Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Φωνὴ Κυρίου • «Ἔρχου Κύριε Ἰησοῦ», φ. 3147

Φωνὴ Κυρίου • «Ἔρχου Κύριε Ἰησοῦ», φ. 3147

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
-
-

More info:

Published by: Ἀρχονταρίκιον on Sep 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

 
A¶O™TO§IKH ¢IAKONIA TH™ EKK§H™IA™ TH™ E§§A¢O™
«∂ƒÃ√À ∫Àƒπ∂ π∏™√À»
^√
àfiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÜÏÔ˜ ÛÙfiÓ â›ÏÔÁÔ Ùɘ ÚÒÙ˘ âÈÛÙÔÏɘ ÙÔ˘ Ô‡ à¤ÛÙÂÈÏÂÛÙÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ›˜ ÔχÙÈ̘ ÚÔÙÚÔ¤˜Î·› ÓÔ˘ıÂۛ˜ ÙÔ˘, ÛÙ‹Ó öÎÊÚ·ÛË ÙáÓ ıÂÚÌáÓ ·åÛıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, âÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·›ÌÈ¿ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ñÂÓı‡ÌÈÛË Î·› Â鯋 ÁÂÌ¿ÙË ›ÛÙË Î·› ÚÔÛ‰ÔΛ· ÛÙfiÓ âÚ¯ÔÌfiÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ Ù‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ¶·ÚÔ˘Û›·. §¤ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: «ª·Ú¿Ó àıÄ», ÊÚ¿-ÛË àÚ·Ì·˚Îɘ õ Û˘ÚÈ·Îɘ ÁψÛÛÈÎɘ ÚÔ¤Ï¢Û˘, Ô‡ ÛËÌ·›ÓÂÈ «ï ∫‡ÚÈÔ˜öÚ¯ÂÙ·È». ∂û¯ÂÙ·È àÏÏ¿ η› ÚÔÂȉÔÔÈÂÖ âÓ ¶Ó‡̷ÙÈ ^∞Á›ˇ  ˆ àfi Ù¿ ‚¿ıË ÙɘàÔÛÙÔÏÈÎɘ ÙÔ˘ ηډÈĘ ¬ÙÈ ï ∫‡ÚÈÔ˜ \πËÛÔܘ ÃÚÈÛÙfi˜ ı¿ öÏıÂÈ Î·› ¿ÏÈ. ∂rӷȂ‚·›ˆÛË Î·› ñfiÛ¯ÂÛË ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ ÛÙÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ΔÔ˘, Ù‹Ó ì̤ڷ Ùɘ \∞Ó·-Ï‹„ÂÒ˜ ÙÔ˘ ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi: «∞éÙfi˜ ï \πËÛÔܘ, ï ^√ÔÖÔ˜ àÓ·Ï‹ÊıËΠàfi àÓ¿-ÌÂÛ¿ Û·˜ ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi, öÙÛÈ ı¿ öÏıÂÈ ¿ÏÈ, ̤ ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô‡ ÙfiÓ Âú‰·Ù ӿËÁ·›ÓÂÈ ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi» (¶Ú¿Í. 1,11).
