Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Atletska Bacanja u Nastavi TZK

Atletska Bacanja u Nastavi TZK

Ratings:
(0)
|Views: 4,313|Likes:
Published by Kelly Lloyd

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Kelly Lloyd on Jul 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

 
ATLETSKA
 
BACANJA
 
 
NASTAVI 
 
TJELESNE 
 
 
ZDRAVSTVENE 
 
KULTURE 
Mario Keĉa, OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga
1
Mario Keĉa
 
O.Š. K.Š. Gjalskoga, Zagreb
 
ATLETSKA BACANJA U NASTAVI TZK
- Bacanje male medicinke od 1 kg s mjesta suvanjem lijevom i desnom rukom, 5. razred-
Bacanje male medicinke od 2 kg boĉnom tehnikom,
6. razred-
Bacanje male medicinke od 3 kg boĉnom t
ehnikom, 7. razred- Bacanje loptice O'Brian tehnikom, 7. razred- Bacanje loptice do 200g tehnikom bacanja koplja 8. razred
BACANJE MALE MEDICINKE OD 1 KG S MJESTA SUVANJEM LIJEVOM I DESNOM RUKOM 
1.
UVOD: 
Bacanje male medicinke od 1 kg s mjesta lijevom i desnom rukom je izuzetno bitno u procesu nastave TZK i to zato jer se
tada moţe nauĉiti razlika i pravilno izvoĊenje pokreta suvanja koje se koristi kod bacanja kugle. Uĉenicima treba objasnitirazliku izmeĊu suvanja i bacanja. Najjednostavnije
:
kod bacanja je sprava veliki dio izvođenja pokreta
iza lakta ruke koja
izvodi izbačaj, dok je kod suvanja sprava cijelo vrijeme ispred lakta ruke koja izvodi pokret
.
Drugi vaţni moment kod izvoĊenja ove nastavne teme je pokušaj
 
uĉenja pravilnog zauzimanja bacaĉke „centralne pozicije“,
dakle pozicije koju
 je bacaĉ zauzeo nakon ekscentriĉnog odraza, a koja je vrlo sliĉna kod bacanja kugle, koplja i diska.
Nije
realno oĉekivati da bi većina uĉenika u 5. razredu mogla pravilno zauzeti centralnu poziciju, no potrebno im je pruţiti infor 
macije
o njoj i pokušati
 
 je savladati prema sljedećem postupku. Na taj će naĉin obuĉavanje zauzimanja ispravne centralne pozicije u 6.razredu kod izvoĊenja bacanja medicinke boĉnom tehnikom biti puno jednostavnije i efikasnije. Nešto kasnije ću prikazati
metodiku
uĉenja pravilno
g zauzimanja centralne pozicije.
2.
METODIKA OBUČAVANJA SUVANJA MEDICINKE 
 
