Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RAmanuja nURRanthAthi

RAmanuja nURRanthAthi

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 175|Likes:
Published by raj

More info:

Published by: raj on Jan 27, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
srI: irAmAnusa nURRandhAdhisrImathE rAmAnujAya nama:AzvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNamhttp://www.acharya.org
thiruvarangkaththamuthanAr aruLich seydhaprapanna gAyathri ennum
irAmAnusa nURRandhAdhi
irAmAnusa nURRandhAdhith thaniyankaLvEdhap pirAn battar aruLich seydhavai
munnai vinai agala mUngkiR kudi amudhan *ponnang kazhaR kamalap pOdhiraNdum * - ennudaiyasennikkaNiyAgach sErththinEn * then pulaththArkkuennuk kadavudaiyEn yAn?nayantharu pErinbam ellAm pazhudhinRi
1
naNNinar
2
pAl *sayantharu kIrththi irAmAnusa muni thALiNai mEl *uyarndha guNaththuth thiruvarangkaththamudhu Ongkum anbAliyambum * kaliththuRai andhAdhi Odha isai nenjchamE!
3
ini en kuRai namakku? emperumAnAr thirunAmaththAl *muni thandha nURRettuch sAviththiri ennu nuNporuLai *kani thandha senjchol kaliththuRai andhAdhi pAdith thandhAn *punidhan thiruvarangkaththamudhAgiya puNNiyanE
abiyukthar aruLich seydhadhu
sollin thogai koNdu unadhadip pOdhukkuth thoNdu seyyum *nallanbar Eththum un nAmam ellAm endhan nAvin uLLE *allum pagalum amarumpadi nalgu aRu samayamvellum parama! * irAmAnusa! idhu en viNNappamE
thiruvarangkaththamudhanAr aruLich seydhaprapanna gAyathri ennum
irAmAnusa nURRandhAdhi
*
pU mannu mAdhu porundhiya mArban * pugazh malindhapA mannu mARan * adi paNindhuyndhavan ** palkalaiyOrthAm manna vandha irAmAnusan * charaNAravindhamnAm manni vAzha * nenjchE! solluvOm avan nAmangkaLE 1
*
kaLLAr pozhil thennarangkan * kamalap padhangkaL nenjchilkoLLA * manisarai nIngki ** kuRaiyal pirAn adik kIzhviLLAdha anban irAmAnusan * mikka sIlam allAluLLAdhu en nenjchu * onRaRiyEn enakkuRRa pEriyalvE 2pEriyal nenjchE! * adi paNindhEn unnai * pEyp piRavip
1
pazhudhenRu
2
naNNinan
3
iththaniyan migudhiyAga vazhangkuvadhillai
 
srI: irAmAnusa nURRandhAdhisrImathE rAmAnujAya nama:AzvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNamhttp://www.acharya.org
pUriyarOduLLa * suRRam pulaththip
4
** poruvarum sIrAriyan semmai irAmAnusa munikkanbu seyyum *sIriya pERudaiyAr * adik kIzh ennaich sErththadhaRkE 3ennaip puviyil oru poruLAkki * maruL surandhamunnaip pazhavinai vEraRuththu ** Uzhi mudhalvanaiyEpannap paNiththa irAmAnusan * paran pAdhamum ensennith tharikka vaiththAn * enakkEdhum sidhaivillaiyE 4enakkuRRa selvam irAmAnusan enRu * isaiyagillAmanakkuRRa mAndhar * pazhikkil pugazh ** avan manniya sIrthanakkuRRa anbar avan thirunAmangkaL sARRum enbA *inakkuRRam kANagillAr * paththi Eyndha iyalvidhenRE
5
5iyalum poruLum isaiyath thoduththu * InkavigaL anbAlmayal koNdu vAzhththum * irAmAnusanai ** madhi inmaiyAlpayilum kavigaLil paththiyillAdha en pAvi nenjchAl *muyalginRanan * avan than perung kIrththi mozhindhidavE 6
*
mozhiyaik kadakkum perum pugazhAn * vanjcha mukkuRumbAmkuzhiyaik kadakkum * nam
6
kUraththAzhvAn charaN kUdiya pin **pazhiyaik kadaththum irAmAnusan * pugazh pAdi allAvazhiyaik kadaththal * enakkiniyAdhum varuththamanRE 7varuththum puRaviruL mARRa * em poygaip pirAn maRaiyinkuruththin poruLaiyum * senthamizh thannaiyum kUtti ** onRaththiriththanReriththa thiruviLakkaith than thiru uLLaththE *iruththum paraman * irAmAnusan em iRaiyavanE 8iRaivanaik kANum idhayaththiruL keda * njAnam ennumniRai viLakkERRiya * bUthath thiruvadi thALgaL ** nenjchaththuRaiya vaiththALum irAmAnusan * pugazh Odhum nallOrmaRaiyinaik kAththu * indha maNNagaththE manna vaippavarE 9manniya pEriruL mANda pin * kOvaluL mAmalarALthannodu mAyanaik * kaNdamai kAttum ** thamizhth thalaivanponnadi pORRum irAmAnusaRku anbu pUNdavar thAL *senniyil sUdum * thiru udaiyAr enRum sIriyarE 10sIriya nAnmaRaich semporuL * senthamizhAl aLiththapAriyalum pugazhp * pAN perumAL ** charaNAm padhumaththAriyal senni irAmAnusan thannaich sArndhavar tham *kAriya
7
vaNmai * ennAl solloNAdhu ikkadalidaththE 11idangkoNda kIrththi mazhisaikkiRaivan * iNaiyadip pOdhuadangkum * idhayaththu irAmAnusan ** ampoR pAdham enRum
4
pularththi
5
iyalidhenRE
6
kadaththum em
7
kAriyal
 
