Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wind of Change

Wind of Change

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by massimo1978

More info:

Published by: massimo1978 on Jul 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2014

pdf

text

original

 
 
[ oDO¿Ê ¢ìJ ] õØVpN[íÛßÊpÊk ÙìwÛ] EDOÆ qCêßÏèJ D¨o ÙÏÃF
 Þ Dç§p¾¢ìJ qC oÞlF ,lÜzDF éÆ DìÛk êDV pç ok ,ÙÛDÜèì×Ùç éÆ ÖoCk lì×C EDOÆ ÝëC yoDËÛ DF - .lÛqCkpKF DçÚA íFDëqoC Þ lÃÛ éF ,ÙëDçé¡ëlÛC DF ÙìÃOw× íñDÜzA qC xJ êDçé×DÛpF koß× ok ¢ìJD¡ìJ éÆ lhpZíØÛ oße× ÝëC Íßd pF ,Èìaìç ,Ý× PìÎßòw× Þ ¢ÃÛ - .ÙÜÆêpìÊÙìØ¥N ,kpÆ lÜçCßh Ýì×DN Co ÚCpëC ¸¾DÜ× ælÜëA êDçéçk ok éÆ ívDìv Þ êkD¥OÂC ,íµDØOVC 
 D× ÈëDÇë .koCk ÄÏ·N oß¡Æ qÞp×C ÚCßV ÐwÛ éF ætëßF - ÙÛDÜèì×Ùç éF ,ÙÜ¬Þ ôlÜëA éF EDOÆ ÝëCÞ é¡ëlÛC ,DèÛD×oA ÝëC éF íFDìOvk êCpF éZ pÊC ÙìÜÆí× ÞqoA kßhÝèì× êCpF Co DçÝëpOèF ,ÚDìÛCpëC.PvÞo ok Þo rìËÛCÙº oDìwF íµD¨ÞC DF D× oß¡Æ ,ÚD×q qC éçpF ÝëC ok .PwìÛ ÚDwÇë æoCßØç ÚDØçDÊlëkÞ «Cp¾C ,íOvpJéÜèÆ ,íñCpËwJCÞ qC íFÔWÜ× ok ,oÓDvÝëk íO×ßÇd ¹ßë ok ,qÞp×C D× Ýì×qpv,ÚDìÛCpëC éÆ PwìÎDd ok ÝëC .PvC éO¾o Þp¾ PÛß¡h Þ kDw¾ ,pþ qC íFCkp× ok Þ íñCpÊoClOÂCÞ éOhDv Dço íÇëoDN ÝëC p·Â qC Co kßh Ýèì× éÆ lÛoCk ÚA pF í·v éÛDØìؤ ,lÜOwç éÆ DWÆ pç ok¢ëlÛCßÛ Mpìv ok éO¿èÛ êDçkCl·OvC qC êpìÊæpèF DF .lÜÛCkpÊ qDF kßh Ýì×qpv éF Co íñCpÊßÛ Þ klWN.PvD× íÏ× êDèÛD×oA qC íFDNqDF éÆ ÙìÜÆí× ÙìvpN kßh PÇÏØ× êCpF Co êCælÜëA D× íËØç ,íÛCpëClëDF ÚDìÛCpëC D× ,éÛÓßòw× êpìÊÙìØ¥N Èë êCpF éÆ ÖoCk oCßOvC êoÞDF éOÇÛ ÝëC éF Ý×ÝìØç éF DÃìÂk EDOÆ ÝëC .Ùëßz DÜzA ÚßÊDÛßÊ êDçæDÊlëk Þ Dçé¡ëlÛC DF ,oÞlÃØÎCíOd,kßh êDç ÚD×oA qC rìÛ Co ÚClÜØÂÔµ pëDv éÇÏF ÙÛDÜèì×Ùç DèÜN éÛ DN ælz éOzßÛ oß²Ü×.ÙÜÆ æDÊA ,ÚCpëC ôlÜëA êCpFÞ ,ÖoCk ætëÞ êCé®FCo ,ÖCæl×A DìÛlF ÚA ok éÆ í®ëCpz õ®vCÞ éF ,ÙçDÊkCq õOznÊ DF Ý× ,ßv Èë qC
 
