Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
drept civil succesiuni

drept civil succesiuni

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 4,036|Likes:
Published by lucianlascu

More info:

Published by: lucianlascu on Jul 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
1.CARACTERELE JURIDICE ALE TRANSMITERII MOSTENIRII
Enumerare.
-
transmisiune pentrucauzä de moarte,
-
caracter universal.
, -
caracterunitar 
, -
caracter indivizibil.Transmiterea mosteniriieste
o
transmisiune pentru cauzã demoarte (mortis causa)
Intrucât seproduce numai In urma si prin efectulmortii fizice constatate sau judecätoreste declarate a uneipersoane fizice
.
Precizám Insa, normelecare guvemeazã transmisiuneasuccesoralä sunt, In principiu,aplicabile si persoanelor juridice oristatului, In cazurile si in mäsura incare ei se prezintä In calitate dedobânditori ai patrimoniului sau aiunor bunuri din patrimoniulpersoanei fizice decedate.
Transmiterea rnosteniriieste o transmisiune universala
Intrucât are ca obiect patrimoniulpersoanei fizice decedate, cauniversalitate juridicã, adicátotalitatea drepturilor si obIigatiilorcare au valoare economicä si care auapartinut defunctului. Prin caracteruluniversal al transmisiunii mosteniriise explideosebirile fadetransmisiunile prin acte intre vii.Deci obiectul Instrãinãrii nu estépatrimoniul vânzãtorului, ci o masãde bunuri din acest patrimoniu, darindividualizat prin raportare Iadreptul de mostenire al vânzãtoruluiprivit izolat, dar si de obligatii. Iarpentru dobândirea creantelor nu estenecesarä respectarea formalitãtilorpreväzute de lege pentru cesiuneade creante. .-principiul universalitãtii transmisiuniisuccesorale opereanu ñumaiatunci cãnd mostenitorul saumostenitorii au vocatie universadar si atunci nd ei au numai ovocatie cu titlu universal.
Transmiterea mostenirii este otransmisiune unitara,
in sensul Camostënirea, in Intregul ei, deci toatedrepturile si obligatiile defunctului, setransmit Ia motenitorii legali sailegatari
dupa aceleasi norme juridice, indiferent de natura si/sau provenienta ori originea bunurilor care ii compun.
Pentru considerente de ordin social-economic si de echitate, principiulunitãtii transmisiunii succesoralecunoaste Insa In dreptul nostru s
i
unele
exceptii.
a) Astfel, dacã Ia moartea unui sot, inlipsa de descendenti, sotulsupravietujtor vine in concurs cuascendentii si/sau colateraliidefunctului el mosteneste - In afarãde partea sa succesoralã si fàra asuporta In privinta acestor bunuriconcursul comostenitorilor -
mobilelesi obiectele apartinand gospodarieicasnice,
precum si
darurile de nuntá
b) Derogari de la caracterul unitar altransrnisiunii succesorale suntprevãzute si in
domeniul dreptuluimuncii
In privinta salariului, aindemnizatiei de concediu si apensiei neincasate de defunct."In cazul cesului salariatuluidrepturile nesti care i se cuvinIa data Ia care s-a produsdecesul se plãtesc sotuluisupravieuitor. copiilor sau pãrintilor,iar in lipsa acestora se plátesccelorlalti motenitori
in
conditiiledreptului comun".Rezultã cã In privina
salariului neIncasat 
de persoanadecedanu se aplica principiulunitätii mostenirii, legea specialastabilind mai multe derogari de Iadreptul comun;
Transmiterea mosteniriieste indivizibi
in sensul caacceptarea sau renuntarea Iamostenire are caracter indivizibil.neputând avea ca obiect numai oparte din mostenire. Cu alte cuvinte,fiecare mostenitor trebuie sá acceptemostenirea potrivit vocatieisuccesorale sau sà renunte Ia ea.
2.
Data deschiderii mostenirii 
Stabilirea datei
deschiderii mostenirii.