^∏ ÚÔÛ‰ÔΛ· ÙÔÜ âÚ¯ÔÌÔÜ ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘
™Ùfi ÛËÌÂÚÈÓfi àÔÛÙÔÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÙÚÂÖ˜ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔÈ,œÛÙ ӿ‰È·ÙËÚÂÖÙ·È Û˘Ó¯ᘠÛÙfi ÓÔÜ Ì·˜ ì ÚÔÛ‰ÔΛ· âχۈ˜ÙÔÜ \πËÛÔÜ,¬ˆ˜ Ù‹ÓïÌÔÏÔÁÔÜÌ ÛÙfi ™‡Ì‚ÔÏÔ Ùɘ ›ÛÙˆ˜: «∫·› ¿ÏÈÓ âÚ¯fiÌÂÓÔÓ ÌÂÙ¿ ‰fi͢ ÎÚ›-Ó·È ˙áÓÙ·˜ η› ÓÂÎÚÔ‡˜, Ôy Ùɘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÔéÎ öÛÙ·È Ù¤ÏÔ˜».·. ^√ ‰È·Î·‹˜ fiıÔ˜ Ùɘ „˘¯É˜, Ô‡ ÊϤÁÂÙ·È àfi Ù‹ ı›· àÁ¿Ë, Ó¿ ÂrÓ·È Û¤Û˘Ó¯‹ η› à‰È¿Û·ÛÙË Û¯¤ÛË Ì¤ ÙfiÓ ÃÚÈÛÙfi. ^√ ú‰ÈÔ˜ ï \∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÌĘ ϤÂÈ ¬ÙÈÙ›ÔÙ ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÌĘ ¯ˆÚ›ÛÂÈ àfi Ù‹Ó àÁ¿Ë Ô‡ ö¯ÂÈ ï ÃÚÈÛÙfi˜ ÁÈ¿ ÌĘ η›âÌÂÖ˜ ÁÈ¿ \∂ÎÂÖÓÔÓ (ƒˆÌ. 8,35-39). ∫·› âÂȉ‹ âÍ·ÈÙ›·˜ ·éÙɘ Ùɘ àÁ¿˘ ï ‰È¿‚Ô-ÏÔ˜ ÚÔηÏÂÖ ÔÏϤ˜ ıÏ›„ÂȘ ÛÙÔ‡˜ ÂéÛ‚ÂÖ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜, ï fiıÔ˜, ì ÚÔÛ‰Ô-Λ· Ùɘ âχۈ˜ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ·éÍ¿ÓÂÈ Î·› Á›ÓÂÙ·È âÓÙÔÓfiÙÂÚË.^∏ ı¤ÚÌË ·éÙɘ Ùɘ ı›·˜ àÁ¿˘ ‰È·¯¤ÂÙ·È Î·› âËÚ¿˙ÂÈ ÂéÂÚÁÂÙÈο η›ëÓˆÙÈο η› ÙÔ‡˜ ïÌfiÈÛÙÔ˘˜ η› ïÌfiÊÚÔÓ˜ âÓ ÃÚÈÛÙˇ  á à‰ÂÏÊÔ‡˜. ^√ \∞fiÛÙÔ-
ETO61ÔÓ22ÂÙÂÌÚÔ˘2013API£. ºY§. 38(3147
 
150
O A¶O™TO§O™ TH™ KYPIAKH™ (Aã KÔÚ. ÈÛÙã 13-24)
¶ÚÔÛˆÈοı¤Ì·Ù· η›¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ›
\A‰ÂÏÊÔ›, ÁÚËÁÔÚÂÖÙÂ, ÛÙ‹ÎÂÙ âÓ ÙFÉ ›ÛÙÂÈ, àÓ‰Ú›˙ÂÛıÂ, ÎÚ·Ù·ÈÔÜÛıÂ. ¶¿ÓÙ· ñÌáÓ âÓ àÁ¿FË ÁÈÓ¤Ûıˆ. ¶·Ú·Î·Ïá ‰b ñÌĘ, à‰ÂÏÊÔ›Ø Ôú‰·Ù ÙcÓ ÔåΛ·Ó ™ÙÂ- Ê·ÓÄ, ¬ÙÈ âÛÙdÓ à·Ú¯c Ùɘ \A¯·˝·˜ ηd Âå˜ ‰È·ÎÔÓ›·Ó ÙÔÖ˜ êÁ›ÔȘ öÙ·Í·Ó ë·˘ÙÔ‡˜Ø ¥Ó· ηd ñÌÂÖ˜ ñÔÙ¿ÛÛËÛı ÙÔÖ˜ ÙÔÈÔ‡ÙÔȘ ηd ·ÓÙd Ùˇá Û˘ÓÂÚÁÔÜÓÙÈ Î·d ÎÔÈáÓÙÈ. X·›Úˆ ‰b âd ÙFÉ·ÚÔ˘Û›÷· ™ÙÂÊ·ÓÄ Î·d ºÔ˘ÚÙÔ˘Ó¿ÙÔ˘ ηd \A¯·˚ÎÔÜ, ¬ÙÈ Ùe ñÌáÓ ñÛÙ¤ÚËÌ· ÔyÙÔÈ àÓÂÏ‹- ÚˆÛ·ÓØ àÓ¤·˘Û·Ó ÁaÚ Ùe âÌeÓ ÓÂÜÌ· ηd Ùe ñÌáÓ. \EÈÁÈÓÒÛÎÂÙ ÔsÓ ÙÔf˜ ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘˜.