Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kerala History Part 1 Vararuchi

Kerala History Part 1 Vararuchi

Ratings: (0)|Views: 86|Likes:
Published by Dr Suvarna Nalapat
Vararuchi Karthyayana is a historic figure famous in central India (Ujjain) and Kerala. There are several subaltern stories about him in Kerala and his 12 children and their families are still traced. In Aithihyamala the stories are subaltern and people repeat what is said in that book often. But the story in Kathasarithsagara of Gunadya is slightly different. A comparative study of Aithihyamala,kathasarithsagara and the available historic facts about Vararuchi makes interesting historical reading.
Vararuchi Karthyayana is a historic figure famous in central India (Ujjain) and Kerala. There are several subaltern stories about him in Kerala and his 12 children and their families are still traced. In Aithihyamala the stories are subaltern and people repeat what is said in that book often. But the story in Kathasarithsagara of Gunadya is slightly different. A comparative study of Aithihyamala,kathasarithsagara and the available historic facts about Vararuchi makes interesting historical reading.

More info:

Published by: Dr Suvarna Nalapat on Sep 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

 
 
    D   r    S   u   v   a   r   n   a    N   a    l   a   p   a   t
   2   0   1   3 
    K   e   r   a    l   a    H    i   s   t   o   r   y    P   a   r   t    1 .    V   a   r   a   r   u   c    h    i    &    S   a   r   a    b    h   a   p   u   r    i    S   o   m   a   v   a   n   s    i
 
Dr Suvarna Nalapat TrustFor Education and Research
 
2
¦øczÞV ®æKÞøá ÕVP¢ ÍÞøÄæJ ÉáùJáÈßKÞdµÎߺîá ®KæµGáµÅ ºøßdÄÎÞAß æµÞGßç¸Þ×ߺîá È¿KÕøÞÃáí ÈNá濺øßdĵÞøzÞV. ÉßKà¿í¥Äí æÕùᢠÎßÅcÏÞæÃKá æÄ{ßEßGᢠ,¥ÍßÎÞÈ¢ ¦ æµGáµÅæÏ Õß¿ÞX ¥Õæø ØNÄßAáKáÎßÜï. ¥ÎøÎÞϦøcµáÜ¢ ®Ká Õß{ߺîßøáKÄí (¥ÎøÞøcµáÜ¢) ¦æøÏÞæÃKáíÕcµñÎÞAáK ¥çȵ¢ ¦VAßçÏÞ{¼ßAW çø¶µZ ÈÎáAßKáIí.¥ÕÏáæ¿ ØÞÎÞÈcÕßÕøÃÎÜï , ¨ d·s¢.
®æa ¥çÈb×âÕøøáºßµÅÏßçÜAÞÃáí. çµø{ÕáÎÞÏß ÌtæMGí ÉùÏáK ÕøøáºßÏáæ¿ÉdLIá µáܹZ, ÕøøáºßÕÞµc¢ ®K ¥çgÙJßæa ºdwÕÞµc¢ÉiÄß æÆAÞÈßW ÎáÝáÕX ²øáµÞÜJí صøߺîßøáKá ®K ÉøÎÞVÅ¢,¥çgÙæJ µÞÄcÏÈX ®K ØíÅÞÈçMøßÜÞÃùßÏæMGßøáKæÄKØÄc¢, µìÖ¢ÌßÏßW Éá×íÉÆLæÈK çÉøßW ¼àÕßºî ¥çgÙ¢ÈwøÞ¼ÞÕßæa ÎdLßÏÞÏßøáKá, ºÞõcæÈ µIßIí, ºdw·áÉñX ®KÉâVÕÈwÉádÄX ºdµÕVJßÏÞÏ çÖ×¢ ¥çgÙ¢ ÕßtcÈMáù¢ ÕKáµÞÃÍâÄß ®K èÉÖ޺ߵÍÞ×AÞøæa ÍÞ×ÏßW ¥çgÙJßÈáµÅÞØøßÄíØÞ·ø¢ ÉùEáæµÞ¿áJá ®áí_ §AÞøc¹{ÞÃáíÍÞ×,dÆÞÕßÁÍÞ×,¦øcÍÞ× ÎáÄÜÞÏÕÏáæ¿ çÕøáçÄ¿áK ¨ÏÞÃJßW ®ÈßAáí ØÙÞÏÎÞÏÄí
.ÌßØß ÈÞÜÞ¢ ÈâxÞIßWµÞÄcÞÏÈX ¼àÕߺîßøáKÄÞÏß æηÞØñçÈØí ÉùÏáKáIí.
Ìß Øß ¥FÞ¢ ÈâxÞIßW ¼àÕßºî µÞÄcÞÏÈæÈK ÕÏîÞµøÃÈÞÃáí ÕøøáºßæÏCßW, µÅÞØøßÄíØÞ·ø¢ ÉùÏáçOÞæÜ ¥çgÙÎÞÃáí æ®dwÕcÞµøâ ·áøáÕÞÏ ÕV×Èá ÉÀßMߺîæÄCßW, ¥çgÙJßæa ØÄàVÅcÈÞÏ ÉÞÃßÈß ÎwÌáißæÏCßÜᢠÎáøáµdµáÉÏÞW ÕcÞµøâ ÕÖJÞAß ÕøøáºßæÏ çÄÞWMߺîá ®KÄí ÖøßÏÞæÃCßW, ÕøøáºßµÞÜ¢ , ÉùÏß æÉx ÉLßøáµáܵÞÜ¢ ¯,Áß ¥FÞ¢ÈâxÞIßÜÜï. §ÄÞÃáí µÞÜ·ÃÈÏßæÜ ²øá dÉÖíÈÎÞÏß ¾ÞX µIÄí 
.µÅÞØøßÄíØÞ·øJßW ·¢·ÞÄàøæJ ÌÙáØáÕVHµ¢ ®K¥d·ÙÞøJßW ç·ÞÕßwÆJ,¥oßÆJ ÆOÄßµ{áæ¿ ÎµÈÞÏßGÞÃáíÉá×íÉÆLÕøøáºßÏáæ¿ ¼ÈÈ¢. ¥Õøáæ¿ ¥FáÎA{ßW ²øÞ{ÞÏçÆÕÆJÈÞÃáí Õøøáºß µÞÄcÞÏÈX. ÎæxÞøá εX çØÞÎÆJÈÞÃáí
 
