Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
CHN

CHN

Ratings: (0)|Views: 433|Likes:
Published by Henry Philip
Community Health Nursing
Community Health Nursing

More info:

Published by: Henry Philip on Jul 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2013

 
MJC\VH_ 3GDV_BFXMVGBD VB JHCIVJW MBNNXDGVW 
 Pjcv g} Jhcivjw Mbnnxdgvw2
 C }bmgci `rbx| fhvhrngdhf ow `hb`rc|jgm obxdfcrgh} cdf"br mbnnbd qcixh}cdf gdvhrh}v$ Gv} nhnohr} edbp cdf gdvhrcmv pgvj hcmj bvjhr$ Gv axdmvgbd} pgvjgd c|crvgmxicr }bmgci }vrxmvxrh cdf hzjgogv cdf mrhcvh} dbrn}) qcixh} cdf }bmgcigd}vgvxvgbd$
 Pjcv crh vjh Mjcrcmvhrg}vgm}23$
\rbn|v} gv} nhnohr} vb jcqh c jg`j fh`rhh ba cpcrhdh}} vjcv ph crhmbnnxdgvw$
?$
X}h} gv} dcvxrci rh}bxrmh} pjgih vcegd` }vh|} vb mbd}hrqh vjhn abr axvxrh`hdhrcvgbd}$
=$
B|hdiw rhmb`dg{h} vjh hzg}vhdmh ba }xo`rbx|} cdf phimbnh} vjhgr|crvgmg|cvgbd gd mbnnxdgvw caacgr}$
6$
\rh|crhf vb nhhv mrg}g}$
8$
Jc} b|hd mjcddhi} mbnnxdgmcvgbd vjcv ciibp} gdabrncvgbd vb aibp cnbd`cii }xo`rbx|} ba gv} mgvg{hd} cdf gd cii fgrhmvgbd$
1$
]hhe} vb nceh hcmj ba gv} }w}vhn} rh}bxrmh} cqcgicoih vb cii nhnohr} ba vjhmbnnxdgvw$
0$
Jc} ih`gvgncvh cdf haahmvgqh pcw} vb }hvvih fg}|xvh} cdf nhhv dhhf} vjcvcrg}h} pgvjgd vjh mbnnxdgvw$
:$
Hdmbxrc`h nczgnxn mgvg{hd |crvgmg|cvgbd gd fhmg}gbd ncegd`$
7$
\rbnbvh} c jg`j ihqhi phiidh}} cnbd` gv} nhnohr}$
3<$
G} c |rboihn }biqgd` mbnnxdgvw) gv gfhdvgagh}) cdciw{h} cdf br`cdg{h vb nhhvgv} bpd dhhf}$
Mic}}gagmcvgbd ba Mbnnxdgvw c$
X_OCD ” Jg`j ” fhd}gvw) c }bmgciiw jbnb`hdbx} |b|xicvgbd cdf c mbn|ihz}vrxmvxrh) dbd ” c`rgmxivxrci bmmx|cvgbd}5 }bnhvjgd` fgaahrhdv arbn cd crhcmjcrcmvhrg{hf ow mbn|ihz gdvhr|hr}bdci }bmgci rhicvgbd cd xrocd mbnnxdgvw$Bdh gd pjgmj c dxnohr ba |hb|ih crh dbv hd`c`hf gd vjh mbiihmvgbd br|rbfxmvgbd ba abbf$
o$
_X_CI ” x}xciiw }ncii cdf vjh bmmx|cvgbd ba vjh |hb|ih crh x}xciiw acrngd`)ag}jgd`) cdf abbf `cvjhrgd`$ Gv g} ow }gn|ih abie} mjcrcmvhrg{hf ow |rgncrw`rbx| rhicvgbd phii ” edgv cdf jcqgd` c jg`j fh`rhh ba `rbx| ahhigd`$
m$
_XOCD ” c mbnogdcvgbd br c rxrci cdf xrocd mbnnxdgvw$
Mbn|bdhdv} ba c Mbnnxdgvw c$
\HB\IH ” vjh mbrh vjcv nceh} x| vjh mbnnxdgvw gdmixfhf g} c }vxfw ba cfhnb`rc|jgm mjcrcmvhrg}vgm ba vjh |b|xicvgbd c} phii c} vjh qcixh}) ohigha}cdf jg}vbrw ba vjh |hb|ih$
o$
]XO]W]VHN BA MBNNXDGVW 
b
Jbx}gd`
. gdmixfhf vjh vw|h} cdf mjcrcmvhrg}vgm} ba jbx}gd` acmgigvgh})|rh}hdmh ba jbx}gd` icp} " rh`xicvgbd} `bqhrdgd` vjh |hb|ih$
b
Hfxmcvgbd
” gdmixfh} icp}) rh`xicvgbd) _CV 3< ba hfxmcvbr} vb ihcrdhr})fg}vrgoxvgbd ba hfxmcvgbd acmgigvgh}) |rh}hdmh ba gdabrnci hfxmcvgbdacmgigvgh} cdf cmvgqgvgh} hzg}vgd` gd vjh mbnnxdgvw$
b
Agrh cdf ]cahvw 
. cqcgicogigvw cdf cmmh}}gogigvw ba agrh |rbvhmvgbd cdf}cahvw }hrqgmh} cdf acmgigvgh}$
b
\bigvgm} cdf @bqhrdnhdv
hzg}vgd` |bigvgmci }vrxmvxrh) fhmg}gbd ncegd` |rbmh}} br |cvvhrd ihcfhr}jg| }vwih} bo}hrqhf) hvm$
b
Jhcivj
 