Tehniku suvanja male medicinke treba uĉiti analitiĉki, jer ukoliko se krene sintetiĉki uĉenici će prilikom izvoĊenja suvanjaspuštati lakat i zapravo izvoditi bacanj
e
, jer će doći do „bjeţanja“ lakta ispred sprave.
 1.
Uĉenici stoje licem okrenuti smjeru bacanja, u malom raskoraĉnom stavu. obje su ruke ispruţene ispred i nešto iznadglave, dlanovi okrenuti prema smjeru bacanja, prsti unutra. Medicinku prvo izbacujemo istovremenim opruţanjem
samodlanova obje ruke, tako da ruke
nakon izbaĉaja ostanu u istom poloţaju kao i na poĉetku izvoĊenja
,2.
Isti poĉetni stav, samo što su ruke savinute u laktovima, i medicinka je na prsima. Gibanje se izvodi biomehaniĉkimlancem prvo opruţanjem podlaktica, a zatim dlanova kao i u prethodnoj vjeţbi.
 3.
Uĉenici stoje licem okrenuti u smjeru bacanja, u dijagonalnom stavu, noga istoimena ruci koja izbacuje medicinku je
otraga. Suprotna ruka, na dlanu okrenutom prema g
ore, pridrţava medicinku
, a ruka koja izvodi suvanje je okrenuta
dlanom prema naprijed, prsti unutra i malo rašireni, kao i u vjeţbi br. 1. Izbacivanje medicinke izvodi se samoopruţanjem dlana.
 4.
Isti poĉetni poloţaj kao i u prethodnoj vjeţbi, samo što je medicinka na prsima, ruka koja izvodi suvanje je
savinuta u
laktu, medicinka je smještena na vratu ispod brade, a suprotna je ruka drţi na dlanu. Suvanje se izvodi povezano prvoopruţanjem podlaktice, a zatim opruţanjem dlana.
Učenicima treba posebno obratiti pažnju da lakat mora biti
stalno u visini ram
ena, ne smije doći do njegovog spuštanja jer je to greška koja dovodi do „bježanja“ lakta
ispred sprave i bacanja, a ne suvanja
.5.
Poĉetnom poloţaju iz prethodne vjeţbe doda se rotacija ramene osovi
ne suprotno od smjera bacanja, tako da jeramena osovina paralelna sa smjerom bacanja, ruka koja izvodi suvanje je otraga. Gibanje se izvodi povezanorotiranjem trupa
tako da ramena osovina dolazi okomito na smjer bacanja, nastavlja se opruţanjem podlaktice iopruţanjem dlana ruke.
6.
Poĉetnom poloţaju iz prethodne vjeţbe dodaje se lagano spuštanje u koljenima,
ali ne dozvoljavajući sklanjanje u
kukovima
, i laganim prenošenjem teţine na zadnju nogu.
Gibanje se izvodi istovremeni
m prijenosom teţine na prednju
nogu i rotacijom ramene osovine do pozicije okomite na smjer
bacanja, a nastavlja opruţanjem podlaktice i nakon toga
dlana ruke.
Na ovaj su naĉin uĉenici već dobro savladali bitne elemente centralne pozicije. No
,
radi toĉnosti definiranja i uĉenja
iste,
predlaţem sljedeće vjeţbe koje će olakšati uĉenje pravilnog za
uzimanja centralne pozicije:1.
U uspravnom stavu, boĉno okrenuti smjeru bacanja, ruka koja izvodi bacanje dalje od smjera bacanja, spojiti pete,a prste na nogama raširiti tako da stopala zatvaraju pravi kut
(kao na slici
). Bilo bi dobro da uĉenici izvode ov
u
vjeţbu na liniji koja je paralelna sa smjerom bacanja.
 2.
Raskoraĉiti u stav nešto veći od širine kukova, ali tako da omogućava
dobru
kontrolu ravnoteţe i gibanja. Prednjanoga je pomaknuta prema leĊima, tako da su prsti nešto iza linije na kojoj se izvodi vjeţba, a zadnja je nogapomaknuta prema naprijed, tako da je peta nešto ispred linije, kao na slici
 
 
ATLETSKA
 
BACANJA
 
 
NASTAVI 
 
TJELESNE 
 
 
ZDRAVSTVENE 
 
KULTURE 
Mario Keĉa, OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga
23. Gornji dio tijela zarotirati prema natrag, suprotno od smjera bacanja
 –
 
dolazak u zatvoreni poloţaj, glava je prirodnopostavljena u produţetku tij
ela, bez naginjanja.4.
Spustiti se u koljenima, tako da je kut izmeĊu natkoljenice i potkoljenice oko 130 –
150
o
, teţina je više na straţnjoj
nozi (oko 65-60% : 35-30%).
Vrlo je važno naglasiti da učenici ne smiju biti sklonjeni u zglobu kuka
, već leĊa
mo
raju biti zategnuta, jer je inaĉe nemoguće zauzeti ispravnu centralnu poziciju i izvoditi pravilno gibanje.
 