Deoarece mostenirea sedeschide "prin moarte" datadeschiderii ei coincide cu momentulmortii celui care lasa mostenirea'.Rezultã persoana care pretindemostenirea sau anumite drepturiasupra mostenirii, indiferent isiIntemeia. aceste drepturi pedispozitiile legii sau pe dispozitiiletestamentarè trebuie sa dovedeascãmoartea precum si data - eventualchiar ora sau minutul - mortii celui pecare vrea sà-l mosteneascàDovada mortii inclusiv data ei, seface cu certificatul de deces eliberatdupa Intocmirea actului de deces, caurmare a constatãrii mortii In moddirect de Cãtre organele abilitate delege.
Importanta juridicã a dateideschiderii mostenirii.
Stabilireaexaca rnomentului deschideriimotenirii prezinta o importanadeosebipentru In functie deacest element se determinã :-persoanele chemate a mosteni,capacitatea lor succesorala sidrepturile ce Ii se cuvin asupramostenirii
 -
data de Ia care Incepe. de regula,curgerea termenului de 6 luni deprescripie a dreptului de optiunesuccesoralamornentul transmiterii mostenirii Iasuccesori, actul juridic al acceptariimostenirii retroactivând pânà Ia datadeschiderii rnostenirii. Tot astfel sirenuntarea la succesiuproduceefecte retroactive pâna la aceastàdata;
-
problema validitãtii actelor juridice asupra rnostenirii,-compunerea si valoarea rnaseisuccesorale
 
-Inceputul indiviziunii succesorale incazul pluralitãtii de mostenitoriuniversali sau cu titlu universal sidata na la care retroactiveaefectul declarativ al iesirii Ior dinindiviziune-
 
legea care va cârmui devolutiuneamostenirii In cazul conflictului In timpal unor legi succesorale succesive
3.Capacitatea succesorala.Conditii pt a mosteni. def. caresunt persoanele care aucapacitate succesorala
Pt a putea succede trebuieneaparat ca persoana caresuccede sa existe in mom deschideriisuccesiunii. Rezulta ca oricepersoana care exista in momdeschiderii mostenirii are capacitatesuccesorala ,adica are capacitatea dea mostenii ,de a culege o succesiune.Dovada existentei in momdeschiderii mosteniriiincumba aceluia care pretinde drasupra mostenirii si care poate sa fiemostenitorul in cauza dar sisuccesorii sai in drepturi in cazul incare mostenitorul a fost in viata ladata deschiderii mostenirii si ulteriora decedat Dovada vizeza nu numai sinu atat existenta persoanei ,ci maiales corelatia ei cu mom mortii celuicare lasa mostenirea .Persoanele care au capacitatesuccesorala sunt:a.Persoanele fizice in viata la datadeschiderii succesiunii au capacitatesuccesorala fara deosebire de rasa,nationalitate,origine etnica ,limba,religie,sex,opinie,de apartenentapolitica .de avere sau de originesociala..Dovada se face cu actele destare civila ,iar in caz de deces almostenitorului care a fost in viata ladata deschiderii mostenirii cucertificatul sau actul de deces sauhot jud definitiva declarativa demoarte din care rezulta camoartea mostenitorului aintervenit dupa deschidereasuccesiunii ,b.Persoanele disparute au deasemenea cap succesorala -celdisparut este socotit a fi in viata dacanu a intervenit o hot judecatoreascadeclarativa de moarte ramasadefinitiva .Persoana are capsuccesorala fiind prezumata delege a fi in viata ,indiferent ca aintervenit sau nu o hot juddeclarativa a disparitiei si indiferentde timpul care ar fi trecut de ladisparitia persoanei .Insa capacitateasa succesorala este numai provizorie,definitivandu-se prin reaparitia luisau prin constantarea fizica a mortiilui ,intervenita dupadeschiderea mostenirii .Capacitateasa succesorala se desfiinteaza dacase constata ca la data mortii celuicare a lasat mostenirea nu mai exista,astfel tot ce a primit va firedestribuit mostenitorilor inlaturatiide la mostenire prin prezenta sa .c.Persoane concepute darnenascute la data deschideriisuccesiunii-cu toate ca existentapersoanei incepe din ziua nasterii,C.Civil recunoaste copilul din ziuaconceperii lui .Rezulta ca legea ,in
 
interesul copilului ,consacra exprescapacitatea lui succesorala de laconceptiune cu conditia sa se nascaviu .Cel care pretinde mostenirea innumele copilului trebuie sadovedeasaca cu orice mijloace deproba admise de lege data conceptieicopilului ,situarea acestei dateinainte de deschiderea succesiunii sica el sa nascut viu ,dasca acestedate sunt dovedite copilul se vaputea bucura de dreptul la mostenire.d.Persoanele juridice aucapacitate de a dobandi -in virtuteatestamentului lasat de defunct-bunurile mostenite de ladata dobandirii personalitatii juridicein conditiile legii ,adica de la datainregistrarii sau actului de dispozitiecare le infiinteaza sau de la datarecunoasterii ori a autorizariiinfiintarii lor sau de ladata indeplinirii oricareialte cerinte prevazute de lege .Insalegea recunoaste si persoanele juridice o capacitate de folosintaanticipata deci si capacitatesuccesorala anticipata ,de la dataactului de infiintare in masura incare bunurile sunt necesare pt capersoana juridica sa ia fiinta in modvalabil. Mentionam ca in cazulpersoanelor juridice capacitateasuccesorala nu depinde de durataexistentei persoanei juridice dupadata deschiderii succesiunii .
