Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KozosTobbszoros_03

KozosTobbszoros_03

Ratings:
(0)
|Views: 209|Likes:
Published by Jason Moses

More info:

Published by: Jason Moses on Sep 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

 
Mikor? Mit? Hogyan?
 
KAPTUNK HÁLÓT, DE HOGYAN FOGJUNK HALAT?
TARTALOM:
Matematika-módszertani kiadvány
www.hajdumatek.hu
kozostobbszoros@muszakikiado.hu
II. évfolyam 2010/3.
Kérdések a tanulói laptop program kapcsán
A közoktatás fejlesztésének egyik fő vonulata már évek óta az
IKT eszközökhöz kapcsolódó kompetenciák szintjének emelésétés az eszközök hatékony, iskolai, ezen belül is kiemelten a tanóraifelhasználását célozza. Azok számára, akik évek óta használják azeszközöket az oktatásban, evidenciaként hathat, hogy a célzott
és tudatosan megtervezett felhasználás valóban képes az oktatás
hatékonyságának növelésére, de már az elején leszögezhetjük
azt is, hogy az eszközök tömeges megjelenése az oktatásban
még nem oldja meg alapvetően a problémát.
Megalapozott pedagógiai koncepció, átgondolt fejlesztésistratégia és tudatos módszertani elképzelések nélkül – hogy
stílszerűek maradjunk – kivetjük a hálónkat, majd reményked-hetünk, hogy bevonva valamit találunk benne, de legtöbbszörsajnos a háló üresen marad.
A tanulói laptop program, amely ma még szinte beláthatatlan
lehetőségeket ad a pedagógus kezébe, nagyon sok kérdést vetfel. Ez egyáltalán nem meglepő, mert – bár vannak már világ-szerte kísérletek és lassan működő modellek a laptopok iskolai
felhasználását illetően – a magyar közoktatásban, eltekintvea viszonylag szűk körű és nem túl nagy múltra visszatekintő
pilotprogramtól, nincsenek még kellő tapasztalatok.
Itt állunk tehát a hálóval, vagy éppen várjuk, hogy megérkez-
zen, de tisztelve azokat is, akik határozott elképzeléssel bírnaka jövőt illetően, nagyon sok pedagógus és iskola tanácstalanultekint a jövő elé. Ez azonban nagyon nagy baj, hiszen a legdrá-
gább eszköz az oktatásban az az eszköz, amelyet nem vagy nem
megfelelő módon használunk.
Folytatás a 15. oldalon
MIKOR? MIT? HOGYAN?
Részképességek fejlesztése a matematikaórán II. . . . . . 2
 JÓ GYAKORLATOK
Kooperatív technikák matematikaórán . . . . . . . . . . . 4Kooperatív tanulásszervezés IKT eszközökkel. . . . . . . . 7Gondolkodni jó!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
INTERAKTÍV MATEMATIKA
Kis kezek, nagy számok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PEDAGÓGUSMESTERSÉG
Láthatatlan folyamatok a pedagógiai munkatervezésében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
DIGITÁLIS KOMPETENCIA
Kaptunk hálót, de hogyan fogjunk halat?. . . . . . . . . .15Hogyan tegyük izgalmasabbá a gyakorlást? . . . . . . . .18
MATEMATIKATÖRTÉNET
Az elemi számtan oktatása a XVI. században . . . . . . . .20
AJÁNLÓ
A számolási nehézségek leküzdése szorobánnal . . . . . .22Feladatok a kompetenciák fejlesztéséhez. . . . . . . . . .23
HÍREK
Nagy sikerrel lezajlott a „Kompetenciafejlesztésa matematikaoktatásban” konferencia . . . . . . . . . . .24
 