3
·áÃÞÂcÈÞÏß ¼ÈߺîÄí.ÉøçÎÖbøX ÉÞVÕÄßAá ÉùEáæµÞ¿áJ µÅÉá×íÉÆLX ²{ßEáÈßKáçµGá ,¥ÕX ¥ÄíÍÞøc ¼ÏAí ÉùEáæµÞ¿áJá.¼Ï ¨ µÅ ÉÞVÕÄßÏáæ¿ ÎáXÉßW ÉùEÄßÈÞWÉÞVÕÄß Éá×íÉÆLçÈÏᢠ¼ÏçÏÏᢠÎÈá×cøÞÕÞX ÖÉߺîá. Õøøáºß¥¹æÈ ¼Èߺî ÖßÕÍâÄÎÞÃáí. ¼Ï ÉÞ¿ÜàÉádÄJßW ©ÉÕV×æÈK·áøáÕßæa ε{ÞÏß ©ÉçµÞÖ ®K çÉøßW ¼Èߺîá,ÕøøáºßÏáæ¿ÉyßÏÞÏß.Õøøáºß ÕßtcÈßæÜ µÞÃÍâÄßAá¢, µÞÃÍâÄß ·áÃÞÂcÈá¢,·áÃÞÇcX ÖÞÄÕÞÙÈøÞ¼ÞÕßÈᢠµÅ æµÞ¿áJá.
ÖÞÄÕÞÙÈøÞ¼ÞÕßæa µÞÜ¢ §KæJ çø¶µZ æÕºîí ÌßØß 235_ÎáÄW¯Áß 2_3 ÈâxÞIáµZ ÕæøÏÞÃáí
.·áÃÞÁcX ¼ÈߺîÄí èÉJÞX¥ÅÕÞ dÉÄß×íÀÞÈJßÜÞÃáí. çØÞÎÖVÎ ®K dÌÞÙíÎÃKáíÕØ,·áWε ®Ká øIíÉádÄzÞøᢠdÖáÄÞVÅ ®æKÞøáÉádÄßÏá¢.dÖáÄÞVÅAí ¦ÆßçÖ×,ÕÞØáµßØçÙÞÆøßÉádÄXµàVJßçØÈÈßW ¼Èߺî ÈÞ·µáÎÞøX ·áÃÞÂcX.
ØVÕ ÕßÆcÏᢷáÃÞÂcX ÉÀßAáKÄí ÆfßÃÞÉÅJßW ÕKßÃáí.
ÎâKá ÍÞ× ÉÀߺîí ÖÄÕÞÙÈæa ÎdLßÏÞÏ ¥çgÙ¢, Õß×íÃáÖµñßÉádÄßÏÞÏÎÙÞùÞÃßÏáæ¿ ÉøßÙÞØ¢ çµGí øÞ¼ÞÕí ¥ÍßÎÞÈ¢ È×í¿æMG ØÎÏJí ,øÞ¼ÞÕßæÈ ¯xÕᢠµáùE ØÎÏ¢ æµÞIí ÉmßÄÈÞAÞÈáUÖVÕÕVNæa ÉáùMÞ¿í µIí¥ÄíØÞÇcÎæÜïKá ÕÞÄáæÕºîÄÞÃáí ®ÜïÞ ÍÞ×ÏᢠÈ×í¿æM¿ÞX µÞøÃÎÞÏÄí.
·áÃÞÂcÈáí Îâ×µÕcÞÉÞøß®æKÞøá çÉøᢠèÉJÞÈßW ©IÞÏßøáKá.
µÞÃÍâÄßÏßW ÈßKáíèÉÖÞºÍÞ× ÉÀߺîí Äæa ÎìÈdÕÄJßW ÈßKáí ·áÃÞÂcXçÎÞºßÄÈÞÏß. ¥¹æÈÏÞÃá èÉÖÞºßÍÞ× ÖÞÄÕÞÙÈzÞVdÉØßiÎÞAßJàVAáKÄí.
ÌßØß øIÞ¢ ÈâxÞIí ÎáÄW ¯Áß øIÞ¢ÈâxÞIíÕæø Ø¢ØídµáÄJßÈá ɵø¢ èÉÖÞºßÍÞ×Ïᢠ¥ÄßæaÉáÄáÜßÉßÏᢠdɺÞøÎÞÏÄí ¨ µÅçÏÞ¿íçºVJáæÕºîáÕÞÏßAÞÕáKÄÞÃáí.
µÅÞØøßÄíØÞ·ø¢ ÈWµáK øÞ¼ÉøOø:_ÕrøÞ¼ÄÜØíÅÞÈÎÞϵìÖÞ¢ÌßÏßW ²øá ÉÞmÕÖÞ¶ .¥ÄßW ÉøàfßÄí,¼ÈçμÏX,ÖÄÞÈàµX . ÖÄÞÈàµæa Éyß Õß×íÃáÎÄß. ¥Õøáæ¿ÎµX ØÙdØÞÈàµX.Éyßå¥çÏÞÇcÏßæÜ dµáÄÕVNæa εZ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->