 4.Care sunt persoanelecare nu au capacitatesuccesorala
a.Persoanele fizice predecedate sipersoanele juridice care au incetat saaiba fiinta -deoarece au capacitatesuccesorala numai persoanele careau exista la data deschideriisuccesiunii. Persoanele fizicepredecedate sipersoanele juridice care au incetat saaiba fiinta mai inainte de datadeschiderii succesiunii nu mai aucapacitate succesorala si deci nu vorputea mosteni.In cazul persoaneifizice insa partea din mostenire cares-ar fi cuvenit persoanei predecedateva putea fi culeasa -in cadrulmostenirii legale- de descendentiisai in conditiile prev de lege ptreprezentare succesoralab.Comorientii-in cazul in care maimulte persoane au murit in aceeasiimprejurare ,fara sa poata stabilidaca una a supravietuit alteia,elesunt socotite ca au murit deodata.Comorientii sunt persoanele care audecedat in aceeasi imprejurare si inastfel de conditii incat nu se poatestabili daca una a supravietuit alteia.Daca comorientii au mostenitoridiferitii problema prezinta importanta,ei nu au vocatiesuccesorala reciproca ,ci unilaterala .c.Persoanele decedate in acelasitimp(codecedatii)-singura solutieposibila este tot aceea a prezumtieimortii concomitente ,cu consecintalipsei capacitatiisuccesorale reciproce sau unilaterale,legale sau testamentare .
5.
Vocatia la mostenire
Pentru ca o persoana fizica sau juridica ori statul sa aibã dreptul de aculege, In tot sau in parte,mostenirea sata de o persoanãfizicä decedata. nu este
suficient 
capersoana ce pretinde mostenirea sáaibã capacitate succesoralã ci rnaieste necesar ca ea sã aibã chemareIa
mostenire,
fie In virtutea legii, fieIn virtutea testamentului sat dedefunct.
Vocatia succesoralã generala siconcretã.
Notiunea de vocatie(chemare) Ia rnostenire are un dubluInteles. In sensul ei
general
eadesemneavocatia potentia(eventualä) a unor persoane de aculege mostenirea làsatã de o altápersoanã.Dar notiunea de vocatiesuccesorala are si un sens
concret 
(vocatie efectivä, utilã), determinatãprin devolutiunea succesoralã, cuajutorul cãreia se selecteazã, dintrepersoanele cu vocatie succesoralãgenerala, acele persoane care vorculege efectiv mostenirea lãsatã dedefunct. Deci vocatia succesoralãconcretã presupune douã conditii:una pozitivã. vocatia succesoralãgeneralauna negativa, persoana in cauzã sànu fie Inláturatã de Ia mostenire deun alt succesibil. chemat de lege Inrang preferabil sau de un legatar.-mostenirea este legalã In cazul Incare
transmiterea
mostenirii are locin
temeiul legii
Ia persoanele. inordinea si In cotele determinate delege.Mostenirea legala intervine In toatecazurile In care defunctul nu a lãsattestament.
Enumerarea condiiilor.
