Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
92Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lap Trinh Cho PIc Bang CSS

Lap Trinh Cho PIc Bang CSS

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 4,309|Likes:
Published by spy004

More info:

Published by: spy004 on Jul 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2013

pdf

text

original

 
Ng
ườ
i
 
báo
 
cáo:
 
Nguy
n
 
Chí
 
Linh
 
Tài
 
li
u:
 
TUT01.01.PVN
 
Ngày:
 
9/8/2006
 
Trang:
 
1/32
 
TUT01.01.PVN
 
G
i
đế 
n:
 
www.picvietnam.com
 
N
i
 
dung:
 
L
p
 
trình
 
cho
 
PIC
 
 b
ng
 
CCS ver3.242
 MICROSOFT 
 
WORD
 
Tóm
 
ắ 
t:
 
Tài
 
li
ệ 
u
 
h
ướ
ng
 
d
ẫ 
n
 
s
ử 
d
ng
 
trình
 
biên
 
d
ch
 
CCS
 
cho
 
l
ậ 
 p
 
trình
 
PIC.
 
Tìm
 
hi
ể 
u
 
tông
 
quan
 
v
ề 
CCS
 
 
cách
 
t
o
 
m
ộ 
t
 
Project
 
trong
 
CCS.
 
Ch
ươ
ng
 
trình
 
m
ẫ 
u
 
cho
 
PIC16F877
 
Các
 
ví 
 
d
l
ậ 
 p
 
trình
đơ
n
 
 gi
n:
 
quét
 
LED,
 
 ADC,
 
RS232…
 
1.
 
T
ng
 
quan
 
v
CCS
 
1.1.
 
 
sao
 
ta
 
s
dung
 
CCS
 
?
 
S
ra
đờ
i
 
c
a
 
m
t
 
lo
i
 
vi
đ
i
ề 
u
 
khi
ể 
n
đ
i
 
kèm
 
v
i
 
vi
c
 
phát
 
tri
ể 
n
 
ph
ầ 
n
 
m
ề 
m
ng
 
d
ng
 
cho
 
vi
c
 
l
p
 
trình
 
cho
 
con
 
vi
đ
i
ề 
u
 
khi
ể 
n
đ
ó.
 
Vi
đ
i
ề 
u
 
khi
ể 
n
 
ch
hi
ể 
u
 
 
làm
 
vi
c
 
v
i
 
hai
 
con
 
s
ố 
0
 
 
1.
 
Ban
đầ 
u
để 
vi
c
 
l
p
 
trình
 
cho
 
V
Đ
K
 
 
làm
 
vi
c
 
v
i
 
dãy
 
các
 
con
 
s
ố 
0
 
 
1.
 
Sau
 
này
 
khi
 
ki
ế 
n
 
trúc
 
c
a
 
Vi
đ
i
ề 
u
 
khi
ể 
n
 
ngày
 
càng
 
ph
c
 
t
p,
 
s
ố 
lu
ng
 
thanh
 
ghi
 
l
nh
 
nhi
ề 
u
 
lên,
 
vi
c
 
l
p
 
trình
 
v
i
 
dãy
 
các
 
s
ố 
0
 
 
1
 
không
 
còn
 
phù
 
h
p
 
n
a,
đ
òi
 
h
i
 
ra
đờ
i
 
m
t
 
ngôn
 
ng
m
i
 
thay
 
th
ế 
.
 
 
ngôn
 
ng
l
p
 
trình
 
Assembly.
Ở đ
ây
 
ta
 
không
 
nói
 
nhi
ề 
u
đế 
n
 
Assmebly.
 
