Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
El Seguro de Salud

El Seguro de Salud

Ratings: (0)|Views: 331|Likes:
Trabajo presentado en el Congreso Iberolatinoamercano de Derecho de Seguros
Trabajo presentado en el Congreso Iberolatinoamercano de Derecho de Seguros

More info:

Published by: Amanda Raquel Llistosella on Jul 06, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

 
Umb}qo lm uid}l
.J.+ JN\QOL]EEJÕN.+Di uid}l mu }n lmqmeco no nmboejiadm z md umb}qo lm uid}l mu }n nmboejo k}z lju|jn|oy}m o|qou$ wmqo nmboejo id hjn.Ciddiq }ni dënmi lm ilziemneji y}m wmqkj|i eokwdmkmn|iq md muh}mqvo lm dou lju|jn|ouume|oqmu wiqi wqmxmnjq$ e}qiq z liq xjli mn diu kmfoqmu eonljejonmu$ mu |in ljhëejd eokonmemuiqjo .Md qjmubo y}m ikmnivi i di uid}l mu di mnhmqkmlil$ wiqi mnhqmn|iqdi ciz hoqkiu lmoadjbi|oqjiu lm wqmxjujoniq honlou z o|qiu xod}n|iqjiu.Md Uju|mki lm Uid}l Iqbmn|jno mu|é jn|mbqilo woq md Couwj|id Wöadjeo$ diu Oaqiu UoejidmuBqmkjidmu$ md Ume|oq lm ie|jxjlil wqjxili msed}ujxi lm mueiui ujbnjhjeiejõn $ diumkwqmuiu lm kmljejni wqmwibi z md umb}qo lm uid}l. Diu lou wqjkmqiu hjninejiliu eoniwoq|mu oadjbi|oqjou mumnejidkmn|m qmei}lilou woq md mu|ilo z diu lou öd|jkiu eonqme}quou xod}n|iqjou wqoxmnjmn|mu lmd ume|oq wqjxilo.Md ddikilo Uju|mki Niejonid lm Umb}qo lm Uid}l y}m qmb}di di Dmz 15889/3:$ mu }numb}qo uoejid lm eiqée|mq niejonid$ jned}zm |olou dou ume|oqmu6 wöadjeo$ lm umb}qjliluoejid z wqjxilo. Dou Lmeqm|ou =28/:5 z 989=/:8$ eqmin di U}wmqjn|mnlmneji lmUmqxjejou lm Uid}l$ mn f}qjuljeejõn lmd Kjnju|mqjo lm Uid}l z Ieejõn Uoejid z h}ujoni mnmddi i dou lju|jn|ou oqbinjukou lm eon|qod u}qbjlou lm diu dmzmu 9:751$ 15887 z 15889.Woq öd|jko um ci lje|ilo md Lmeqm|o <<8/1777 y}m lmuqmb}dõ diu Oaqiu Uoejidmu Niejonidmu$ eikajinlo diu qmbdiu lm f}mbo lm }n nmboejo y}m qonli dou 3.777 kjddonmulm lõdiqmu z y}m lmajõ wonmqum mn xjbmneji i wiq|jq lmd 9¶ lm mnmqo lmd iùo mn e}quo.Wmqkj|m di eokwm|mneji mn|qm md ume|oq wöadjeo z md wqjxilo$ eonuibqi di djaqm ihjdjiejõn $mu|iadmem md Wqobqiki Kêljeo Oadjbi|oqjo wiqi |olou dou owmqiloqmu z wqocjam diumdmeejõn ilxmqui.Mn e}in|o i diu mn|jlilmu lm kmljejni wqmwibi6 uon mkwqmuiu y}m um eokwqokm|mn i liq iuju|mneji kêljei woq uë o woq |mqemqou0 u}fm|i ljeci wqmu|iejõn i di eonljejõnu}uwmnujxi —mnhmqkmlil‛ o —|qi|ikjmn|o‛ o —wqoemljkjmn|o lm ljibnõu|jeo‛ z id wiboin|jejwilo$ lm dou umqxjejou lm idb}no lm dou wdinmu wqmlm|mqkjnilou.Wiqi qmuodxmq ilme}ilikmn|m dou wqoadmkiu lm jn|mqwqm|iejõn lm diu noqkiu wiq|je}diqmuy}m qmb}din mu|i ie|jxjlil$ um ciem nmemuiqjo lju|jnb}jq md uju|mki lm kmljejni wqmwibilm eili eon|qi|o jnljxjl}id. Ciz ie}mqlo loe|qjniqjo mn y}m lmamn qmuodxmqum dou wqoadmkiu lm jn|mqmumu mneon|qilou eon xju|iu i di eok}njlil lm qjmubou z woq mddojn|mqwqm|iqum dj|mqidkmn|m diu edé}u}diu djkj|i|jxiu lmd qjmubo z diu uinejoni|oqjiu. Mu mnmum eon|ms|o mn md y}m um |oqnin iemw|iadmu noqkiu y}m ijudilikmn|m wolqëineonujlmqiqum ia}ujxiu.\in|o dou uju|mkiu wqmwibou lm umqxjejou lm uid}l eoko md umb}qo um jnueqjamn mn mdlmqmeco wqjxilo wi|qjkonjid z diu wqmu|iloqiu o iumb}qiloqiu mn u} eiuo$ uon mn|jlilmuy}m lmamn umq eon|qodiliu mn qivõn lm di |qiuemnlmneji uoejid lmd oafm|o lm u} nmboejo$i}n e}inlo u}u ie|jxjlilmu um qjfin woq noqkiu lm lmqmeco wqjxilo.9
 
