Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zorg- En Ziekenhuiskrant, 25 September 2013

Zorg- En Ziekenhuiskrant, 25 September 2013

Ratings: (0)|Views: 186|Likes:
Published by goudamediagroep
Zorg- En Ziekenhuiskrant, 25 September 2013
Zorg- En Ziekenhuiskrant, 25 September 2013

More info:

Published by: goudamediagroep on Sep 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2013

pdf

text

original

 
De facilitairezorgondersteuner 
www.isscureandcare.comTel: 030 - 24 24 800
TaalSt. AntoniusChina
Flevoziekenhuis heeft Taal spreekuur voor mensen die moeite hebben met lezen.Het nieuwe St. Antonius Ziekenhuis LeidscheRijn is volledig in bedrijf.China krijgt ook een OOGbus.
» 03» 07» 15
Jaargang 7nummer 1825 september 2013
Werken in Duitsland?
www.tmi-interim.nl
kijk op: scoremedi.nl Voedingsstoel Nutrima
 Vraag gratis catalogusaan via info@scoremedi.nl
zitten met zorg
De kinderen en jongeren van RMC GrootKlimmendaal (Arnhem) kunnen vanaf 27 september tijdens hun therapiegebruik maken van een Nebula Wand. Ditis een interactieve lichtmuur die bestaatuit een levensgroot touchscreen van led-lampjes met beeld en geluid.
De bijbehorende educatieve software zorgt voor een uitdagend spel- en beweegprogramma voor één of meerdere cliënten tegelijk. De lichtmuur heeft volgens Groot Klimmendaal een enormeaantrekkingskracht: cliënten gaan er als vanzelf mee aan de slag. Door de toevoeging van deNebula binnen het groepsprogramma krijgencliënten met een beperking of chronische ziek-te nog meer uitdaging tijdens hun revalidatie.Met spelelementen dagen de therapeuten dekinderen uit om de oefeningen samen uit te voeren. De Nebula voegt hier veel variaties aantoe. Door animaties en educatieve opdrachten wordt een oefening opeens een interactief spelmet beeld en geluid.Revalidatie Medisch Centrum (RMC) Groot Klimmendaal biedt specialistische revalidatie voor volwassenen, jongeren en kinderen diedoor ziekte, ongeval of afwijking bij de geboor-te worden geconfronteerd met (dreigende)beperkingen. Het Expertisecentrum Kinderen& Jongeren is onderdeel van RMC Groot Klim-mendaal en biedt een breed scala aan klinischeen poliklinische behandelingen.
De lichtmuur heeft een enorme aantrekkingskracht. Kinderen en jongeren gaan er als vanzelf mee aan de slag.
Door animaties eneducatieve opdrachtenwordt een oefeningopeens eeninteractief spel
Interactieve wand voor jeugd
Hare Majesteit Koningin Máxima opent opdonderdagochtend 17 oktober het nieuwegebouw van Isala in Zwolle.
Het ziekenhuis is een kleurrijk gebouw met eenbijzondere vormgeving en toegerust voor inge- wikkelde medische zorg. Het is groot, maar doet  volgens Isala kleinschalig aan door de mense-lijke maat die de architecten hebben gehanteerd.Isala verwelkomt Máxima met een bijzondereopeningsact, dat bestaat uit vele Isala medewer-kers en wordt ondersteund door het Kamerope-rahuis in Zwolle. Na de openingshandeling zalin het nieuwe gebouw een rondleiding plaats- vinden, waarbij een bezoek wordt gebracht aanhet Amalia kindercentrum en de Hartbewaking.
Koningin Máximaopent Isala
www.medifix.nl t. 013-5111111
Onderzoek- enbehandelbanken



