Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mecsek Magazine Nummer 1 - Najaar 2013

Mecsek Magazine Nummer 1 - Najaar 2013

Ratings: (0)|Views: 73 |Likes:
Mecsek Magazine Nummer 1 - Najaar 2013
Mecsek Magazine Nummer 1 - Najaar 2013

More info:

Published by: Het Hongarije Nieuwsblad on Sep 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2014

pdf

text

original

 
1
Nieuwsbrief voor Zuidwest Hongarije
ecsek agazine
M eld  j e nu aan  v oor  e en  g ra t i s abonn em en t !
Zomaar eenoto
Cees Verharen Aan het eind van een zonnigemarktdag in Pécs staan we nog wat tesnu
 ff 
elen b
ij
een kleedje met wat spul-letjes. De eigenaar is er niet, h
ij
is albezig om z
ij
n handeltje op te ruimen.Collega-handelaren geven hem eenseintje en h
ij
neemt heel ontspannende t
ij
d om ons te woord te staan. Wehebben wat b
ij
elkaar gezocht voor eenhandvol forinten en leggen er ook eenl
ij
stje b
ij
met een foto er in van eenschooljongen, die poseert in z
ij
n beste pak. Met een pen in z
ij
n hand en meteen landkaart achter zich. Zoals goedeNederlanders betaamt onderhandelenwe wat, eigenl
ij
k toch wel een beetjebeschaamd, maar ja, ze vragen aanbuitenlanders natuurl
ij
k alt
ij
d méérdus moet er ook maar weer wat af.Het l
ij
stje is het wel waard, zegt devriendel
ij
ke oude baas. Ja, maar wevinden eigenl
ij
k het plaatje zelf leuk,zeggen we. Dat ben ik, antwoordth
ij
. We z
ij
n verb
ij
sterd dat h
ij
z
ij
neigen schoolfoto samen met het l
ij
stjeverkoopt. Wilt u dat wel, vragen weaan István Bognár, die zich inmiddelsvoorgesteld hee
 f
. Ik ben daar v
ij
 f jaar,zegt h
ij
. De foto is in 1946 genomen,dus reken maar uit hoe oud ik nu ben.Veel meer z
ij
n we van István niet teweten gekomen.Wat er zich allemaal afgespeeldhee
 f
in z
ij
n leven tussen de mooieschoolfoto uit 1946 en de zonnigedag in Zuid-Hongar
ij
e in 2013 bl
ijf
 een raadsel. We hebben de foto en deandere spulletjes gekocht. De foto inhet l
ij
stje kr
ij
 gt een plekje in ons huis.Een symbool voor de geschiedenis vaneen mens met z
ij
n eigen mogel
ij
khe-den, kansen, ambities en beperkingen.En een leven te midden van allemogel
ij
k denkbare ontwikkelingen. Inde familie, in de samenleving. Ik benbl
ij
dat ik István Bognár ben tegenge-komen. Zomaar een moment. Ik zouhem nog wel eens willen spreken.
Nummer 1 , najaar 2013
 
Nederlandse ambassade steunt eerste lustrum Tulipécs!
Kort geleden kwam het goede nieuws dat de Nederlandse ambassade in Boedapestook het eerste lustrum van Tulipécs gaat steunen. En ondanks de steeds krappereHaagse budge
t
en doet ze dat met een nog groter bedrag dan gewoonl
ij
k, waardoorTulipécs V een mooie klapper op een v
ijf
rappige vuurp
ij
l beloo
 f
te worden.
Op
zaterdag 5 oktober
is het zover, dan worden de bollen om 15.00 uurcadeau gedaan op het Szent István plein. U bent van harte uitgenodigd omdaarb
ij
aanwezig te z
ij
n!Wat in 2009 begon als een spontane actie ter gelegenheid van ‘Pécs Cultu-rele Hoofdstad van Europa’, is - aangevuurd door de vele dankbare reactiesvan de Hongaren en b
ij
dragen van sponsors en particulieren - uitgegroeidtot een geliefde traditie in Pécs, én ver daarbuiten. Meerdere keren kwamdeze unieke geste om ieder jaar tienduizenden tulpenbollen te doneren alsdank voor de aan ons bewezen gastvr
ij
heid op de landel
ij
ke TV en in tallozekrantenartikelen en radioprogramma’s. Na 5 jaar zullen ongeveer 225.000 bollen z
ij
n gedoneerd.Aanmelden om mee te werken kan b
ij
 
