Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mehdi Hassan

Mehdi Hassan

Ratings: (0)|Views: 286|Likes:
Published by malayalasangeetham

More info:

Published by: malayalasangeetham on Jul 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2009

pdf

text

original

 
24
2009 Pq-¨ 22B-gvN-∏-Xn-∏
 v 
kwKoXw/PohnXw
-chn tat\m≥
\nemhpt]mse Hcp salv^n¬
²©
ú·® ²¡ý›¢ò¡ó¢ý ˆ©ø¢Á® ¤ˆ¡ù¢¤´¡Ð® ›Šñ¬. ň·®, Šöò¢¥üú ²›¢›£û Äù ››È® ǹþ.Ä÷®™¢ ÷öü ²¡Ð©ˆð¡Ã® ^±²Ã𢛢ð©¥Ð òѮѡó¢óôÄ¡ð ˆÃ婈¥ø¶×¢;Åóþ´©¤óÙ¢ Ä¡±»¬ »¡ü ²¡Ð¡ü ¤Ä¡÷¢Á ²¡¸©ˆ¥ø¶×¢. ‘‘²«¡û Ÿ¤ñ ¤™¡ ôûÄ£¤ò ›ð®ü, Ñ¢ü¤ö Ä¢ò¡ ¤Ä¤ñ ™¢ý ¤ˆ¡ ¥Óð®ü...’’ʼn®»û ð¨öº¢¥üú ÷¦™ðö®²ûô¢ð¡ð óñ¢ˆø¢ò¨¥Ð, ¤ú¡Ý¢ü¤‹¡õ¢¥üúÄš©¤ñ¡™¡ñġ𠂪÷¢ò¨¥Ð ‰¡üö¡÷¢Ý® ö§ð¬ Äú¥É¡ù©ˆ©¤Ø¡þ, ¥»¡¸Ð©·¢ñ©É Š©Ñú¡·¢¥¶ÿˆ©¸¢ð©¥Ð Ä©‰¬ ±ôÚ¢´©ˆð¡ð¢ñ©É© Ç¡ü. …ù©²·¢Ä¨É©ˆ¡ñ›¡ð Šöò¢¥üú õ÷¢üõ¥ð ¤›¡´¢ »ñ¢Á¢ñ¢´©É© Åóþ ^±²Ãð ²ñóôð¡ð ˆ¡Ä©ˆ¢¥ð¤¶¡¥ò.Å™®Ÿ©»¬ ¤»¡É¢ð¢òë. Ä÷®™¢ ÷öü ²¡Ð©¤Ø¡þ ¿ñ©¥Ð Ä›öæ ¢ò¡Ã® ±²Ã𬠥²ð®»¢ú¹¡·»®? ‘‘¤Ä Ťˆò¡ ÷¢ Þò¡ ˜¡ Ñ¡›¢Ý® … Äüö¢ý/ ÄŠû ¤ò¡Š®ö¡˜® ¿¤» Š¤ð/‡ªû ˆ¡ñó¡ü Ýü»¡ Šð¡’’ (Ç¡ü †ˆ›¡ð¢ …¥üú ò¼«·¢¤ò´® ›£¹©É©; ‚д©¥óÁ® Äש¾óû …¤É¡¥Ð¡¶¬ ¤Þñ©É©; ¿ 𡱻‡ñ© ¤‹¡õ𡱻𡈩ɩ.) …É® ÄÑ®ñ¨÷® ö©ý·¡ü²©ñ¢ …ù©»¢ð»®Š›®šûóŠ¡ðˆ›¡ð Ä÷®™¢¥ð ˆ©ú¢Á©ˆ¨Ð¢ð¤òë? ±²Ãð·¢¥üú ‡ñ© ¤‹¡õ𡱻ð¡ð¢ Ä¡ú©É©, ‰¡ü ö¡÷¢Ý¢¥üú Šöý ›¢ôˆþ.