Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Γνωρίζω την πόλη μου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Γνωρίζω την πόλη μου

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 2,902 |Likes:
Published by Nikos Theodosiou
Μια συνοπτική ιστορία της πόλης του Περιστερίου - γράφτηκε τον Νοέμβριο του 2004 για ένα ειδικό φυλλάδιο του Δήμου προοριζόμενο για μαθητές. Τελικά το κείμενο δημοσιεύτηκε λογοκριμένο. Εδώ δημοσιεύεται στην πρώτη του μορφή.
-------------------------
Όσοι φτάνουν εδώ αναζητώντας πηροφορίες για την ιστορία του Περιστερίου μπορούν να επισκεφτούν επίσης την ιστοσελίδα http://peristeri1.wordpress.com/ όπου υπάρχουν περισσότερα στοιχεία.
Μια συνοπτική ιστορία της πόλης του Περιστερίου - γράφτηκε τον Νοέμβριο του 2004 για ένα ειδικό φυλλάδιο του Δήμου προοριζόμενο για μαθητές. Τελικά το κείμενο δημοσιεύτηκε λογοκριμένο. Εδώ δημοσιεύεται στην πρώτη του μορφή.
-------------------------
Όσοι φτάνουν εδώ αναζητώντας πηροφορίες για την ιστορία του Περιστερίου μπορούν να επισκεφτούν επίσης την ιστοσελίδα http://peristeri1.wordpress.com/ όπου υπάρχουν περισσότερα στοιχεία.

More info:

Published by: Nikos Theodosiou on Jul 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2012

pdf

 
ΞΡοαφ ΝδαμαπΡατ
΢ΔΥΓΠάΔΥΓΐξσυΡισ όηξ ςψκη θατ
ΔγπεΰσΰΫ
Η ςψκη εκκΨιδγ ςακώ ΰυΫΰαυε+άε ςεκγΨ χεθψπςγόε οεγ αγ θαξαοεόαγοΡδφ μΡξατξ όη νήπη όατφ( ψκαοεγ ςδυγππψόδυα( πδ πώΰχυαξε( ςακτϋυαωε οόΡυγε+Ξήαγ( ςγα ωευμγαΡ μυψθαγ( οΨξατξ όηξ οΡξηπη όσξ ετόαογξΫόσξ ςακώΨξδόη+Α Οηωγπψφ( θγε θψξγθη δπόΡε θψκτξπηφ( ήοκδγπδ οεγ θδόεόυΨςηοδ πδ  κδσωψυα όεχδΡεφ οτοκαωαυΡεφ+Αγ πτξνΫοδφ μγεζΡσπηφ ήΰγξεξ πΡΰατυε οεκώόδυδφ πδ πώΰουγπη θδ όεςυαηΰαώθδξε χυψξγε+ ΕκκΨ όγ ςδυΡδυΰα…άε ψθαυωε μγεθδυΡπθεόε εξόΡ ξε ωήυξατξ ςγα οαξόΨ( εςαλδξϋξατξ όατφ εξνυϋςατφ+ Πόα μυψθα ψκα οεγ κγΰψόδυατφ ΰξσπόαώφ πτξεξόΨφ+Οεγ ΰώυσ πατ θγε ςδυΡδυΰη αθαγαθαυωΡε δςγουεόδΡ+Ώμγδφ ςακτοεόαγοΡδφ ςατ ζκήςδγφ οεγ πδ Ψκκδφ ςψκδγφ ήχατξ εξόγοεόεπόΫπδγ όη κεϏοΫ ευχγόδοόαξγοΫ+Αθαγψθαυωε οεόεπόΫθεόε θδΰΨκσξ εκτπΡμσξ εςκϋξαξόεγ πδ ψκδφ όγφ ΰδγόαξγήφ+άϋυε ςατ ήοκδγπδ οεγ όα ςαόΨθγ ψκα όα κδοεξαςήμγα όηφ ΕόόγοΫφ πε θγε δξγεΡε ςψκη ωεΡξδόεγ+Οεγ όα ΢δυγπόήυγ: ΢αγα δΡξεγ όα μγοψ όατ λδχσυγπόψ πόΡΰθε π ετόψ όα θδΰΨκα ªχσξδτόΫυγº όηφ ΕνΫξεφ:΢αγε δΡξεγ η μγοΫ όατ όετόψόηόε:΢αγε δΡξεγ η γπόαυΡε όσξ εξνυϋςσξ ςατ όα ήωόγελεξ:Η εξΨΰοη όηφ εξΨμδγληφ όηφ 
γπόαυγοΫφ όετόψόηόεφ όηφ ςψκηφ 
ήπςυσλδ ξε ωόγεχόδΡ ετόψ όα θγουψ οδΡθδξα+
 