Sau
 
này
 
khi
 
ngôn
 
ng
C
 
ra
đờ
i,
 
nhu
 
c
ầ 
u
 
dùng
 
ngôn
 
ng
C
đề 
thay
 
cho
 
ASM
 
trong
 
vi
c
 
 
t
các
 
l
nh
 
l
p
 
trình
 
cho
 
Vi
đ
i
ề 
u
 
khi
ể 
n
 
m
t
 
cách
 
ng
n
 
g
n
 
 
d
hi
ể 
u
 
h
ơ
n
đ
ã
 
d
n
đế 
n
 
s
ra
đờ
i
 
c
a
 
nhi
ề 
u
 
ch
ươ
ng
 
trình
 
so
n
 
th
o
 
 
 biên
 
d
ch
 
C
 
cho
 
Vi
đ
i
ề 
u
 
khi
ể 
n
 
:
 
Keil
 
C,
 
HT
PIC,
 
MikroC,
 
CCS…
 
Tôi
 
ch
n
 
CCS
 
cho
 
 bài
 
gi
i
 
thi
u
 
này
 
 
CCS
 
 
m
t
 
công
 
c
l
p
 
trình
 
C
 
m
nh
 
cho
 
Vi
 đ
i
ề 
u
 
khi
ể 
n
 
PIC.
 
Nh
ng
ư
u
 
 
nh
ượ
c
đ
i
ể 
m
 
c
a
 
CCS
 
s
ẽ đượ
c
đề 
c
p
đế 
n
 
trong
 
các
 
ph
ầ 
n
 
d
ướ
i
đ
ây.
 
1.2.
 
Gi
i
 
thi
u
 
v
CCS
 
?
 
CCS
 
 
trình
 
 biên
 
d
ch
 
l
p
 
trình
 
ngôn
 
ng
C
 
cho
 
Vi
đ
i
ề 
u
 
khi
ể 
n
 
PIC
 
c
a
 
hãng
 
Microchip.
 
Ch
ươ
ng
 
trình
 
 
s
tích
 
h
p
 
c
a
 
3
 
trình
 
 biên
 
dich
 
riêng
 
 bi
ế 
t
 
cho
 
3
 
dòng
 
PIC
 
khác
 
nhau
đ
ó
 
là:
 
 
PCB
 
cho
 
dòng
 
PIC
 
12
 bit
 
opcodes
 
 
PCM
 
cho
 
dòng
 
PIC
 
14
 bit
 
opcodes
 
 
PCH
 
cho
 
dòng
 
PIC
 
16
 
 
18
 bit
 
T
ấ 
t
 
c
3
 
trình
 
 biên
 
dich
 
này
đ
u
c
 
tích
 
h
p
 
l
i
 
vào
 
trong
 
m
t
 
ch
ươ
ng
 
trình
 
 bao
 
g
m
 
c
trình
 
so
n
 
th
o
 
 
 biên
 
d
ch
 
 
CCS,
 
phiên
 
 b
n
 
m
i
 
nh
ấ 
t
 
 
PCWH
 
Compiler
 
Ver
 
3.227
 
 
Ng
ườ
i
 
báo
 
cáo:
 
Nguy
n
 
Chí
 
Linh
 
Tài
 
li
u:
 
TUT01.01.PVN
 
Ngày:
 
9/8/2006
 
Trang:
 
2/32
 
Gi
ố 
ng
 
nh
ư
nhi
ề 
u
 
trình
 
 biên
 
dich
 
C
 
khác
 
cho
 
PIC,
 
CCS
 
giúp
 
cho
 
ng
ườ
i
 
s
d
ng
 
n
m
 
 b
t
 
nhanh
đượ
c
 
vi
đ
i
ề 
u
 
khi
ể 
n
 
PIC
 
 
s
d
ng
 
PIC
 
trong
 
các
 
d
án.
 
Các
 
ch
ươ
ng
 
trình
 
di
ề 
u
 
khi
ể 
n
 
s
ẽ đượ
c
 
th
c
 
hi
n
 
nhanh
 
chóng
 
đạ
t
 
hi
u
 
qu
cao
 
thông
 
qua
 
vi
c
 
s
d
ng
 
ngôn
 
ng
l
p
 
trình
 
c
ấ 
p
 
cao
 
 
Ngôn
 
ng
C
 
Tài
 
li
u
 
h
ướ
ng
 
d
n
 
s
d
ng
 
 
r
ấ 
t
 
nhi
ề 
u,
 
nh
ư
ng
 
chi
 
ti
ế 
t
 
nh
ấ 
t
 
chính
 
 
 b
n
 
Help
đ
i
 
kèm
 
theo
 
ph
ầ 
n
 
m
ề 
m
 
(tài
 
li
u
 
Ti
ế 
ng
 
Anh).
 