±²¡ðó©¬ ˆ¡òó©¥Äòë¬ ¿ Ä÷¡±²ó¡÷·¢òò¢È® ű²»«¼Ä¡ó©É©... ¥óú©¥»ðòëò»¡Ä¤Æõ®´û ‡ñ¢´ý ²úÈ»®, ‚ª ô§ñü Ä÷®™¢ ÷ö¥üú ôÝ®™·¢ý ²¡Ð©É© …É®.Åó¢ö®ÄñãðÄ¡ð ¿ ¥Ä÷®º¢ò¢›® ‡Ð©ó¢ý ²ñö÷¡ð¤·¡¥Ð ‰¡üö¡÷¢Ý®²»©¥´ ö®¤×Ñ¢ý …ù©¤Éש›¢ý´©É©. ‡¶¬ С¤Š¡û ¥öüú¢›ú¢ ÷¡þ›¢úÈ©ˆó¢È Ñ›´¨¸ó©¬. 𡱻²úð¡ü ó¡´©ˆþ ²ñ»¢ð Š¡ðˆ›©¤›û´® ¥¥ˆˆþ ›£¸¢ö™öæ  ®‡ÉÐƬ ¿¤óô²¨ûó¬ ó¢ø¢Á©²úð©É©: ‘‘‰¡ü ö¡÷¢Ý®, ¤²¡ˆñ©»®, ‚›¢ð©¬ ²¡Ðì. ¤ˆ¸© Ä»¢óÉ¢¸¢òëǹþ´®...’’Ä÷®™¢ ÷ö¥üú Þ©ø¢ó©ˆþ ó£Ã©»©Ð¹¢ð Ä©‰·®Ä¢É¢ÄúÈ Ÿ¡ó¹þ ‡¡ûÄð©Ù®. ¿÷ë¡™ó©¬ ¤ó™›ð©¬ ÅØñ¶©¬ ›¢öæ÷¡ð»ð©¥Äòë¡Ä©Ù¡ð¢ñ©É©Åóð¢ý. ‡¸©¬ ±²»£¼¢´¡· ±²»¢ˆñÃġ𻩥ˆ¡Ù¡ó¡¬. ‘‘¤ò¡ˆ·¢¥üú Ä©´¢ò©¬ Ĩòð¢ò©¬ ²ñ¢²¡Ð¢ˆþÅó»ñ¢¶¢Á¢¸©Ù®. ²¤¼, ‚¥»¡ñ©²©»¢ð Å›©Ÿóġî,’’ Šöý ö›®š«´©¤ôõ¬ ±÷ö§Ä¡ð ‡ñ© ˆ¨Ð¢´¡ù®Þð¢ý ¥Ä÷®™¢ ²úÈ©: ‘‘ö™öæ  ® Ä©ù©óü…ù©¤Éש›¢É® ó£Ù©¬ ó£Ù©¬ ²¡Ð¡ü ¿óô«¥¶Ð©ˆ. Åóû´©Ä©É¢ý›¢öæ÷¡ð›¡ð¢ ›¢ý¤´Ù¢óñ©ˆ.‚ª ó¦Úü ‚±»¥ð¡¥´ ö®¤›÷¬
hm¿[IyØns≥d AhiXIƒ, hnSmsX ]n¥pScp∂ tcmK߃, Xet®mdns\t∏mepw_m[n® ]£mLmXw ˛F√mw tN¿∂v 82Imc\mb Kk¬ N{Ih¿Ønsb InS°bn¬Xf®n´ncn°pIbmWv . PohnXw Xs∂ Kken\v ka¿∏n® CXnlmkXpey\mb ]m´pImc≥Idm®nbnse Hcp Bip]{Xnbn¬ Ahi\mbn Ignbp∂p. NnIn¬kms®ehn\p ]Wan√.AXn¿Øn°∏pdØp\n∂p≈ {]XnIcWßfmWv alv ZnbpsS a°ƒ°v Bizmkw ]Icp∂Xv .
 
25
2009 Pq-¨ 22B-gvN-∏-Xn-∏
 v 