Na ovaj je naĉin jednostavno zauzet poloţaj centralne pozicije koji je, kao što je napomenuto, vrlo sliĉan centralnoj
poziciji kod bacanja diska (rotacione tehnike bacanja kugle) i bacanja koplja (loptice).
BACANJE MEDICINKE 
BOČNOM TEHNIKOM 
 
1.
UVOD: 
Bacanje medicink
e boĉnom tehnikom je tehnika koja je lako primjenjiva u praksi. Naĉin izvoĊenja bacanja
medicinke
boĉnom tehnikom moţe biti odliĉna priprema u metodskom postupku obuĉavanja bacanja
medicink
e leĊnom (O'Brian) idjelomiĉno rotacionom tehnikom, jer su centralna pozicija i izbaĉaj
medicink
e kod ove tehnike gotovo identiĉni onoj kodrotacione, a pogotovo leĊne tehnike.
Razlika je, naravno, u dolasku u centralnu pozi
ciju. Budući da je leĊna,tehnika
a posebnorotaciona,
tehniĉki sloţenija i zahtijeva višu razinu motoriĉkih znanja i sposobnosti, ova (boĉna) tehnika je vrlo prikladna zaizvoĊenje u nastavi
u
6. razredu. Relativno brzo uĉenici mogu nauĉiti ovu tehniku, i na taj naĉin steći odreĊeni nivo motoriĉkihznanja koji im omogućuje da u nastavi TZK provedu dovoljan broj bacanja
medicink
e kojima će ostvariti utjecaj na razvoj
muskulature ruku, ramena i trupa, a koje ne bi u dovoljnoj mjeri mogli ostvar
iti drugim nastavnim sadrţajima, a takoĊer stvoritidobar temelj za brzo i efikasno uĉenje bacanja
medicinke
leĊnom
(O'Brian) tehnikom.
2.
PRIKAZ TEHNIKE: 
(
NAPOMENA:
Tehnika i metodika su prikazani kod bacanja sprave desnom rukom)
1.
P
OĈETNI POLOŢAJ
 
Uĉeni
k je lijevim bokom okrenut smjeru bacanja. Medicinka ili mala medicinka nalaze se u pravilnom pripremnom
poloţaju, na vratu ispod donje ĉeljusti, kojom se pritišće medicinka da bi se ostvarila stabilnost poĉetne pozicije. Teţina j
e na
daljoj, u ovom sluĉaj
u desnoj nozi, koja u kasnijem dijelu postaje odrazna noga. Lijeva
 –
 
kasnije zamašna noga
, je blagopovinuta u koljenu i lagano prstima dodiruje podlogu. Noge su blago povinute u koljenima.
Lijeva ruka je odruĉena koso gore u
smjeru bacanja.
2.
Z
AMAH
 
Uĉenik još prenosi teţinu još više na desnu –
stojnu
 –
 
buduću odraznu nogu. Lijevom nogom izvodi abdukciju ispred
desne
 –
 
odrazne noge, izvodeći tako zamah koji mu je potreban za izvoĊenje ekscentriĉnog odraza.
Desnu, odraznu nogu
savija u koljenu, spuštajući na taj naĉin teţište tijela. Lijevu ruku, polusavinutu u laktu, takoĊer pomiĉe ispred tijela. Ova faza
 
ATLETSKA
 
BACANJA
 
 
NASTAVI 
 
TJELESNE 
 
 
ZDRAVSTVENE 
 
KULTURE 
Mario Keĉa, OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga
3
traje relativno kratko, jer je vaţno da se muskulatura pripremi za izvoĊenje ekscentriĉnog odraza, a da se ne naruši ravnoteţ
a
tijela bacaĉa.
 