Qmuwme|o lm u} ni|}qidmvi f}qëljei no ciz ie}mqlo loe|qjniqjo$ um ci eonujlmqilo y}mdiu mn|jlilmu lm kmljejni wqmwibi mhmein owmqiejonmu iujkjdiadmu id umb}qomne}ilqiliu mn md iq|. 5 lm di Dmz 177:9
<
. Y}m um ciem nmemuiqji di uinejõn lm }ninoqki lm ideinem niejonid y}m qmeofi diu wiq|je}diqjlilmu lmd uju|mki lm uid}l z qmuwm|mdiu f}qjuljeejonmu doeidmu mn ki|mqji wqoemuid$ |ikan y}m lmamn iwdjeiquminidõbjeikmn|m diu noqkiu lm di Dmz 92<93 wiqi di jn|mqwqm|iejõn lm dou eon|qi|ou.\ikajên um uou|}xo y}m md eon|qi|o lm kmljejni wqmwibi wqmumn|i inidobëi eon md lmumb}qo$ wmqo um ljhmqmneji lm êd$ woqy}m md ihjdjilo w}mlm qme}qqjq i diu wqmu|iejonmue}inlo do mu|jkm eonxmnjmn|m z mn md umb}qo umqëi jnilkjujadm y}m md ujnjmu|qo mu|}xjmqidjaqilo i di xod}n|il lmd iumb}qilo.
8
Di f}qjuwq}lmneji ci qmu}md|o y}m mn qivõn lm diinidobëi mn|qm ikaiu hjb}qiu qmu}d|i lm iwdjeiejõn md iq|. 2 lm di Dmz 92<93
2
<
DDJU\OUMDDI$ Ikinli Q. z o|qou$ —Dou uju|mkiu wqmwibou lm umqxjejou z md umb}qo‛$ wonmneji wqmumn|ili mn di XJ Foqniliu Niejonidmu lm Lmqmeco lm Umb}qou$ Qouiqjo$ 9::<.+ Eoamq|}qi F}qëljei N¶ 3 wib. 9= z 98 $ A}mnou Ijqmu$ 9::<+
8
EQIEOBNI $ Lin|m — md eon|qi|o lm Kmljejni wqmwibi‛ Md Lmqmeco \¶ 92<$ wib. 1<5
2
ENEok.$ uidi A$ noxjmkaqm 9<+9::8.+ —Qolqëb}mv Aiqonm$ Nêu|oq e. Kmlje}u$ U.I. u/oqljniqjo‛
1
 
E}inlo }|jdjvikou md |êqkjno —umb}qo‛$ mn md kiqeo eon|ms|}id y}m nou aqjnlin diunoqkiu lm lmqmeco wöadjeo$ wolmkou jlmn|jhjeiq mqqõnmikmn|m eonemw|ou y}m woeo|jmnmn mn eoköny}m woeo |jmnmn y}m xmq eon di xmqlilmqi ni|}qidmvi lm di muwmejm.Di kéu qmejmn|m lmhjnjejõn lili woq di loe|qjni mn n}mu|qo wiëu$ mu di y}m jned}zm md—Wqozme|o lm Koljhjeiejõn lm Dmz uoaqm md Eon|qi|o lm Umb}qou z Qmiumb}qou‛ y}mh}mqi mdmxilo md 19 lm ibou|o lm 1777 id Eonbqmuo lm di Niejõn wiqi u} |qi|ikjmn|o.Ci lmhjnjlo —ciz umb}qo lm uid}l e}inlo um e}aqmn dou qjmubou y}m ihme|in i di uid}l lmdou iumb}qilou‛$ w}ljmnlo eonuju|jq diu wqmu|iejonmu lmd iumb}qiloq mn —md wibo lm }nijnlmknjviejõn mn eiuo lm ljibnõu|jeo lm }ni mnhmqkmlil o wqmueqjwejõn lm |qi|ikjmn|o$md wibo o qmmkaoduo lm biu|ou lm iuju|mneji kêljei o hiqkieê}|jei lmd iumb}qilo wqmu|ilou woq |mqemqou$ o di iu}nejõn woq wiq|m lmd iumb}qiloq lm di wqmu|iejõn ljqme|i lmmui iuju|mneji lmn|qo lm dou dëkj|mu z eonljejonmu y}m diu ljuwoujejonmu dmbidmu zqmbdikmn|iqjiu lm|mqkjnmn‛
:
Md umb}qo wqjxilo lm uid}l$ eon diu wiq|je}diqjlilmu eonemw|}idmu wqowjiu lm douuju|mkiu f}qëljeou lm eili wiëu$ y}m wolqén eonu}d|iq mn n}mu|qo |qiaifo$ mu|é ujmnlo}|jdjvilo eon lju|jn|i u}mq|m$ mn dou ljxmquou wiëumu lm Jamqoikêqjei$ iuë oe}qqm mnKêsjeo$ Eodokaji$ ]q}b}iz$ Aqiujd$ Wiqib}iz$ Wmqö$ B}i|mkidi$ Muwiùi. Mn |olou doueiuou msju|m md umb}qo lm uid}l0 o um wqmu|in muou umqxjejou i|mnljmnlo i di |êenjeiiumb}qiloqi mn idb}ni kmljli$ eoko oe}qqm mn Ecjdm.Ilmkéu eonxjxm eon o|qou uju|mkiu lm ieemuo i diu wqmu|iejonmu kêljeo iuju|mnejidmu zdi ljhmqmnejiejõn mn|qm dou ljuxmquou qmbëkmnmu dmbidmu um oaumqxi mn oqlmn id ideinem lmdi wqmu|iejõn lmd iumb}qiloq$ diu wiq|je}diqjlilmu lm dou uju|mkiu eokwdmkmn|iqjoueqmilou wiqi di i|mnejõn lm di woadiejõn lmulm md ume|oq wöadjeo$ id õqbino lm eon|qod lmdi ie|jxjlil$ i di ni|}qidmvi f}qëljei lm dou mhme|oqmu lm uid}l mumnejidkmn|m.
:
KMQEILO IUMB]QILOQ$ Iùo SSJJJ N¶ 1=3.. U}wdmkmn|o lm Dmbjudiejõn$ A}mnou Ijqmu$ Kizo1779.+ wib. SJS
5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->