Åû÷¢´©É©¤Ù¡?’’ĥסɩˆ¨Ð¢ ²úÈ© Ä÷®™¢: ‘‘ ‚ó¢¥Ð óñ©¤Ø¡þ Ñ›±²¢ð¹ø¡ð ˆ©¥ú Šöò©ˆþ ²¡ÐÃ¥Ä¤É Ç¡›©¤Àô¢Á¢ñ©É©¾¨. ²¤¼, ›¢¹ø©¥Ð ›¡¸©ˆ¡û…¥É Å™®Ÿ©»¥¶Ð©·¢´øÈ©. Ç¡ü¤²¡ò©¬ ÄúÉ© »©Ð¹¢ð, Ų¨ûó¹ø¢ý Ų¨ûó¹ø¡ð Šöò©ˆø¡Ã® Åóû ¿óô«¥¶¸»®. ‚¤¶¡þ ¤»¡É©É©¤›ñ¤·»¥É ‚ó¢¥Ð ó¤ñÙ»¡ð¢ñ©É©¥óÉ®, ö¡ñÄ¢òë, ‚›¢ð©¬ óñ¡¬.’’‡Ø»©óûõ¬Ä©Ø¡ð¢ñ©É© Ä÷®™¢÷ö¥üú ¿ ¤ˆ¡ù¢¤´¡Ðü ¥Ä÷®º¢ý.Å»¢›©¤ôõ¬ ‰¡ü ö¡÷¢Ý® ¥²¡»©¤ó™¢ð¢ý ²¡Ð¢ð¢¸¢¥òëɮĈü ¿ñ¢º®÷öü ö¡¼«¥¶Ð©·©É©. ó¡ûšˆ«·¢¥üú Åóô»ˆþ, ó¢Ð¡¥» ²¢Â©Ðñ©É ¤ñ¡Š¹þ, »ò¤Á¡ú¢¥›¤¶¡ò©¬Ý¡š¢Á ²¼¡‹¡»¬ ^…ò롬 ¤ÞûÉ®82ˆ¡ñ›¡ð Šöý Þ±ˆóû·¢¥ð ˆ¢Ð´ð¢ý »øÁ¢Ð©ˆð¡ð¢ñ©É©.‚›¢¥ð¡ñ¢´ýˆ¨Ð¢ Ä÷®™¢ ÷öü ö®¤×Ñ¢ý ²¡Ð©¤Ä¡? ƒ·ñ¬ ›ýˆ¡›¡ó©É¢òëĈ›®. ‘‘‚ªô§ñ¤› ²úð¡›¡ˆ¨.Ä¢´¤¶¡ù©¬ Äúó¢ð©¥Ð ¤ò¡ˆ·¡Ã¤À÷¬. ÅЩ· ö©÷¦·©´¥ø¤¶¡ò©¬»¢ñ¢Áú¢ð¡›¡ó¡· ö®˜¢»¢. Ų¨ûóġ𢠇¡ûÄ ó£Ù©ˆ¢¸©¤Ø¡þ ‚«¥ð´©ú¢Á®ö¬ö¡ñ¢´©¬. ‚«ð¢ý ‡ñ© ²ñ¢²¡Ð¢ ˆ¨Ð¢ ›Ð·¢ Šöý ¤ó™¢¤ð¡Ð®ó¢Ðó¡¹Ã¥Äɡ᱊÷¥ÄÉ®‡ñ¢´ý…¥üú ˆ¡»¢ý ı¢Á©.’’ ö¬Š£»·¢¥üú ö§ûÛ¨ò¢›¡ý ñÙ® Ñ›»ˆø©¥Ð ÷¦™ð¹þ ¤ˆ¡û·¢Ã´¢ð Ä÷¡Š¡ðˆü Ź¥› ö§²®›¬ ˆÙ¢¥òëÆ¢ò¤òëÅ™®Ÿ©»Ä©¾¨.¤ó™› ¤»¡É¢. ѣ󢻬»¥É Šöò¢›® öÄû¶¢Á ‚»¢÷¡ö»©ò«›¡ð ²¡¸©ˆ¡ñü, Þ¢»ú¢ ó£Ã ‡¡ûÄ·©Ù©ˆþ¥²ú©´¢¥ðЩ·©ˆ¨¸¢¥ó´¡›¡ó¡¥»ˆú¡Á¢ð¢¥ò ‡ñ© ¿ô©²±»¢´¢Ð´ð¢ý Åóô›¡ð¢ ˆù¢ð©É©. Þ¢ˆ¢ýö¡ ¥Þò󢛩¾ ²Ã¬ …¹¥› ö§ñ¨²¢´Ã¥ÄÉú¢ð¡¥» ›¢öæ÷¡ðñ¡ð¢ Ä©‰¤·¡Ð©Ä©‰¬¤›¡´©É Ä´þ.