3.
E
KSCENTRIĈNI O
DRAZ
 –
STARTNO I PRESTIZAJU
ĆE UBRZANJE
 
Uĉenik izvodi
istovremeni zamah lijevom rukom i lijevom
 –
 
zamašnom nogom u smjeru bacanja, i snaţan odraz
desnom
 –
 
odraznom nogom. Doskok je prvo na odraznu, a trenutak kasnije na zamašnu nogu. Trup se, zajedno sa spr 
avom
malo rotira prema natrag, naglašavajući na taj naĉin prestizanje sprave od strane donjeg dijela tijela.
Prestizanje sprave u
sagitalnoj ravnini zavisi o veliĉini
, brzini
i smjeru odraza. Jakim zamahom zamašne noge rasteretit ćemo odraznu i moći boljeiskoristiti snagu njezinog odraza koji će tako biti dulji i pruţiti mogućnost za efikasnije prestizanje sprave. Ovdje je nuţn
o
naglasiti da smjer djelovanja sile odraza bude usmjeren ispod općeg centra teţišta tijela, odnosno iza (gledajući u smjeru
bacanja)
linije koja zamišljeno spaja toĉku oslonca odrazne noge i opći centar teţišta tijela, jer je jedino na taj naĉin mogućeizvesti ekscentriĉni odraz, omogućiti da donji dio tijela u odrazu prestigne gornji i spravu, te tako doći u povoljnu central
nupozic
iju i pripremiti muskulaturu tijela za kvalitetan izbaĉaj. Faza leta treba trajati što kraće i što niţe uz podlogu, ali dulj
ina
odraza mora biti dovoljna da bi omogućila gore opisano prestizanje sprave.
 
4.
C
ENTRALNA POZICIJA
 U centralnoj poziciji, koja je go
tovo identiĉna onoj kod bacanja
medicink
e leĊnom tehnikom, stopala bacaĉa morajumeĊusobno zatvarati kut od oko 90
o
 
 –
120
o
. Kut izmeĊu natkoljenice i potkoljenice odrazne, sada
zadnje, noge je oko 100
o
 
 –
 120
o
. Kod zamašne, sada prednje noge taj je kut nešto veći. Lakat desne tijelo nije sklonjeno u kukovima, što je ĉesta greškakod uĉenika, već se niski poloţaj, koji je potreban za dobar izbaĉaj ostvaruje spuštanjem u nogama. Trup je lagano zaokrenutunatrag, glava je prirodno u produţetku trupa, bez naginjanja u bilo koju stranu, pogled oĉiju je usmjeren koso natrag prema
dolje.
5.
I
ZBAĈAJ
 –
 
FAZA POĈETNOG I MAKS
IMALNOG NAPREZANJA
 
U prvom dijelu izbaĉaja –
 
fazi poĉetnog naprezanja uĉenik lijevu ruku, dla
nom okrenutim u smjeru bacanja, odvodiprema naprijed
pripremajući tako, maksimalnim istezanjem, muskulaturu trupa za izbaĉaj. Zatim, u fazi maksimalnognaprezanja, izvodi prvo opruţanje u zglobovima nogu i kuka, istovremeno okrećući osovi
nu kukova u smjeru bacanja. Gornji diotijela sa spravom zaostaje za d
onjim dijelom, omogućavajući na taj naĉi
n dodatno prestizanje s
prave. Slijedi izvoĊenjebiomehaniĉkog lanca poĉevši od okretanja pete desne noge prema naprijed, na taj naĉin omogućavajući da osovina kukova
bude okrenuta maksimalno u smjeru bacanja, guranje
desnog ramena u smjeru bacanja, opruţanje desne ruke i, suvanjem,
izbacivanje medicink
e. Lijevu ruku uĉenik zaustavlja na prsima, blokirajući tako kretanje lijevog ramena, ne dozvoljavajući muda nastavi svoje zapoĉeto rotaciono kretanje prema natrag, te
 
tako dati dodatni impuls sili izbaĉaja.
6.
Z
AUZIMANJE RAVNOTEŢE
 
Nakon izbaĉaja uĉenik iskoraĉuje desnom nogom naprijed i spušta se u koljenima, amortizirajući kretanje tijela premanaprijed i zaustavlja gibanje spreĉavajući tako ispadanje iz kruga i prestupanje prilikom izvoĊenja izbaĉaja.
 