\AÛ¿˙ÔÓÙ·È ñÌĘ ·î âÎÎÏËÛ›·È Ùɘ \AÛ›·˜. \AÛ¿˙ÔÓÙ·È ñÌĘ âÓ K˘Ú›ˇˆ ÔÏÏa \A·Ϸ˜ Î·d ¶Ú›ÛÎÈÏÏ· ÛfÓ ÙFÉ Î·Ù\ ÔrÎÔÓ ·éÙáÓ âÎÎÏËÛ›÷·. \AÛ¿˙ÔÓÙ·È ñÌĘ Ôî à‰ÂÏÊÔd ¿ÓÙ˜.\AÛ¿Û·Ûı àÏÏ‹ÏÔ˘˜ âÓ ÊÈÏ‹Ì·ÙÈ êÁ›ˇˆ. ^O àÛ·ÛÌe˜ ÙFÉ âÌFÉ ¯ÂÈÚd ¶·‡ÏÔ˘. Eú ÙȘ Ôé ÊÈ-  ÏÂÖ ÙeÓ K‡ÚÈÔÓ \IËÛÔÜÓ XÚÈÛÙfiÓ, õÙˆ àÓ¿ıÂÌ·. M·ÚaÓ àı¿. ^H ¯¿ÚȘ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ \IËÛÔÜ XÚÈÛÙÔÜ ÌÂı\ ñÌáÓ. ^H àÁ¿Ë ÌÔ˘ ÌÂÙa ¿ÓÙˆÓ ñÌáÓ âÓ XÚÈÛÙˇá \IËÛÔÜ. \AÌ‹Ó.
ÏÔ˜ ηٷı¤ÙÂÈ ·éÙ‹ Ù‹Ó îÂÚ‹ âÌÂÈÚ›· àÁ¿˘ Ô‡ ö¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙfi ÚfiÛˆÔ ÙÔÜ∫˘Ú›Ô˘ ¬ÛÔ Î·› ÛÙ¿ ̤ÏË Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ϤÁÔÓÙ·˜: «ì àÁ¿Ë ÌÔ˘ ÌÂÙ¿ ¿ÓÙˆÓñÌáÓ âÓ ÃÚÈÛÙˇ  á \πËÛÔÜ». ∂û¯ÂÙ·È ì âÓ ÃÚÈÛÙˇá àÁ¿Ë Ô‡ öÓȈı ï ú‰ÈÔ˜ Ó¿ ÌÂ-Ù·‰ÔıÂÖ Î·› ÛÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜, œÛÙ ӿ ÙÔ‡˜ ÎÚ·ÙÄ ëӈ̤ÓÔ˘˜ ̤ ÙfiÓ Û‡Ó-‰ÂÛÌÔ Ùɘ ı›·˜ àÁ¿˘ ̤¯ÚÈ ï ∫‡ÚÈÔ˜ Ó¿ öÏıÂÈ Î·› ¿ÏÈ. ∫·› ÙÔ‡˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈÓ¿ ÛÊÚ·Á›˙Ô˘Ó ·éÙ‹ Ù‹Ó ÎÔÈÓ‹ âÓ ÃÚÈÛÙˇ  á àÁ¿Ë Î·› àÊÔÛ›ˆÛË Ì¤ àÛ·ÛÌÔ‡˜ÂåÏÈÎÚÈÓÔܘ âÓ ÃÚÈÛÙˇá ÊÈÏ›·˜. °È·Ù› ¬ˆ˜ ϤÂÈ ï ú‰ÈÔ˜,â¿Ó ‰¤Ó ÂúÌ·ÛÙ àÊÔÛȈ-̤ÓÔÈ, àÊÈÂڈ̤ÓÔÈ ÛÙ‹ ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘, ÛÙfi öÚÁÔ ÙÔ˘, ÛÙ‹ ¯¿ÚË ÙÔ˘, ÙfiÙÂàÔÎfiÙÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜ Ù‹Ó ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ Ì·˙› ÙÔ˘.