¿Š¡‰¡ü 𨛢¤óù®ö¢×¢ ¤÷¡ö®²¢×ò¢ý›¢É® ÅЩ·¢¥Ð »¡ý´¡ò¢ˆÄ¡ð¢ °¢ö®Þ¡ûÑ® ¥Þॶ¸¤¶¡þ, ‰¡üö¡÷¢Ý¢¥üú ¿ô©²±»¢ Ý¢ý ÅÐÁ©»£û´¡ü ˆù¢ð¡¥» ²ˆÁ©›¢ý´¡¤›ˆù¢È©¾¨ ˆ©Ð©¬Ý¡¬Š¹þ´®. ‘‘²òñ©¬ ˆñ©»©É»©¤²¡¥ò ö¬Š£» ¤ò¡ˆ·©›¢É® ŤÀ÷¬ ˆ¡ñ«Ä¡ð óñ©Ä¡›¥Ä¡É©¬ ƒÙ¡´¢ð¢¸¢òë’’ ^¿ñ¢º¢¥üú ó¡´©ˆþ: ‘‘±²»¢ºò¬ ˆÃ´©²úÈ® 󡹩ɻ¢ý ‡ñ¢´ò©¬ ˆÃ¢ô´¡ñ›¡ð¢ñ©É¢òë ŤÀ÷¬. ¥Þð®»»¢ý ›¥òë¡ñ© ô»Ä¡›¬ Þ¡ñ¢×¢¤õ¡ˆø¡Ã®. ‚»©ó¥ñ Ñ£ó¢Á©¤²¡É»® ¥ú¤´¡û°¢¬Š©ˆø¢ý›¢É©¬ ¤ú¡ðý×¢ð¢ý›¢É©Ä©¾ óñ©Ä¡›¬¥ˆ¡Ù¡ð¢ñ©É©. ‚¤¶¡þ Å»©¬ ˆ©úÈ©.’’ ¿ñ¢º®²úð¡¥»¤²¡ð ‡ñ© ó¡Þˆ¬ ˆ¨Ð¢ ‚»¢¤›¡Ð© ¤Þû·©ó¡ð¢´©ˆ: ö§ˆ¡ñ«Ñ£ó¢»·¢ý ˆûô›Ä¡ð ÅÁд¬ ²¡ò¢´Ã¥ÄÉ® ›¢ûÝ›®šÄ©¾ ¿ø¡ð¢ñ©É¢òëÄ÷®™¢ ÷öü. ²ò ˆò¡ˆ¡ñµ¡¥ñ𩬤²¡¥ò ‘‚É¢’ý Ä¡±»¬ ÅŸ¢ñÄ¢Á© ŤÀ÷¬. ›¡¥øˆ¥ø´©ú¢Á®¿ôÆ¥¶Ð¡ü öÄð¥Äó¢¥Ð?Ä÷®™¢¤ð¡Ð©¾ ±ˆ¨ñÄ¡ð ÅóŠÃ›¥´»¢¥ñ ²¡ˆ® ö¡¬ö®ˆ¡ñ¢ˆ ¤ò¡ˆ¬ôˆ®»Ä¡ð¢ ±²»¢ˆñ¢Á©¤ˆ¸»®öÄ£²ˆ¡ò·¡Ã®. ¥¥óˆ¢ð¡¥ÃÆ¢ò©¬ ˆÃå©»©úÉ ±²ö¢°üú® ¿ö¢º® öû™¡ñ¢ ƒÐ›Ð¢ ²·©ò¼¬ ñ¨²ð©¥Ð š›ö÷¡ð¬ ±²‰«¡²¢¥ÁÆ¢ò©¬ ¿ô©²±»¢ ¥Þòó©ˆþ ÅÐÁ©»£û´¡ü¤²¡ò©¬ ²ñ«¡²®»Ä¡ð¢ñ©É¢òëÅ¥»É®‰¡ü ö¡÷¢ Ý¢¥üú Ä´þ ²úð©É©. Ä©ü ²Õ¡Ý® Ä©‰«Ä±Â¢ õ÷®Ý¡ö® õñ£º® ˆ›¢È©›ýˆ¢ð ÅÕ©ò¼·¢¥üú ¥Þ´®Ýªÿö®¥Þੈ ˆ¨Ð¢ ¥Þ𮻤»¡ ¥Ð ¥Ä÷®™¢ð©¥Ð ˆ©Ð©¬Ý¬ …òë¡ Åû˜·¢ò©¬ ‚ñ©¸¢ò¡ð¢.Å»¢û·¢´¶©ú·©›¢É©¾ ±²»¢ˆñùø¡Ã® ‚¤¶¡þ Ä÷®™¢ð©¥Ð Ä´þ´®¿ô§¡ö¬ ²ˆñ©É»®. ÅЩ·¢¥Ð Ä÷®™¢´©¤óÙ¢ ‡ñ© ¥Ä÷®º¢ý »¥É ö¬‹Ð¢¶¢Á¢ñ©É© ÑŠ®Ñ¢»®ö¢¬Š®. Þ¢ˆ¢ýö¡ ¥Þòó© Ä©ù©óü ó÷¢Á©¥ˆ¡¾¡¥ÄÉ ò»¡Ä¤Æõ®´ú©¥Ð ó¡Š®™¡›ó©¬ ›¢òó¢ò©Ù®. ²¤¼, ‚¤¶¡ù ¥· Åóö®˜ð¢ý ‰¡ü ö¡÷¢Ý¢¥›²¡´¢ö®˜¡›© ²©ú·©¥ˆ¡Ù©¤²¡ó©ˆ ±²¡¤ð¡Š¢ˆÄòë. ¿Š¡‰¡ü ¿ô©²±»¢ð¢¥ò ô£»£ˆñ¢Á »£±ó²ñ¢ÞñÃ󢟡Š·¢ò©¬ ˆú¡Á¢ð©¥Ð ±²¡Â±²¤™ô·©¾ »¥üú ²ù´¬ ¥ÞÉ ¥ˆ¡Á©ó£¸¢ò©Ä¡ð¢ Ä÷®™¢ ÷ö›® Ñ£ó¢»ö¡ð›·¢¥ò ™©ñ¢»²ûó¬ Ä©ù©óü Å
