Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TAMILDICTNORY1

TAMILDICTNORY1

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 427 |Likes:
Published by Joe Jeba Rajan

More info:

Published by: Joe Jeba Rajan on Jul 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2014

pdf

text

original

 
abandon ¨¸Å¢Îabdmen Å¢Úabet ¯¼ó¨¾Â¡¸ Õò¾øabject poverty ÀÃÁ²¨Æabortion ¸Õ츨ÄôÒabove §Á§Äabridge ÍÕìÌabsconding ¾¨ÄÁ¨Èš¢ð¼¡÷absolute majority «Õ¾¢ô ¦ÀÕõÀ¡ý¨Áabsorb ¸¢Ã¸¢ò¾øabstract ÍÕì¸õabundance Á¢¸ ¿¢¨ÈÂabuse ÐÀ¢Ã§Â¡¸õaccept ²üÚ즸¡ûacceptance speech ²üÒ¨Ãô §ÀîÍaccessible «¨¼¦ÀÈÓÊÔÁ¡accident Å¢ÀòÐaccomplice ¯¼ó¨¾accomplish º¡¾¨É Òâachievement level «¨¼× ¿¢¨Äachnowlegement ¬º¢Ã¢Â÷ «í¸£¸¡Ãõaction ¿¼ÅÊ쨸actor ¿Ê¸ýactress ¿Ê¨¸acutely aware ¿øÄ¡ ¦¾Ã¢Ôõadd §º÷,ÜðÎadditional Üξøaddled ÌÆõÀ¢address Ó¸Åâaddress grievances ̨ȸ¨Ç ¸Õò¾¢ø¦¸¡ûadjust Å¢ðÎ즸¡Îò¾øadjust ´òЧÀ¡administration ¿¢÷Å¡¸õadministrative talent ¿¢÷Å¡¸ò ¾¢È¨Áadopt ¾òÐ ±Îadult education ÅÂÐÅ󧾡÷ ¸øÅ¢advance Óý§ÉÚadvancement Óý§ÉüÈõadvantage ¿ý¨Á,º¡¾¸õprawn þÈ¡øadvertisement Å¢ÇõÀÃõfisherman Á£ÉÅ÷advice «¨ÈרÃ,¬§Ä¡º¨Ésky Å¡Éõadviser ¬§Ä¡º¸÷affair ¸ûÇ측¾ø, ¦¾¡¼÷Òaffect À¡¾¢ò¾øaffected me greatly §Å¾¨É¨¼Âî ¦ºö¾Ðaffectionate «ýÒ¼ý,À¡ºòмýaffluent ź¾¢À¨¼ò¾Å÷against ±¾¢Ã¡¸against ±¾¢÷ôÀ¡¸age old tradition Òá½ ÁÃÒagenda ¿¢¸ú ¿¢Ãø,¦ºÂø¾¢ð¼õagent Ó¸Å÷agony §º¡¾¨Éagree ´òÐ츢§Èýagree orally Å¡öÅÆ¢ ´ôÒ¾øagreeement in writing ±ØòÐôâ÷ÅÁ¡É ´ôÒ¾øagreement ´ôÀó¾õagreement ¯¼ýÀ¡Îagreement ´ôÀó¾í¸ûagressive ¬Ù¨Á ¯½÷×aim ÌÈ¢aims ÌȢ째¡û¸û,Äðº¢Âí¸ûairplane Å¢Á¡Éõair ¸¡üÚairport Å¡É¢¨ÄÂõalcohol addict ÁÐ «Ê¨Áalert them ¯¡÷ÀÎòÐalienate «ýÉ¢ÂôÀÎò¾ôÀ¼øalignment of stars ¸¢Ã¸î §º÷쨸all ±øÄ¡õall types of people ±øÄ¡¾ÃôÀ¢ÉÕõallergy ´ùÅ¡¨Áallow me «ÛÁ¾¢ ¦¸¡Îalphabet ±ØòÐalphabetize «¸ÃÅ⨺ô ÀÎòÐalternative ideas Á¡Ú Àð¼ ¸ÕòÐì¸ûalternative news Á¡üÚ ¦ºö¾¢always ±ô§À¡Ðõalways ±ô§À¡Ðõalways behind À¢ý¿¢¨Ä¢ø ÕìÌõam Õ츢ÈÐamazing À¢ÃÁ¡¾õamble ¾ûÇ¡Êamusement park §¸Ç¢ì¨¸ âí¸¡amusement park §¸Ç¢ôÒ âí¸¡analytical mind «Äºø ¦ºöÔõ Òò¾¢analyze ÀÌôÀ¡ö×ancestors Óý §¾¡ýÈ¢ÂÅ÷ancestors 㾡¨¾Â÷and ܼ,õ,anectodes ºõÀÅõangel §¾Å¨¾angle §¸¡½øangry §¸¡ÀÁ¨¼anguish ºÄÉÁ¨¼animal Å¢ÄíÌ
 