‚. ^∏ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ëÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙÔÜ ÈÛÙÔÜ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙ‹Ó âÁÚ‹ÁÔÚÛË (ÁÚË-ÁÔÚÂÖÙÂ) „˘¯É˜ η› ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó âÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙáÓ âÓÙÔÏáÓ ÙÔÜ ∂é·ÁÁÂÏ›Ô˘Î·› Ù‹Ó àÔÊ˘Á‹ Ùɘ êÌ·ÚÙ›·˜. ª¤ ôÏÏ· ÏfiÁÈ· ì ôÛÎËÛË Ùɘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘàÚÂÙɘ Û˘ÓÙÂÏÂÖÙ·È Ì¤Û· ÛÙ‹ Ì˘ÛÙËÚȷ΋ ˙ˆ‹ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜.\∂›Û˘, ÛÙ‹Ó ë‰Ú·›ˆÛË Ùɘ ›ÛÙˆ˜, «ÛÙ‹ÎÂÙ âÓ ÙFÉ ›ÛÙÂÈ», ̤۷ ÛÙ‹Ó È-ÛÙÂ‡Ô˘Û· ηډȿ. ^∏ ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÛÙfi ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ùɘ ÛˆÙËÚ›·˜ ÙÔÜ Îfi-ÛÌÔ˘ àfi ÙfiÓ ÃÚÈÛÙfi. \∞Ï‹ıÂÈ· Ô‡ ı¿ âȂ‚·ÈˆıÂÖ Ì¤ ÙfiÓ âÚ¯ÔÌfi ÙÔÜ ÃÚÈ-ÛÙÔÜ Ù‹Ó âÛ¯¿ÙË ì̤ڷ. \∞ÎfiÌË, ÛÙ‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ àÓ‰Ú›·, «àÓ‰Ú›˙ÂÛı», η›åÛ¯˘Ú‹ ı¤ÏËÛË Î·› âÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË, «ÎÚ·Ù·ÈÔÜÛı», ÁÈ¿ Ù‹Ó Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· η›ïÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔÜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔÜ àÁÒÓ· Ùɘ ÛˆÙËÚ›·˜ η› êÁÈ·ÛÌÔÜ ÙÔÜ È-ÛÙÔÜ. ™‡Ìʈӷ ̤ Ù¿ ÏfiÁÈ· ÙÔÜ \∞ÔÛÙfiÏÔ˘, «¿ÓÙ· åÛ¯‡ˆ âÓ Ùˇá âÓ‰˘Ó·-ÌÔÜÓÙ› Ì ÃÚÈÛÙˇ  á» (ºÈÏ. 4,13). ∫·› ¬Ù·Ó öÏıÂÈ ¿ÏÈ ï ∫‡ÚÈÔ˜, ı¿ öÏıÂÈ «ÌÂÙ¿‰˘Ó¿Ìˆ˜ η› ‰fi͢ ÔÏÏɘ», ¬ˆ˜ àӷʤÚÂÈ ì Âé·ÁÁÂÏÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ ÙɘÎÚ›Ûˆ˜, ÁÈ¿ Ó¿ àÌ›„ÂÈ ¬ÛÔ˘˜ ̤ ‰‡Ó·ÌË „˘¯É˜ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ù‹Ó ïÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜Î·› Ù‹Ó àÚÂÙ‹ ÙÔ˘˜.
