Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EB000059

EB000059

Ratings: (0)|Views: 57|Likes:
Yönetişim
Yönetişim

More info:

Published by: Avrupa Birliği Enstitüsü on Jul 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2010

pdf

text

original

 
5. Yönetiflim5.1. Yönetiflim ve Siyasal SistemYönetiflim, siyasal sistemin yönetiminde hükümet ile toplum aras›ndakarfl›l›kl› etkileflim, ortak çal›flma ve karar almada paydafl (stakeholder) olmakoflullar›na dayan›r. Siyasal sorunlar› ve gündemi oluflturan, ve kamuoyunuyak›ndan ilgilendiren hususlarda hükümetin iktidar kullan›m›, bu etkilefliminoda¤›nda yer al›r. Bu ba¤lamda, siyasal iktidar›n sadece bir yönetim olgusuiçermedi¤i, iktidar kullan›m›n›n belirli bir üslup da içermesi gerekti¤i görüflü sony›llarda genel kabul görmeye bafllad›. Söz konusu üslubu tan›mlamak için,Türkçe'ye "iyi yönetiflim" olarak çevrilen "
 good governance
" kavram› gittikçeyayg›nlaflan bir kullan›m alan› buldu. ‹yi yönetiflim, kamunun yak›ndanilgilendi¤i konular hakk›nda, iktidar›n nas›l kullan›lmas›, siyasal kararlar›n nedenve nas›l al›nmas› ve yurttafllar›n kendi sözlerini kabul ettirebilmeleri için neleryapmalar› gerekti¤iyle ilgili kurum, süreç ve gelenekleri de göz önüne alarak,sorumlu ve duyarl› bir biçimde güç kullan›m› olarak anlafl›lmaya bafllad›.Böylece yönetiflim, hem siyasal kat›lma hem de temsili kurum ve örgütleriniflletim üslubuyla (
modus operandi
) ilgili olarak tan›mlanmaktad›r. Bu anlam›yla,siyasal yönetimin halk›n r›zas›na dayanmas›na katk›da bulunan özellikleri iyiyönetiflimin özünü oluflturur. Genel temsil, kat›lma ve destek teminine yarayankurum, süreç ve gelenekleri oluflturabilen siyasal yönetimler "iyi" yönetmeörnekleri sergileyeceklerdir. Halk›n siyasal etkinlikleri için kurumsal ve yasalsüreçler oluflturabilen hükümetler ise iyi siyasal yönetiflimin oluflmas›na katk›dabulunacaklard›r. Ülkede asayifli sa¤layarak mal ve insan ulafl›m›n› güvenli halegetiren, etkin ve engelleme olmaks›z›n bilgi ve haber ak›fl›n› sa¤layan biryönetim iyi yönetiflim altyap›s›n› oluflturmufl olmaktad›r. Yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›nsa¤lanmas›, etkin bir yarg› sisteminin kurulmas› ve sayg›n bir hukuk sistemininülkede ortaya ç›kacak sosyo-ekonomik çat›flmalar› çözmesi, bu yönetimüslubunun ö¤eleri olarak kabul edilmelidir. E¤itim, sa¤l›k hizmetleri ve refah›nyurttafllara, f›rsat eflitli¤i çerçevesinde yararlanabilecekleri bir biçimdeda¤›t›labilmesi de iyi siyasal yönetiflimin temel özellikleri aras›nda say›lmal›d›r.Bu anlamda, iyi siyasal yönetiflim ekonominin, çevrenin ve toplumsalçat›flmalar›n etkin denetimi ve yönetimi anlam›na gelmektedir. Bunu yaparkenyurttafllar›na sürekli olarak bilgi (saydam yönetim), zaman zaman da hesapveren bir hükümet yap›s› ve üslubu ortaya ç›kacakt›r. Bunun anlam› hükümetyap›s›n›n tüm halka en yak›n olan birimden en merkezi birime do¤ru birkaçdüzeyde örgütlenmesi suretiyle kamu politikalar› etkili ve en optimal düzeydeyürütülürken, halk›n kolay izleyebilece¤i ve hesap sorabilece¤i, çeflitli düzeydeyerel ve merkezi hükümet yap›lar› da ortaya ç›kabilecektir. Bu düzeyler aras›ndabir iflbölümü ve birbirini tamamlayan bir bütünlük sa¤lanarak, kamupolitikalar›n› oluflturan projelerin ölçek ve karmafl›kl›klar›na göre, onlara enuygun yerel ya da merkezi otorite taraf›ndan tasarlan›p, uygulanmas›n›, yaniyerindenli¤i olanakl› k›labilecektir.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->