Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 6

Ratings: (0)|Views: 393 |Likes:
Published by pensiontalk
Leergang, pensioenrecht, KUL
Leergang, pensioenrecht, KUL

More info:

Published by: pensiontalk on Jul 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2010

pdf

 
Faculteit Rechtsgeleerdheid – K.U. Leuven
LEERGANG PENSIOENRECHT
 
NIEUWSBRIEFNr.
6
Prof. dr. Yves Stevens en Kim De Witte
- 1/18 -
Leergang Pensioenrecht 2008-2009
Inschrijven voor de
leergang 2009-2010
kan onlinewww.law.kuleuven.be/leergangpensioenrecht/Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 35
INHOUDSTAFEL
1. Hof van Justitie: behoud van rechten werknemers bij overgang van onderneming....................................2
 
2. Grondwettelijk hof..............................................................................................................................2
 
2.1. Verdeling overlevingspensioen bij polygamie.................................................................................2
 
2.2. Verjaring vordering gelijke behandeling mannen en vrouwen..........................................................3
 
3. Hof van Cassatie.................................................................................................................................3
 
3.1. Het invaliditeitspensioen en het schadebegrip................................................................................3
 
3.2. Belastingvrijstelling op aangelegde provisies levensverzekeraar.......................................................3
 
4. Lagere rechtspraak.............................................................................................................................4
 
4.1. Belastingvrijstelling op aangelegde provisies levensverzekeraar.......................................................4
 
4.2. Prépension conventionnelle et prestations de travail.......................................................................4
 
4.3. Gelijke behandeling op vlak van aanvullende pensioenen bij bedrijfsovername.................................5
 
4.4. Actuariële berekeningsbasis van het aanvullend pensioen...............................................................5
 
4.5. Werkgever en groepsverzekeraar solidair aansprakelijk?.................................................................5
 
4.6. Uitkering Nederlands pensioenfonds belastbaar in België?...............................................................6
 
4.7. Vervangingsinkomen uit Nederland is "beloning" als vermeld in artikel 19 DBV.................................6
 
5. Buitenlandse rechtspraak: Gewährung von Beihilfen an ehemalige Beschäftigte........................................6
 
6. Rechtsleer..........................................................................................................................................7
 
6.1. Contrôle de proportionnalité des discriminations et politique sociale des Etats membres....................7
 
6.2. Assurance vie des particuliers.......................................................................................................7
 
6.3. Handboek consolidatie.................................................................................................................7
 
6.4. Groeps- en bedrijfsleidersverzekeringen niet langer geherkwalificeerd in beleggingen.......................7
 
6.5. Wat met de aanvullende pensioenen bij ontslag?...........................................................................7
 
7. Gelezen in het Belgisch Staatsblad........................................................................................................8
 
8. Administratieve circulaire: werkgeversbijdrage voor groepsverzekering of voor een pensioenfonds.............9
 
9. Parlementaire vragen..........................................................................................................................9
 
9.1. Belasting pensioenen grensarbeiders............................................................................................9
 
9.2. Uitbreiding pensioenloopbaan voor meewerkende echtgenoten.....................................................10
 
9.3. Aanvullend pensioen niet-vastbenoemde personeelsleden plaatselijke en provinciale overheden......10
 
9.4. Polyvalentie van pensioenaanvragen...........................................................................................11
 
9.5. De kosten van de overnames van pensioenfondsen......................................................................11
 
 
Faculteit Rechtsgeleerdheid – K.U. Leuven
LEERGANG PENSIOENRECHT
 
NIEUWSBRIEFNr.
6
Prof. dr. Yves Stevens en Kim De Witte
- 2/18 -
Leergang Pensioenrecht 2008-2009
9.6. De hoogte van de wettelijke pensioenen.....................................................................................11
 
9.7. De perequatie van de pensioenen van bepaalde ambtenaren........................................................12
 
9.8. Responsabiliseringsbijdrage pensioenen ambtenaren Gemeenschappen en Gewesten.....................13
 
9.9. Aandeel pensioenuitgaven Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.................................13
 
9.10. De pensioenen van geestelijken................................................................................................14
 
10. RVP Dienstnota’s.............................................................................................................................14
 
11. CEIOPS..........................................................................................................................................14
 
12. Nieuwe Life & Benefits.....................................................................................................................15
 
13. Germany........................................................................................................................................15
 
14. Hungary.........................................................................................................................................15
 
15. Ireland...........................................................................................................................................16
 
16. Australia.........................................................................................................................................16
 
17. New Zealand..................................................................................................................................17
 
Pensioenopinies: Wat is een aanvullend pensioenrecht?...........................................................................18
1.
 
