Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Model Assure (Huraian Rph)

Model Assure (Huraian Rph)

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by Aziz Mamat
BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.
BERKONGSI ILMU LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Aziz Mamat on Sep 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

 
AZIMAT MATEMATIK 
Friday, September 27, 2013
1.0 PENGENALAN
 Rancangan pengajaran atau persediaan mengajar boleh didefinisikan sebagaisuatu rancangan pelajaran yang mengandungi unsur-unsur seperti pengetahuan sediaada murid, objektif pelajaran, media pengajaran, kaedah dan teknik pengajaran, setinduksi, perkembangan, penilaian dan penutup untuk satu atau dua waktu pengajaran.Faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh guru semasa menyediakan rancanganmengajar adalah tujuan utama atau matlamat yang mahu dicapai dari pengajaran yanghendak disampaikan serta impaknya terhadap penerimaan isi pelajaran danpemahaman murid. Kemahiran dalam reka bentuk instruksional sangat perlu bagi gurudan pembina bahan instruksional. Ia dapat membantu guru merancang pembinaan danpenggunaan media dan kaedah yang sesuai. Model Reka Bentuk instruksional ASSURE, (Heinich, 1982) bertujuan menyediakan panduan merancang danmengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media. Justeru itupenyesuaian ini dapat dilakukan berasaskan Model Reka Bentuk tersebut bagi memilihdan menggunakan media pengajaran secara umum. Terdapat enam komponen dalammodel ini iaitu:
A : Analisa Pelajar (Analyze Learners) : Analisis ciri umum pelajar seperti peringkat umur, tahap persekolahan, tahap kemahiran intelektual, stailpembelajaran dan sebagainya sebelum sesuatu media dipilih dan digunakan.
S : Menyatakan Objektif (State Objective) : Pernyataan objektif prestasi dalam merancang sesuatu pengajaran untuk menentukan jenis bahanmultimedia yang ingin digunakan iaitu mengenalpasti kebolehan atau prestasiyang akan dipelajari atau ditunjukkan oleh pelajar selepas mengikuti pelajaran.
S : Memilih Kaedah, Media dan Bahan (Select Methods, Media andMaterials) : Memilih bahan sama ada menepati kehendak dan keperluan objektif atau mengubahsuai bahan multimedia agar menepati objektif, ciri-ciri pelajar danpendekatan yang akan digunakan serta kekangan yang mungkin dihadapi sesuaidengan objektif pembelajaran.
U : Menggunakan Media dan Bahan (Utilize Media and Materials):Guru harus terlebih dahulu mengadakan pratonton media tersebut sama adamanual penggunaannya, laporan, lampiran atau melihat sendiri sama adamelalui paparan komputer atau mendengar audio atau membaca teksnya supayasesuai dengan objektif pembelajaran.
 
AZIMAT MATEMATIK 
Friday, September 27, 2013
R : Memerlukan Penyertaan Pelajar (Require Learner Participation):Media pengajaran yang baik membolehkan penyertaan respon pelajar dalamberinteraksi dengan bahan yang disediakan serta mendapatkan maklum balas.Penglibatan pelajar boleh berlaku secara individu atau berkumpulan.
E : Menilai dan Mengulangkaji (Evaluate and Revise): Penilaian perludibuat secara berterusan dan bersepadu serta menyeluruh di semua peringkatuntuk memberi gambaran sejauhmana keberkesanan media yang dipilihterhadap prestasi pelajar serta bertepatan dengan objektif atau hasilpembelajaran yang dikehendaki (Heinich, 1982)
 
AZIMAT MATEMATIK 
Friday, September 27, 2013
2.0 MODEL REKA BENTUK ASSURE
Berikut adalah huraian rancangan pengajaran yang dibuat berpandukan setiaplangkah yang dinyatakan model ASSURE yang menyerapkan penggunaan teknologidalam kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu TahunEmpat. Rancangan pengajaran ini adalah untuk rancangan harian selama 60 minit untukkelas Empat Hebat yang memiliki seramai 30 orang murid.2.1 Analisis Pelajar (Analyze Learners) Analisis pelajar adalah penting sebelum sesuatu pengajaran berlaku. Perhatiandan perancangan teliti adalah perlu supaya pengajaran dapat dilaksanakan dengan jayanya. Kita mesti membuat analisis para pelajar kita dengan mengambil kira daripelbagai aspek, antaranya ialah :-2.1.1 Ciri-ciri umum pelajar 
Tajuk Pembelajaran Bahasa Melayu Empat Hebat adalah „Keluarga Saya‟ yang
diambil dari Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun Empat. Pelajar berusia 10 tahun.Bilangan pelajar adalah 30 orang iaitu 15 orang murid lelaki dan 15 orang muridperempuan. Pelajar-pelajar mempunyai tahap kecerdasan yang berbeza. Mereka sudahmenguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira dengan baik. Kebanyakkanmereka anak kepada penduduk kampong yang menjalankan kerja sebagai petani,pekebun dan bekerja sendiri. Semua murid berbangsa Melayu dan beragama Islam.Mereka ini sudah terdedah kepada penggunaan ICT dalam bilik darjah. Walaupun begitumereka memerlukan perhatian dan aktiviti yang menarik dan mencabar dalam prosespengajaran dan pembelajaran.2.1.2 Pengetahuan dan pengalaman sedia ada murid.Guru juga perlu melihat pengetahuan dan pengalaman sedia ada pelajar selaindaripada melihat ciri-ciri umum pelajar. Pengetahuan lepas yang terdapat pada pelajar merujuk kepada aras kebolehan pelajar sebelum bermulanya pengajaran. Kebolehanintelek pelajar, apa yang pernah dipelajari oleh pelajar, aras motivasi dan penentu-penentu budaya serta kebolehan pembelajarannya perlu ada supaya pengajaran gurucepat ditangkap dan diahami oleh pelajar. Di sini murid-murid sememangnya telah biasa

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->