srI: irAmAnusa nURRandhAdhisrImathE rAmAnujAya nama:AzvAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE sharaNamhttp://www.acharya.org
kadangkoNdiRainjchum thirumunivarkkanRik kAdhal seyyAth *thidangkoNda njAniyarkkE * adiyEn anbu seyvadhuvE 12seyyum pasunthuLavath thozhil mAlaiyum * senthamizhilpeyyum * maRaith thamizh mAlaiyum ** pErAdha sIr arangkaththuaiyan kazhaRkaNiyum paran thAL anRi * AdhariyAmeyyan * irAmAnusan charaNE gadhi vERenakkE 13gadhikkup padhaRi * vengkAnamum kallum kadalum ellAmkodhikkath * thavam seyyum koLgai aRREn ** kolli kAvalan solpadhikkum kalaik kavi pAdum periyavar pAdhangkaLE *thudhikkum paraman * irAmAnusan ennaich sOrvilanE 14sOrAdha kAdhal perunj suzhippAl * thollai mAlai onRumpArAdhu avanaip * pallANdenRu kAppidum ** pAnmaiyan thALpErAdha uLLaththu irAmAnusan than piRangkiya sIr *sArA manisaraich sErEn * enakku enna thAzhviniyE? 15
*
thAzhvonRillA maRai thAzhndhu * thalamuzhudhum kaliyEALginRa nAL vandhu * aLiththavan kANmin ** arangkar maulisUzhginRa mAlaiyaich sUdik koduththavaL thollaruLAl *vAzhginRa vaLLal * irAmAnusan ennum mAmuniyE 16muniyAr thuyarangkaL mundhilum * inbangkaL moyththidinumkaniyAr manam * kaNNa mangkai ninRAnai ** kalai paravumthani yAnaiyaith thaN thamizh seydha nIlan thanakku * ulagiliniyAnai * engkaL irAmAnusanai vandheydhinarE 17eydhaRkariya maRaigaLai * Ayiram inthamizhAlseydhaRku ulagil varum * sadakOpanai ** sindhai uLLEpeydhaRku isaiyum periyavar sIrai uyirgaL ellAm *uydhaRku udhavum * irAmAnusan em uRuthuNaiyE 18uRuperum selvamum thandhaiyum thAyum * uyar guruvumveRi tharu * pUmagaL nAdhanum ** mARan viLangkiya sIrneRi tharum senthamizh AraNamE enRu innINilaththOr *aRithara ninRa * irAmAnusan enakku AramudhE 19Arap pozhil then kurugaip pirAn * amudhath thiruvAyIrath thamizhin * isai uNarndhOrkatku ** iniyavar thamsIraip payinRuyyum sIlangkoL nAthamuniyai * nenjchAlvArip parugum * irAmAnusan endhan mAnidhiyE 20nidhiyaip pozhiyum mugil enRu * nIsar tham vAsal paRRith *thuthikaRRu ulagil thuvaLginRilEn ini ** thUy neRi sEredhikatkiRaivan yamunaith thuRaivan iNai adiyAm *gadhi peRRudaiya * irAmAnusan ennaik kAththananE 21kArththigaiyAnum kari mugaththAnum * kanalum mukkaNmUrththiyum * mOdiyum veppum mudhugittu ** mUvulagum

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->