Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
How can a Child become a Perfect Person (in Bengali)

How can a Child become a Perfect Person (in Bengali)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 279|Likes:
Comparing old Indian system of education with the modern western pattern; identification of human talents and orientation of educational facilities; influence of economic and political factors in education;
Comparing old Indian system of education with the modern western pattern; identification of human talents and orientation of educational facilities; influence of economic and political factors in education;

More info:

Published by: Prof. (Dr) Ananda M Ghosh. on Jul 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2011

pdf

text

original

 
[This article was published in
KRISHANU
Puja vol - 2006 ]
×[ýpûçãXÌ [ý VÊ×rôãTö -- ×`£ åEõ]ãX 
"
]çXÇ 
"
c÷Ì 
%çX³V å]çc÷X åHçb*Eõ×[ýmÌ [ýÓ [ýã_ä» K÷X --
"
açTö åEõç×»  Oô aÜ™ öçãXÌ [ý åc÷ ]Ç „ù LXXÝ  åÌ [ýãF» K÷ [ýç†ç_Ý EõãÌ [ý ]çXÇ b EõãÌ [ýç×X 
"
*]çXÇ b EõÌ [ýç [ýç ]çXÇ b c÷CÌ ^ç EõçãEõ [ýã_ 
?
×Qö×GÐUçEõã_+ ×Eõ ]çXÇ 
"
]çXÇ 
"
c÷Ì 
?
]çXÇ b Xç EõÌ [ýçÌ [ý LXî £WýÇ ×Eõ LXXÝÌ [ýç+ Vç×Ì ^ -- Xç×Eõ Vç×Ì ^±¼ö %çä» K÷ ×YTöçÌ [ý, %ç±ÁÝÌ ^ãVÌ [ý, Y×Ì [ýã[ýã`Ì [ý, ×`lùEõãVÌ [ý, aÌ [ýEõçãÌ [ýÌ A[ýe åXTöçãVÌ [ýC
?
åVã`Ì [ý%Uï  êX×TöEõ, Ì [ýçLêX×TöEõ C aç]ç×LEõ %[ýØš öçãEõC EõTöFç×X Vç×Ì ^ EõÌ [ýç » Jôã_ 
?
A]X+ XçXç YÒ]ãX LçãG %çWýÇ ×XEõ ^Ç  ãGÌ [ý [ýç†_ç TöUç \öçÌ [ýãTöÌ [ý ×`lùç [ýî[ýØš öç åVãF* £WýÇ %ãXîÌ [ý HçäQÍö åVçb » Jôç×YãÌ ^ a]aîçÌ [ý a×PöEõ a]çWýçãXÌ YU Fg  Ç  ãL YçCÌ ^ç aö[ý XÌ ^* » Jôç+ é[ýpûç×XEõ ×rôãTö a]aîçÌ [ý ×[ýä`ÀbS C %çWýÇ ×XEõ ×`lùçÌ G_Vmã_ç Fg  Ç  ãL YçCÌ ^çÌ [ý æ» Jôrôç  EõÌ [ýç* åa+ æ» Jôrôç+ ×Eõ» KÇ ÷»  Oôç EõÌ [ýç c÷ãÌ ^ä» K÷ A+ YÒ[ýãµù* YÒç» JôÝX \öçÌ [ýãTöÌ [ý ]É _î å[ýçãWýÌ  ×`lùçÌ [ý aㆠ%çWýÇ ×XEõ ×[ýpûçX a¶ö‚Tö ×`lùç ×» JôÜ™ öçÌ å]_ [ýµùX H×»  OôãÌ ^ XTÇ öX EõãÌ [ý éTöÌ [ýÝ  EõÌ [ýãTö c÷ã[ý ×`lùç [ýî[ýØš öçãEõ ^çãTö åVã`Ì [ý a[ý ×`£+ ]çXÇ b c÷ãÌ ^ =PöãTö YçãÌ [ý ×XL  ×XL YÒ×Tö\öçÌ ×[ýEõç` H×»  OôãÌ ^* £Ì [ýÓ EõÌ [ýç ^çEõ ç» JôÝX \öçÌ [ýãTöÌ [ý ×`lùç ×» JôÜ™ öç ×VãÌ ^* Tg öçÌ [ýç » Jôç+ãTöX --  ãTöîEõ XçG×Ì [ýEõ c÷ãÌ ^ =PÇ öEõ åVãc÷, ]ãX, EõçãL C ×» JôÜ™ öçÌ ^ õTö ]çXÇ b*TöçÌ [ýç \öç[ýãTöX  -- åVã`Ì [ý =Y^Ç Nþ XçG×Ì [ýEõ c÷ãTö YÒ ãTöîEõ ]çXÇ  ãbÌ [ý ]ãWýî » Jôç+ (1) ]çX×[ýEõ ]É _î  å[ýçãWýÌ ×[ýEõç` A[ýe (2) LÝ[ýX WýçÌ [ýãSÌ LXî ×[ýã`b åEõçX AEõ åY`çGTö ×`lùçÌ  VlùTöç %LÛ X* ^çÌ [ýç ×`lùçãEõ+ LÝ×[ýEõç EõÌ [ýã[ýX TöçãVÌ [ý VÌ [ýEõçÌ [ý c÷Tö %çÌ [ýC =¬JôTöÌ  ×`lùç YÒc÷ãSÌ [ý* ]É _î å[ýçãWýÌ [ý ×`lùçÌ [ý LXî a[ýç+ãEõ ×XãTö c÷Tö
YÌ [ýç-×[ýVîç 
Ì [ý YçPö %çÌ 
 