 
151
MÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ùɘ \AÔÛÙÔÏÈÎɘ ÂÚÈÎÔɘ
\A‰ÂÏÊÔ›, àÁÚ˘ÓÂÖÙÂ, ÛÙ¤ÎÂÛı ÛÙ·ıÂÚÔ› Âå˜ Ù‹Ó ›ÛÙÈÓ, Ó¿ ÂrÛı ı·ÚڷϤÔÈ Î·› ‰˘Ó·-ÙÔ›. ≠O,ÙÈ Î¿ÓÂÙÂ, Ó¿ Á›ÓÂÙ·È Ì¤ àÁ¿ËÓ. TÒÚ· ÛĘ ·Ú·Î·Ïá, à‰ÂÏÊÔ›: ͤÚÂÙ ¬ÙÈ ìÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔÜ ™ÙÂÊ·ÓÄ qÛ·Ó Ôî ÚáÙÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ùɘ \A¯·˝·˜ η› öÙ·Í·Ó ÙÔ‡˜ ë·˘-ÙÔ‡˜ ÙˆÓ Âå˜ Ù‹Ó ñËÚÂÛ›·Ó ÙáÓ êÁ›ˆÓ. N¿ ñÔÙ¿ÛÛÂÛı η› ÛÂÖ˜ Âå˜ ÙÔ‡˜ ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘˜Î·› Âå˜ ÙfiÓ Î·ı¤Ó· Ô‡ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·› ÎÔÈ¿˙ÂÈ. X·›Úˆ ‰È¿ ÙfiÓ âÚ¯ÔÌfiÓ ÙÔÜ ™ÙÂ-Ê·ÓÄ, ÙÔÜ ºÔ˘ÚÙÔ˘Ó¿ÙÔ˘ η› ÙÔÜ \A¯·˚ÎÔÜ, ‰ÈfiÙÈ ·éÙÔ› àÓÂÏ‹ÚˆÛ·Ó Ù‹Ó àÔ˘Û›·ÓÛ·˜Ø ηıËÛ‡¯·Û·Ó Ùfi ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÓÂÜÌ· η› Ùfi ‰ÈÎfi Û·˜. N\ àÓ·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔ‡˜ ÙÔÈÔ‡-ÙÔ˘˜. ™Ä˜ ¯·ÈÚÂÙÔÜÓ ·î âÎÎÏËÛ›·È Ùɘ \AÛ›·˜. ™Ä˜ ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ âÓK˘Ú›ˇ  ˆ ï \A·ÏÏ·˜ η› ì ¶Ú›ÛÎÈÏÏ· Ì·˙› ̤ Ù‹Ó âÎÎÏËÛ›·Ó ÙÔÜ ÛÈÙÈÔÜ ÙˆÓ. ™Ä˜ ¯·ÈÚÂ-ÙÔÜÓ ¬ÏÔÈ Ôî à‰ÂÏÊÔ›. X·ÈÚÂÙÉÛÙ àÏÏ‹ÏÔ˘˜ ̤ ±ÁÈÔÓ Ê›ÏËÌ·. ^O ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÁÚ¿ÊÂÙ·È̤ Ùfi ¯¤ÚÈ âÌÔÜ ÙÔÜ ¶·‡ÏÔ˘. ≠OÔÈÔ˜ ‰¤Ó àÁ·Ä ÙfiÓ K‡ÚÈÔÓ \IËÛÔÜÓ XÚÈÛÙfiÓ, ô˜ ÂrÓ·ÈàÓ¿ıÂÌ·. M·Ú¿Ó àı¿ (“òEÏ·, K‡ÚÈ”). ^H ¯¿ÚȘ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘ \IËÛÔÜ XÚÈÛÙÔÜ Ó¿ ÂrÓ·ÈÌ·˙› Û·˜. ^H àÁ¿Ë ÌÔ˘ ÂrÓ·È Ì·˙› ̤ ¬ÏÔ˘˜ Û·˜ âÓ XÚÈÛÙˇ  á \IËÛÔÜ. \AÌ‹Ó.
(\EÎ Ùɘ ÌÂÙ·ÊÚ¿Ûˆ˜ Ùɘ K·ÈÓɘ ¢È·ı‹Î˘ ÙáÓ àÂÈÌÓ‹ÛÙˆÓ Î·ıËÁ. B. B¤ÏÏ·,\AÚ¯ÈÌ. Eé. \AÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘, ^AÌ. \AÏÈ‚È˙¿ÙÔ˘, °ÂÚ. KÔÓȉ¿ÚË, òEΉ. A¶O™TO§IKH™ ¢IAKONIA™).