»ò·® Ä÷®Ä¨™¢¤›¡¥Ð¡¶¬ Ä÷®™¢ ÷öü
alv ZntbmSp≈ AhKW\s°Xnsc ]mIv kmwkv ImcnI temIw iIv Xambn {]XnIcn®ptI´Xv kao]ImeØmWv . sshInbmsW¶nepw IÆpXpd∂ {]knU≥dv Bkn^v k¿ZmcnDS\Sn ]Øpe£w cq]bpsS [\klmbw {]Jym]ns®¶nepwBip]{Xn sNehpIƒ AS®pXo¿°m≥t]mepw]cym]v Xambncp∂n√ AXv . ap≥ ]©m_v apJya{¥n jlv _mkv  jco^v \¬Inb A©pe£Øns≥d sN°v _u¨kv sNøpIIqSn sNbv XtXmsS alv ZnbpsS IpSpw_w Ccp´nembn.
 
26
2009 Pq-¨ 22B-gvN-∏-Xn-∏
 v 
›©Ÿó¢Á©»£û¤´Ù¢óñ©¥ÄÉû˜¬.ö©™£û‹Ä¡ð ¿ô©²±»¢ó¡ö·¢›¢¥Ð ‡¡ûÄ ó£Ù©ˆ¢¸¢ð Ų¨ûó ›¢Ä¢õ¹ø¢¥ò¡É¢ý Ä÷®™¢ð©¥Ð Þ©Ù©ˆþ¤›û· ôÝ®™·¢ý Ĩø¢ð ‡ñ© ‘¤ôû’¥›¡ØñÄ¡ð¢ Ĉ¥üú Ä›öæ¢ò©Ù®:‘‘™¢ý^…^‰©ô®º ÷¬ ¤ˆ¡ »©Ë®¤ö¤÷ ƒ½£¤™, ¤ð ¿‰®ñ¢ ôÄ Ÿ£ Ý©»®ö¡¤› ¤ˆò¢¤ð ¿...’’ (óñ¨, …¥üú ÷¦™ð·¢ý Åó¤ôõ¢´©É ±²»£¼ð©¥Ð Åóö¡› ˆ¢ñì ˆ¨Ð¢ ƒª»¢¥´Ð©·¡ü ¤óÙ¢¥ðÆ¢ò©¬...) Ä÷®™¢ »¥É²¡Ð¢ Å›ô§ñÄ¡´¢ð Å÷®Ä™®ºú¡ö¢¥üú ‘‘ñǮѢô®÷¢ ö÷¢’’ …É Šöò¢¥üú Åóö¡› óñ¢ˆþ. Åú¬²×¢¤ð¡¿ óñ¢ˆþ´®?
»ò·¢ý›¢É® Ä-÷®™¢ð¢¤ò´® 
¿ Šöò¢ò¨¥Ðð¡Ã® Ä÷®™¢ ÷öü…¥üú Ñ£ó¢»·¢¤ò´®ˆÐÉ©óñ©É»® ^ˆ¡ý›¨×¡Ù©Ä©Ø®. ˆ¡ò¢´×® 𨛢¤óù®ö¢×¢ð¢ý ²±»±²óû·› Ý¢ñ©™ó¢™«¡û˜¢ð¡ð¢ñ©É ˆ¡ò·®, ™ý÷¢ð¢¤ò´©¾ ‡ñ© ²~›ð¡±»´¢¥Ð, ²¡ò¢ˆ¡Ýö¡ú¢ý›¢É® ²»¢›Õ©ñ¨² ĩд¢ ó¡¹¢ð ‡ñ© …Á®.…¬.