qC lÜ×kok Þ p¬DhækoqA éÆ êlÛÞpèz - ÙOwç íÛCpëC lÛÞpèz Èë Ùç Ý× ,pËëk íëßv qCDF Þ ÚCpëC éF pè× qC ælÜÆA íGÏ DF Co éOzßÛ ÝëC Ý× .PvC yoß¡Æ ôlÜëA ÚCpËÛ ,íÛßÜÆ ¯ëCpzÞ ÚDOvpJÝèì× pëDv oDÜÆ ok Þ ÙÜ¬Þ ´D¨ÞC íËO¿zA ok .ÖoÞAí× ok yoDËÛ éF ÙOìÎßòw× Ð×DÆ ÅokÞ éO¾Dë Co Dç ÐdæCo Þ DçoDÇçCo ,Dçkok ÝëC ÚD×ok êCpF DN ÙzßÆí× éÛÓlÆDJ ,ÚCpëC ÚDËO¿ìz.ÙÜÆ ÚCßÜµÞ lÜçkí× PGwÛ Ý× éF ÚCpËëk éÆ Co éaÛA éÆ lzDF oÞAHW·N ÙÛDܬÞÙç qC ÝN DçÚßìÏì× êCpF lëDz,oß²Ü× ÝìØç éF .PvCéOzClÛ ÖlëDõ Þ oDǾC ok íñDV rÊpç ,lÛoClÜJí× Ý× êDçé¡ëlÛC qC È¿ÜëÓ íñrVqC xJ Þ Dç§p¾¢ìJ qC oÞlF ,lÜzDF éÆ DìÛk êDV pç ok ,ÙÛDÜèì×Ùç éÆ ÖoCk lì×C EDOÆ ÝëC yoDËÛ DFêDOvCo ok ,ÚDìÛCpëC D× éÆ ÖoCk ÞqoA Ý× .lÛqCkpKF DçÚA íFDëqoC Þ lÃÛ éF ,ÙëDçé¡ëlÛC DF ÙìÃOw× íñDÜzA.ÙìÜÆ ækD×A ,ÙëoCk ¢ìJ ok éÆ íñDç ¢ÎDZ êCpF Co kßh ,íÛl× Þ íÏ× ÀëD±Þ ÖDWÛCéÆ PvC f¨CÞ .ÖCéO¾pÊ oCp ¢vpJ koß× ,EÔÃÛC qC ¢ìJ ÚCoÞk éF PGwÛ ÙçDÊlëk ôoDF ok DçoDF ,Ý×ÚCpeF éF éÆ êkoCß× - PzCk kßVÞ ,ÚD×q ÚA ÚßÊDÛßÊ koCß× qC kDÃOÛC Þ êpìÊækph ok íÃdpF ÐëÓk,éOznÊ éF éÛDëCpÊkph íçDËÛ DF ,qÞp×C íÎÞ .lì×DWÛC oÓDvÝëk Ùëso oCpÃOvC éF ÖDWÛCpv Þ kÞr¾C ívDìvêqDwèF Þ QkCßd ÚD¾ß¬ DF íñÞoDëÞo êCpF íÎDW× Þ P¤p¾ pÊC éÆ lÛpÇ¿Øç Ý× DF ÚDìÛCpëC pSÆCD× ÚCpëC ,ÙëkpÆíØÛ P¡J ÚCoÞk ÚA lÜØzqoC êDçkoÞAPvk õØç éF pÊC ,PzCkí× kßVÞ Dçé×DÛpF.lzDF éOzCk MÞD¿O× Ô×DÆ í×DWÛCpv Þ pËëk êpìw× PwÛCßNí×ok .