Ε+ Α όψςαφ ογ αγ Ψξνυσςαγ
Α θγουψφ ΜηθΫόυηφ οΨνδόεγ πτξδπόεκθήξαφ πδ ήξε εςψ όε όδκδτόεΡενυεξΡε+ Εςψ ςΨξσ όατ πόήοδόεγ η ετπόηυΫ μεποΨκε+ ΢ατ ΰδξξΫνηοδα ΠσουΨόηφ: όαξ υσόΨ+ Πόηξ ΕνΫξε οτυΡε( όηφ εςεξόΨ ςδυΫωεξε όαςεγμΡ+ ΘςυΨζα ςεγμΡ θατ( κήδγ η μεποΨκε+ Οεγ ςατ ζυΡποδόεγ ηΕνΫξε: Θδ όηξ Ρμγε χευΨ όηφ μδΡχξδγ όηξ Εουψςακη( όα Κτοεζηόόψ(όηξ ΕνΫξε ςατ ωεγξψόεξ εςψ όα ςευΨντυα+΃όεξ όα ςευΨντυα όηφ θδΰΨκηφ λώκγξηφ ςευΨΰοεφ ςατ πόήΰειδ ΰγεςακκΨ χυψξγε όα ςυϋόα μηθαόγοψ πχακδΡα ΢δυγπόδυΡατ+ Ζυγποψθεπόδζκήςδόδ πόα 53<9+ Οεγ όα ςεγμΡ ςατ όε ντθΨόεγ ψκε ετόΨ δΡξεγ απτΰΰυεωήεφ ΜηθΫόυηφ Μδγκγξψφ+άψόδ εοψθε θςαυαώπδφ ξε μδγφ όψόδ πχδμψξ ψκη όηξ ΕνΫξε εςψ όαοήξόυα όατ ΢δυγπόδυΡατ% ΠΫθδυε χυδγΨιδόεγ ξε εξήζδγφ ύηκΨ( ςΨξσεςψ όε όδκδτόεΡε πςΡόγε όηφ Χυτπαώςακηφ Ϋ όατ ΕΰΡατ ΖεπγκδΡατ ΰγεξε μδγφ όηξ Εουψςακη+ ΕκκΨ ογ εςψ οδγ όα νήεθε μδξ δΡξεγΰαηόδτόγοψ+ Θγε εςήυεξόη νΨκεππε εςψ πςΡόγε εςκϋξδόεγ ψςατωόΨξδγ όα θΨόγ+Οεγ ξε ποδωόδΡφ ψόγ θψκγφ ςυγξ δοεόψ χυψξγε όα όαςΡα Ϋόεξ ςακώμγεωαυδόγοψ+ ΍ξε εςήυεξόα ςυΨπγξα% Ώμγα ογ εςευΨκκεχόα ψςσφ πόεευχεΡε χυψξγε( ψόεξ( πήυξαξόεφ όε ζΫθεόΨ όατ( ήωόεπδ πόαξΟακσξψ α ότωκψφ ΑγμΡςαμεφ …+Α όψςαφΑ ΑγμΡςαμεφ ήυχδόεγ πόηξ ΕνΫξε μγσΰθήξαφ εςψ όη ΝΫζε+ ΐγε ξεόγθσυΫπδγ όαξ δετόψ όατ ΰγε όα ήΰοκηθε ςατ μγήςυελδ ποαόϋξαξόεφόαξ ςεόήυε όατ οεγ οΨξαξόεφ ΰτξεΡοε όη θηόήυε όατ( ότωκϋνηοδθψξαφ όατ% ΐγ ετόψ ιηόΨδγ εςψ όηξ οψυη όατ όηξ Εξόγΰψξη( ςατ όαξπτξαμδώδγ( ξε όατ ςδυγΰυΨύδγ ετόΨ ςατ ζκήςδγ+ Ογ ετόΫ( όατ κήδγ?
ª…Δμϋ α όψςαφ μδΡχξδγ γδυψφ  ΜΨωξδφ ςτοξήφ οεγ κγψμδξόυε ΰδθΨόαφ οεγ εθςήκγεΟεγ θήπε εημψξγε εδγοΡξηόεΐκτοεΡξατξ όαξ οψπθα πόα οδκΨημηθεº+
άήππδυγφ θψξα πόΡχαγ όατ θδΰΨκατ όυεΰγοαώ ςαγηόΫ ΠαωαοκΫ( πόαξªΑγμΡςαμε δςΡ Οακσξψº ευοαώξ ΰγε ξε μϋπατξ όηξ ςκΫυη πχδμψξδγοψξε όατ όψςατ ςατ ªμδΡχξδγ γδυψφº+Γδυψφ( Ψκκσπόδ( Ϋόεξ ΰγε όατφ ευχεΡατφ οεγ α ςαόεθψφ
Οηωγπψφ
(ςηΰΫ ισΫφ ΰγε όη θδΰΨκη( δώωαυη ςδμγΨμε+ ΍όπγ εξεμδΡχόηοδ πδόαςγοΫ νδψόηόε ογ η θαυωΫ όατ εςδγοαξΡπόηοδ πόγφ θδόϋςδφ όατ΢ευνδξϋξε -ςατ όϋυε ζυΡποαξόεγ πόα Ζυδόεξγοψ ΘατπδΡα# οεγ ΨκκεεΰΨκθεόε+ΓδυΫ Ϋόεξ ογ η
δκγΨ
( όα μήξόυα ςατ οτυγευχαώπδ πδ ψκη όηξ ςδμγΨμε+άα θψξα μήξόυα ςατ ζυγποψόεξ οΨόσ εςψ όηξ ςυαπόεπΡε όηφ νδΨφΕνηξΨφ ογ ψςαγαφ οεόΨπόυδωδ δκγΨ όγθσυαώξόεξ εοψθε οεγ θδνΨξεόα+
 