 
BIJLAGE
pagina 9
Een medische ondersteuningvoor huisartsen en specialisten

 
Patiënten die last blijven houden vaneen genezen botfractuur kunnen meestalbeter eventuele plaatjes, pennen enschroeven laten verwijderen. Wetenschap-pelijk onderzoek onder leiding van DagmarVos, die op 17 september promoveerde aanhet UMC Utrecht, toont aan dat de mees-te klachten en symptomen zoals pijn enbewegingsbeperking verbeteren na verwij-dering van deze zogenaamde osteosynthe-sematerialen.
Nadat een botbreuk is genezen hebbenmetalen implantaten zoals pennen, plaatjesen schroeven (doorgaans gemaakt van chirur-gisch staal of titanium) feitelijk geen functiemeer. De vraag rijst dan: moeten deze implan-taten uit het bot gehaald worden nadat debreuk genezen is? Of kan men ze beter latenzitten? Dit zijn vragen die vaak door patiën-ten of hun verzorgers worden gesteld, soms al vóórdat de patiënt aan de botbreuk is geope-reerd. Ook in de medische wereld bestaat hier-over discussie, te meer omdat er – verrassendgenoeg – tot nu toe weinig goed gecontroleerd wetenschappelijk onderzoek naar is verricht.Dagmar Vos onderzocht in haar promotie-onderzoek de gevolgen van het operatief  verwijderen van implantaten bij bijna 300patiënten uit vijf Nederlandse ziekenhuizen(UMC Utrecht, Amphia Ziekenhuis in Breda,St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg, Diako-nessenhuis in Utrecht en Medisch Spectrum Twente in Enschede).De verwijderingsoperaties waren meestalsuccesvol, maar niet geheel zonder risico.Complicaties zoals bloedingen, wondinfectiesen gevoelsstoornissen in het operatiegebiedtraden op in ongeveer dertig procent van deoperaties. Patiënten vonden over het alge-meen dat na de operatie aan de verwachtingen was voldaan en er werd een duidelijke verbetering gerapporteerd van de preopera-tieve klachten. Bijna alle patiënten (meer dan95 procent) zou er in een toekomstig gevalopnieuw voor kiezen om het materiaal telaten verwijderen.
Patiënten vondenover het algemeendat na de operatieaan de verwachtingenwas voldaan
Moeder dementTeennagelsDrie promotiesZonnepanelenGHZ over drie maanden in nieuwbouw
Over drie maanden neemt het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) de nieuwbouw aan de Bleulandweg in Gouda defi-nitief in gebruik. Na de sleuteloverdracht is de inrichting van het nieuwe ziekenhuis begonnen, zodat in december de eerste afdelingen kunnen verhuizen. Door middel van een grote sleutel werd de officiële oplevering van de bouw-werkzaamheden gemarkeerd. De verhuizing gebeurt in drie fases. De eerste twee fases vinden in december plaats ende derde fase is in januari. Nadat een botbreuk is genezen hebben metalen implantaten zoals pennen, plaatjes en schroeven (doorgaans gemaakt van chirurgisch staal of titanium) feitelijk geen functie meer.
De Nederlandse Vereniging voor Plas-tische Chirurgie (NVPC) presenteerdetijdens een internationale bijeenkomst inAmsterdam de eerste versie van het regi-stratiesysteem voor borstimplantaten. Ditvond plaats tijdens een conferentie metde top van plastische chirurgie uit landenover de hele wereld.
Registratie van gegevens van borstprothe-sen heeft als doel de veiligheid en kwaliteit te verbeteren voor vrouwen die een borst-reconstructie (na bijvoorbeeld borstkanker)of borstvergroting hebben ondergaan. Boven-dien kan het systeem slecht functionerendeprothesen vroegtijdig signaleren. Nederlandneemt internationaal gezien een koppositiein als het om registratie gaat. De NVPC heeft  voor de ontwikkeling van het registratie-systeem als eerste in de wereld financiering gekregen in de vorm van subsidie van deStichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialis-ten (SKMS). Samen met plastisch chirurgenuit België, de Verenigde Staten, Nieuw Zee-land, Australië, Engeland, Duitsland, Ierland,Israël en Oostenrijk zijn belangrijke stappengezet op weg naar een internationaal geaccre-diteerd registratiesysteem. Een set aan mini-male eisen is vastgesteld. Zo is een ‘opt-out’-regeling afgesproken wat inhoudt dat patiën-ten