Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Azimat Matematik. Penilaian Model Assure

Azimat Matematik. Penilaian Model Assure

Ratings: (0)|Views: 217|Likes:
Published by Aziz Mamat
BERKONGSI ILMU PENDIDIKAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.
BERKONGSI ILMU PENDIDIKAN LEBIH BAIK DARIPADA BERKONGSI HARTA KEKAYAAN.

More info:

Categories:Presentations
Published by: Aziz Mamat on Sep 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

 
SEMOGA DIBERKATINYAFriday, September 27, 2013
Soalan 2Berdasarkan media pengajaran yang anda telah gunakan buat penilaian dari segisokongan pencapaian objektif, penggunaan (Utlize) media pengajaran oleh guru,penglibatan murid dan tahap keberkesanannya dalam proses pengajaran danpembelajaran.
Sokongan pencapaian objektif 
Menyatakan objektif merupakan suatu penyataan yang menentukan tingkah lakuspesifik yang boleh diukur dan dilakukan oleh murid setelah mengikuti sesuatupengajaran. Penyataan objektif ini penting bagi guru dalam merancang sesuatupengajaran untuk menentukan langkah dan bahan pengajaran yang ingin digunakanbagi menjangka dan mengenal pasti kebolehan atau prestasi yang akan dipelajari atauditunjukkan oleh murid selepas mengikuti pelajaran. Selain dari itu, ia juga dapatmenentukan aktiviti dan tugasan yang sesuai untuk murid serta memudahkan gurumenilai pencapaian murid melalui aktiviti susulan dan latihan yang diberikan.Dalam menentukan objektif, guru seharusnya menyatakan dengan jelas dalamrancangannya. Objektif mestilah tepat dan selari dengan tajuk yang hendakdisampaikan dan disusun mengikut kebolehan, minat, nilai, sikap dan kemampuan muriddengan dirangka secara teratur daripada mudah kepada yang susah dan yang pentingharus berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. 
Objektif mata pelajaran
Dalam Rancangan Pengajaran yang dibina, objektif difokuskan kepadapengetahuan, kemahiran dan sikap yang baru dipelajari oleh murid daripada pengajaranyang dijalankan. Pengetahuan bermaksud mengingat kembali perkara-perkara khusus,kaedah, universal, proses dan juga struktur. Pengetahuan mengenai perkara-perkarakhusus, iaitu termasuk terminologi seperti simbol, lisan dan pengetahuan fakta sepertimengetahui kejadian yang sebenar. Aspek pengetahuan juga ada kaitannya dengancara mengkritik, mempertimbangkan , mengkaji dan mengolah. Dalam situasi beginimurid-murid seharusnya berkemampuan untuk memehami peraturan, urutan sesuatuperistiwa, mengklasifikasikan , menyusun kreteria dan mempunyai pengetahuan dalamkaedah metodologi.
 
SEMOGA DIBERKATINYAFriday, September 27, 2013
Di samping itu, objektif pengajaran yang disediakan dengan baik akan memanduguru ke arah pencapaian yang dikehendaki. Objektif yang disediakan itu seharusnyarealistik dan sejajar dengan kebolehan serta minat murid. Malah panduan objektif yangdiambil kira pengukurannya perlu dilaksanakan seperti penglibatan pelajar (Audience)peringkat boleh diukur (Behaviour), keadaan/kategori (Conditions) dan prestasi pelajar (Degree) akan memudahkan pencapaian objektif. Sebagai contoh:-
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1. Kognitif Murid dapat membina dan menulis sekurang-kurangnya lima ayat tunggaldan ayat majmuk berdasarkan gambar dan tajuk.2. Afektif Murid menunjukkan riak muka yang tersenyum semasa menonton video yangdipaparkan. Selain itu, mereka juga kelihatan seronok dan teruja untukmengangkat tangan semasa memberikan jawapan dalam sesi bersoal jawab.Murid juga berpuas hati apabila diberi pujian dan pengukuhan.3. Psikomotor Murid bangun dan menyanyikan lagu sambil bertepuk tangan.4. Nilai MurniNilai murni yang dapat diterapkan dalam keseluruhan proses pengajaran danpembelajaran ini adalah sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara guru danrakan sebaya. Pencapaian objektif ini boleh dilihat melalui interaksi murid semasaperbincangan dalam kumpulan dan pembentangan hasil perbincangan dalam langkahke tiga. Sikap ini juga dapat diperhatikan melalui kaedah bersoal jawab di antara gurudengan murid. Selain dari itu, murid juga dapat menghargai kepentingan hidupberkeluarga dan murid mensyukuri anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allahkepada ahli keluarga.
 
SEMOGA DIBERKATINYAFriday, September 27, 2013
Penggunaan Media, Bahan, dan Kaedah. (Utilize Media, Materials, and Methods)
Media dan sumber pengajaran adalah merujuk kepada bahan pengajaran sepertialat bantu mengajar dalam suatu pengajaran, bahan rujukan seperti sukatan pelajarandan juga bahan pembelajaran seperti buku teks termasuk buku-buku kerja yangberkaitan. Bahan-bahan ini perlulah digunakan sesuai dengan objektif dan tajuk bagimenarik minat murid untuk belajar dan menguasai pelajaran dengan sepenuhnya dalamsesuatu masa. Guru haruslah kreatif untuk mencipta atau memilih alat-alat dan bahanpengajaran dan menyampaikannya dengan kaedah yang difikirkan sesuai dengan tajukyang hendak diajar. Penggunaan alat mengajar yang lama atau telah lapuk dan tidakmempunyai fungsi yang nyata ditambah dengan kaedah penyampaian yang primitif akanmenjemukan murid. Jelas di sini bahawa kaedah, media dan pemilihan bahan yangsesuai dapat mempengaruhi suatu pengajaran berdasarkan kreteria yang perludifikirkan.Kaedah atau teknik yang dibina atau dipilih perlulah menimbulkan suasana yangmenyeronokkan dan mengandungi unsur-unsur yang menghiburkan seperti nyanyian
lagu “Sayang Semuanya” dalam sesi penutup
dan bercerita dalam langkah satu. Murid-murid yang berada di dalam alam kanak-kanak cenderung kepada hiburan dan ini akanmemudahkan guru menarik minat mereka mengikuti pelajaran. Proses membuka mindamurid ini disusuli dengan teknik soal jawab untuk menguji kesediaan murid untukmengikuti pelajaran yang akan disampaikan.Selain mengandungi unsur-unsur yang menghiburkan, bahan tersebut perlulahmenarik minat dan dapat mencetuskan motivasi murid di mana ia memudahkan merekamemahami isi pelajaran mengikut susunan yang telah guru rancangkan. Bahan yangdigunakan seharusnya perlu mempunyai teknikal kualiti yang baik pada gambar dansuara. Kualiti gambar adalah jelas atau tidak kabur dan menggunakan warna yangmenarik sesuai dengan tahap murid yang berada pada Tahun 4. Suara dan bunyi jugamesti terang dan nyata sebutannya supaya tidak menjejaskan tumpuan murid untukmeneruskan pelajarannya. Selain daripada kriteria di atas, pemilihan media pengajaranmestilah berdasarkan pada umur dan tahap pelajar. Bagi pengajaran Bahasa Melayu
Tahun Empat di dalam tajuk “Keluarga Saya”, pelajar 
-pelajar terdiri daripada kanak-

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->