Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evaluare Initiala Istorie Test XI

Evaluare Initiala Istorie Test XI

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Sima Sorin Mihail
test
test

More info:

Published by: Sima Sorin Mihail on Sep 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2014

pdf

text

original

 
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi SportuluiCentrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
Test de evaluare iniŃială – Disciplina IstorieClasa a XI-aPagina 1 din 3
TEST DE EVALUARE INIłIALĂAnul şcolar 2011-2012Disciplina IstorieClasa a XI-aNumele şi prenumele elevului:Data susŃinerii testului:MODEL
 
Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinŃelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 depuncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
PARTEA I (40 de puncte)A.
CitiŃi, cu atenŃie, următoarele surse istorice:
I.
„Din acest moment şi până înclipa în care duşmanii vor fiizgoniŃi de pe pământulRepublicii toŃi francezii suntmobilizaŃi (...). Cei tineri vor merge la luptă (...); bătrânii vor merge în pieŃele publice (...)propovăduind ura faŃă de regi şipreamărind unitatea Republicii.”(Comitetul Salvării Publice,
 Decretarea mobilizării generale
)
 II.
„Aceiaşi oameni care îl vor  judeca pe Ludovic au sarcina  întemeieze o republică. (...) Înceea ce mă priveşte, nu văd săexiste o cale de mijloc; acest omtrebuie să domnească sau sămoară(...).”(
Discursul lui Saint-Just la procesul regelui Ludovic al XVI-lea
)
 III.
„Art. 1. Republica francezăeste una şi indivizibilă. Art. 2. Învederea exerciŃiului puterii sale,poporul francez este împărŃit înadunări primare şi cantoane. (...)Art. 7. Poporul suveran estetotalitatea cetăŃenilor francezi.(...)”(
ConstituŃia din 1793
)
 IV.
„În ce constă deci delirulpoporului francez? El se glorificăde a fi făcut o revoluŃie ca şi cumo revoluŃie este numai prin ea însăşi un lucru bun. El nu vedecă această revoluŃie este onenorocire pentru el şi că numaisingură mania pentru cuvântul
revoluŃie
îl orbeşte în faŃa tuturor ororilor, crimelor şi anarhiei încare el a căzut.”(E. Burke,
ReflecŃii asupraRevoluŃiei franceze
)
 V.
„ConstituŃia franceză estereprezentativă: reprezentanŃii săisunt Corpul legislativ şi regele.(...). Art. 3. Puterea este încredinŃată unei AdunăriNaŃionale (....). Art. 4. Guvernuleste monarhic: puterea executivăeste încredinŃată regelui, pentru afi exercitată sub autoritatea sa, decătre miniştri (...).”(
ConstituŃia din 1791
)
 VI.
„RevoluŃia este războiullibertăŃii împotriva duşmanilor săi:constituŃia este regimul victorieipaşnice a libertăŃii. (...) Ce esteaşadar de făcut? Trebuie urmăriŃicei vinovaŃi de inventarea unor sisteme perfide; trebuie protejatpatriotismul(...) trebuie (...) ridicatpoporul la înălŃimea drepturilor şidestinelor sale. Dacă nu adoptaŃiaceste reguli, veŃi pierde totul(...).”(
Discursul lui Robespierre
)
 ÎncercuiŃi litera corespunzătoare răspunsului corect, utilizând informaŃiile din surse:
1.
Evenimentul descris de sursa a
III
-a se încadreză cronologic, în contextul RevoluŃiei franceze, între evenimentele descrise de sursele:a.
I
şi a
II
-a b.
I
şi a
V
-a c. a
II
-a şi
I
d. a
II
-a şi a
V
-a
5 puncte
 
2.
Perspective multiple asupra RevoluŃiei franceze oferă sursele:a.
I
şi a
II
-a b. a
II
-a şi a
IV
-a c. a
III
-a şi a
VI
-a
 
d. a
IV
-a şi a
VI
-a
5 puncte
 
3.
Sursa a
II
-a exprimă o opinie deoarece:a. anticipează monarhia ca o nouă formă de guvernământ a FranŃeib. conŃine părerea lui Saint-Just despre regele Ludovic al XVI-leac. demonstrează atitudinea francezilor faŃă de Ludovic al XVI-lead. ilustrează rolul lui Saint-Just în cadrul mişcării revoluŃionare
5 puncte
 
 
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi SportuluiCentrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
Test de evaluare iniŃială – Disciplina IstorieClasa a XI-aPagina 2 din 3
B.
Următoarele surse istorice se referă la Primul şi la al Doilea Război Mondial:
I.
 Atentatul de la Sarajevo
 
II.
 A. Hitler, W. Churchill,F.D.Roosevelt şi I.V.Stalin
 
III.
 Antanta şi Puterile Centrale
 
IV.
D. Lloyd George, V.E.Orlando, G.Clemenceau, T.W.Wilson. în ConferinŃa de pace dela Paris
 
V.
 
Ciuperca atomică de laNagasaki 
 
VI.
„Nu este în intenŃia AliaŃilor sădistrugă sau să aducă în stare desclavie poporul german. IntenŃiaAliaŃilor este să dea poporuluigerman ocazia să-şi organizezeviaŃa pe o bază democratică şipaşnică.”(
Comunicatul ConferinŃei de laPotsdam, 1945 
)
CitiŃi, cu atenŃie, următoarele enunŃuri. Utilizând informaŃiile din surse, încercuiŃi litera
A
, în situaŃia în care consideraŃi enunŃul adevărat, respectiv litera
F
, dacă îl consideraŃi fals.
1.
Sursele
I
, a
II
-a şi a
III
-a se referă la Primul Război Mondial.
A F5 puncte
 
2.
Sursele
I
şi a
IV
-a ilustrează pretextul şi sfârşitul Primului Război Mondial.
A F5 puncte
 
3.
Sursele a
II
-a, a
V
-a şi a
VI
-a se referă la Al Doilea Război Mondial.
A F5 puncte
 
4.
Sursa a
II
-a ilustrează conducători din Primul Război Mondial, iar sursa a
IV
-a pe cei din AlDoilea Război Mondial.
A F5 puncte5.
Sursa a
VI
-a exprimă opinia AliaŃilor referitoare la atitudinea faŃă de poporul german.
A F5 puncte

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->