Jhcivj Acmgigvgh}" ]hrqgmh}" Cmvgqgvgh} cdf gv} cqcgicogigvw cdfcmmh}}gogigvw) rcvgb ba |rbqgfhr" mighdv} }hrqhf5 |rgbrgvgh} gd |rb`rcn}$
b
Mbnnxdgmcvgbd
” }w}vhn}) vw|h} br abrn} ba mbnnxdgmcvgbd hzg}vgd`jbp gv gdaixhdmh} mbnnxdgvw jhcivj$
b
Hmbdbngm}
bmmx|cvgbd) vw|h} ba hmbdbngm} cmvgqgvgh} hd`c`hf ow|hb|ih$
3
 
b
_hmrhcvgbd
rhmrhcvgbdci cmvgqgvgh}" acmgigvgh} gdmixfgd` vw|h} ba mbd}xnhr}) c||rb|rgcvhdh}} ba rhmrhcvgbdci cmvgqgvgh} cdf mbd}xnhr}$
Acmvbr} Caahmvgd` Mbnnxdgvw Jhcivj
b
\bigvgmci
b
]bmgb ” mxivxrci
b
Hmbdbngm}
b
Hdqgrbdnhdv
b
Jhcivj Mcrh Fhigqhrw
b
Jhrhfgvw
Hihnhdv} ba c Jhcivjw Mbnnxdgvw c$
\hb|ih crh |crvdhr} gd jhcivj mcrh$
o$
\hb|ih pbre vb`hvjhr vb cvvcgd `bci}$
m$
\jw}gmci hdqgrbdnhdv |rbnbvh} jhcivj) }cahvw) brfhr cdf mihcdigdh}}$
f$
]cah pcvhr cdf dxvrgvgbx} abbf}$
h$
Acngigh} |rbqgfh nhnohr} pgvj oc}gm dhhf}$
a$
 Cqcgicoih) caabrfcoih jhcivj mcrh$
?
 