Trong
 
 b
n
 
tr
giúp
 
nhà
 
s
n
 
xu
ấ 
t
đ
ã
 
 
t
r
ấ 
t
 
nhi
ề 
u
 
v
ề 
h
ng,
 
 bi
ế 
n,
 
ch
th
ti
ề 
n
 
x
a
 
lý,
 
c
ấ 
u
 
trúc
 
các
 
câu
 
l
nh
 
trong
 
ch
ươ
ng
 
trình,
 
các
 
hàm
 
t
o
 
s
n
 
cho
 
ng
ườ
i
 
s
d
ng…
 
Ngoài
 
ra
 
v
ề 
Ti
ế 
ng
 
Vi
t
 
c
ũ
ng
 
 
 b
n
 
d
ch
 
c
a
 
tác
 
gi
Tr
n
 
Xuân
 
Tr
ườ
ng
 ,
 
SV
 
K2001
 
DH
 
BK
 
HCM
.
 
Tài
 
li
u
 
này
 
d
ch
 
trên
 
c
ơ
s
 b
n
 
Help
 
c
a
 
CCS,
 
tuy
 
r
ng
 
ch
ư
a
đầ 
y
 đủ
nh
ư
ng
đ
ây
 
 
m
t
 
tài
 
li
u
 
hay,
 
n
ế 
u
 
 b
n
 
tìm
 
hi
ể 
u
 
v
ề 
PIC
 
 
CCS
 
thì
 
nên
 
tìm
 
tài
 
li
u
 
này
 
v
ề đọ
c.
Đị
a
 
ch
Download
 
tài
 
li
u:
 
www.picvietnam.com
>
 
M
c
 
nói
 
v
ề 
CCS.
 
2.
 
T
o
 
PROJECT
đầ
u
 
tiên
 
trong
 
CCS
 
Để 
t
o
 
m
t
 
Project
 
trong
 
CCS
 
 
nhi
ề 
u
 
cách,
 
 
th
ể 
dùng
 
Project
 
Wizard,
 
Manual
 
Creat,
 
hay
đơ
n
 
gi
n
 
 
t
o
 
m
t
 
Files
 
m
i
 
 
thêm
 
vào
đ
ó
 
các
 
khai
 
 báo
 
 ban
đầ 
u
 
c
ầ 
n
 
thi
ế 
t
 
 
“b
t
 
 bu
c”.
 
D
ướ
i
đ
ây
 
s
trình
 
 bày
 
cách
 
t
o
 
m
t
 
project
 
h
p
 
l
theo
 
c
3
 
ph
ươ
ng
 
pháp.
 
M
t
đ
i
ề 
u
 
ta
 
c
ầ 
n
 
chú
 
ý
 
khi
 
t
o
 
m
t
 
Project
đ
ó
 
là:
 
khi
 
t
o
 
 b
t
 
c
m
t
 
Project
 
nào
 
m
i
 
thì
 
ta
 
nên
 
t
o
 
m
t
 
th
ư
m
c
 
m
i
 
v
i
 
tên
 
liên
 
quan
đế 
n
 
Project
 
ta
đị
nh
 
làm,
 
r
i
 
l
ư
u
 
các
 
files
 
vào
đ
ó.
 
Khi
 
l
p
 
trình
 
 
 biên
 
d
ch,
 
CCS
 
s
t
o
 
ra
 
r
ấ 
t
 
nhi
ề 
u
 
files
 
khác
 
nhau,
 
do
đ
ó
 
n
ế 
u
để 
chung
 
các
 
Project
 
trogn
 
m
t
 
th
ư
m
c
 
s
r
ấ 
t
 
m
ấ 
t
 
th
i
 
gian
 
trong
 
vi
c
 
tìm
 
ki
ế 
m
 
sau
 
này.
Đ
ây
 
c
ũ
ng
 
 
quy
 
t
c
 
chung
 
khi
 
ta
 
làm
 
vi
c
 
v
i
 
 b
ấ 
t
 
k
ph
ầ 
n
 
m
ề 
m
 
nào,
 
thi
ế 
t
 
k
ế 
m
ch
 
hay
 
l
p
 
trình.
 