Simon Wintermans
 , +36-20-9258550www.tulipecs.blogspot.com
Like Mecsek Magazine op Facebook
 
2
Foto van Vroeger
Plan van aanpak
Maak de omheining helemaal inorde. Het moet echt goed dicht enstevig z
ij
n. Haal eventuele begroei-ing van de omheining af en maaieen strook van ongeveer 2 meter breed. Zo ziet het er al een stuk beter uit.
Zoek een plek dicht b
ij
huisvoor een kippenhok of maak eenhok in de schuur. Koop een stelkippen en regel met iemand hetvoeren en het ophalen van deeieren. Nu is ook duidel
ij
k waaromhet hek goed voor elkaar moet z
ij
n.En dan ga ik ervan uit dat de aantalroofvogels beperkt is, anders hee
f
 dit plan geen kans.Neem geen ganzen, die makener een bende van. Maar wel eenmooie haan. Zelf neem ik grote wit-te kippen die zo lekker smaken inde ´eszterhazy csirkeragu leves´...
Nu moet gras, stekels enonkruid opgeruimd. Het nieuwopgekomen onkruid kun je spuitenmet een speciaal voor dit onkruidgeschikt middel. De kippen moetendan uit logeren of kr
ij
gen huis-arrest.
Nu de bomen. Maak een schetsmet waar welke bomen staan enhoe je het uiteindel
ij
k wilt hebben.Meld je aan voor een snoeicursusop de Fruithof www.fruithof-frede-riksoord.nl of koop een goed boekover snoeien. Begin met de bomendie het verst van het huis staan.Zaag de slechtste exemplarenom, evenals al het dode hout (datgee
f
goed kachelhout). Geef de bomen de t
ij
d om te herstellen nahet snoeien en geef ze veel wateren mest. Ook de mosaanslag moetuit de bomen gehaald worden; eeneventuele mistletoe mag bl
ij
venzi
t
en. Je hebt nu een redel
ij
ke boomgaard.Praat met iedereen in de buurtover fruit k
ij
k wat ze zelf hebben.Achterhaal de namen of doe verderniks en geniet van de bomen en jemooie kippen.Vragen staat vr
ij
. Maar lid wordenvan de Noordel
ij
ke PomologischeVereniging is helemaal een goedidee!www.npv-pomospost.nl
Tammo Katuin vice-voorzi
t
er NPV In deze rubriek willen we telkens een foto van vroeger laten zien. Hoe zagende dorpen van de Mecsek er uit, 50 jaar geleden, 100 jaar geleden? Hoe zag hetleven er toen uit?
Imre Szaur uit Szalatnak stelde dezekeer de foto beschikbaar.Samen met alle mannen en vrouwenvan het dorp werd de weg aan-gelegd. Helemaal van Karasz, zeskilometer de heuvel op, tot in hetdorp zelf legden de ‘Salackers’ zelfde verharde weg aan. Het karre-spoor voldeed niet meer, er moesteen betere verbinding komen!
Wie levert voor de volgende a
 fl 
evering van Mecsek Magazine een ‘Foto vanVroeger’?
‘Ik heb een oude boomgaard overgenomen, wat nu?’
 