ΐγε εγϋξδφ ήόυδωδ θδ όατφ οευςαώφ όηφ όατφ εξνυϋςατφ όηφ ΕνΫξεφ(εκκΨ ογ α ΠατκόΨξαφ( όε χυψξγε όηφ άατυοαουεόΡεφ( ετόήφ όγφ δκγήφςυαόγθαώπδ ςδυγππψόδυα εςψ ψκδφ όγφ Ψκκδφ%Θήπε πδ ετόψ όα μΨπαφ όσξ δκεγϋξ ουώωόηοδ η ΔυθΡε θδ όαξεΰεςηθήξα όηφ Κώπεξμυα( νήκαξόεφ ξε εςαωώΰδγ όαξ εξδςγνώθηόαΰΨθα θδ όαξ ΜηθΫόυγα+ ΕκκΨ όα μΨπαφ δΡξεγ ΰδθΨόα λσόγοΨ οεγξδυΨγμδφ ςατ θςδυμδώαξόεγ πόγφ γπόαυΡδφ όσξ εξνυϋςσξ+ ΍όπγ όαωεξόΨπόηοδ α Πήλςγυ πόα ευγπόατυΰηθεόγοψ ªΈξδγυα ΟεκαοεγυγξΫφΞώχόεφº+Η ευχΫ όηφ οεόεπόυαωΫφ όατ θδΰΨκατ δκεγϋξε Ψυχγπδ όηξ ςδυΡαμαόηφ δςεξΨπόεπηφ όατ 5=65 οεγ πτξδχΡπόηοδ όε δςψθδξε χυψξγε ΰγεξε ªοενευΡπδγº α όψςαφ οεγ ξε ΰΡξατξ αγοψςδμε+ Α Μ+Οεθςαώυαΰκατφ ζκήςδγ θδ εςήυεξόη νκΡύη( δοδΡ πόε 5362( ξεζΨιατξ μτξεθΡόη ΰγε ξε λδυγιϋπατξ όγφ εγσξψζγδφ δκγήφ+ άψπα ζενγΨοεγ μτξεόΨ δΡχεξ όγφ υΡιδφ όατφ πόη ΰη+
ªάα γδυψξ μΨπαφ πεφ ιηόδΡ ξε δςγόυήύδόδ θψξαξ όη χυΫπγξ οεγ ξεδθςαμΡπδόδ όηξ δλψξόσπγξº(
ΰυΨωδγ θδ ςψξα+ ΕκκΨ μδξ εοαώπόηοδ+ΕξΨκαΰη ςαυδΡε εοακαώνηπδ οεγ όα
΢αγοΡκα ψυαφ
ςατ αυνσξψόεξπόε μτόγοΨ όηφ ςδμγΨμεφ+ ΃όεξ οεόΨωτόα εκκΨ όε μήξόυε οψςηοεξ ογήωόεπδ πδ θεφ ψχγ θψξα ΰτθξψ εκκΨ οεγ ζενδγΨ ςκηΰσθήξα εςψξόεθΨυγε+άε όδκδτόεΡε θψξα χυψξγε ήΰγξεξ εκκδςΨκκηκδφ ςυαπςΨνδγδφ ΰγε όηπσόηυΡε εςψ οεόεςεόηόήφ οεγ εξεζΨνθγπη όατ ΢αγοΡκατ ψυατφ+ Θδμτα εςαωΨπδγφ όατ ΤςατυΰδΡατ ΢ακγόγπθαώ( όα 539= οεγ όα 5393(ακψοκηυα όα ψυαφ ΕγΰΨκδσ( όθΫθε όατ αςαΡατ εςαόδκδΡ όα ΢αγοΡκα(οηυώχνηοδ σφ όαςΡα γμγεΡόδυατ ωτπγοαώ οΨκκατφ+Αγ νηπετυαΡ όηφ ΰηφΘγε ςακώ ςυψπωεόη ςδυΡαμα( όα 53=5.=6( ζευγΨ ποεςόγοΨθηχεξΫθεόε δθωεξΡπόηοεξ πόηξ ςψκη οεγ Ψυχγπεξ ξε εξεόευΨιατξόη ΰη+ Έχγ ζήζεγε ΰγε ξε ζυατξ οΨςαγα ουτθθήξα νηπετυψ εκκΨ ΰγεοΨόγ ςγα εςκψ? ξε όαςανδόΫπατξ εΰσΰαώφ όηφ εςαχήόδτπηφ+ Ογ ψθσφ(αγ νηπετυαΡ Ψυχγπεξ ξε δθωεξΡιαξόεγ α ήξεφ θδόΨ όαξ Ψκκα+ ΃όεξευχεγακαΰγοΨ δτυΫθεόε θδΰΨκηφ ελΡεφ%άα ΰδΰαξψφ μδξ δλήςκηλδ οεξήξεξ+ Η ώςευλη ευχεΡσξ πόη ΰη όατ΢δυγπόδυΡατ Ϋόεξ ªοαγξψ θτπόγοψº+ ΟεόΨ οεγυαώφ( ςακκαΡ΢δυγπόδυγϋόδφ( ποΨζαξόεφ πόγφ ετκήφ όατφ( ήζυγποεξ μγΨωαυε ευχεΡεεξόγοδΡθδξε+ ΟΨςαγαγ όε ςευεμΡξεξδ πόα ΜΫθευχα ογ εςψ οδγςΫΰεγξεξ πόηξ ευχεγακαΰγοΫ τςηυδπΡε+ ΕκκΨ( μτπότχϋφ( ςατνδξΨμδξ οεόεΰυΨωηοεξ ογ δΡξεγ Ψΰξσπόα ςατ ζυΡποαξόεγ+ΧυδγΨπόηοδ θδΰΨκη ςυαπςΨνδγε ξε δξόαςγπόαώξ πδ ζγζκΡε οεγθατπδΡε οΨςαγε εςψ ετόΨ οεγ ξε ήχατθδ δςγόήκατφ θγε ςγαακαοκηυσθήξη εξόΡκηύη ΰγ ετόαώφ όατφ νηπετυαώφ+Πόγφ ευχήφ όηφ ξήεφ χγκγδόΡεφ( αγ δοποεωήφ ΰγε ήξε Ψκκα θδΰΨκαμηθψπγα ήυΰα( όα Θδόυψ( εξ οεγ πδ ςδυγαυγπθήξη ήοόεπη( εςαοΨκτύδήξε πηθεξόγοψ δςΡπηφ ευγνθψ ευχεΡσξ δτυηθΨόσξ+ Ογ ψκε ετόΨ

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->