Vi
c
đầ 
u
 
tiên
 
 b
n
 
c
ầ 
n
 
làm
 
 
kh
i
độ
ng
 
máy
 
tính
 
 
 b
t
 
ch
ươ
ng
 
trình
 
PIC
 
C
 
Compiler.
 
2.1.
 
T
o
 
m
t
 
PROJECT
 
s
d
ng
 
PIC
 
Wizard
 
Tr
ướ
c
 
h
ế 
t
 
 b
n
 
kh
i
độ
ng
 
ch
ươ
ng
 
trình
 
làm
 
vi
c
 
PIC
 
C
 
Compiler.
 
T
giao
 
di
n
 
ch
ươ
ng
 
trình
 
 b
n
 
di
 
chu
t
 
ch
n
 
Project 
>
 
New
>
 
PIC
 
Wizard
 
nh
ấ 
n
 
nút
 
trái
 
chu
t
 
ch
n.
 
 
Ng
ườ
i
 
báo
 
cáo:
 
Nguy
n
 
Chí
 
Linh
 
Tài
 
li
u:
 
TUT01.01.PVN
 
Ngày:
 
9/8/2006
 
Trang:
 
3/32
 
Sau
 
khi
 
nh
ấ 
n
 
chu
t,
 
m
t
 
c
a
 
s
ổ 
hi
n
 
ra
 
yêu
 
c
ầ 
u
 
 ban
 
nh
p
 
tên
 
Files
 
c
ầ 
n
 
t
o.
 
B
n
 
t
o
 
m
t
 
th
ư
m
c
 
m
i,
 
vào
 
th
ư
m
c
đ
ó
 
 
l
ư
u
 
tên
 
files
 
c
ầ 
n
 
t
o
 
t
i
đ
ây.
 
 Hình2.0:
 
C
ử 
a
 
s
ổ 
Save
 
 As
 
Nh
ư
v
y
 
 
xong
 
 b
ướ
c
đầ 
u
 
tiên.
 
Sau
 
khi
 
nh
ấ 
n
 
nút
 
Save,
 
m
t
 
c
a
 
s
ổ 
New
 
Project 
 
hi
n
 
ra.
 
Trong
 
c
a
 
s
ổ 
này
 
 bao
 
g
m
 
r
ấ 
t
 
nhi
ề 
u
 
Tab,
 
m
i
 
Tab
 
 
t
v
ề 
m
t
 
vài
 
tính
 
n
ă
ng
 
c
a
 
con
 
PIC.
 
Ta
 
s
ch
n
 
tính
 
n
ă
ng
 
s
d
ng
 
t
i
 
các
 
Tab
 
t
ươ
ng
ng.
 
D
ướ
i
đ
ây
 
s
trình
 
 bày
 
ý
 
ngh
 ĩ 
a
 
t
ng
 
m
c
 
ch
n
 
trong
 
m
i
 
Tab.
 
Các
 
m
c
 
ch
n
 
này
 
chính
 
đề 
c
p
đế 
n
 
các
 
tính
 
n
ă
ng
 
c
a
 
m
t
 
con
 
PIC,
 
tùy
 
theo
 
t
ng
 
lo
i
 
 
s
 
các
 
Tab
 
t
ươ
ng
ng.
 Đố 
i
 
v
i
 
t
ng
 
d
án
 
khác
 
nhau,
 
khi
 
ta
 
c
ầ 
n
 
s
d
ng
 
tính
 
n
ă
ng
 
nào
 
c
a
 
con
 
PIC
 
thì
 
ta
 
s
ch
n
 
m
c
đ
ó.
 
T
ổ 
ng
 
c
ng
 
 
13
 
Tab
đẻ
ta
 
l
ư
a
 
ch
n.
 
Tôi
 
gi
i
 
thi
u
 
nh
ng
 
Tab
 
chính
 
th
ườ
ng
 
hay
 đượ
c
 
s
d
ng.
 

Activity (92)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dontmatter9x liked this
Quýt Phạm liked this
thocon31 liked this
nguyenzin liked this
Huan Nguyen liked this
Khaled Al Khaldi liked this
lanhlung8788 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->