Δ¤ÏÔ˜, Ùfi ·úÛıËÌ· ‰ÈηÈÒÛˆ˜ Ô‡ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ¬ÏÔ˘˜ ¬ÛÔÈ ÚÔÛ¿ÚÌÔÛ·Ó,ı˘Û›·Û·Ó, àÊÈ¤ÚˆÛ·Ó Ù‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ¿ Ù‹Ó àÁ¿Ë ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ. ≠√ÛÔÈ ›ÛÙ„·ÓÛÙ‹ ‰È΋ ÙÔ˘ ‰Èη›ˆÛË Î·› ù¯È ÛÙ‹ ‰Èη›ˆÛË ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ. ∫·› ÚÔÛ‰ÔÎÔÜÓÙfiÓ ∫‡ÚÈÔ Ó¿ öÏıÂÈ ÁÈ¿ Ó¿ ÎÚ›ÓÂÈ âΛÓÔ˘˜ Ô‡ àÁÓfiËÛ·Ó Ùfi ΋ڢÁÌ¿ ÙÔ˘, à¤-ÛÙÚ„·Ó Ùfi ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜ àfi Ù‹ ÛÙ·˘ÚÈ΋ ÙÔ˘ ı˘Û›·, ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ôÈÛÙÔÈ õà‰È¿ÊÔÚÔÈ ÛÙ‹Ó \∞Ó¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, ÂÚÈÊÚfiÓËÛ·Ó õ ÏÔȉfiÚËÛ·Ó õ ñÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙfiÛˆÙ‹ÚÈÔ öÚÁÔ Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘. ¶ÚÔÛ‰ÔÎÔÜÓ Ó¿ Á¢ıÔÜÓ Ù‹Ó àÁ·ÏÏ›·ÛË ÙɘàÁ¿˘ ÙÔ˘ η› Ó¿ ¯ÔÚÙ·ÛıÔÜÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈο àfi Ù‹ ı›· ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÙÔ˘. ò∏‰Ëì ÛÔÊ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ ÛÙ‹Ó ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË Ï¤ÂÈ ¬ÙÈ Ôî ‰›Î·ÈÔÈ «ÌÂÁ¿Ï· ÂéÂÚÁÂÙË-ı‹ÛÔÓÙ·È» (™. ™ÔÏ. 3,5) η› ÛÙ‹Ó ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË Ôî âÓ ÃÚÈÛÙˇ  á ‰›Î·ÈÔÈ ı¿ ÎÏËÚÔ-ÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó «˙ˆ‹Ó ·åÒÓÈÔÓ» (\πˆ¿Ó. 3,15). ò∏‰Ë ̤۷ àfi Ùfi ‚È‚Ï›Ô Ùɘ \∞Ôη-χ„ˆ˜ Ôî ʈӤ˜ ÙáÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ˙ËÙÔÜÓ ‰Èη›ˆÛË ÁÈ¿ Ùfi ·xÌ· Ô‡ ö¯˘Û·Ó ÁÈ¿ÙfiÓ ÃÚÈÛÙfi η› Ù‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›·: «≠∂ˆ˜ fiÙÂ, ¢¤ÛÔÙ· ±ÁÈ η› àÏËıÈÓ¤, ‰¤Ó ı¿ÎÚ›ÓÂȘ η› ‰¤Ó ı¿ âÎ˙ËÙ‹ÛÂȘ Ùfi ·xÌ· Ì·˜ àfi ÙÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ùɘ Áɘ;» (6,10).∂rÓ·È àÓ·Ê·›ÚÂÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙáÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ÙáÓ ïÛ›ˆÓ, ÙáÓ ‰Èη›ˆÓ Ùɘ \∂Î-ÎÏËÛ›·˜ Ó¿ àӷ̤ÓÔ˘Ó Ù‹Ó öÏ¢ÛË ÙÔÜ ∫˘Ú›Ô˘ ̤ å‰È·›ÙÂÚÔ fiıÔ Î·› å‰È·›ÙÂÚËÚÔÛ‰ÔΛ· ÁÈ¿ Ó¿ ÙÔ‡˜ àÔ‰ÔıÂÖ ì ı›· ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ô‡ ÙfiÛÔ ‚¿Ó·˘Û· ÙÔ‡˜ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ¬ÛÔÈ ‰¤Ó ‰¤¯ıËÎ·Ó «Ùfi Ùɘ ÂéÛ‚›·˜ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔÓ», ‰ËÏ·‰‹ Ù‹Ó ·-ÚÔ˘Û›· ÙÔÜ àÏËıÈÓÔÜ £ÂÔÜ ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ, ÛÙfi ÚfiÛˆÔ ÙÔÜ ÀîÔÜ ÙÔÜ £ÂÔÜ, ÙÔܣ·ÓıÚÒÔ˘ \πËÛÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ.\∞Ú¯ÈÌ. Ã. ¡.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->