ó¢ ˆ¡ö×¢ò¨¥Ð Ä÷®™¢ð©¥Ð ôÝ®™¬ ¿™«Ä¡ð¢ ˆ¡»¢ò©¬ Ä›öæ ¢ò©¬ óÉ© ›¢úð©É©: ‘‘ñǮѢô® ÷¢ ö÷¢ ™¢ý ˆ¢ ™©‰¡¤› ¤ˆò¢¤ð ¿/¿ º¢û ¤ö Ä©¤Ë ¤Ó¡°®¤ˆ Ñ¡¤› ¤ˆò¢¤ð ¿...’’ ¤ó™›¢¶¢´¡ü ¤óÙ¢ð¡ð¡ò©¬ ó¢Ð󡹡ü ¤óÙ¢ð¡ð¡ò©¬ óñ¨, ‡ñ¢´ý ˆ¨Ð¢.... Å÷®Ä™® ºú¡ö¢¥üú òø¢» Äš©ñÄ¡ð óñ¢ˆþ Þ¢¸¥¶Ð©·¢ð»® ›¢ö¡û ݡѮĢð¡¥ÃÉ®²¢É£Ðú¢È©; ‘Ä©÷â·®…É ö¢›¢Äð¢ý ¿ Šöý ƒ²¤ð¡Š¢Á¢¸©¥ÙÉ©¬.Šöò©ˆø©¥Ð ¿ ‡¡°¢¤ð¡ ˆ¡ö×¢ý ¤ó¥úð©Ä©Ù¡ð¢ñ©É© ²¡¸©ˆþ;²¡¸©ˆ¡ñ©¬ ^Ý£Š¬ ʼn®»û Ä©»ý ÑŠ®Ñ¢»® ö¢¬Š® ó¥ñ. †¥ú𩬠ó¢ó¢š®Ÿ¡ñ»¢ð¢ò¨¥Ð𩬠Äש¬ ²ñ¢Þ¢»Ä¡ð ôÝ®™¹þ. ²¤¼, Ä÷®™¢¥ð ¿™«Ä¡ð¢¤ˆþ´©ˆð¡ð¢ñ©É©. ºú¡ö¢¥üú ó¡´©ˆø©¥Ð Åû˜Äú¢ÈòëÅÉ® ¿ Šöý ¿ö§™¢Á»®. ó¡´©ˆø©¥Ð Åû˜»ò¹þ´©¬ ñÞ›ð¢¥ò º¢¤ò¡öº¢´©¥Äò롬 Ŷ©ú¤·´® Š¡›¥·ð©¬¤±ô¡»¡ó¢¥›ð©¬ ¥¥ˆ²¢Ð¢Á©¥ˆ¡Ù©¤²¡ˆ¡›©¾ Å›«¡™¦ôÄ¡ð ˆù¢ó®Ä÷®™¢ð©¥Ð ¿ò¡²›·¢›©¥ÙÉ®»¢ñ¢Áú¢È»® Åɡî. ²¢ý´¡ò·® ˆó¢»ð©¥Ð Åû˜Äú¢È® Šöý ¿ö§™¢Á©»©Ð¹¢ð¤¶¡ù©¬ ¿ ó¢ô§¡ö·¢›®¤²¡ú¤ò×¢òë.ö»«·¢ý, »ò·®Ä÷®Ä¨™¢ò¨¥Ðð¡Ã® Ç¡ü Ä÷®™¢ð¢ý …·¢¤Áñ©É»®.Å»©ó¥ñ »ò·®^ »ò·® Ä¡±»Ä¡ð¢ñ©É©. …¥üú öÆý²¹ø¢¥ò õ÷¢üõ¡ ^… ^Šöý. ‘ö©Ñ¡»’ð¢¥ò ‘‘Ñý¤» ¤÷ Ñ¢ö®¤ˆò¢¤ð’’𩬠‘»ñ¡›’ð¢¥ò ‘‘ö£¤› ¤Ä ö©òŠ®¤»’’𩬠‘¿ô¢ð¡›’ð¢¥ò ‘‘¤Ä ²¡Šý ¤Äñ¡ Äüó¡ ²¡Šò©¬’’ ¿óû·¢Á©¤ˆ¸® ›¢û󦻢ðÐÈ¢ñ©É ˆ¡ò¬. Ä÷®™¢ ¿™«¬ Ä›öæ ¢ò©Ãû·¢ð»® »ò·¢¥üú ö®ÄñÈø¡Ã®. ‡ñû˜·¢ý »ò·® ¥¥ôò¢ð©¥Ð ‡ñ© ‘…ˆ®ö®¥×üõü’ »¥Éð¡ð¢ñ©É© …¥É ö¬Ý›®š¢Á® Ä÷®™¢ ÷öü.