3.
METODIKA OBUČAVANJA
 
Uĉenici bi tijekom prijašnjeg rada trebali uoĉiti razliku izmeĊu suvanja i bacanja, te nauĉiti pravilno suvanje sprave jednom
iobjema rukama.
Kod bacanja lakat prestiţe spravu koja se izbacuje, dok je
suvanja lakat uvijek iza sprave.
U obradi tema iz bacanja koje su predviĊene u 5. razredu uĉenici su trebali nauĉiti pravilno suvanje medicinke lijevom i desn
om
rukom, po mogućnosti iz pravilne centralne pozicije.
Metodski postupci u procesu
obuĉavanja bacanja medicinke boĉnom
tehnikom
bili bi sljedeći:
 1. Suvanje medicinke
dvjema rukama, tako da su ruke opruţene u laktovima koliko je to moguće, samo su dlanovi
okrenuti prema natrag. Izbacivanje sprave samo djelovanjem dlanova.
2. IzvoĊenje iste vjeţbe, samo su ovaj puta ruke savinute u laktovima, a sprava je na prsima. Izbaĉaj se izvodiopruţanjem ruka u laktu i nastavlja opruţanjem dlanova prema naprijed.
 3.
Suvanje sprave jednom rukom, poloţaj tijela je kao kod vjeţbe broj 1., samo što pomoćna ruka lagano pridrţavaspravu da ne padne. Izbaĉaj se izvodi opruţanjem dlana.
 
4. Suvanje sprave jednom rukom, druga ruka pridrţava spravu. Izbaĉaj se izvodi opruţanjem ruka u laktu i nastavljaopruţanjem dlanova prema naprijed.
 
5. Vjeţba se izvodi iz boĉnog poloţaja, raskoraĉni poloţaj u širini kukova, stopala pod meĊusobnim kutom od
90
o
 
 –
120
 o
,
 
ruka koja suva medicinku je dalje od smjera bacanja. Sprava se nalazi na pravilnom mjestu ispod ĉeljusti. Ukoliko se vjeţbaizvodi većom medicinkom, dozvoljava se pridrţavanje sprave pomoćnom rukom, jer bi inaĉe pokušaji drţanja medicinke ometalipravilno izvoĊenje vjeţbe. Sprava se suva prvo okretanj
em
osovine ramena prema naprijed, opruţanjem desne –
 
izbaĉajneruke u laktu i ruĉnom zglobu, uz blokadu kretanja lijevog rame
na.
6. Poloţaj tijela i izvoĊenje izbaĉaja je kao u prethodnoj vjeţbi, samo što je u poĉetnoj poziciji gornji dio tijela dodatnozaokrenut prema natrag, i spušteni u zglobu koljena –
 
niţi poloţaj, kao kod centralne pozicije bacanja medicinke boĉnom
tehniko
m. Ukazati uĉenicima na bitne toĉke centralne pozicije.
 
Kada su na ovaj naĉin uĉenici nauĉili pravilno suvanje sprave i zauzimanje centralne pozicije, prelazi se uĉenjuekscentriĉnog odraza. Budući da uĉenicima predstavlja problem izvoĊenje istovremenog zamaha zamašnom, odraza odraznomnogom, te doskok prvo na odraznu, a zatim na zamašnu nogu, predlaţ
u se 2 jednostavne
vjeţb
e koje
omogućuj
u
uoĉavanje
pravilnog redoslijeda ovih gibanja.2.1
Uĉenici stoje na odraznoj nozi, boĉno okrenuti u smjeru bacanja. Uhvate
 
se za potkoljenicu zamašne noge, savinute ukoljenu i potkoljenice pribliţene natkoljenici. Iz toga poloţaja izvode odraz odraznom nogom, i doskok, logiĉno, na istu –
 odraznu nogu.2.2
u sljedećoj vjeţbi, koja se izvodi na identiĉan naĉin, uĉenici nakon doskoka na odraznu nogu, spuštaju stopalozamašne noge na zemlju, u pravilan odnos prema stopalu odrazne noge. Potrebno je pripaziti da odraz odraznom
nogom bude pravilno izveden
 –
obzirom na visinu i duljinu.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marko Radosavljevic liked this
masinac123 liked this
Eldin Catal liked this
zlatojce liked this
MrMatko liked this
lazarjan liked this
Nikolina ˆˆ liked this
Marko Skelac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->