Mikor? Mit? Hogyan?2
II. Feladatanalízis
A „
Közös többszörös
” előző számában a részképességek (bázisfunk-
ciók) fogalomrendszerét ismerhette meg az olvasó (Czakó Anita:
Részképességek fejlődése matematikaórán). Ez a tanulmány arra
vállalkozik, hogy bemutassa, egy-egy kritikus matematikai készségkialakulásához, matematika feladat sikeres megoldásához a részké-
pességek milyen összehangolt működése szükséges. Ha a tanulók
kognitív rendszere (észlelés, figyelem, emlékezet) aktív, működéseoptimális, akkor képesek lesznek a kritikus matematikai készségek,
a magasabb szintű matematikai műveletek elsajátítására.
A továbbiakban egy feladaton keresztül bemutatom a feladat
által érintett részképességek körét, majd hozzárendelem azokat a
speciális matematikai kompetenciákat, melyek a feladat megoldása
során fejlődni fognak.
A feladat (13.) a
Hajdu Sándor
(szerk.)
: Matematika 3. tankönyvII. 164. oldalán található, célja a matematikai műveletek játékos
gyakoroltatása.Részképességek:
1.
A térben való tájékozódó képesség
megfelelő szintje szükséges
ahhoz, hogy a számjegyeket helyiérték szerint helyesen értel-
mezze, analizálja, szintetizálja a tanuló.2.
Intermodálisan észlel
a gyerek a számképek kódolásánál, ahola vizuálisan észlelt számképet verbalizálja a belső beszéd segít-ségével, és megfelelően használja.
3. A műveletvégzés sorrendjének végiggondolása és követése meg-felelő
szerialitást
kíván. Jó szintű szeriális teljesítmény szükséges
ahhoz, hogy a tanuló képes legyen az őt ért ingereket rendszerezni,
szervezni, sorrendbe rakni.
4. A
hosszú távú memória
megfelelő szintű működése segítségével
fog a tanuló visszaemlékezni a műveletvégzés sorrendjére.
5. A részműveletek eredményének megtartásáért a
munkamemória
 
felelős.6. Ha jók a
figyelem tartósságának
és a
figyelem minőségének
 
a mutatói, a tanuló képes lesz a feladattartásra és a helyes
feladatmegoldásra. Egy hosszabb terjedelmű, azonos típusú
feladatnál érdemes megfigyelnünk azt is, hogy a hibák száma
a feladat melyik részénél a legtöbb, így következtethetünk a
figyelem ingadozására
is. (Általában az utolsó feladatoknál
hibáznak a legtöbbet a tanulók, ebben az esetben javasolhat- juk nekik, hogy az átnézést a feladatok végétől kezdjék, és úgyhaladjanak előre. Így egy viszonylagos „frissebb” figyelemmeltörténik az ellenőrzés.)
7. A tanuló a négyzetrácsos hálóból akkor tudja kiválasztani a
számfeladathoz tartozó eredményt, ha megtalálja azt, tehát egyoptimális szintű
vizuális alak-háttér differenciáló képességre
van szükség.8. Fejlesztően hat ez a feladat a tanuló
síkban való tájékozódó-képességére
is.
9. A
szemmozgás-koordinációs
képesség is fejlődik, hiszen a kép
részletét a megfelelő helyre kell „vezetni”.
10. A tanuló akkor tudja lerajzolni a képrészletet, ha optimális szintű
vizuális észlelés
és
figyelem
jellemzi, így képes lesz elemeirebontani a képet, majd ismét szintetizálni.
11. A kép részleteinek pontos lemásolásához, az irányok hibátlan
követéséhez jó
orientációs képesség
szükséges.
12. A rajzolás képessége pedig a
finommotorika
összehangolt
működését igényli.
Matematikai készségek:
1.
Biztos számfogalom
kialakulása 2000-es számkörben, a számok
tulajdonságainak megfigyelése.
2.
Számolási készség
fejlesztése, írásbeli műveletvégzés algoritmu-
sának automatizálása, amely révén fejlődik a tanulók algoritmikus
gondolkodása.3. A szóbeli műveletvégzés során fejlődik a magasabb rendű gon-dolkodást igénylő
absztrahált szintű fejszámolás
.
4. Az összetett számfeladat megoldása közben fejlődik a tanulók
függvényszemlélete, rendszerező képessége.
5. A kép részleteinek rajzolása közben fejlődik a
tanulók képi prob-lémamegoldó gondolkodása,
indirekt úton a
geometriai látás-
módja.
6. Az írásbeli utasítás értelmezésével fejlődik a
szövegértő képesség
,
ha hangosan fogalmaztatjuk azt meg, a
szóbeli kifejezőkészség
és a matematikai szaknyelv pontos használata.
A matematikai tartalom tanítása során nagyon fontos a
tudatos
 feladatválasztás
. Arra kell törekednünk, hogy olyan feladatokkal
találkozzanak a tanulóink, amelyek széles körben fejlesztik a képes-
ségeiket. Másik fontos tényező a
minőségi feladatmegoldás
és a
türelem
. Hagyjunk időt a tanulóinknak arra, hogy átlássák, megértsék
a feladatot, megállapításokat tegyenek, gondolkodhassanak. Nehúzódozzunk egy időigényesebb, bonyolultabbnak tűnő feladattól
sem, hiszen ezekben a feladatokban benne rejlik annak a lehetősége,
hogy differenciáltan, gazdagon közelítsenek meg egy-egy matema-tikai problémát, magukba építve a bázisfunkciók fejlesztését is.Ha egy pedagógus számára a megoldott feladatok mennyisége azelsődleges, nem lesz ideje észrevenni, hogy melyik tanuló hol akadt
el, mi lehet a probléma hátterében, készség- vagy képességbeli a
hiányosság. Ebben az esetben a gyerek gyerekanyaggá, a pedagógus
oktatóvá degradálódik.
Czakó Anita
tanító,tehetségfejlesztési szakértő, oktatásügyi rendszerelemző,pedagógia szakos tanár, tankönyvszerző
RÉSZKÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE MATEMATIKAÓRÁN II.
 