animal preserve Å¢Äí̸û ºÃ½¡ÄÂõannihilate «Æ¢òÐÅ¢Îanniversary ÅÕ¼ ¾¢ÕÁ½¿¡ûannouncement ¾¸Åø «È¢Å¢ôÒanother side Áü¦È¡ÕÀì¸õanticipate ±¾¢÷§¿¡ì̾øanxiety À¾ð¼õ, ÀÃÀÃôÒ,¯¨Çîºøapathy Å¢ð§¼÷ò¾¢Â¡ ÕôÀÐappearance §¾¡üÈõappendix À¢ý ¨½ôÒapplaud ¨¸¾ðÎapple ¬ôÀ¢ûapplicant Å¢ñ½ôÀ¾¡Ã÷appllication form Å¢ñ½ôÀ ¾¡ûapply ¾¼×appoint ¿¢ÂÁ¢appointed leader ¿¢ÂÁÉò ¾¨ÄÅ÷appointment order ¿¢ÂÁÉ ¯ò¾Ã×approach «ÏÌõ Ó¨Èapproximately §¾¡Ã¡ÂÁ¡¸apt Á¢¸îºÃ¢Â¡Éaquarium Á£ý¸¡ðº¢Â¸õarch enemy Ó츢 Ţ§Ã¡¾¢architect ¸ðʼ츨Ļ÷ardent Á¢Ìó¾ ¬÷ÅÓ¼ýardor Á¢Ìó¾ ¬¨ºarguments Ţš¾¹ìûarmaments ¾ÇÅ¡¼í¸ûarmy áÏÅõarousal ¸¢Ç÷arrange º£Ã¡ìÌarranged marriage ¦Àü§È¡÷ ¿¢îºÂ¢ò¾ ¾¢ÕÁ½õarrears ¿¢Ä×ò ¦¾¡¨¸arrest ¸¡ÅÄ¢ø ¨Åarrival ÅÕõ §¿Ãõarrive §º÷,ÅóÐ §º÷arrogant ¸÷Åõ À¢Êò¾Å÷art consciousness ¸¨ÄÔ½÷×art ¸¨Äart museum ¸¨Ä «Õí¸¡ðº¢Â¸õartificial ¦ºÂü¨¸artificial drinks ¦ºÂü¨¸ À¡Éõartist ¸¨Ä»÷as far as possible ÜÎÁ¡ÉÅâask question Ţɡ ¦¾¡Îí¸ûasset ¦º¡òÐassinine Óð¼¡û¾ÉÁ¡Éassistant ¯¾Å¢Â¡Ç÷association Üð¼¨ÁôÒassume «ÛÁ¡Éõastound Å¢Âô¨À ¯ñÎÀñÏastrology ¬å¼õ,§ƒ¡¾¢¼õatmosphere ÝÆøatrocities ¦¸¡Î¨Á¸û, «Ã¡ƒ¸õattendance Áì¸û ÅÕ¨¸attention ¸ÅÉ¢ôÒattitude ÁÉôÀ¡íÌattract ¸Å÷,®÷ì¸attracted to ®÷ì¸ôÀξøattractive looks ź£¸Ãò §¾¡üÈõauction ²Äõaudience «Ãí¸ò¾¢É÷aunt «ò¨¾,Á¡Á¢authorities «¾¢¸¡Ã¢¸ûautobiography Í ºÃ¢ò¾¢Ãõavalanche ÀÉ¢îºÃ¢×avoid ¾Å¢÷award Å¢ÕÐawareness ŢƢôÒ½÷×baby ¨¸ìÌÆó¨¾bachelor's Çí¸¨Äback ÓÐÌback off ´Ðí¸¢ì§¸¡back seat À¢ý Õ쨸background â÷Å£¸õbackground À¢ýÒÈõbacklash ±¾¢÷Å¢¨Ébacon ¯ôÒ¸ñ¼õbad ¦¸ð¼bad company ¦¸ð¼ º¸Å¡ºõbad example ¦¸ð¼ Óý ¯¾¡Ã½õbad habits ¦¸ð¼ ÀÆì¸í¸ûbad spirit §Àö.À¢º¡Í.À¢øÄ¢,ÝÉ¢Âõbag ¨Àwithdraw Å¡ÀŠÅ¡íÌbail À¢½Âõ,ƒ¡Á£ýbalance ¾Ã¡Íbald ¾¨ÄÅØ쨸ball ÀóÐballoting Å¡ìÌÀ¾¢×ban ¾¨¼ §À¡Îbanana Å¡¨Æbank Åí¸¢bank Åí¸¢bankrupt ¾¢Å¡Ä¡¸¢bargain §ÀÃõ,Á¢¸Ì¨È×barrier ¾ÎôÒ ÍÅ÷¸ûbase camp «ÊÅ¡Ã Ó¸¡õbaseless «ÊôÀ¨¼ÂüȨÅbasic needes «ò¾¢Â¡Åº¢Âò §¾¨Å¸û
 