MJC\VH_ ? QGVCI ]VCVG]VGM]
 Qgvci ]vcvg}vgm}
Vjh c||igmcvgbd ba }vcvg}vgmci nhvjbf cdf vhmjdgsxh} vb vjh }vxfw ba vjh qgvciacmv} }xmj c} vjh}h mbdmhrdgd` ogrvj}) fhcvj} cdf giidh}}h}$
]vcvg}vgmci fcvc pjgmj rhicvh vb vjh vbvci dxnohr} ba qcrgbx} egdf} ba ogbib`gmbr qgvci hqhdv} *igeh ogrvj}) giidh}}h}) ncrrgc`h}) fgqbrmh}" }h|crcvgbd})giidh}}h} cdf fhcvj}' vb vjh }g{h cdf mjcrcmvhrg}vgm} ba vjh caahmvhf|b|xicvgbd$
]vcvg}vgm} ba fg}hc}h *nbrogfgvw' cdf fhcvj *nbrvcigvw' gdfgmcvh vjh }vcvhba jhcivj ba c mbnnxdgvw cdf vjh }xmmh}} br acgixrh ba jhcivj pbre$
]vcvg}vgm} bd |b|xicvgbd cdf vjh mjcrcmvhrg}vgm} }xmj c} c`h cdf }hzfg}vrgoxvgbd crh bovcgdhf arbn vjh
Dcvgbdci ]vcvg}vgm} Baagmh *D]B')
vjh baagmhmjcr`hf pgvj rh`g}vhrgd` qgvci acmv} gd vjh mbxdvrw$Ogrvj cdf fhcvj} crh rh`g}vhrhf gd vjh
Baagmh ba vjh Ibmci Mgqgi _h`g}vrcr ba vjh nxdgmg|cigvw br mgvw 
$ Vjh
Ibmci Mgqgi _h`g}vrcr ba nxdgmg|cigvw 
g} x}xciiwvjh
Nxdgmg|ci Vrhc}xrhr br vjh Nxdgmg|ci Jhcivj Baagmhr 
$ Gd mgvgh}) ogrvj} cdffhcvj} crh rh`g}vhrhf cv vjh
Mgvw Jhcivj Fh|crvnhdv
$
Jhcivj Gdfgmcvbr}
 C ig}v ba gdabrncvgbd pjgmj pbxif fhvhrngdh vjh jhcivj ba c |crvgmxicrmbnnxdgvw igeh |b|xicvgbd) mrxfh ogrvj rcvh) mrxfh fhcvj rcvh) gdacdv cdfncvhrdci fhcvj rcvh} cdf vb vxohrmxib}g} fhcvj rcvh$
c$
OG_VJ ” vjh cmv br |rbmh}} ba ohgd` obrd$
_cvh} ”
c rhicvgbd gdfgmcvgd` vjh dxnohr ba vgnh} c mhrvcgd hqhdv bmmxr} pjhd cmhrvcgd dxnohr ba hz|b}xrh} vb vjh rg}e} ba bmmxrrhdmh gd |rh}hdv gd c `gqhd|hrgbf ba vgnh$
Mrxfh Ogrvj _cvh} ”
g} bdiw c rbx`j nhc}xrh ba ahrvgigvw gd c |b|xicvgbd }gdmh gvnceh} x} ba ngf ” whcr |b|xicvgbd *pjgmj gdmixfh} vjh dxnohr ba nhd cdfpbnhd gdmc|coih ba mjgif ” ohcrgd`' c} gv} fhdbngdcvbr$
.
Igqh ogrvj} |hr 3<<< |b|xicvgbd$
o$
FHCVJ ” vjh mh}}cvgbd ba cii |jw}gmci cdf mjhngmci |rbmh}}h} vjcv gdqcrgcoiwbmmxr} gd cii igqgd` vjgd`}$
Mrxfh Fhcvj _cvh} ”
g} bdiw c rbx`j nhc}xrh ba vjh abrmh ba nbrvcigvw br vjh|rbocogigvw ba fwgd` gd c |b|xicvgbd ohmcx}h fhcvj rcvh} crh icr`hiw gdaixhdmhf owc`h cdf }hz mbn|b}gvgbd ba vjh |b|xicvgbd$
m$
NC__GC@H] vjh gd}vgvxvgbd pjhrhow nhd cdf pbnhd crh kbgdhf gd c}|hmgci egdf ba }bmgci cdf ih`ci fh|hdfhdmh abr vjh |xr|b}h ba abxdfgd` cdfncgdvcgdgd` c acngiw$
f$
NG@_CVGBD ” vjh vrcd}ahr ba vjh gdfgqgfxci arbn bdh ibmcigvw vb cdbvjhr$
_cvh} cdf _cvgb}
_cvh}
Gd vjh Qgvci ]vcvg}vgm}) c rcvh }jbp} vjh rhicvgbd}jg| ohvphhd c qgvci hqhdvcdf vjb}h |hr}bd} hz|b}hf vb vjh bmmxrrhdmh ba }cgf hqhdv) pgvjgd c `gqhd c crhccdf fxrgd` c }|hmgaghf xdgv ba vgnh$ Gv g} hqgfhdv vjcv vjh |hr}bd} hz|hrghdmgd` vjhhqhdv} *vjh dxnhrcvbr' nx}v mbnh arbn vjh vbvci |b|xicvgbd hz|b}hf vb vjh rg}e ba }cnh hqhdv *vjh fhdbngdcvbr'$
_cvgb
gv g} x}hf vb fh}mrgoh vjh rhicvgbd}jg| ohvphhd vpb dxnhrgmci sxcdvgvgh} brnhc}xrh} ba hqhdv} pgvjbxv vcegd` |crvgmxicr mbd}gfhrcvgbd} vb vjh vgnh br |icmh$
=

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
John Ray J. Paig liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->