Pentru ca opersoanã sä poatä venli Ia mostenirein temeiul Iegii trebuie sa aibã -
inafara capacitãtii succesorale;
ca oconditie generaa dreptului Iamostenire - vocatie succesoralãlegala, sã nu fie nedemnã i sã nu tieinlãturatã de Ia mostenire (direct sauindirect) prin vointa testatorului Prinurmare, pentru ca o persoanã sapoata mosteni In temeiul Iegii trebuiesã Indeplineascã o
conditie pozitiva(vocatie succesoralã legala) s
i
douaconditii negative (sa nu fie nedemnäsi nici dezmostenitâ).
In prezenta acestor conditiitransrniterea mostenirii opereaza Invirtutea Iegii din. momentuldeschiderii mostenirii.Vocatia legala generala-institutia mostenirii este conceputaca o mostenire de familie si numai incazul mostenirii vacante masasuccesorala este culeasa de stat.Sunt chemate lamostenire persoanele care sunt inlegatura de familie cu defunctul,pana la gradul al patrulea inclusiv sisotul supravietuitor.De aici avem principiulreciprocitatii vocatiei legale generalela mostenire =nu vizeaza statul cimateria mosteniri legale intrepersoanele fizice .daca opersoana are vocatie succesoralalegala generala la mostenirea lasatade o persoana ,at si aceasta din urmapersoana are vocatie in raport cuprima. Acest principiu are si unaspect negativ daca o persoana nuare vocatie la mostenirea unei altepersosoane ,nici aceasta din urma nuare vocatie la mostenirea ei.
Vocatia legaconcre
(efectivä, utilã). Dupä cum am vãzut,rudele cu vocatie succesoralã legalagenerala nu sunt chemate toatéimpreunä si deodaIa motenire.Daca toate rudele cu vocatiegenerala ar fi chemate impreunã sideodata Ia mostenire, "averilesuccesorale s-ar fàrâmita In pãrti deo valoare neInsemnatà, iar institutiamostenirii nu. ar mai putea Indeplinirosturile ei social-economic"Pentru a se. evita asemeneaconsecinte, in cadrul devolutiuniilegale a mostenirii, legiuitorul ainstituit o anumitä ordine de chemareconcrela mostenire a rudelordefunctului. Prin urrnare, pentru ca opersoanã sã fie chemata efectiv Iamostenire in temeiul Iegii, deci saaibã vocatie legala concreta, nu estesuficient sã facã parte din categoriamostenitorilor legali, cu vocatiegenerala, ci trebuie mai fieIndeplinitã si o conditie negativã, sianume,nu fie Inlaturade Iamostenire de o alta persoanã, cuvocatie genera, dar chematà delege in rang preferabil; deci care aresi vocaie concretä, utila.Pentru stabilirea ordinii de preferintaIntre rudele defunctului cu vocatiegenerala, legea foIosete doua criteriitehnico-juridice: clasa de mostenitorisi gradul de rudenie, Cu ajutorulacestor criterii lega determinãvocatia concreta Ia mostenire arudelor defunctului,
6-7.Nedemnitatea succesoralã.Caracterizare. def. trasaturi.Efecte
Pentru ca o persoasapoaveni la mostenire In temeiulIegii, nu este suficient sã aibà vocatiesuccesorala, generala si concreta,fiind necesar sa indeplineasca si oconditie negativã si anume, sa nu fienedemnä de a rnosteni.Nedemnitatea (nevrednicia)succesoralã este decaderea de drepta mostenitorului legal din dréptul dea culege o mostenire determinata,inclusiv rezerva Ia care ar
fi avudreptul
din aceastã mostenire,.deoãrece s-a facut vinovat de o faptagrava fatã de eel care lasãmostenirea sau fata de memoriaacestuia,
.
Nedemnitateasuccesoralã, ca sanctiune civila, secaracterizeazã prin urmãtoarele:.