3
BOEKENTIP
Prachtig Pécs
De stad die in zeer korte t
ij
d transformeerde van een lel
ij
k geasfalteerd door- gangsgebied, waar we slechts verbleven voor noodzakel
ij
ke kwaden zoals bank-bezoek en winkelen, naar een elegante stad met befonteinde pleinen waar vooralkinderen veel plezier aan beleven t
ij
dens de hete zomers.
Europa en het Europees geld hee
f
in het cultuurjaar 2010 veel positiefs bereikt. Een stad waar we nu midden in het centrum in het park voorde Dom, onder het geruis van de waterpart
ij
en de bomen heerl
ij
k rustigkunnen picknicken. Maar ook de stad waar we zoeken naar de kleinewinkeltjes van weleer.We kwamen daar voor het eerst in 1999 en sedertdien z
ij
n veel van dezewinkeltjes verdwenen; de heerl
ij
ke bakker aan het eind van de KirályUtca is nu een trendy café met vintage decoratie. De Engelse winkel,ook aan de Király-utca, waar we de prachtige l
ij
sten met bloemen- enplantena
eeldingen kochten werd eerst een
ij
zerwinkel en is nu eenmakelaard
ij
geworden. De r
ij
ke interieursto
en, die we voor zeer weinigforinten per meter konden kopen in een onoogl
ij
k winkeltje met een b
ij
zonder hartel
ij
ke dame, z
ij
n voor alt
ij
d voor ons verloren. Gelukkig isons huis nu gesto
eerd. Maar er z
ij
n nog alt
ij
d juweeltjes. Zoals het handschoenenwinkeltje inde straat die vanaf het Italiaanse restaurant met de Olifant naar benedenloopt, aan de rechtse kant. Een kunstenaar hee
f
het aloude handwerkweer opgenomen en maakt wonderbaarl
ij
ke maar ook bruikbare waren.Pr
ij
zen worden pas onthuld op aanvraag. Ik heb me laten verleiden;B
ij
enkorfpr
ij
zen maar dan gehalveerd.Het vernieuwde Pécs is ook de stad waar we al een paar plannen hebbenuitgevoerd zoals een overnachting in het Corso-hotel met een zaterdagsetentje en een beschouwing van de panto
elparade op zaterdagavond inhet centrum. En een bezoek aan de schouwburg vooreen musical met grapefruit
ij
s toe op het plein ervoor.De stad waar we nog plannen uit te voerenhebben zoals een bezoek aan de nieuwe Kodályconcertzaal. En de stad waar we nog zoeken naareen goed, sfeervol restaurant waar men weethee
f
van de Franse keuken. En, na de stad, de rust van ons huis, de koelte van dew
ij
nkelder, de avondschemer op het terras, de vuurkorfin de tuin, de ontmoetingen met de buren, het snoeien van dedruivengaard en de appelbomen, het maaien van het gras en dekomst van de eerste zwaluwen. Ik kan van beide genieten. 
Elissa, Köblény
COMMUNICA
Language Experts
www.language-experts.nl
advertenties
HungariaHuizen
Uw sfeervol vakantiehuis in Hongarije
Péter Károly
 
1956 Baranyában
In 1997 kwam ditgebonden boekvan 415 pagina’suit en vulde eenleemte op in de beschikbareliteratuur over de Hongaarseopstand van 1956. Met dit boekgee
f
Péter Károly een overzichtvan de gebeurtenissen in 1956 inPécs en maakt allerlei relevantedocumenten en foto’s over die pe-riode beschikbaar voor een grootpubliek. De focus van de aan-dacht voor 1956 is alt
ij
d gericht opBoedapest, waar natuurl
ij
k ook demeest dramatische en ingr
ij
pendegebeurtenissen plaatsvonden.Toch is het onjuist te denken datandere delen van het land niet ge-tro
en werden. Wie zich verdieptin de geschiedenis van de Baranyaen het Hongaars goed beheerst,kan niet om dit boek heen.
www.theoldbookcase.com
Zie winkelgroep: Hongar
ij
e/Ungarn
 
In de toekomst hier uw advertentie?Dat kan! Voor meer informatie:ceesverharen@troas.eu
www.kasparus.nlwww.hungariahuizen.nl

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->