinonim kepada perkataanhidayah bagi membantu kita memahami secara lebih mendalam betapa luasnya konsep hidayah. Namun semua yang disebut hanya fokus secara khusus kepada pemahaman hidayah dari aspek 
 
 bahasa.
Hidayah Dalam Al-Quran
Mu’jam Mufahras li Alfaz Al-Quran myenaraikan lebih 306 ayat Al-Quran yang disebut padanya perkataan hidayah dan perkataan-perkataan terbitan dari perkataan hidayah seperti al-muhtadi,huda, al-muhtadin, yahdi, ihtadu dan lain-lain. Ini menunujukkan yang Al-Quran menerangkankonsep hidayah dalam pelbagai pemahaman dan pengertian. Namun apabila dikaji secara lebihmendalam akan kita dapati bahawa konsep hidayah merupakan satu bentuk petunjuk ke arahkebaikan. Antara dalilnya:a) Firman Allah SWT: Musa berkata: "Tuhan kami ialah (Tuhan) yang Telah memberikan kepadatiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya (surah taha, 20:50)Ayat ini merupakan dalil yang menjelaskan bahawa hidayah merupakan pemberian Allah SWTkepada semua makhluk ciptaanNya samada manusia, haiwan, pokok, bulan, matahari dansegalanya. Hidayah ini adalah dalam bentuk sifat, kemampuan dan kehendak semulajadimakhluk Allah SWT yang membolehkannya berfungsi seperti yang dikehendaki Allah SWT.Tanpa hidayah ini maka akan rosaklah kehidupan sesuatu makhluk itu. Contohnya, burung diberihidayah oleh Allah SWT untuk terbang tanpa perlu ia belajar bagaimana untuk terbang di mana-mana sekolah penerbangan. b) Firman Allah SWT: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yangmemberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. (surah al-sajadah, 32:24)Pemimpin yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah para rasul yang diberi tanggungjawabmenyampaikan hidayah Allah SWT dalam bentuk ajaran agama Islam. Maka, hidayah yangdimaksudkan dalam ayat ini ialah segala prinsip dan ajaran Allah SWT yang terkandung dalamagama Islam yang dibawa oleh semua rasul dari Adam hingga Muhammad SAW.c) Firman Allah SWT: Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dadamereka; mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata: "Segala puji bagi Allahyang Telah menunjuki kami kepada (surga) ini. dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya Telah datang rasul-rasulTuhan kami, membawa kebenaran." dan diserukan kepada mereka: "ltulah surga yang diwariskankepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." (surah al-a’raf, 7:43)Dalam ayat ini hidayah dimaksudkan sebagai satu cara hidup yang membawa kepada kebaikan didunia dan akhirat. Kebaikan di dunia adalah apabila manusia mengikut ajaran Islam makamatlamat hidupnya adalah al-falah (kejayaan). Manakala kebaikan di akhirat adalah apabilamanusia mengikut ajaran Islam maka matlamat hidupnya adalah al-jannah (syurga). Namun,segala kedua-dua matlamat adalah sebab kepada mencapai kerehaan Allah SWT semata. Makahidayah disini boleh ditafsir sebagai jalan kea rah al-falah, al-jannah dan mardhatillah.d) Firman Allah SWT: Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orangyang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, danAllah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk (surah al-qasas, 28:56)Hidayah dalam ayat ini merujuk kepada hidayah tawfiq yang menjadi prerogatif Allah SWT dimana tiada siapa mampu memberi hiyah tawfiq ini melainkan Allah SWT. Hatta Rasulullah SAW
 
tidak mampu memberi hidayah kepada sesiapa yang disayanginya. Ini bagi menunjukkan yangmanusia itu amat lemah dan kerja memberi hidayah ini adalah milik mutlak Allah SWT. Tugasmanusia hanya menyampaikan hidayah yang terkandung dalam Al-Quran
Al-Quran Sebagai Sumber Hidayah
Firman Allah SWT dalam surah yunus, 10:57: Hai manusia, Sesungguhnya Telah datangkepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalamdada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang fungsi dan kandungan Al-Quran itu adalah penyembuh(syifa), petunjuk (hidayah), rahmah kepada orang mukmin. Fokus ayat Al-Quran yang laincontohnya dalam surah al-baarah menujukkan yang fungsi Al-Quran itu ialah sebagai hidayahkepada orang bertaqwa. Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi merekayang bertaqwa (Surah Al-Baqarah, 2:2). Maka fahamlah kita yang fungsi utama diturunkan Al-Quran kepada sekalian manusia ialah sebagai penunjuk jalan yang lurus seperti mana yang di pohon oleh setiap muslim dalam surah al-fatihah yang dibaca sebelum itu.Professor Hamka ada menyebut: ‘kita baru saja selesai membaca surat al-fatihah. Di sana kitatelah memohon kepada tuhan agar ditunjuki jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat, jangan jalan orang yang dimurkai atau orang yang sesat. Baru saja menarik nafas selesaimembaca surah itu, kita langsung kepada surah al-baqarah dan kita langsung kepada ayat ini.Permohonan kita di surah al-fatihah sekarang diperkenankan. Kami bisa mendapat jalan yanglurus, yang diberi nikmat, bukan yang dimurkai dan tidak yang sesat, asal saja kamu sukamemakai pedoman kitab ini. Tidak syak lagi, dia(Al-Quran) adalah petunjuk (hidayah) bagiorang yang suka bertaqwa.’Hidayah Al-Quran boleh dilihat dalam aspek:a)
Aqidah
: Yang dimaksudkan dengan aqidah disini adalah tentang persoalan bagaimana Al-Quran memberi jawapan kepada setiap persoalan asas yang sentiasa menjadi perbincangan ahli-ahli falsafah dan sains. Persoalan tentang bagaimana alam ini wujud, siapa penciptanya, darimana manusia diciptakan, apa tujuan penciptaan manusia dan segala makhluk yang lain, apaakan berlaku sesudah kematian. Semua persoalan ini berkait rapat dengan keimanan seseorangmanusia. Dalam keadaan manusia tercari-cari pegangan aqidah(iman) menggunakan akal fikiranyang amat terbatas sehinggal terciptanya pelbagai macam agama di muka bumi ini, Allah melaluirasul-rasulnya memberi hidayah akan siapa tuhan yang perlu disembah. Seterusnya Allah SWTmenyebut yang mereka yang mengikut para rasulnya adalah mereka yang diberi hidayahmanakala yang tidak mengikut adalah dari golongan yang telah sesat (dhalalah). Allah SWT berfirman dalam surah al-nahli, 16:36. Dan sungguhnya kami Telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", Maka diantara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranyaorang-orang yang Telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).Dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita tentang aspek aqidah dalam ajaran setiaprasulnya iaitu menyembah Allah dan menjauhi thaghut (syaitan). Apabila golongan kafir quraisy bertanyakan tentang Allah SWT kepada Rasulullah SAW, maka turunlah surah al-ikhlas,112:1-4.Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nyasegala sesuatu.3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,4. Dan tidak ada seorangpun

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aminjayne Garfiel liked this
Helmi Murad Abdul Hamid liked this
ungud liked this
Mohammad Radzi liked this
faqarify liked this
baang43 liked this
Mohamad Zaki Abdul Halim liked this
Sarah Hanani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->