Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
116. - 7.h

116. - 7.h

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Sep 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2014

pdf

text

original

 
Prijedlog
Na temelju
č
lanka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br.76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008) i
č
lanka 49. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti ivisokom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007 - OdlukaUstavnog suda Republike Hrvatske, 46/2007, 45/2009, 63/2011 i 94/2013), Vlada RepublikeHrvatske je na sjednici održanoj _______________ 2013. godine donijela
U R E D B Uo izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanjuVeleu
č
ilišta "Marko Maruli
ć
" u Kninu
Č
lanak 1.
U Uredbi o osnivanju Veleu
č
ilišta "Marko Maruli
ć
" u Kninu (Narodne novine,br. 73/2005 i 57/2007), u
č
lanku 3. alineja 3. mijenja se i glasi:"- ustrojavanje i izvo
đ
enje obrazovnih programa koji se ne smatraju studijem usmislu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te se temeljena na
č
elima cjeloživotnog u
č
enja;".
Č
lanak 2.
U
č
lanku 6. stavku 2. alineji 6. rije
č
: "suglasnost" zamjenjuje se rije
č
 ju:"potvrdu".
Č
lanak 3.
Č
lanak 7. mijenja se i glasi:"Upravno vije
ć
e ima pet
č
lanova koji se imenuju, odnosno biraju sukladnoodredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Predsjednika Upravnogvije
ć
a biraju
č
lanovi izme
đ
u sebe. Dekan sudjeluje u radu Upravnog vije
ć
a bez pravaglasovanja.
Č
lanovi Upravnog vije
ć
a mogu se razriješiti i prije isteka vremena na koji suimenovani, odnosno izabrani.Na
č
in rada i odlu
č
ivanja Upravnog vije
ć
a utvr
đ
uje se Statutom Veleu
č
ilišta.".
 
2
Č
lanak 4.
Č
lanak 8. stavak 2. mijenja se i glasi:"Za dekana, putem javnog natje
č
aja, može biti izabrana osoba u znanstveno-nastavnom zvanju, nastavnom zvanju profesora visoke škole ili višeg predava
č
a. Dekan sebira i razrješava sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokomobrazovanju i Zakona o ustanovama, na na
č
in i u postupku utvr
đ
enom Statutom Veleu
č
ilišta.Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kra
ć
i od trideset dana od dana objavenatje
č
aja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od
č
etrdeset ipet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.".Stavak 3. briše se.Iza dosadašnjeg stavka 4. koji postaje stavak 3. dodaje se novi stavak 4. kojiglasi:"Za akademska pitanja dekan je odgovoran Stru
č
nom vije
ć
u, a za zakonitostrada financijskog poslovanja i racionalne uporabe materijalnih i kadrovskih resursaUpravnom vije
ć
u.".
Č
lanak 5.
U
č
lanku 9. stavku 2. rije
č
i: "milijun kuna" zamjenjuju se rije
č
ima: "petstotisu
ć
a kuna".
Č
lanak 6.
U
č
lanku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:"Stru
č
no vije
ć
e Veleu
č
ilišta
č
ine nastavnici, suradnici, studenti i jedanpredstavnik zaposlenika, u skladu sa Statutom.".
Č
lanak 7.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnimnovinama.Klasa:Urbroj:Zagreb,PREDSJEDNIKZoran Milanovi
ć
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->