ôÝ®™^¥¥ôò£ ¥¥óÑ¡»«¹þ´¶©ú·® ‚ñ©Š¡ðˆ¥ñ𩬠ݛ®š¢¶¢Á© ›¢ú©·©É ĥפ¡ ‡É©¥ÙÉ® Ťɤ»¡É¢ð¢ñ©É© ^‡ñ©²¤¼ †»© ˆ~¢›Ä¡ð ²™¥·ð©¬ ¿ò¡²›·¢¥üú‚±³Ñ¡ò·¡ý Äð¢ý²£ò¢ð¢»ø¡´¢Ä¡×¢¥ðЩ´¡ü ƒ¾ ˆù¢ó¡ˆ¡¬. ѵö¢ÚÄ¡ð ó¢±Ý¡¤×¡ ‚ºˆ®Ð®(ó¢úðý …É© ó¢ø¢´¡¤Ä¡ Å»¢¥›?) ¿Ã® »ò·¢¥üú ¿ò¡²›·¢¥üú öª³ñ«¥ÄÆ¢ý, Ä÷®™¢ð©¤Ð»® ²¸¢¥üú ²»©²»©¶©¾ ¿ ôÝ®™·¢ý ÅÂûò£›Ä¡ð ˆ¡ý²›¢ˆ Ÿ¡ó¬»¥É. ¿ñ® ¿¥ñ´¡þ ¥ÄÁ¥ÄÉ® »¢ñÈ©¤²¡ˆ©É»¢ý Åû˜Ä¢òë. ‡ñ© ›™¢ð©¥Ð ñÙ®¥¥ˆóù¢ˆþ …É® »ò·¢¥›ð©¬ ¥Ä÷®™¢¥ð𩬠ó¢¤ôõ¢¶¢Á¢¸©Ù®ÑŠ®Ñ¢»® ö¢¬Š®. Å»©¥ˆ¡Ù¡ó¡¬ Ä÷®™¢ð©¥Ð‘‘Ä©¤Ë »©¬ ›öû¤ö’’ (ñÞ›: Äö®ú¨ûÅüóû) ¤ˆþ´©¤Ø¡þ ›¡¬ »ò·¢¥üú ‘‘÷¬¤ö ¿ð¡ ›Šð¡’’ (‘¤™‰® ˆÝ£ñ¡ ô¡ð¡’) Åú¢ð¡¥» ‡¡û·©¤²¡ˆ©É»®. Ä÷®™¢ð©¥Ð ‘‘ñº®» ñº®»¡ ¤ó¡ ¤Äñ¢ ÷ö®»¢ ˆ¡ öÄ¡ ¤÷¡Šð¢’’ ¤ˆþ´©¤Ø¡þ »ò·¢¥üú ‘‘»ö®ó£û ¤»ñ¢ ™¢ý ¤Äñ¡ Ý÷®ò¡›¡ ö¤ˆŠ¢’’ Ä›öæ ¢ý óÉ©›¢úð©É»¢›©¬ ó¢ô™£ˆñÃÄ¢òë. »¢ˆÁ©¬ ¿»®Ä›¢õ®~ġî ‚·ñ¬ ¤»¡Éò©ˆþ.»ò·¢¥›´©ú¢Á® Ä÷®™¢ ¿ñ¡š›¤ð¡¥Ð ˆ©ú¢Á ó¡´©ˆþ ó¡ð¢´¡›¢ÐóÉ»® ÅЩ· ˆ¡ò·¡Ã®. ‰¡üö¡÷¢Ý¢¥üú Ñ£ó¢»·¢¥ò Äú´¡›¡ó¡· ‡ñ›©Ÿó¬: ‘‘…¥üú ôÝ®™·¢ý ‡ñ© ö§ûÉ›¢ð©¥ÙÆ¢ý Å»®ˆ¥Ù·¡ü …¥É ö÷¡ð¢Á»®»ò·®ö¡÷¢Ý¢¥üú Š¡›¹ø¡Ã®. »ò·¢¥üú†ˆ®¤Ä ÷¨¬ †ˆ®¤Äñ¢ ¤Ýˆö¢ ˆ¢ ô¡¬¤÷,’’ ‘‘÷©ö®›®ó¡¤ò¡¬ ¤ˆ¡ ›¡ ™¢ý ¤™¡¤ð Ä£~¡ ¤™ ¤» ¤÷’’ …É£ Š¡›¹þ…¥üú ÷¦™ð¤·¡Ð© ¤ÞûÉ©›¢ý´©É©. ö¬Š£» Ñ£ó¢»·¢¥üú »©Ð´·¢ý ú¡óý²¢Ù¢ð¢¥ò ‡ñ© ö™öæ ¢¥› ‚ª ²¡¸©ˆþ²¡Ð¢ ¥¥ˆð¢¥òЩ·»®Äú´¡›¡ó¢òë. ñÙ©²¡¸©¬ ²¡Ð¢ »£ûÉ»©¬ ö®¤×Ñ¢¤ò´®ˆúüö¢ ¤›¡¸©ˆþ±²ó÷¢Á© »©Ð¹¢ð»©¬ ‡ñ©Ä¢Á¡ð¢ñ©É©. Ñ›¹þ ó¡ñ¢ó¢»ú¢ð ²»¢›¡ò¡ð¢ñ¤·¡ø¬ ñ¨²ð©Ä¡ð¡Ã®Ç¡ü ÅÉ®¤ó™¢ 󢸻®. »ò·¢¤›¡Ð©¾ ö™öæ ¢¥üú ¿ñ¡š›ð¡ð¢ñ©É© Å¥»É®Ç¡ü ‚É©¬ ó¢ô§ö¢´©É©.’’»