Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Establishment Code Tamil

Establishment Code Tamil

Ratings: (0)|Views: 67 |Likes:
Published by mudithaliyanagama
1985 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்ட இலங்கை சனநாயக சோஷலிசக் குடியரசின் தாபன விதிக்கோவையின் முதலாவது தொகுதிக்குரிய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் அமைச்சரவைத் தீர்மானங்களுக்கேற்ப 1985.09.01 ஆந் திகதி தொடக்கம் 2012.12.31 ஆந் திகதி வரை தாபன விதிக்கோவையின் ஏற்பாடுகளைத் திருத்தி வெளியிடப்பட்ட அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்கைகளை இணைப்பொன்றாக உள்ளடக்கியுள்ள மென்பிரதியினை (soft copy) இதனூடாக தரவிறக்கம் செய்ய கொள்ள முடியும்
1985 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்ட இலங்கை சனநாயக சோஷலிசக் குடியரசின் தாபன விதிக்கோவையின் முதலாவது தொகுதிக்குரிய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் அமைச்சரவைத் தீர்மானங்களுக்கேற்ப 1985.09.01 ஆந் திகதி தொடக்கம் 2012.12.31 ஆந் திகதி வரை தாபன விதிக்கோவையின் ஏற்பாடுகளைத் திருத்தி வெளியிடப்பட்ட அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்கைகளை இணைப்பொன்றாக உள்ளடக்கியுள்ள மென்பிரதியினை (soft copy) இதனூடாக தரவிறக்கம் செய்ய கொள்ள முடியும்

More info:

Published by: mudithaliyanagama on Sep 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

 
 
இலக சனநயகசஷச யரச தபன வதகவ
IIII
வ தத
 
அமசரவய அதகரத க அரசக நவகவடயப அம சயலளனவளயடபட
 
iii 
 தபன வத கவ
I
வ தத
 தபன வத கவய இதத அமசரவய அக
க
ரதவளயடபகற.
1971.12.15
ஆ தகத வளயடபட தத, அதமகளபட ததக ம இததய உளடகபவடயக தடபக
1985.09.01
ஆ தகத வரய வளயடபட சகல
அரசக நவக
றறக ம தபன றறகக பதலகஇ வளயடபகற.02. அமசரவய அககரத
1985.09.01
ஆ தகத த
2012.12.31
 ஆ தகத வரய இததய
 
ப மகளபட ததகஉளடகபட அரசக நவக றறகக இததய பஇணபறக உபதபள03. 2009.04.02 ஆ தகத தடக இததய
I
தடக
VI
வரயலன அதயயகள றபடபள ஏபக தடபக மதயஅரசகத அவலக அ தடக அள
1589/30
ஆஇலகடய ம 2009.02.20 ஆ தகதய அதவஷட வதமனயவளயடபள அரசக சவ ஆணவ நடற வதகளஏடயத.04. ப கட ப சதகக ஏபடய இடக மசகக எபவற, இ ஏபகள உளடகபடத வடயகள தபன பணபள நயகதட சமபத வப. . அபகசயலளஅரசக நவக ம உநடவக அம2013 ல மத 08 ஆ தகத
 
0
ccccccccssssssss ; ;; ; ; ;; ;ssssssssllllllllffffffff ; ;; ; ; ;; ;ffffffffkkkkkkkk ; ;; ; ; ;; ; 
mmmmmmmmjjjjjjjj ; ;; ; ; ;; ;jjjjjjjj p pp p p pp paaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaa ,,,,,,,,yyyyyyyy........ jjjjjjjjiiiiiiiiyyyyyyyygggggggg ; ;; ; ; ;; ;GGGGGGGG 
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
yPT 
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
mj;jpahak ; 
XXI
XXII
XXIII
XXI V
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->