åY`çGTö ×`lùçÌ [ý LXî ×» K÷_ 
%YÌ [ýç-×[ýVîç 
Ì [ý ×aã_[ýça å]ãX [ýî[ýc÷ç×Ì [ýEõ pûçX _ç\ö*×`lùç [ýî[ýØš öçÌ ^ VÇ  + ×[ýVîçÌ [ý+ a×PöEõ ×]`ÒS EõÌ [ýç c÷ãÌ ^×» K÷_ åa+ aÇ  VÉ Ì [ý %TöÝãTö* ]çXÇ  å^]X AEõ YçãÌ ^ » Jô_ãTö YçãÌ -- VÌ [ýEõçÌ [ý c÷Ì ^ VÇ ×»  Oô YçãÌ ^Ì [ý* AEõ+ \öçã[ý  ãTöîEõ ×`£Ì [ý ]çXÇ b c÷ãÌ ^ =PöçÌ [ý LXî VÌ [ýEõçÌ [ý VÇ ×»  Oô ×[ýVîç- WýçÌ [ýçÌ [ý a×PöEõ ×]`ÒS* Töã[ý+ åV`  A×GãÌ ^ » Jô_ãTö YçÌ [ýã[ý* %çWýÇ ×XEõ ×`lùç [ýî[ýØš öçÌ ^ YÌ [ýç-×[ýVîçãEõ YÒçÌ ^ [ýçV åVCÌ ^ç c÷ãÌ ^ä»  -- ^çÌ [ý Zõã_ åVã` åVã` åVFç ×Vä¬K÷ XçXç a\öîTöçÌ [ý aáø»  Oô* YÌ [ýç-×[ýVîç [ýç ]É _î  å[ýçãWýÌ ×`lùçãEõ ×Eõ \öçã[ý %çWýÇ ×XEõ ×`lùç ålùäy ×Zõ×Ì [ýãÌ ^ %çXç ^çã[ý A[ýe åY`çGTö ×`lùçÌ ^ %XÇ  ã[ý` [ýçLçÌ [ý-×\ö×wøEõ c÷ãÌ ^ ×Eõ =YçãÌ ^ ×Tö\öç-×\ö×wøEõ EõÌ [ýç ^çã[ý TöçÌ [ý+  YU Fg  Ç LãTö c÷ã[ý é[ýpûç×XEõ VÊ×rô\ö†Ý ×XãÌ ^* ×[ýpûçX [ý_ä» K÷ AEõ×»  Oô ×`£Ì ×`lùç £Ì [ýÓ c÷ãÌ ^ ^çÌ ^ ]çTÊöGã\öÛUçEõçÌ [ý a]Ì  åUãEõ+* Töç+ aEõ_ c÷[ýÇ ]çãÌ ^ãVÌ » Jôç+ aÇ  ãF, %çXã³V C ad-×» JôÜ™ öçÌ ]ãWýî UçEõç -- å^»  Oôç  aö[ý c÷Ì ^ ^×V %Uï  êX×TöEõ =~×TöÌ Zõ_ åYg  ìä» K÷ åVCÌ ^ç ^çÌ ^ åVã`Ì [ý a[ý ]çXÇ  ãbÌ  HãÌ [ý* ×`lùçÌ ^ =~×TöÌ [ý YÒU] » Jôç×[ý Eõç×Pö %[ý`î+ Vç×Ì [ýVÐVÉ ×Ì [ýEõÌ [ýS* ×TöX [ý» K÷Ì [ý [ýÌ ^a Y^ï îÜ™ ö ×`£Ì ×`lùç %çYX G×TöãTö A×GãÌ ^ » Jôã_ YÒõ×TöÌ  c÷çTö WýãÌ [ý* ×`£ å`ãF æ» JôçãF åVãF, EõçãX £ãX, ×L[ý C c÷çãTö » Kg  Ç ÷ãÌ ^,XçãEõ £g  ãEõ A[ýe %XîãVÌ [ý %XÇ EõÌ [ýS EõãÌ [ý* Töç+Tö æ» JôçF, EõçX, XçEõ +Töîç×V Y‡û +׳VÐÌ ^mã_çãEõ [ý_ç c÷Ì  pûçãX׳VÐÌ ^* B Ì [ýÌ ^ãaÌ [ý ×`£Ì [ý %ç±ÁÝÌ ^-Ø‘ öLãXÌ [ý \öç_[ýçaç, [ýî[ýc÷çÌ [ý C GÊc÷ Y×Ì [ýã[ý`  %çXã³VÌ C ×`lùçÌ [ý =Yã^çGÝ c÷CÌ ^ç AEõçÜ™ ö  ãÌ ^çLX* 3 åUãEõ 6 [ý» K÷Ì [ý [ýÌ ^ãaÌ [ý ]ãWýî  ×`£ %ãXîÌ [ý aㆠ
interact
EõãÌ [ý, åF_çÌ ]çWýîã], ×XãL c÷çãTö EõãÌ [ý, æPöãEõ [ýç %çHçTö åYãÌ ^ å`FçÌ [ý æ» Jôrôç EõãÌ » Jôã_ %×[ýÌ [ýTö* ×`lùç ]É _Eõ åF_Xç A+ [ýÌ ^ãaÌ ×`£ãEõ açc÷ç^î  EõãÌ [ý*
Interact
EõÌ [ýçÌ [ý LXî VçVÇ -×VVç [ýç a]-[ýÌ ^×aãVÌ [ý YÒ ãÌ ^çLX åVFç åVÌ ^ -- ^çÌ  %\öç[ý %çLãEõÌ 
micro-family-
åTö åVFç ×Vä¬K÷ %ãXEõ å[ý`Ý EõãÌ [ý* Zõã_ ×`£Ì [ý a×PöEõ[ýǠ׈ù C ]X-×[ýEõçã` YQÍöä» K÷ [ýçWýç*
KG
•Ç õã_ \ö×wï  ø EõãÌ [ý %çLãEõÌ [ý [ýç[ýç-]çãÌ ^Ì [ýç åa+  %\öç[ý ×Eõ» KÇ ÷»  Oôç YÉ Ì [ýS EõãÌ [ý UçãEõX [ýä»  Oô -- Töã[ý VÇ  ãWýÌ açWý ×Eõ åHçã_ å]ä»  Oô
?Prof.Peaget
YÌ [ýÝlùç EõãÌ [ý åVãFä» K÷X å^ -- AEõ×»  Oô ]çXÇ  ãbÌ 
factual
[ýç 
 