 
a) se aplica numai in cazul sãvârsiriifaptelor expres s
i
limitativ prevãzutede lege si
numai
In domeniulmostenirii legale,b) opereaza de drept, cel care lasãmostenirea nepund Inturaefectele ei prin iertarea nedemnuluipentru fapta sa.c) fiind o sanctiune se aplisiproduce efecte doar in privintaautorului faptei. Fade altepersoane chemate de lege Iarnostenirea defunctului in numepropriu sau prin reprezentre ea poateproduce efecte numai in modexceptional.d) dorneniul de aplicare asanctiunii nu poate fi extins Ia alte
mosteniri,
nedemnul fiind Inlaturatnumai de Ia mostenirea persoaneifata de care a sävárit faptele,e) sanctiunea nédemnitätiifind preväzutä pentru fapte sàvârite
cu vi
novatie, mostenitorul trebuie safi actionat cu discernãmânt, in lipsadiscernãinântului neputându-se vorbide vinovãtie. EFECTE
 A.Efectele nedemnitãtii fadenedemn.
Deoarece titlul demostenitor al nedemnului estedesfiintat de Ia data deschideriimostenirii. el nu va putea reclarnapartea de mostenire ce i s-ar ficuvenit ca mostenitor legal, nicimacar rezerva. Partea sa va ficuleasa de cei care ar fi venit Iamostenire impreunä cu el sau pecare il reprézenta. Prin urmare,Inturarea de la mostenire anedemnului va profitacomostenitoriIor legali saumostenitorilor legali subsecventi.Daca Inainte de constatareanedemnitatii nedemnul a intrat inposesia bunurilor mostenirii, va fiobligat sä le restituie (Impreuna cuproductele dacã este cazul)persoanelor Indreptatite, neavândnici un ternei pentru a le retine.Restituira se face, in principiu, innaturã, iar daca restituirea In naturänu este posibipentru ca bunulsupus restituirii a pierit - fie si fortuit,inclusiv din cauzä de fortã majorã -sau pentru cä a fost instrainat (in totsau in parte) ori pentru a fostexpropriat pentru caude utilitatepublicà (art.41, alin.3 dinConstitutie), nedemnul, consideratposesor de rea-credintä si de dreptpus in Intârziere de Ia data intràriisale in folosinta bunurilor mosteniriiva fi obligat sa plateascadespagubiri, respectiv indemnizatiade expropriere.In privinta fructelor - naturale.industriale sau civile (venituri) -nedemnul este privit, de asemenea,ca un
 posesor de rea-credinlâ de ladata deschiderii succesiunii
(art.657C.civ), indiferent de data constatariinedemnitatii si, in consecintà, esteobligat sa le restituie de Ia datafolosirii bunurilor mostenirii.Restituirea fructelor se face Innatura, iar danedemnul Ie-aconsumat sau a neglijat sã leperceapã, va restitui valoarea lor.Pentru sumele Incasate de nedemnde Ia- debitorii mostenirii va fi obligatsã plateascä donzi din ziuaIncasanii Pe de alta parte Insa, sinedemnul va avea dreptul i seInapoieze sumele ce a platit pentruachitarea datoriilor mostenirii (cudobânzi potrivit art.1088 C.civ.) sicheltuielile necesare si utile facute cuprivire Ia bunurile din mostenire.inclusiv cheltuielile fàcute sau muncadepusä pentru perceperea fructelor.In sfãrsit, subliniem ca nedemnitateaproduce efecte nurnai in privintadrepturilor succesorale.
B.Efectele nedemnitátii fata dedescendentii nedemnului.
Având Invedere dispozitiile
art.658
C.civ,considerarn util sa distingem Intreefectele nedemnitatii fata de copiiinedernnului si
fata
de altidescendenti (nepoti, stranepotietc).B1.
Efectele nedemnitatii fatà decopiii nedemnului.
Potrivit
art.658
C.civ., "copiii nedemnului viind Iasuccesiune, In virtutea dreptului lorpropriu, farã ajutorul reprezentarii,nu sunt departati pentru greseaIatatalui lor". Cu alte cuvinte, copiiinedemnului pot veni la mostenireadefunctului (bunicului lor) In numepropriu, dat
nu si prin reprezentareatatalui lor nedemn.
