Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok Di Malaysia Assingment Edu 2013

Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok Di Malaysia Assingment Edu 2013

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Isabel Long

More info:

Published by: Isabel Long on Sep 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

 
Budaya dan Kepelbagaian Kelompok di MalaysiaPengenalanSuasana pembelajaran di negara kita sekarang sudah jauh berubah. Kitaberinteraksi dengan pelbagai latar budaya masyarakat.Pembelajaran dalam bilik darjah pula mendedahkan murid kepada polahubungan kepelbagaian kaum.Pendedahan kepada pelbagai latar belakang masyarakat memerlukanpara pendidik mengetahui konsep budaya di Malaysia sertakepelbagaian kelompok tersebut untuk membentuk 1Malaysia sepertiyang disarankan oleh Pemimpin negara.Pengertian dan Konsep BudayaBudaya merangkumi setiap aspek kehidupan masyarakat tanpa mengirakaum, bangsa dan agama penganutnya.Perkataan ‘budaya’ berasal daripada cantuman perkataan ‘Sanskrit’ dan‘Melayu’ yang membawa pergertian: ‘Kecergasan Fikiran dan Akal’.Budaya memberi maksud seseorang individu itu menggunakan segalakekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh semula jadi bagi membantumenjana pemikiran mereka.Budaya merupakan kebolehan seseorang individu menggunakankekuatan, tenaga dan akal fikiran ke arah meningkatkan kecergasanakal fikiran bagi menangani sesuatu permasalahan.Penyelesaian yang boleh diterima oleh semua anggota masyarakat akanmenjadi amalan bersama.Amalan yang diterima ini seterusnya dijadikan Budaya dalam kehidupanmereka.Kebudayaan juga ditakrifkan sebagai keseluruhan cara hidupmasyarakat yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir.Kebudayaan dapat dibahagikan kepada 2 benda iaitu:
 
KebendaanBukan KebendaanKebudayaan berbeza dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain.Namun begitu, terdapat juga beberapa persamaan yang wujud dalammasyarakat dari segi bahasa, objek kebendaan, amalan agama, sistemkekeluargaan, nilai kesenian dan lain-lain. Persamaan ini dikenalisebagai Pola Kebudayaan Sejagat. Terdapat 2 peranan utama bagi pembentukan kebudayaan baru yangboleh diterima oleh komuniti setempat. Tujuan utamanya adalah untuk membina imej negara ke arahmewujudkan keperibadian serta identiti.Budaya juga merupakan sesuatu yang diwarisi dari satu generasi kegenerasi yang lain.Namun begitu, Budaya sering berubah mengikut peredaran masa yangdapat diterima secara kolektif oleh masyarakat.Menurut Nik Safiah Haji Abdul Karim, Budaya adalah tenaga fikiran,usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa.Hasrat serta nilai yang diingini itu pula seharusnya tidak bercanggahdengan kehendak masyarakat secara umumnya dan diterima sertadipersetujui untuk diamalkan bersama. Nilai tersebut akan membentukNorma dalam masyarakat.Menurut Kamus Dewan (2005), Budaya ditakrifkan sebagai kemajuanfikiran, akal budi, cara berfikir, kelakuan, dll.Budaya juga diklasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkanoleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasiekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai.
 
Sementara itu, dalam ‘Dictionary of Philosophy (1996), turut dijelaskanmaksud Budaya sebagai:‘The way of Philosophy (1996), ‘The way of life of people, includingtheir attitudes, values, beliefs, arts, sciences, modes of perception andhabits of thought and activity’.. Amalan yang dibentuk ini akan menentukan hala tuju bersama dalammasyarakat berkenaan.Prof. Mohd Taib Osman (1988) memperlihatkan budaya sebagai satuhimpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampumemenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta menyesuaikandiri dengan alam sekeliling.Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi (1984), bersepakat bahawaBudaya merupakan alat penghasilan karya seni, rasa serta penciptaandalam sesebuah masyarakat.Menurut E.D. Tylor (1947), Budaya merupakan keseluruhan kompleksyang mengandungi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral,undang-undang, adat serta amalan kebiasaan yang lain.Ini merujuk kepada perkataan ‘Bourdieu’ yang membawa maksud satuproses sosial yang membolehkan Budaya dan struktur sosial salingberinteraksi.Nilai dalam masyarakat adalah terlalu kompleks.Proses Sosialisasi akan turut membantu memperkembang Budaya yangterdiri daripada Latar Bangsa dan Agama.L.A. White (1956), menjelaskan bahawa Budaya merupakan satu polatingkah laku, objek, alat, idea, sentimen, yang bergantung kepadasimbol-simbol. Tindakan dan Tingkah Laku tersebut akan menunjukkan nilai yangditerima secara bersama oleh setiap individu yang terdapat dalammasyarakat.Kroeber & Kluckohn (1954), berpendapat bahawa Budaya sebagaisebagai satu Entiti yang mengandungi pola Implisit serta Eksplisit

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->