ò·® Ä÷®Ä¨™® ‡¡ûÄð¡ð¢¸® ‡ñ© ™ôˆ¬ »¢ˆÈ©. Šöò¢¥üú Åó¤ôõ¢´©É ‘²¡™©õ’ ˆú¡Á¢ð¢ý Äúó¢ð©¥Ð𩬻£ñ¡™©ñ¢»·¢¥üú𩬠¤ò¡ˆ·¡Ã®. ñ©óñ©¬ ¤ÞûÉ®™£²®»ó©¬ ¤±²Äö©ñŸ¢òó©Ä¡´¢ð ¿ ˆ¡ò¬ Ä¡±»¬ ‚É©¬ ›½©¥Ð ‡¡ûĈø¢ý ѧò¢Á©›¢ý´©É©^²ùð Ť» ¤ô¡Ÿ¤ð¡¥Ð. ‡ñû˜·¢ýÅ»©»¥Éð¤òë‡ñ© ˆò¡ˆ¡ñ›®ˆ¢¸¡ó©É †×ó©¬ óò¢ð öªŸ¡Š«ó©¬.
ó¢õ¡™Ä-š©ñÄ¡ð ѣ󢻬
‘‘…¥üú ±²ÃðŠ¡›¹ø¢ý¤²¡ò©¬ó¢õ¡™·¢¥üú ò¡Ç®Ó›ð©¥ÙÉ®²òñ©¬ ²úÈ©¤ˆ¸¢¸©Ù®’’ ^Ý¢.Ý¢.ö¢´® ›ýˆ¢ð ‡ñŸ¢Ä©‰·¢ý Ä÷®™¢ ÷öü ²úÈ© ‘‘‡ñ©²¤¼ ‚ª ó¢õ¡™Ÿ¡ó¬ …¥üú ˆ¨Ð¶¢ú¶¡ˆ¡¬. 󫘈ø©¬Å›¢ô®Þ¢»»§ó©¬ ›¢úÈ Ý¡ò«^ˆªÄ¡ñ¹þ Ä›öæ ¢ý Åó¤ôõ¢¶¢Á 󢈡ñÄ¡ˆ¡¬.’’™©ñ¢»¹ø©¬ ±²»¢ö›®š¢ˆø©Ä¡Ã®»É¢¥ò Š¡ðˆ¥› ñ¨²¥¶Ð©·¢ð¥»É®Ä÷®™¢ ²úð©¬. Ñ£ó¢´¡ü¤óÙ¢ ¥Þú©¶·¢ý ²ò ¤óõ¹ø©Äâȩ Ä÷®™¢ ^óû´®¤õ¡¶® Ñ£ó›´¡ñ¤üú»© Ä©»ý ˆûõˆ¥·¡ù¢ò¡ø¢ð©¤Ð»©ó¥ñ.ÅŸ¢›ð¢´¡›©¬ ²¡Ð¡›©Ä©¾ Åóöñ¹þ´¡ð¢ ò¡¤÷¡ú¢¥ò ö®×©°¢¤ð¡ˆþ´©Ä©É¢ý ˆ¡·©¥ˆ¸¢´¢ÐÉ©.‘‘ÅŸ¢›ð¢Á© ²¡Ð©Éóñ©¥Ð ˆ¡òÄ¡ð¢
ZpcnXßfpw{]Xnk\v [nIfpamWv X∂nse KmbIs\cq]s∏SpØnbsX∂v alZn]dbpw. Pohn°m≥th≠nsNdp∏Øn¬ ]ethjßfpaWn™palv Zn ˛h¿°v tjm∏v Poh\°mct≥dXp apX¬I¿jIsØmgnemfnbptSXphsc. Ahkc߃°mbnkv ‰pUntbmIƒ°pap∂n¬ImØpsI´n°nS∂p.""Fs≥d {]WbKm\ßfn¬t]mepwhnjmZØns≥demRv O\bps≠∂v ]ecpw ]d™ptI´n´p≠v ''˛Hc`napJØn¬alv Zn lk≥ ]d™p.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->