Mikor? Mit? Hogyan?
   K    Ö   Z    Ö   S   T    Ö   B   B   S   Z    Ö   R    Ö   S
3
Ajánló
Zsoldos Márta
:
A tanulási és magatartási zavarok
 
kognitív
terápiája
(Új Pedagógiai Szemle 1999/01)Letöltés: http://www.oki.huA szerző Brigitte Sindelar osztrák pszichológus, pszichoterapeuta
komplex fejlesztőprogramjával ismertet meg, amely elsősorban az
idegi eredetű tanulási és magatartási zavarok hatékony terápiájalehet. A program bemutatását egy hazai esetismertetés követi.
Gyarmathy Éva: A tanulási zavarok terápiája
Letöltés: http://www.oki.hu
A szerző által kidolgozott feladat- és gyakorlatgyűjtemény elsősorbana tanulási zavarok kialakulásáért felelős funkciók fejlesztését segíti.
Fő jellemzője, hogy rugalmasan alakítható a gyerekek igényei és
képességei szerint, ily módon segítve a pedagógusokat abban, hogy ahelyi szükségletekhez igazodva állíthassák össze a terápia anyagát
.
dr. Pusztai Éva: Diszkalkuliás a gyerekem?
Letöltés: http://www.tanulasmodszertan.hu
„Valószínűleg azok vannak manapság kisebbségben, akikhez iskolai
pályafutásuk során sosem fogadtak a szülők matematika korrepe-títort. Ennyire nehéz a matek? Vagy ilyen rosszul tanítják? Esetleg
ilyen gyenge a gyerekek matematikai készsége, érzéke? Feltehetően
mindhárom tényezőnek szerepe van abban, hogy a matek – más
országokban is – mumus, de most csak az utóbbiról, a számolásizavarról, diszkalkuliáról lesz szó.”
Részképességek fejlesztése ötletadó játékokkal:
http://www.beszed.hu
Fejlesztő- és gyógypedagógusok honlapja:
http://fejlesztok.hu
A harmadik osztályos tanulók matematikai kompetenciáinak, vala-
mint a matematikai ismeretek elsajátításához elengedhetetlen
részképességek széles körű fejlesztéséhez további változatos felada-tokat találunk a Műszaki Kiadó kompetenciafejlesztő sorozatában.
A Kapcsolj 3.-ba! szórakoztatva fejlesztő füzet feladatai felkeltik
a tanulók érdeklődését. A taneszköz a gyermeki kíváncsiságot és játékosságot felhasználva megkönnyíti és élményszerűvé teszi azismeretek elsajátítását.TanfolyamokFoglalkozásiidőRészvételi díjProblémamegoldási stratégiák tanítása az alsó / felső tagozatos matematikaórákon korszerűmódszertani eszközökkel (interaktív tábla, PRS szoftver-család, modern tanulásszervezési eljárások)10 óra vagy15 óra15.000 Ft vagy20.000 FtHatékony matematikaoktatás digitális tananyagokkal alsó / felső tagozaton10 óra15.000 FtMatematikai készségek fejlesztése a Hajdu-taneszközcsaláddal (papíralapú és digitálistananyagokkal) interaktív táblával támogatott modern tanulásszervezési eljárások keretében alsó /felső tagozaton15 óra20.000 FtSzöveges feladatok megoldásának tanítása korszerű módszertani eszközökkel (interaktív tábla,digitális tananyag, modern tanulásszervezési eljárások) alsó / felső tagozaton15 óra20.000 FtHalmazelmélet, kombinatorika, valószínűség, statisztika tanítása az általános iskolában korszerűmódszertani eszközökkel (interaktív tábla, modern tanulásszervezési eljárások) alsó / felsőtagozaton10 óra15.000 FtRészképességek fejlesztése a Hajdu-taneszközcsaláddal alsó tagozaton15 óra20.000 Ft
A MŰSZAKI KIADÓ MATEMATIKA MÓDSZERTANI TANFOLYAM KÍNÁLATÁBÓL
További információk: Müller Anna marketingmenedzserTel: 06-1-437 2401, 06-30/501 6103, e-mail: muller.anna@muszakikiado.hu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->