ÙëoCk oß¡Æ éOznÊ ÚCpGço kpÇÏص lÃÛ koß× ok íñDçé¡ëlÛC D× ÈëDÇë ,ÚCpëC P¾p¡ìJ êDOvCo ok,ÚDìÛCpëC D× ,ívDìv Þ íËÜçp¾ êDOØçíF êDçkCl·OvC qC ßÏØ× ,ÚßÊDÛßÊ êDçæpìN DF íÜì×qpv ÙëpdíÜ·ë ,DOvCo ÝëC ok .ÙëCéOwëpËÛ éOznÊ êDçoDOwV éF éÛßÊlÜZ íñDèçDÊlëk DF æoCßØç ,jëoDN Í߬ ok«ßFp× EDOÆ ÝëC .koClÛ kßVÞ í¤Dh íÊlÛqDv bìç ,éÜèÆ êDçTeF ÚkpÆ cp®× ok Dë MCopÇ× oCpÇN ok,ÚDØëDçkok ÚD×ok êCpF íñDèzÞo ÝO¾Dë éF ,ÚD×íGÏ ÍD×A Þ Dç½lç éF - kpËÛí× ælÜëA éF Þ PvC ælÜëA éF.ÙìzDF íÏ× MÔÇ¡× qDvæoDZ ,Ckp¾ æDÜÊíF êDçÐwÛ Þ qÞp×C ÚCßV ÐwÛ p¬Dh éF Þ Ùç yÞkDzÞk éÇÜëC éFqC íÊorF ¢iF ,ÖD²Û ÝëC ok .lÜOwç ÚD¡Üì×qpv ÚD×DwFDÛ ´D¨ÞC ÚCpËÛ Clëlz ÚDìÛCpëC ,qÞp×CíO×ßÇd qC D× ;lÛpFí× pwF êoߥN ÐFDÂpìº Þ ÙìhÞ oDìwF êkD¥OÂC ¯ëCpz ok ,oß¡Æ ÚClÛÞpèz½ClçC õaëqDF Co oß¡Æ ôlÜëA Þ éO¾pÊ ælëkDÛ Ô×DÆ Co íÏ× êDçPvCßh éÆ Ùì¡Æí× ECnµ oÓDvÝëk.PvC ækCk oCp k ßh íÛCpëC l¨Þ í·ÂCÞ íFDìOvk qC pNÚDvA HNCp× éF ,kßh PzßÛpv ÝO¾pÊ Pvk ok Þ íÛD×p¾kßh qC ÝO¿Ê Ýiv ,éOGÎCÚßÊDÛßÊ êDçé¡ëlÛC qC PwëCéµßØW× ÚCpëC õ·×DV ,lz æoDzC éÆ oß®ÛDØç .PvC í¾lç ÝìÜZ éF ÚlìvoÙç ,CpÊLZ Ùç Þ koCk CpÊPvCo Ùç ÚCpëC .Dçéëp²Û Þ Dçé¿wϾ ,DçæDÊlëk qC íÛDØÆÝìËÛo DF ,ívDìv,éØç Þ éØç ,ÍCpGìÎ Þ í¬Cp¾C Þ Þo éÛDì× ÚCpëC ok ,æCßiëoßèØV Ùç ,koCk é¬Þp¡× íçDzkDJ oCl¾p¬kßh ôtëÞ ízpËÛ DF Co oß¡Æ ælÜëA Þ P¾p¡ìJ éÇÛA Ýìµ ok ,lÛqoÞí× Ä¡µ kßh Ýèì× éF íµßÛ éF.lÜÜÆí× ÙìvpNkoß× ok êoDÊqDv êCpF Co kßh ÚCßN éÆ PvC ÚA íϤC ¢ÎDZ ,oDǾC íÛßÊDÛßÊ DF ,êCé·×DV ÝìÜZ ok
 
