Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
302Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Elektricne.instalacije.i.osvjetljenje

Elektricne.instalacije.i.osvjetljenje

Ratings:

3.83

(6)
|Views: 77,990 |Likes:
Published by *Nikola*

More info:

Published by: *Nikola* on Jul 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

__________________________________________________________________________
1
Amir HALEP
ELEKTRI\u010cNE INSTALACIJE I OSVJETLJENJE
__________________________________________________________________________
2
PREDGOVOR

Na pisanje ove knjige me ponukala \u010dinjenica da u na\u0161oj stru\u010dnoj literaturi nije na odgovaraju\u0107i na\u010din obra\u0111ena problematika elektri\u010dnih instalacija i osvjetljenja, a svakako i \u017eelja da se pomogne u\u010denicima i nastavnicima \u0161kola u kojima se nastava odvija prema novom NPiP za zanimanje elektri\u010dar koji je razra\u0111en u okviru PHARE VET programa. Naime, prva verzija ove knjige je ura\u0111ena 2000. godine kao skripta, tokom realizacije PHARE VET programa. Svjestan sam da u knjizi ima izvjesnih nedostaka, te su u tom smislu sve dobronamjerne primjedbe dobrodo\u0161le. Na kraju bih iskazao svoju zahvalnost svima koji su mi pomogli pri izradi knjige.

Autor
__________________________________________________________________________
3

SADR\u017dAJ
1.UVOD..... .. .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... . ... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .. .. .... ... ... ..4
2.ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL I PRIBOR... .... ... ... .... ... . . ... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... .. 5
2.1.Goli provodnici.......... .................. .............. ............................................................... ......... 5
2.2.Kablovi i kablovski pribor...... ... .... ... . .... .... ... ... . ... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... . .. .. 5
2.3.Pad napona i strujno optere\u0107enje kablova..... ............. .. ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... ... 9
2.4.Instalacione cijevi i pribor...... ... .... ... . .... .... ... .. . .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... .. . ... 14
2.5.Priklju\u010dni ure\u0111aji...... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... . ... ... .. 14
2.6.Osigura\u010di... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .. .. ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . ... . .... ... .. 15
2.7.Prekida\u010di.... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... . ... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .. .. .... ... . 20
2.8.FID (RCD) sklopke...... .... .... ... ... .... ... . .... .... ... .. . .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... .. . .. 27
2.9.Odvodnici prenapona...... .................. ............... ... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... . 28
2.10.Elementi gromobranske instalacije...... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... . 28
2.11.Komponente EIB sistema...... ... .... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... 29
3.ZA\u0160TITA OD ELEKTRI\u010cNOG UDARA... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... .. 34
3.1.Djelovanje elektri\u010dne energije na ljudski organizam.... ... .... ... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .. 34
3.2.Prva pomo\u0107 pri elektri\u010dnom udaru....... .... ... ... .... ... . . ... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... 35
3.3.Za\u0161tita od direktnog dodira....... ... .... . .... .... ... ... .. .. ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... .. 35
3.4.Istovremena za\u0161tita od direktnog i indirektnog dodira..... . ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... 35
3.5.Za\u0161tita od indirektnog dodira........ ............. ........ .. ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... . 35
3.6.Ozna\u010davanje mehani\u010dke za\u0161tite..... .... .... ... ... .... ... . .. .. .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... 36
4.URE\u0110AJI ELEKTRI\u010cNIH INSTALACIJA... ... .... ... ... .. .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... .. 38
4.1.Brojila utro\u0161ene elektri\u010dne energije..... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... 38
4.2.Razvodni ure\u0111aji........ ............. ........... .......... . ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... ... . ... . 39
4.3.Ku\u0107ni priklju\u010dak...... .... . .... .... ... ... .... ... . .... .... . .. ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .. .. ... .. 40
4.4.Izjedna\u010davanje potencijala u objektu.... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... .. 45
4.5.Pomo\u0107ni izvori elektri\u010dne energije..... ........... ........ .. . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... . 46
4.6.EIB instalacioni sistem i njegovo programiranje........... . ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... 47
4.7.Telefonske centrale..... .... .... ... ... .... ... . .... .... ... . .. .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... . .. .. 48
4.8.Sistem kablovske TV........................................................................................................ 49
4.9.Interfoni...... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . ... . .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... . 50
4.10.Protivpo\u017earni alarmni sistem........ .. .... .... ... ... .... . .. . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... 51
4.11.Protivprovalni alarmni sistem....... . .... .... ... ... .... .. . . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... . 52
4.12.Ure\u0111aj za podizanje i spu\u0161tanje roletni.................. . .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... . 54
4.13.Ure\u0111aj za stalni nadzor izolacije.... ........... ......... . . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... 55
5.ELEKTRI\u010cNO OSVJETLJENJE....... . .... .... ... ... .... ... . .... ... . ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... . 55
5.1.Osobine svjetlosti....... .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... 55
5.2.Elektri\u010dni izvori svjetlosti.. .... ... ... .... ... .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... .. 55
5.3.Svjetlosne armature....... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... 58
5.4.Zahtjevi za dobro osvjetljenje......... .......... ......... . ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... 59
5.5.Prora\u010dun elektri\u010dnog osvjetljenja..... .... .... ... ... .... .. . . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... 60
5.6.Prora\u010dun elektri\u010dnog osvjetljenja primjenom ra\u010dunara...... .. ... .. .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... ... 60
5.7.Elektri\u010dno osvjetljenje zatvorenih prostora........ .... . .. .. .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... .. 61
5.8.Elektri\u010dno osvjetljenje otvorenih prostora....... ... .... . . ... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... .. 61
6.IZVO\u0110ENJE ELEKTROMONTERSKIH RADOVA ...... .... ... ... .... ... . .. .. .... ... ... .... ... . .... .... ... ... . 63
6.1.Izrada uzemljenja....... .... .... ... ... .... ... . .... .... ... . .. .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... . .. .. 63
6.2.Monta\u017ea gromobranske instalacije...... .... ... ... .... ... . .. .. .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... 67
6.3.Podzemno polaganje kablova...... .... .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... .. 68
6.4.Postavljanje golih vodi\u010da....... ... ... .... .... .... ... ... .. .. ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... .. . 69
6.5.Postavljanje samonosivih kablovskih snopova.... .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... . 70
6.6.Izvedba elektri\u010dnih instalacija........ .......... ......... . ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... .. 71
6.7.Izvo\u0111enje telekomunikacionih instalacija.................. ... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .. 78
6.8.Izvo\u0111enje signalnih instalacija........ .......... ......... . ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... . 79
6.9.Izvo\u0111enje elektri\u010dnih instalacija na mjestima ugro\u017eenim eksplozivnim smjesama..... ... . 80
6.10.Ispitivanje ispravnosti elektri\u010dne instalacije..... ... .. . ... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... . 81
6.11.Otklanjanje kvarova na elektri\u010dnim instalacijama..... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... . 85
7.PRILOZI.... .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... . ... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .. .. .... ... 87
7.1.Spisak elektroinstalaterskog alata....... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... .. 87
7.2.Tabele............ .............. .............. ............ .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .... ... . . ... .... ... 88

7.3.Primjer projekta elektri\u010dnih instalacija i osvjetljenja... .. ... ... .... ... .... .... ... ... .... ... . .... .... ... ... .. 94

Activity (302)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
mkluk48 liked this
ikonopis liked this
susunjar liked this
dexter1702 liked this
Hasmin Kuduzovic liked this
CikaVasa liked this
mkdo82 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->