Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cau Tao Cua May Tinh

Cau Tao Cua May Tinh

Ratings:
(0)
|Views: 904|Likes:
Published by nhatthienphong

More info:

Published by: nhatthienphong on Jul 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2009

pdf

text

original

 
Created by Toannt 
PhÇn cøng m¸y tÝnh
Bµi 1:
CÊu tróc vµ chi tiÕt c¸c thiÕt bÞ trong m¸y1.CÊu tróc m¸y tÝnh
M¸y tÝnh vÒ c¬ b¶n ®îc chia thµnh 3 phÇn chÝnh nh sau:+ CPU (Control Proccessing Unit):
-
Mét sè thµnh phÇn ®i kÌm CPU: MainBoard (Chøa c¸c vi m¹ch hç trî ho¹t ®éng cña CPU), C¸c thiÕt bÞ Card Monitor (ThiÕt lËp ®êngtruyÒn DL ra mµn h×nh), C¸c cæng COM1, COM2, LPT1, LPT2 chophÐp nèi ghÐp mèi liªn hÖ DL gi÷a CPU vµ ngêi xö dông+ C¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi: Lµ toµn bé c¸c thµnh phÇn kh«ng thuéc CPUnhng cã mèi liªn hÖ ho¹t ®éng ®èi víi CPU (ThiÕt lËp giao diÖn lµmviÖc gi÷a ngêi sö dông vµ CPU)
-
C¸c thiÕt bÞ vµo (Bµn phÝm, Chuét, m¸y quÐt ¶nh, Camera sè,...): Cãchøc n¨ng chuyÓn t¶i lîng th«ng tin tõ ngêi sö dông vµo CPU
-
C¸c thiÕt bÞ ra (Mµn h×nh, m¸y in, m¸y chiÕu,...): Cã chøc n¨ng hiÓnthÞ c¸c th«ng tin ®îc nhËp vµo tõ ngêi sö dông hoÆc kÕt qu¶ tÝnhto¸n cña CPU+ C¸c thiÕt bÞ nhí: Cã chøc n¨ng lu tr÷ lîng th«ng tin nhËp vµo tõ ngêisö dông hoÆc kÕt qu¶ tÝnh to¸n cña CPU (trî gióp cho qu¸ tr×nh xö lýth«ng tin cña ngêi sö dông)
-
Bé nhí trong
RAM
(Random Access Memory): Lµ bé nhí lu tr÷ ngÉunhiªn, ®îc g¾n s½n trong MainBoard vµ chØ cã kh¶ n¨ng lu tr÷ khim¸y ®ang ho¹t ®éng (Bé nhí RAM cã tèc ®é truy xuÊt th«ng tin cao)
-
Bé nhí ngoµi (æ ®Üa cøng, æ ®Üa mÒm, æ ®Üa CD-ROM,...): Cãkh¶ n¨ng lu tr÷ th«ng tin kÓ c¶ khi m¸y ngõng ho¹t ®éng
æ ®Üa mÒm (A:): Cã kh¶ n¨ng lu tr÷ lîng th«ng tin nhá (1.44 MB),nhng thuËn tiÖn trong qu¸ tr×nh lu chuyÓn th«ng tin gi÷a c¸c m¸ytÝnh.
æ ®Üa cøng (C:, D:, E:,...): Cã kh¶ n¨ng lu tr÷ lîng th«ng tin lín, ®- îc g¾n s½n trong m¸y, cã tèc ®é truy xuÊt cao->Thêng ®îc dïng®Ó lu tr÷ c¸c ch¬ng tr×nh øng dông hoÆc d÷ liÖu lín
Page 1 of 11
 