Astlel, deexemplu, daca unicul fiu aldefunctului este nedemn, copilul sauva putea culege In nume propriumostenirea lasata de bunic, intrucâtIn lipsa de mostenitori de un gradmai apropiat, el este chemat Iamostenire fara ajutorul reprezentariicu inlaturarea de Ia mostenire a altorrude ale defunctului, In schimb, dacadefunctul a avut doi copiii dintre careunul
nedemn,
copiii nedemnului nuvor putea mosteni dupa bunicul lorDar nedemnitatea
 poate influenta siimpartirea mostenirii in cazul pluralittatii de mostenitori nedemni s
iare au un numar inegal de copiii. DeexempIu, daca ambii copii aidefunctului sunt nedemni si decedatila data deschiderii succesiunui, iarunul dintre ei a lasat un copil, celalaltdoi copii, mostenirea se va imparti Intrei parti egale B2.
Efectelenedemnitatii fata de descendentiinedemnului care nu sunt copiii lui
(nepoti, stranepoti etc.). Solutiaadoptata de Codul civil In privintacopiilor nedemnului este, desigur,nedreapta, fiindca sanctiuneanedemnitatii ar trebui producàefecte nurnai In
 privinta
autorului sauautorilor faptei,
nu s
i in privintacopiilor lor nevinovati.
C.
Efectelenedemnitàtii fata de terti : Teoriamostenitoru1ui aparent.
Este posibilca nedemnul, In perioada dintredeschiderea succesiunii siconstatarea nedemnitãtii.sã fiincheiat acte junidice cu tertepersoane referitoare Ia bunurilemostenirii (acte de conservare, deadministrare sau chiar de dispoziie).Care va fi soarta acestor acte?lntrucãt nedemnitatea desfiinteatitlul de rnostenitor al nedemnului cuefect retroactiv, de Ia datadeschiderii succesiunii, iar legea nuprevede nici o derogare in privintaactelor Incheiate de nedemn cu tertii,aceste acte vor fi desfiintate si ele cuefect retroactiv, De aceea, rigoareaprincipiului desfiintãrii retroactive aactelor Incheiate de nedemn trebuiesa fie mult atenuatã prin aplicareaaltor principii, prevzute de lege saurecunoscute in literatura despecialitate si aplicate In practica judecàtoreascã.
8.
Principiile generalealedevolutiunii legate amostenirii si exceptiile de laaceste principii 
Enurnerarea principiilor
Trei principii.
Dupã cum am vãzut,sunt chemate Ia mostenire, intemeiul legii, rudele defunctului si,alaturi de ele, sotul supravieuitor, iarIn lipsa lor - dadefunctuI nu adispus nici prin testament debunurile rnostenirii - statul. Darrudele defunctului cu vocatiesuccesoralã legalã generala nu suntchemate toate impreunã si deodatãIa mostenire, legiuitorul instituind oanumità ordine de chemare concretàIa mostenire. In acest scop, legeafolosete douà criterii tehnico-juridice- clasa de mostenitori si gradul derudenie - cu ajutorul caroradetermivocatia concreIamostenire a rudelor, stabilind treiprincipii de baza ale devolutiuniilegale.a.
Principiul chemarii la mostenire arudelor In ordine claselor demostenitori legali.
Printr-o clasã demostenitoni se Intelege o categoriede rude care exclude o altä categoriesau este exclusã de ea,.Deoarece rudele sunt chemate Iamostenire In ordinea claselor, Inprezenta fie si a unei singure rudedin clasa I, rudele din claselesubsecvente nu mai sunt chernate Iamostenirea Iegala, indiferent degadul lor de rudenie cu defunctul.Deci rudele din clasa a doua suntchemate Ia mostenire numai dacã nuexistã rude din clasa I sau celeexistente nu pot (din cauzanedernnitàtii) sau nu vor (suntrenuntãtori) sä vinã Ia mostenire..Precizàm, de asernenea,ca sotul
supravietuitor 
al defunctului.nefiind rudã cu acesta, nu face partedin nici o clasä, insã vine Iamostenire In concurs cu oricare clasãchematã Ia mostenire;b.
Principiul proximitãtii gradului derudenie intre mostenitorii din aceeasiclasã.
Potrivit acestui principiu,inãuntrul aceleiasi clase rudele maiapropiate In grad intude Iamostenire rudele mai indepartate ingrad De la acest principiu, legea

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Catalina Stancu liked this
Diana Cebotari liked this
heart_soul liked this
Ioana Ciobanu liked this
Be Intelectual liked this
nusasima liked this
emailreferat liked this
forniza liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->