basis «ÊôÀ¨¼basket ܨ¼be carefull ƒ¡ì¸¢Ã¨¾Â¡¸ Õ,±îºÃ¢ì¨¸be patient ¦Á¡Ú¨Á¡¢Õbeach ¸¼ü¸¨Ãbear ¾¡íÌbeard ¾¡Êbeat «Êbeautiful «Æ¸¡Ébeauty «Õ¨Á,«ÆÌbeauty parlor «ÆÌ ¿¢ÄÂõbecome alert ƒåḢŢÎbecome angry §¸¡ÀÁ¨¼become bored «ÖôÀ¨¼¾ø, ºÄ¢ôÀ¨¼¾øbecome lively ¸¨Ç¸ðÎbecome popular À¢ÃÀÄÁ¡¸§ÅñÎõbecome preganant ¸Õò¾Ã¢bed ¸ðÊøbedsheet ÀÎ쨸 ŢâôÒbegin ¬ÃõÀ¢behave nastily «º¢í¸Á¡¸ ¿¼ó¾¡÷behavior ¿¼ò¨¾behavior change ¿¼ò¨¾Á¡üÈõbehind the screen ¾¢¨Ã Á¨ÈÅ¢øbeing fair ¦¿Èõ ƒ¡Š¾¢beingbacked ¬¾Ã× «Ç¢ì¸ôÀθ¢ÈÐbelie Á¨Èò¾øbeliefs ¿õÀ¢ì¨¸¸û, §¸¡ðÀ¡Î¸ûbelittle º¢Ú¨ÁôÀÎòÐbell Á½¢belongings ¯¼¨Á¸ûbelow ¸£§Æbenefit ÀÂýbenefit ºÖ¨¸benefits ºÖ¨¸¸ûbenefits ÀÂýbetter ýÛõ ¿øÄbeverage À¡Éõbias À¡ÃÀðºõbid farewell Å¢¨¼¦ÀÚbig ¦ÀâÂbigwigs Ó츢Š¾Ã¸û,¦Àâ ¬ð¸ûbill ºð¼ÓýÅÃ×biography Å¡ú쨸 ºÃ¢ò¾¢Ãõbiological clock ¯¼ø ¸Ê¸¡Ãõbird ÀÈÅ¢birth control À¢ÈôÒ ¸ðÎôÀ¡Îbirth rate À¢ÈôÒ Å¢¸¢¾õbirthcontrol measures ¸Õò¾ÎôÒ Ó¨È¸ûbirthcontrol methods ¸Õò¾ÎôÒ º¡¾Éõbitter medicien ¸ºôÒ ÁÕóÐbitter truth ¸ºôÀ¡É ¯ñ¨Áblabber ¯ÇÚblame ÀÆ¢ ÍÁòÐblame game ÀÆ¢ÍÁòÐõ Å¢¨Ç¡ðÎblasted Ţǡº¢Å¢Îbleeding Ãò¾ì ¸º¢×blend ¸Ä¨Åblend with ´ýȢŢÎbless ¬º¢÷ž¢blessed soul Òñ½¢ÂÅ¡ýblessed with child ÌÆó¨¾ô §ÀÚblessing ¦¸¡ÎôÀ¢¨É, À¡ì¸¢Âõblessings §ÀÚblind people ¸ñÀ¡÷¨ÅÂü§È¡÷block ÓðÎì¸ð¨¼,¾Îò¾øblock ¾Îò¾øblood Ãò¾õblue °¾¡blueprint ¦ºÂø¾¢ð¼õboard šâÂõboat µ¼õ,À¼Ìbody ¯¼õÒ,º¼Äõbody figure ¯¼ü¸ðÎ, ¯¼øÅ¡Ìboil ¸ðÊ,¦¸¡¾¢ì¸¨Ånavy ¸ôÀøÀ¨¼bond with no one ¡â¼Óõ ´ð¼¡¾Åýbook release Òò¾¸ ¦ÅǢ£Îbook writer áÄ¡º¢Ã¢Â÷boon ÅÃõboots ¸¡Ä½¢border ±ø¨Äborn quality ܼô À¢Èó¾ ̽õbosom buddy ¬òÁ¡÷ò¾ ¿ñÀ÷botanical garden ¾¡ÅÃô âí¸¡both sides Õ ¾ÃôÀ¢É÷bothers ¦¿ÕÎbothers you ¯ý¨É ¸¼ôÀÎòÐbottle ÒðÊbottom undergarment ƒðÊ,À¡Å¡¨¼boulder À¡È¡í¸øbouquet âñÎbox ¼ôÀ¡boy ¨ÀÂýbracelet ŨÇÂøbrag about ¦Á즸¡ûbraggadacio ţáôÒbrain ã¨Çbranchoffice ¸¢¨Ç «ÖÅĸõbraun ¾¨ºÀÄõ

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
pprakashinst liked this
kumarfr liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->