Dë Þ ¼ìÏGN ÚÞlF ÖoCk l¥Â ,PzCkpF ÝëC DF .ÙìÜÆ íFDëqoC ,oß¡Æ MDWÛ oß²Ü× éF Þ ÅpO¡× í¾lçÚß×CpìJ ok kDeNC éF Co ÚCpëC Ökp× ,êCætëÞ íO×ßÇd ÙOwìv Dë Þ £ß¥iF êsßÎßñlëC Èë XëÞpN.Ù¡iGF ¢ìJ qC ¢ìF íOµpv ,ívDìv Ð×DÇN lÛÞo éF ,PÃìÃd ok Þ ækpÆ Mßµk ,êkDìÜF êCé¡ëlÛC! íÛD×p¾kßh ;PvC éO¿èÛ ÚD×oA ÝëC éF íFDìOvk ok é·×DV kDdA í×DØN íOiGÇìÛ Þ cÔ¤ ,Ý× oÞDF okÙÜÆ Mßµk ÚDÛA qC Þ ÙÜÆ Äëß¡N ÚD¡ëDè¾ÔOhC ÝOzCnÊ oDÜÆ Þ êoDÊqDv éF Co ÚDìÛCpëC éÆ PwÜëC Ù¾lçÍߤC ÝëC qC êoClGÛDV Þ ækpÆ rìçpJ í¥iz êDçêsßÎßñlëC Þ lëDõ XëÞpN qC ,ÚCpëC MDWÛ æCo ok éÆ :lÜçk oCp p²Û l× Co êkDìÜF,p¡F ÁßÃd ,êoÓDvÖkp× oCpÃOvC éF qDìÛ lÜÛD× êlìÏÆ íÎߤC õëDJ pF íÏ× kDeNC Èë XëÞpN -.íÏ× Þ í¾pµ P×ßÇd Þ éOìwìñÓoß²Ü× éF ,PÛß¡h qC oÞlF íñCoAÖqo Þ êtNCpOvC Èë qC êÞpìJ Þ oCßOvC Þ qDvoDÆ íOvDìv mDiNC -.ívDìv oDOhDv ok íÛßÊpÊk kDWëCDN ,íÏÏØÎCÝìF êDçÚDÊoC MoD²Û DF pìÊCp¾ Þ íÏ× ívpJéØç Èë êCpVC êCpF êqDv éÜì×q -.lÜÜërÊpF ÚDzoß¡Æ êCpF Co oÓDvÖkp× í×D²Û ,kßh Pvk éF lÜÛCßOF ÚCpëC PÏ×êDçé×DÛpF koß× ok ¢ìJD¡ìJ éÆ lhpZíØÛ oße× ÝëC Íßd pF ,Èìaìç ,Ý× PìÎßòw× Þ ¢ÃÛêpìÊÙìØ¥N ,kpÆ lÜçCßh Ýì×DN Co ÚCpëC ¸¾DÜ× ælÜëA êDçéçk ok éÆ ívDìv Þ êkD¥OÂC ,íµDØOVC,íÛßÜÆ ÚCpeF koß× ok ,kßh êDçæDÊlëk ÚkoCnÊ ÚDì× ok DF éÆ ÙÛCkí× À±ß× Co kßh ¸ÂCÞ ok .ÙÜÆ Þ é·×DV oDOhDv ,êpÇ¿Øç Þ êoDÇØç DF éÇÏF ,ÙÜÆ ÚCßܵ íÏ·¾ ´D¨ÞC pìì»N êCpF Co íñDçoDÇçCo DèÜN éÛéOzCk Ð×DÆ íFDNqDF ,íÏ× êDçÚD×oA Þ DçPvCßh ,ÚA ok éÆ ÙìÜÆ êrëoíJ Co íÜëßÛ ívDìv ÙOwìvÚCpëC õ·×DV qC êCætëÞ ¢iF pËÛDëDØÛ Þ ælÜëDØÛ Þ éOzCk p²Û ok Co íÛDËØç Þ íÏ× ¸¾DÜ× DèÜN ,Ý× .lÜzDFêDçÀì¬ qC ,ÙÛDÜèì×Ùç qC pO¡ìF éZ pç êCælµ yßÊ éF Ý× íçCßiëkCqA êClÛ éÆ ÖoCk lì×C .ÙOwìÛ- lÛoCk êDV ÚDìÛCpëC D× ÈëDÇë Ík ok éÆ ÙÜÆ ÚCßܵ Co íÏñDw× ÙçCßhí× Ý× .lvpF ,ÚßÊDÛßÊ êpǾéÆ lÜOwç êqÞo oD²OÛC ok ,Ý¬Þ éF P¡ÊqDF êÞqoA DF qpØÛÞpF ok éÇÛDÛA éZ Þ qpØÛÞok ÚDìÛCpëC éZ.lÜÜÆ D¿ëC CrwF í¡ÃÛ ,kßh êkClVC Ýì×qpv P¾p¡ìJ ok lÜÛCßOFok éÆ éaÛA .ÙÜÆí× xd íÇìÛ éF Co PFpº PÜe× Þ kok Ý× ,íÛDFp ÐwÛ Èë qC êß©µ ÚCßÜ·F,íÎÞ .PvC ækCk oCp pìRDN PeN Co ÙÛÓDv Þ ÝwØç Þ Ý× ,cß¨Þ éF ,kCk êÞo éOznÊ õçk lÜZ.Ù¡Æí× yÞlF rìÛ Co í×ßص MCoD²OÛC ÝìËÜv oDF ,Ù×DÛ p¬Dh éF Ý× ,íÛßËØç ÝëC qC ClVõFpWN Þ MkD·v ,ÚCoÞk ÝìØç ok éÆ lÛDØÛ éO¿ÊDÛ ,íÎÞ .lz ÐìØeN Ý× éF ,PFpº ok íÊlÛq ,éÛD¿vDO×êDçßËO¿Ê Þ êpǾ kÞle×DÛ êDçlOv Þ kCk .ÖCéOzCk Ùç Co ÚßÊDÛßÊ êDçÀì¬ qC êkCp¾C DF koßhpFíÊlÛq ÄëDÃd DF Cp× DèÜN éÛ ,lÛkßF æDÊADÛ Ý× õOznÊ qC Ô×DÆ DèÛA qC íhpF éÆ ,£DizC ÝëC DF Äìصok ykD·FC éÆ kßF pRß× Ý× êqDvækD×A ok êolÃF íÛDwÛC õFpWN Þ êpËÜzÞo ÝëC éÇÏF ,kpÆ DÜzA ÚDÛAP¤p¾ ,Ý× õOznÊ lÜÛDØç êCéOznÊ DF éÆ êkCp¾C kCl·N .kßØÛí× pënJDÛ oߥN ,PFpº qC ÐG ÚCoÞk

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->