Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tb Ts Cao Hoc Dot 2 Nam 2013

Tb Ts Cao Hoc Dot 2 Nam 2013

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Nguyen Duc Cong

More info:

Published by: Nguyen Duc Cong on Sep 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

 
---- ---------- --- -
I
..80 GlAO Dt)C
vA
DAo
TAOTRUONG
D A ,l
HQC 
GTVT
S6:~.;
ITB-DHGTVTC<)NG
HOA
xA
HQI CHU NGHiA
VIET
NAM
.f)Qc
I~p-.TV
do- H~Dh
phu~
 Ha N9i, ngay
!.-¥ -,.
(hcmg
6
nl1m
2013
A ,
THONGBAO .
. vJ
vi?c tuyin sinh coo h{Jcd(ft
2
nom
i013
.
,
 _ T6t nghi~p d~i hQc chuyen
nglinh
gan
v61
chuycn nganh dang
krd\f 
thi. Trong truOitghqp nay thi sinh phai h<;>c
b ' b
sung ki~n thuc truac khi nQp h8
sa
dV thi
d e
co trinh d9 tucrngduang vai chuyen nganh dang
k Y
(xern t~i ph1,l
h ,lC
II).
 b. C6
C iusuc
kh6e d~ hQc
f~p.:. ';..:.;/ : \,'
c.
NQP
h8sa d~y du, d~ng. thm h?-Otheo quy dinh eua HQi d8ng tuyen sinh.
2
nt.
t'"
. vOl
ttrvng un len: . :.
Theo
f)i~u
10
Quy'
l~P~
dao t~o tdnh dQ th~c'. si ban hanh kern theo th'ong tu
s6
, '
10/20
Un1-BGDf>T
ngay
2.8 thang 02
nrutl
20 L1
eua
BQ
truOng
BQ Giao
dl,lC
va D
a
9
t~o.
3. Hasa'
dang
ky
d\l'
thi
g~inc6:
• Phi€u
d\I
tuy~n va dan xin
d V
tuy~n .
• Ban
sao
hqp I~
 bimg tAt:ng~i~p
d~
hQc
va giiy
ch~~ nh~n ~~t
gua
~Qc.t~p
(b~g di~m). (*)
• Ban
sao
hQ'P l~
g iA y
ch(rng nh~
d5i
tu < ;m g trU
tien
(n€u
co). (~')
 _Ban s~ohQ'Pl~
gi~y
khai sinh .• Gi~): chUng nh~
dli
suc
khoe
d~
hoc t~p.cua
b~nh
vi~n
da khoa
dp qu~n
(huy~n)
tra
len .
thi.
C~n
ell
Thong tu IO/2011fIT-BGDBT ngay
28/02/2011 clia
BQ Giao dl,1c
~a
Bao ~~ov~
vi~cban hanh Quy ch~ dao t~otriM
d9
th~c si; '.
., .. ,,4 '.
Can
Ctl
Quy€t dinh 637/QD~E)HGTVT
v e
vi~c ba~'him~ Hu6ng.d~n
th\lc
hi~n Quy
ch€
dao
t~etrinh
d9
th(iC
si thee
Thon.g
tu
56 10/201IITI -BGDDT ngay
28/02/20
II
cua
BQ
Ohio.
d\!c
va Bao
t(iO;' . :... .
Tnr~g
D(ii
hQC Giao thong
V?n
ta l
t6
c h f r c
tuy~n sinh cao hQc dq! 2 n~m 2013. Hlnhthfrc dao:t~o khong t~p tnulg. Thai gian dao t~o: 1,5 nam; theohQc ch~ tin chi.Danh ml,1Cva rna
s6
cac~huyen nganh dao t~o
x e m
t~i phl,lll,1c 1.
1.
f)i~u
ki~nd\l'thi:
a.
f)j~~
ki~n v!n bing: Nguoi dg thi .d.n thoa man mQt trong cac di~u ki~n sau:
...
';:"
.'.
: . : "
. • . . .
~.
",
. _ T6t nghi~p. d~i hQc dung chuyen nganh ho~c phu hQ'P vai ehuyen nganh dllng ki dt,r 
 
