Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2016.

Strateški plan razdjela Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2016.

Ratings: (0)|Views: 52|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Sep 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2014

pdf

text

original

 
1
STRATEŠKI PLAN RAZDJELA VLADE REPUBLIKEHRVATSKE ZA RAZDOBLJE2014. - 2016.
Razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske organizacijski je klasificiran u 14 glavaodnosno ureda. To su sljede
ć
i uredi: Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednikaVlade Republike Hrvatske, Ured za udruge, Ured zastupnika Republike Hrvatskepred Europskim sudom za ljudska prava, Stru
č
na služba Savjeta za nacionalnemanjine, Ured za zakonodavstvo, Ured za op
ć
e poslove Hrvatskoga sabora i VladeRepublike Hrvatske, Ured za protokol, Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnjureviziju, Direkcija za korištenje službenih zrakoplova, Ured za ljudska prava i pravanacionalnih manjina, Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Ured za ravnopravnostspolova, Ured za razminiranje. U tijeku je osnivanje Digitalnog informacijsko-dokumentacijskog ureda
 
kao stru
č
neslužbe Vlade Republike Hrvatske zadužene za informacijsko-dokumentacijskeposlove: prikupljanje, obradu, pohranu i diseminaciju javnih službenih informacija idokumentacije Republike Hrvatske te izradu dokumentacijskih alata kojima sudjelujeu izgradnji javne službene informacijske infrastrukture koja se temelji na suvremenojtehnologiji i me
đ
unarodno utvr
đ
enim normama (u Strateškom planu za razdoblje2014.-2016., navedeni ured je uvršten u Poseban cilj 1.8).Urede je uredbom osnovala Vlada Republike Hrvatske na temelju Zakona o VladiRepublike Hrvatske i Zakona o sustavu državne uprave, radi obavljanja poslova izsvog djelokruga i odredila je njihov ustroj. Djelokrug pojedinih ureda odre
đ
en je iposebnim zakonima (Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon osuzbijanju zlouporabe opojnih droga, Zakon o ravnopravnosti spolova). Osimpružanja stru
č
no-tehni
č
ke podrške radu Vlade, pojedini uredi su usmjereni naostvarenje i pra
ć
enje posebnih projekata iz svoga djelokruga.
Vizija
Vlada Republike Hrvatske kao dinami
č
na, odgovorna i moderna državna institucija smaksimalnim u
č
inkom u provo
đ
enju specifi
č
nih vladinih programa i strategija
Misija
Obavljanje administrativnih, analiti
č
kih, informati
č
kih, informativnih, protokolarnih,savjetodavnih, stru
č
nih i upravno-pravnih poslova kojima se osigurava redovitofunkcioniranje Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno UstavuRepublike Hrvatske i zakonima, te realizacija specifi
č
nih vladinih programa istrategija usmjerenih na poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva, kvalitetnuobranu interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Europskim sudom za ljudskaprava te Odborom ministara Vije
ć
a Europe, unapre
đ
enje kulturne autonomijenacionalnih manjina, poboljšanje procesa donošenja akata Vlade RepublikeHrvatske, unapre
đ
enje cjelokupnog sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i
 