Created by Toannt 
æ CD-ROM (D:, E:,...): ChØ cã kh¶ n¨ng ®äc th«ng tin trong ®ÜaCD-ROM (§èi víi c¸c æ CD-WRITER cã thÓ kh¶ n¨ng ghi th«ng tinvµo ®Üa CD-Blank)
2.Chi tiÕt c¸c thµnh phÇn trong m¸y tÝnh
+ CPU: §¬n vÞ xö lý trung t©m
-
Chñng lo¹i:
486-DX2.66, 486-DX4.100, 486-DX4.133
586x75, 586x100, 586x133
Pentium: Px75, Px100, Px133, Px150
Pentium MMX hc 686: MMXx166, MMXx200, MMXx233,MMXx266, K5x100, K5x133,...
Pentium II, Celeron, K6: Cex300A, Cex333, K6x266, K6x350,K6x400, PIIx300, PIIx350, PIIx400, IBMx233, IBMx266, IBMx300
Pentium III: PIIIx400, PIIIx450, PIIIx500
-
H·ng s¶n xuÊt:
Win chip (øng dông kÐm hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c phµn mÒm ®å ho¹)
IBM (H·ng s¶n xuÊt ChÝp USA)
K5, K6 cña AMD
Intel+ MainBoard: ThiÕt bÞ chøa c¸c thµnh phÇn hç trî qu¸ tr×nh ho¹t ®éngcña chÝp
-
Chñng lo¹i:
MainBoard cho chÝp 486
MainBoard cho chÝp 586 hoÆc Pentium hoÆc K(AMD)
MainBoard cho c¸c chÝp tèc ®é cao K6, IBM, PII, Ce, PIIIChó ý: -> ®èi víi c¸c dßng Main khi thay ®æi chÝp ph¶i kiÓm tra(S¸ch ®i kÌm víi Main) xem kh¶ n¨ng tèi ®a cã thÓ l¾p ®îc lo¹i chÝpnµo vµ chó ý ®Õn viÖc sÐt Jumb cho lo¹i chÝp ®ã.-> C¸c MainBoard míi tù ®éng Detect chÝp vµ ®iÖn ¸p cho chÝp
-
H·ng s¶n xuÊt:
Page 2 of 11
 
Created by Toannt 
ALI, SYS chñ yÕu dïng cho c¸c chÝp 4
VIA, Intell cho c¶ c¸c dßng m¸y cò hoÆc míi tuú theo kh¶ n¨ng cãthÓ ghi trª s¸ch ®i kÌmChó ý: C¸c chÝp tèc ®é cao chØ cã thÓ n¾p vµo MainBoard Socket7hoÆc Socket 370 (IMB, K6, Ce)
+ Bé nhí RAM
-
RAM thêng (4Mb, 8 Mb, 16 Mb): Cã thÓ c¾m vµo Slot SIMM RAM trªnMainBoard (PIN 72)
-
RAM EDO (8 Mb, 16 Mb): Hoµn toµn gièng nh RAM thêng nhng c«ngnghÖ chñ yÕu øng dông cho c¸c dßng m¸y 586 (PIN 72)
-
DIMM RAM (16 Mb, 32 Mb, 64 Mb,...): ChØ cã thÓ c¾m trªn c¸c dßngMainBoard míi (Cã Slot DDIM RAM - Pin 128)Chó ý: §èi víi c¸c MainBoard míi cÇn xÐt ®Õn th«ng sè lµm viÖc cñaMain ®Ó c¾m RAM cho phï hîp (BUS: PC-66 HoÆc PC-100). CÇn kiÓmtra BUS cña RAM xem cã phï hîp víi BUS cña MAIN+ Card monitor (Card cho mµn h×nh): Ph©n tÝch vµ chuyÓn t¶i th«ngtin xö lý trong CPU ra mµn h×nh
-
Dung lîng nhí: 512Kb, 1Mb, 2Mb, 4 Mb,... (Bé nhí mµn h×nh cµng caoth× chÊt lîng ¶nh cµng t«t)
-
H·ng s¶n xuÊt: Triden, Logic, S3 (Chñ yÕu hiÖn nay dïng Card chuÈnS3)+ n pm hc chuét: §îc p i m¸y qng Bµn phÝm(Keyboard) vµ COM1 hoÆc COM2+ Card ©m thanh: YAMAHA( Line In, Line Out, MicroPhone, GamesPort)+ Card Video: Cã chøc n¨ng ph©n tÝch th«ng tin d¹ng sè sang tuÇn tù(TV chØ cã thÓ hiÓn thÞ ®îc d÷ liÖu díi d¹ng tuÇn tù)
+ MODEM:
+ æ ®Üa cøng
-
Dung lîng: 640Mb, 820Mb, 1.2Gb, 1.6Gb, 2.1Gb, 3.2Gb, 4.3Gb, 6.4Gb,...
-
H·ng s¶n xuÊt chÝnh: Seagate, Quantium+ CASE: Lµ hép khung ®Ó l¾p c¸c thiÕt bÞ trªnCã hai lo¹i CASE chÝnh:
Page 3 of 11

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->