 Noinhan:
• CAe
S Q .
V v .
Vi~n,TCT;
- S6 OO&DT de: tinh (TP);• S6 OTVT
cae
tinh (TP);
VvGDBH
B~
GD&BT (d~
b~o
eao);
- Luu
HeTH, KTE>BCLDT.
l
. /
t
,
I
, . ' '. p. . '
-04 anh chan dung 4x6 crn trong thai h~ 06thangtinh ill ngaych\lp den ngay
n
9 P
h6
"
"
sa dang
le Y
dv thi.
: 02 phong bi
d an
sin
tern va ghi
ro
dja
chi,
s6di~n tho?i "lien h~ eua thi sinh.
" "
C a c
m ~c
c6ddu (*)phai co
him
chinh
i1 J
a 6 i
chiiu.
H 6 
SC
do
Nha truemg phat hemh.
4. Th?rlgian nh~n hA
sO'
v a
tb.jtuy~n:
a.
Phat_hanbvanh~n
h 6
sa:
 _ThOigian phat Mnhh6 sa:
T 1 1
ngay 12/8/2013 d~n ngay 13/9/2013. _Thaigian nh~
h e ,
s a :"
Tir ngay 16/9/2013 d~n ngax.
281;)/20
13. b: Thai gianhQc
b 6
sung
ki~n thti'c
v a
on
t'p:
- HQc
b a
sung kiin
thuc:
+
Cae rnonhQc
b 6
sung ki~n
thuc
elia cae chuyen nganh gAn xemt@i website eliaTruang:http://viww .uet.edu.vn
+
Thi sinh dang
k y
hQc be, sung ki~n thuc tlr ngay 01/7/2013 den ngay
241712013.
Khi"lamthu
w e
thisinh mangcheo bim sao
hoP
l~ gi~y chltng nh~n k~t qua hQc t~p b~c d~ihQe" (bang di~m) va ban ehinh d~ d6i ehiBu.
+
Tho; gilin hoc bi>sung ki~n thue:
T\i
ngay05/8/20 13 d~n ngay 14/9/2013.
- O n
t~p: Thbi gianon t~p rungay 07/10/2013 d€n ngay 30111/2013.c. ThOi ginn thi tuyin:
Dt,t
ki€nthi tuy~n vao cac ngay 07 va 08 thang 12 nam 2013.
S.Mootbi tuy~n:
Mon toancao e.~p,mon eo sa
(xem
t?i phl,ll\lc1)va mon ti~ng Anh (tucmgducmg trinh
d(l A2
khung Chau
A u ). .
6.
flja
chi lien h~: MQi thu
We
thisinh lien
M
.T~i Ha
NQi:
PH~NG
KJIAo
THi
&
flAM
BA.O
CHAT
LUQNG
DAo
T
~O
. Phong 205, nhAA9, TruOng B~i hQcGiao thong V~n
tili
Lang ThUQ"lig,Bang
£ > a ,
H a
NQiDi~n tho~i:04.37606352.Website:http://www.uct.edu.vn" - T~i TP.HCM:BAN
KHA.O THi "
"TruOng D?i hoc Giao thong V~n
tlli -
Ca
sa II450 Le VanYi~~, p_hu~g Tang NhanPhu A, qu?n9, TP.
H 6
Chi MinhDi~ntho~i: OS;3~1~ ",Fax: 08.38964736Website:http://utc2.eciti.vn> Tuy~nsinh>Sau d~i hQc~
K IT 
HI~U
TRUONG
.' \~:" L-'
PHO HIEU'TRLJONG
.' ( _..---....-<~.
.
,':;".,/'/
" .
'-
"
" ...
.
:'0:'/
"':::Ni..1\(t
'.'.: t)
~I H
0 .
.' ....C
:' \.: '" qiH"5
...• "I.. .,
I
T.\
0
. \ . . ' . . . ' # " . ,
Y
. , ~ = - :. . . , " ' . , ~ - ;
a.~. .
'.,. "--- J/. ~ .
 A 
'<'>"::'::;-'P65t5:jt?~n.AF~r 
 
- :'
.
"
t'.
,,'
\!
~
. • . . . . .
. .
:
. . . .
. : , . .
PHl).Ll)C I
DANH MVC
GIAO
DVC
vA
DAo
T.:\.O
cAP IV
TRiNH
DQ
TH.:\.C
si
. CUA TRUONG D.:\.IHQC GIAO THONG V!N TAl
(Kem thea Thong baa
s
~J'
!l'B-DHGTVT ngay ~ thimg
6
nam 2013)
Ten va
mil
nganh
thea
Ten va ma
s6 cae
danb
m~clVchuyen
nganh
tuyAn
sinh
Ghi chli
STT
C,buyeu
nganb
tuy~n
(mon
thi
coosa)
'Ten
nganh
M as6M as6
sinhXiy d\Irlg duemg 0 to va
60.58.02,05.01
dUOnF;thanh
phi>
Xliy
d\lTlg
san bay
. .
00.58.02;05.02
K 9
thu~t xay d\lTlgXay dvng duemg s~t
60.58.02.05.03
1
cong trinh giao thOng
60.58.02.05
Xay
d\fI1gcAuh~
60.58.02.05.04
Co hQc d~t
K y
thu~t xliy d1)l1gcong
60.58.02.05.05
trinh giao thong do thiQuan
Iy
xiiy d1)l1gcong
'60.58.02.05.06
trinh giao thong
2
K y
th~t co
s o
h~ t~ng
60.58.02.10
K y
thu~t h{ltAng
d o
thj
60.58.02.10
M ay
xay d\ffig - x~p
do
60.52.01.16.0 I
K y
th~t 0 to
may
keo
60.52.01.16.02
K y
thu~t co khiKhai tha~, baD tri 0 to -
60.52.01.16.03
3
60.52.01.16
may keDSue b~n v~t Ii~udQng l1,re
K y
thu~t dau may xe hi-a-toa xe
60.52.01.16.04
Khai tMc, baa
tri
dau may
60.52.01.16.05
xe lira - toa xe
4
K y
th~t di~n
t V
60.52.02.03
K y
th~t di~n
tiz
60.52.02.03
Xu
1:9
tin -hi~u
s6
5
K y
th~t vi~n thong
60.52.02.08
K y
thU?t vi€n thong
60.52.02.086
K y
th~t di~u khi~n
60.52.02.16
T\l
dQng hoa
60.52.02.16
L y
thuy~t di~uva
t 1 , r
dQng h6akhi~n
t\l
dQng
7
Cong
ngM
thong tin
60.48.02.01
Cang ngh~ thOng tin
i
60.48.02.0.1..Tin
hQc co so
.
8
QuArt
l y
xay dvng
60.58.03.02
Kinh
t~
xay
d\fJlg
60.58.03.02.01
Kinh
ta
vi rna
I6
chuc va quan
1:9
v~
tm duemg bQ va
60.84.01.03.019
v~n tAi
'
..
'
. -
,~0:84.~QEgJ.
thimh ph6
NM,p
mon v~n
tili
V~ tdi dUCmgs~t
60.84.01.03.02
'.
10
QuAntrikinhdoanh
60.34.01.02
Quan trj kinh doanh
.
60.34.01.02
Quan trj hQc
~
2~

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->