2
prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, suzbijanje zlouporabe droga,uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnostmuškaraca i žena u društvu, osiguranje dostupnosti pod jednakim uvjetima inepristrano javnoj službenoj dokumentaciji i informacijama Republike Hrvatske svimkorisnicima
Ciljevi
Op
ć
i cilj 1.: U
č
inkovita koordinacija i provedba specifi
č
nih vladinihprograma i strategijaPosebni cilj 1.1. Poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društvaPosebni cilj 1.2. Kvalitetna obrana interesa Republike Hrvatske upostupcima pred Europskim sudom za ljudska prava teOdborom ministara Vije
ć
a EuropePosebni cilj 1.3. Unapre
đ
enje kulturne autonomije nacionalnih manjinaPosebni cilj 1.4. Poboljšanje procesa donošenja akata Vlade RepublikeHrvatskePosebni cilj 1.5. Unapre
đ
enje cjelokupnog sustava zaštite i promicanjaljudskih prava i prava nacionalnih manjina u RepubliciHrvatskojPosebni cilj 1.6. Suzbijanje zlouporabe droga i uspostavaintegriranog nacionalnog informacijskog sustava za drogePosebni cilj 1.7. Uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta zastvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvuPosebni cilj 1.8. Osigurati dostupnost pod jednakim uvjetima i nepristrano javnoj službenoj dokumentaciji i informacijama RepublikeHrvatske svim korisnicima
Op
ć
i cilj 1. U
č
inkovita koordinacija i provedba specifi
č
nih vladinih programa istrategija
Specifi
č
ni vladini programi i strategije usmjereni su na razvoj civilnog društva,kvalitetnu obranu interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Europskim sudomza ljudska prava te Odborom ministara Vije
ć
a Europe, unapre
đ
enje kulturneautonomije nacionalnih manjina, poboljšanje procesa donošenja akata VladeRepublike Hrvatske, unapre
đ
enje cjelokupnog sustava zaštite i promicanja ljudskihprava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, suzbijanje zlouporabedroga, uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnostmuškaraca i žena u društvu, osiguranje dostupnosti pod jednakim uvjetima inepristrano javnoj službenoj dokumentaciji i informacijama Republike Hrvatske svimkorisnicima.
 
3
Posebni cilj 1.1. Poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva
Postoje
ć
a praksa suradnje državnih tijela s udrugama još uvijek nije u potpunostiintegrirani sustav koji bi trebao omogu
ć
iti kvalitetnu podlogu za stvaranje poticajnogokruženja za razvoj civilnog društva, u
č
inkovito pra
ć
enje rezultata financiranihprojekata udruga iz javnih izvora, uspješno uklju
č
ivanje udruga u korištenje sredstavaiz strukturnih fondova i programa EU te, u kona
č
nici, uspješno suo
č
avanje sizazovom višerazinskog upravljanja europskim javnim politikama.Suradnja Vlade i tijela državne uprave s udrugama i ostalim organizacijama civilnogdruštva zna
č
ajno
ć
e se unaprijediti na svim razinama boljom koordinacijom isustavnim pra
ć
enjem provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženjaza razvoj civilnog društva od 2012. – 2016., ja
č
anjem sposobnosti udruga zau
č
inkovito korištenje raspoloživih fondova EU za potporu razvoju civilnoga društva,poboljšanjem standarda za dodjelu, pra
ć
enje i vrednovanje financijskih potporaprojektima i programima udruga iz državnog prora
č
una i drugih javnih izvora, kao idodatnim razvojem suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim predstavnicimazainteresirane javnosti u donošenju i provedbi javnih politika posebno imaju
ć
i u viduprovedbu mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana za provedbu globalne inicijativePartnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj.
Postoje
ć
i na
č
ini ostvarenja:
1.1.1. Ja
č
anje mehanizama pra
ć
enja provedbe Nacionalne strategijestvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva1.1.2. Pove
ć
anje broja educiranih službenika na svim razinama o standardimadodjele, pra
ć
enja i vrednovanja financijskih potpora za projekte iprograme udruga iz javnih izvora1.1.3. Uspostava informatizacije postupka dodjele i pra
ć
enja financijskihsredstava za projekte i programe udruga iz javnih izvora1.1.4. Pove
ć
anje broja educiranih službenika o standardima savjetovanja sudrugama u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa iakata1.1.5. Pove
ć
anje broja ugovorenih projekata prijavljenih na natje
č
aje i iznosisredstava EU na kojima se OCD-i mogu prijaviti sa svojim projektima1.1.6. Ja
č
anje sposobnosti udruga za korištenje fondova Europske unijeusmjerenih potpori razvoju civilnog društva1.1.7. Pove
ć
ano informiranje i izobrazba o mogu
ć
nostima financiranjaprojekata kroz program Unije
Europa za gra 
đ 
ane 
 1.1.8. Poboljšanje kvalitete financijskog upravljanja projektima EU kojeprovode organizacije civilnoga društva

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->