[ýî[ýc÷ç×Ì [ýEõpûçãXÌ 90 `Töçe`+ aeGÊ×c÷Tö c÷Ì ^ ×`£Eõçã_ 6 [ý» K÷Ì [ý [ýÌ ^ãaÌ [ý ]ãWýî  pûçãX׳VРãÌ ^Ì ]çWýîã] A[ýe Töç %çLÝ[ýX aׇûTö UçãEõ Øö‚Ê×Tö åEõçãb*( Töç+ ]çXÇ  å[ý`Ý [ýÌ ^ãaÌ EõUç \Ç öã_ åGã_C ×`£ [ýÌ ^ãaÌ EõUç ]ãX Ì [ýçãF 
)
* [ýç×Eõ 10 `Töçe` 
abstract level
[ýç å[ýçWýXÝÌ ^ pûçX _ç\ö c÷ãÌ ^ UçãEõ ×`lùEõ  Vwø
education-
AÌ [ý ]çWýîã] ^çÌ [ý LXî VÌ [ýEõçÌ [ý c÷Ì ^ (6 [ý» K÷ãÌ [ýÌ 
primary +
6 [ý» K÷ãÌ [ýÌ 
secondary =
) 12 [ý» K÷ãÌ [ýÌ [ý •Ç õ_ ×`lùç [ýî[ýØš öçÌ [ý* =¬Jô ×`lùçÌ LXî %çÌ [ýC 6 [ý» K÷Ì  å[ý`Ý VÌ [ýEõçÌ [ý £WýÇ TöçãVÌ [ý -- ^çÌ [ýç åa+ ×`lùçÌ [ý =Y^Ç å]Wýç [ýç ×Tö\öçÌ [ý Y×Ì [ý» JôÌ  ×VãTö alù] c÷ã[ý*Töç+ 5 [ýç 6 [ý» K÷Ì [ý [ýÌ ^a åUãEõ+ YÒõTö •Ç õ_ ×`lùç£Ì [ýÓ c÷CÌ ^ç VÌ [ýEõçÌ [ý* 12
 /
13 [ýÌ ^ãaÌ [ý ]ãWýî AEõ×»  Oô [ýç_Eõ [ýç [ýç×_EõçÌ [ý 2-×»  Oô \öçbçÌ ^ ( ]çTÊö \öçbç C AEõ×»  Oô
linklanguage-
A) YQÍöãTö, ×_FãTö C EõUç [ý_ãTö å`Fç =×» JôTö* B [ýÌ ^ãaÌ [ý ]ãWýî  %çÌ [ýC å`Fç =×» JôTö Yç»  OôÝG×STö, ×XãLÌ [ý åVã`Ì [ý \É öãGç_ C +×Töc÷ça, çSÝ C YÒõ×Tö ×[ýpûçãXÌ [ý YÒçU×]Eõ ×[ýbÌ ^ m×_* ×`£ EõÌ [ýã[ý åF_çWýÉ _ç -- ×`Fã[ý %çg Eõç [ýç GçX [ýç Xç» Jô [ýç  åa_ç+ [ýç [ýçGçX EõÌ [ýç [ýç Y» K÷ã³VÌ [ý c÷çãTöÌ [ý EõçL -- å^×»  OôãTö ×`£×»  OôÌ [ý %çGÐc÷ åVFç ^çã[ý å[ý`Ý* aö[ý c÷ã_ --
computer-
AÌ [ý [ýî[ýc÷çÌ ×`FãTö YçãÌ Töã[ý A+ [ýÌ ^ãa TöçÌ [ý TöTö %ç[ý`îEõTöç åX+* a[ý åUãEõ å[ý`Ý å^»  OôçãTö åLçÌ [ý åVCÌ ^ç YÒ ãÌ ^çLX A+ [ýÌ ^ãa  Töç c÷ä¬K÷ -- YÌ [ýç-×[ýVîçÌ [ý %çCTöçÌ ^ YäQÍö A]X ×XÌ ^]-×Xœöç %çÌ [ý ae^ã]Ì [ý YçPö åXCÌ ^ç -- å^]X YÒçUï Sç EõÌ [ýç, ×XÌ ^] å]ãX » Jô_ç, Y×Ì [ý•õçÌ [ý UçEõç, ×XãLÌ [ý EõçL ×XãL EõÌ [ýç, a[ýçÌ [ý [ýçWýî  c÷CÌ ^ç, [ýçQÍöÝÌ [ý EõçãL [ýQÍöãVÌ [ý açc÷ç^î EõÌ [ýç, mÌ [ýÓLXãVÌ [ý `Òˆùç EõÌ [ýç, å^çG-YÒçSçÌ ^ç] %\öîça  EõÌ [ýç, %ãXîÌ [ý aÇ F-VÇ fF [ýÇ  MõãTö å`Fç, ×]Uîç EõXç [ý_ç, %XîãEõ açc÷ç^î EõÌ [ýãTö å`Fç,  +Töîç×V* %Uï çd ]É _î C XÝ×Tö å[ýçãWýÌ [ý YÒU] YçPö ×VãTö c÷ã[ý A+ [ýÌ ^ãa+* Töã[ý A+ WýÌ [ýãSÌ  ×`lùç å[ý`Ý YçCÌ ^ç ^çÌ 
role- model
åVÌ [ý åVãF C %XÇ EõÌ [ýS EõãÌ [ý* æ» K÷ç»  OôÌ [ýç [ýçQÍöÝÌ  [ýQÍöãVÌ [ý %çÌ [ý ×`lùEõãVÌ [ý+ açWýçÌ [ýSTö
role-model
EõãÌ [ý UçãEõ* Töç+ YÒç» JôÝX Eõçã_  mÌ [ýÓ GÊ[ýça ×» K÷_ %ç[ý`îEõ* %çWýÇ ×XEõ Eõçã_ \öç_ 
boarding school
, %ç`Ò×]Eõ [ýç ×]`X •Ç õ_[ýç 
day school
m×_ãTö
model
×`lùEõãVÌ åVFç å]ã_ -- Zõã_ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->