automatisch deelnemen aan de registra-tie, maar de mogelijkheid hebben ervan af tezien door bezwaar aan te tekenen. Daarnaast zijn de datagegevens in het systeem versleu-teld, waardoor de privacy van patiënten wordt bewaakt. Minimaal 95 procent van alle pro-thesen dient geregistreerd te worden. Alleen indat geval zijn slecht functionerende prothesen vroegtijdig te signaleren. Het registratiesysteembevat dan ook een track-and-trace module ompatiënten direct terug te kunnen vinden met dergelijke slecht functionerende implantaten.Sinds begin jaren zestig worden siliconen pro-theses gebruikt voor het reconstrueren van eenborst na amputatie vanwege borstkanker en voor het vergroten van een borst. In 2012 werdde wereld geconfronteerd met fraude rondomborstimplantaten door het Franse bedrijf PIP.Deze fabrikant gebruikte illegaal siliconen dieniet goedgekeurd waren voor klinisch gebruik.De implantaten scheurden sneller dan andereimplantaten.
Registratiesysteem borstimplantaten
NTR zendt op zondag 29 september om 16.05uur de documentaire ‘Mijn moeder is dement’uit. In deze documentaire staat de problema-tiek rond dementie bij Turkse en Marokkaanseouderen centraal. Het Slotervaartziekenhuis(Amsterdam) heeft bij het tot stand komen van deze documentaire een belangrijke rol ge-speeld. De afdeling Klinische Geriatrie van het Slotervaartziekenhuis heeft veel ervaring met het diagnostiseren van dementie bij alloch-tone ouderen. Zowel tijdens het onderzoek  van de specialist, als in de aanvullende onder-zoeken, wordt rekening gehouden met de ach-tergrond van de ouderen. Zo wordt de hande-lingsvaardigheid bijvoorbeeld getest door het laten zetten van Turkse thee of door het latenschoonmaken van een waterpijp.
Verwijderen platenna genezing breuk
Op de dag voor Wereld Alzheimerdag promo- veerden aan het UMC St Radboud (Nijmegen)maar liefst drie wetenschappers op Alzheimer-onderzoek. Promovendus Els Meeuwsen con-stateert dat de begeleiding van geheugenpoli’sniet effectiever is dan begeleiding door de huis-arts. Maar huisartsgeneeskundige hulp is ook niet goedkoper. Promovendus Janneke vanKempen vraagt zich af waarom men kwetsbareouderen geen hulp geeft vóórdat er problemenontstaan. Zorgen voor een naaste met dementieis een zware opgave. In de GGZ blijven man-telzorgers vaak onzichtbaar. Totdat er een crisisuitbreekt. Promovendus Anouk Spijker onder-zocht of dergelijke crisissen zijn te voorkomen wanneer mantelzorgers worden begeleid door zorgprofessionals.Dit najaar plaatst Rijnstate 600 zonnepanelenop het dak van Rijnstate Arnhem, in totaal on-geveer 3.000 m2. Het is het eerste ziekenhuisin Nederland dat zonnepanelen op zo’n groteschaal inzet. Jaarlijks wekt Rijnstate op dezemanier ongeveer 148.500 kWh op, genoeg omin de behoefte van ongeveer 42 huishoudenste kunnen voorzien. Een deel van het zonne-energie-systeem biedt Rijnstate ter ‘crowdfun-ding’ aan. Dit betekent dat medewerkers vanhet ziekenhuis, omwonenden en andere geïnte-resseerden in het systeem kunnen investeren enzodoende een aantrekkelijk rendement op huninleg realiseren. www.greencrowd.nl/rijnstate.Mannen met hogere concentraties van het mi-neraal selenium in teennagels hebben een ver-laagd risico op gevorderde stadia van prostaat-kanker. Dit blijkt uit een studie van Maastricht UMC+ uitgevoerd bij meer dan 58.000 Neder-landse mannen van 55 tot 69 jaar. Bij mannenmet hogere hoeveelheden selenium in de teen-nagels is het risico met meer dan zestig procent  verlaagd in vergelijking met mannen met lage waarden. Het onderzoek is uitgevoerd binnende Nederlandse Cohortstudie (NLCS), waar-in 58.000 mannen en 62.000 vrouwen zijnopgenomen. Van ruim tachtig procent van dedeelnemers zijn teennagelknipsels verzameld.
2
Actueel
Nummer 1825 september 2013
Stelling van de maand
Ouderen kunnen langer thuisblijven wonen met goedethuiszorg
75 % Mee eens25 % Mee oneens0 % Geen mening 
www.zorgenziekenhuiskrant.nl
Altijd op de hoogte met deZorg- en Ziekenhuiskrant

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->