Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giáo trình Lý thuyết phục chế trong ngành in Tác giả: TS. Ngô Anh Tuấn Trường Đại học SPKT Tp.HCM, 2011

Giáo trình Lý thuyết phục chế trong ngành in Tác giả: TS. Ngô Anh Tuấn Trường Đại học SPKT Tp.HCM, 2011

Ratings: (0)|Views: 38 |Likes:
Chương 1. Lịch sử phát triển của kỹ thuật tram hóa hình ảnh
Chương 2. Các khái niệm cơ bản
Chương 3. Các loại tram được sử dụng trước khi xuất hiện tram điện tử
Chương 4. Cơ sở lý thuyết vê tram và các ảnh hưởng của nó trong quá trình chế bản
Chương 5. Tiến trình tạo tram trên máy tách màu điện tử
Chương 6. Cơ sở lý thuyết của việc tạo tram trên các máy ghi phim và ghi bản
Chương 7. Quá trình tram hóa hình ảnh trên các máy ghi phim và ghi bản
Chương 8. Xác định chất lượng quét hình
[Nguồn]
http://www.ebook.edu.vn
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s
Chương 1. Lịch sử phát triển của kỹ thuật tram hóa hình ảnh
Chương 2. Các khái niệm cơ bản
Chương 3. Các loại tram được sử dụng trước khi xuất hiện tram điện tử
Chương 4. Cơ sở lý thuyết vê tram và các ảnh hưởng của nó trong quá trình chế bản
Chương 5. Tiến trình tạo tram trên máy tách màu điện tử
Chương 6. Cơ sở lý thuyết của việc tạo tram trên các máy ghi phim và ghi bản
Chương 7. Quá trình tram hóa hình ảnh trên các máy ghi phim và ghi bản
Chương 8. Xác định chất lượng quét hình
[Nguồn]
http://www.ebook.edu.vn
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s

More info:

Published by: daykemquynhon www.daykemquynhon.ucoz.com on Sep 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/18/2013

 
Giáo trình
LÝ THUYẾT PHỤC CHẾ
TRONG NGÀNH IN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA IN & TRUYỀN THÔNG Năm 2011Biên soạn: TS. NGÔ ANH TUẤN
http://vi.scribd.com/daykemquynhon
 
Con ngöôøi coù khaû naêng nhaän bieát theá giôùi xung quanh baèng nhieàugiaùc quan, moät trong nhöõng giaùc quan ñoù laø khaû naêng nhìn vaø nhaänbieát ñöôïc toâng maøu, ñoä saùng toái. Trong raát nhieàu tröôøng hôïp thì söïnhaän bieát ñöôïc ñoä saùng toái laø ñuû cho maét nhaän bieát caùc thoâng tin cuûatheá giôùi xung quanh, chính vì vaäy trong söï phaùt trieån cuûa caùc kyõ thuaätin khaùc nhau, bao giôø ngöôøi ta cuõng coù cuøng moät coá gaéng phaân chiacöôøng ñoä saùng giöõa nôi saùng maøu vaø nôi toái maøu thaønh töøng baäc. Lòchsöû phaùt trieån cuûa caùc coâng vieäc naøy ñöôïc chia laøm boán giai ñoaïn.
Chöông 1
Lòch söû phaùt trieåncuûa kyõ thuaät tram hoùa hình aûnh
(Phaàn ñoïc theâm)
http://vi.scribd.com/daykemquynhon
 
Cheá taïo baûn in baêèng thuû coângñeå taùi taïo laïi taàng thöù cuûa hình aûnh
Töø theá kyû 15 thì kyõ thuaät khaéc goã hay khaéc treân ñoàng ñaõ ñöôïcphaùt trieån thaønh kyõ thuaät cheá baûn, maëc duø chöa hoaøn thieän nhöng noùlaø phöông phaùp ñaàu tieân phuïc vuï cho vieäc taùi taïo taàng thöù. Ñaàu tieânthì ñoä roäng cuûa caùc ñöôøng gaïch vaø söï caét nhau giöõa caùc ñöôøng gaïchcho moät khaû naêng ñeå taùi taïo taàng thöù. Phöông phaùp naøy do LUDUIGVON SIEGEN tìm ra vaøo naêm 1642, trong phöông phaùp naøy oângduøng moät baûn ñoàng coù beà maët nhaùm ñoàng ñeàu, neáu chaø leân beà maëtbaûn ñoàng moät lôùp möïc ñeàu thì khi in leân giaáy ta seõ coù moät dieän tíchmaøu ñeàu ñaën, neáu muoán phaàn dieän tích naøo ñoù treân baûn ñoàng saùnghôn (möïc dính vaøo ít hôn) oâng duøng moät caùi ñuõa baèng theùp maøi leânbaûn ñoàng laøm cho noù bôùt nhaùm thì choã ñoù seõ nhaän möïc ít hôn. Baûnin kieåu naøy coù ñaëc tröng cuûa phöông phaùp in oáng ñoàng vôùi söï thayñoåi caû chieàu saâu laãn dieän tích, phöông phaùp naøy phaùt trieån nhaát vaøokhoaûng giöõa theá kyû 17-18.
2chöông 1
 Hình 1.1: Baûn khaéc ñoàng “Kî syõ, caùi cheát vaø quûy döõ” cuûa ALBRECHT chota thaáy khaû naêng bieán ñoåi aûnh thaät thaønh aûnh aûo, hình beân phaûi laø hình phoùng to maët ngöôøi minh hoïa cho kyõ thuaät naøy.
http://vi.scribd.com/daykemquynhon

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->