H
OF VAN
J
USTITIE
:
BEHOUD VANRECHTEN WERKNEMERS BIJOVERGANG VAN ONDERNEMING
 
Het Italiaans burgerlijk wetboek bepaalt dat bijovergang van een onderneming dearbeidsverhouding wordt voortgezet met deverkrijger, en de werknemer al de uit diearbeidsverhouding voortvloeiende rechten behoudt.Deze bepaling is niet van toepassing opondernemingen die in moeilijkheden verkeren. Dezewerknemers verliezen het recht op erkenning vanhun anciënniteit, van hun financiële behandeling envan hun beroepskwalificaties alsook het recht opeen ouderdomsuitkering dat voortvloeit uit het inartikel 3, lid 1, eerste alinea, van richtlijn 2001/23bedoelde wettelijke socialezekerheidsstelsel. Zijverliezen tevens het recht op handhaving,gedurende ten minste één jaar, van de in collectievearbeidsovereenkomsten vastgelegdearbeidsvoorwaarden, zoals is gewaarborgd inartikel 3, lid 3, van die richtlijn.De Commissie stelt dat artikel 3, lid 4, van richtlijn2001/23 toestaat de leden 1 en 3 van dit artikel 3niet toe te passen op ouderdomsuitkeringen,invaliditeitsuitkeringen of uitkeringen aan nagelatenbetrekkingen, die worden toegekend naast dewettelijke stelsels van sociale zekerheid, maar datde lidstaten in dat geval de nodige maatregelenmoeten vaststellen om de belangen van dewerknemers te beschermen. Dit is niet het geval inde betrokken Italiaanse wettelijke regeling.De Italiaanse Republiek komt de krachtens derichtlijn 2001/23/EG op haar rustende verplichtingenniet na.HvJ 11 juni 2009, C-561/07.
2.
 
G
RONDWETTELIJK HOF
 
2.1. Verdeling overlevingspensioen bijpolygamie
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) keert de helftvan het wettelijk overlevingspensioen uit deBelgische echtgenote van een Marokkaanseonderdaan die een tweede huwelijk met eenMarokkaanse vrouw had gesloten in Marokko. Volgens de RVP moet in dat geval hetoverlevingspensioen gelijk worden verdeeld tussende beide weduwen overeenkomstig artikel 24, § 2,van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale
 
 
- 3/18 -
Leergang Pensioenrecht 2008-2009
zekerheid tussen het Koninkrijk België en hetKoninkrijk Marokko, ondertekend te Rabat op 24 juni 1968 en goedgekeurd bij de wet van 20 juli1970.Het Arbeidshof te Antwerpen vraagt hetGrondwettelijk Hof onder meer of artikel 24, § 2 vanvoormeld Algemeen Verdrag in overeenstemming ismet het grondwettelijk beginsel van gelijkheid enniet-discriminatie, in zoverre het een verschil inbehandeling inhoudt tussen de Belgische weduwegetrouwd met een Marokkaanse bigamische of polygame overleden echtgenoot en een Belgischeechtgenoot dewelke niet is getrouwd met eenMarokkaanse bigamische of polygame overledenechtgenoot. Het Hof oordeelt dat er geen schendingvan het gelijkheidsbeginsel voor handen is.GH 4 juni 2009, nr. 96/2009
2.2. Verjaring vordering gelijke behandelingmannen en vrouwen
Op 12 januari 2006 deelt een werkneemster haarwerkgever mee dat zij zwanger is. Op 16 januari2006 wordt zij ontslaan. Op 8 augustus 2007 stellende werkneemster en het Instituut voor de gelijkheidvan vrouwen en mannen bij de arbeidsrechtbank een burgerlijke rechtsvordering in tegen dewerkgever van de eerstgenoemde en eisen zij datdie werkgever ertoe wordt veroordeeld aan hen eenschadevergoeding te betalen. De werkgeverantwoordt dat een dergelijke rechtsvordering,krachtens artikel 30, tweede lid, van de wet van 7mei 1999, één jaar na de beëindiging van dearbeidsrelatie in kwestie verjaart.De arbeidsrechtbank vraagt het Grondwettelijk Hof of artikel 30, § 2 van de wet van 7 mei 1999 op degelijke behandeling van mannen en vrouwen tenaanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tothet arbeidsproces en de promotiekansen, detoegang tot een zelfstandig beroep en deaanvullende regelingen voor sociale zekerheid, deartikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, inzoverre het, ten aanzien van de termijn van deburgerlijke rechtsvorderingen die voortvloeien uit detoepassing van de voormelde wet of van deuitvoeringsbesluiten ervan, een verschil inbehandeling invoert tussen de begunstigden van diewet, namelijk de werknemers, enerzijds, en deandere begunstigden van de wet, aangezien dieburgerlijke rechtsvorderingen zijn onderworpen aaneen termijn van vijf jaar na het feit waaruit devordering is ontstaan, zonder dat die termijn voorde werknemers langer kan zijn dan één jaar na debeëindiging van de arbeidsrelatie?Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat voormeld artikel30 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendtin zoverre het bepaalt dat de verjaringstermijn, voorde werknemers, niet meer mag bedragen dan één jaar na de beëindiging van de arbeidsrelatie.GH 4 juni 2009, nr. 95/2009
3.
 
H
OF VAN
C
 ASSATIE
 
3.1. Het invaliditeitspensioen en hetschadebegrip
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek is degene die door zijn schuld aan eenander schade berokkent, verplicht deze schadeintegraal te vergoeden. Dit impliceert dat debenadeelde teruggeplaatst wordt in de toestandwaarin hij zich zou hebben bevonden indien diedaad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld.Wanneer de werkgever een werknemer dieingevolge de fout van een derde een bestendigearbeidsongeschiktheid heeft opgelopen, vervroegdop pensioen stelt, dan is het invaliditeitspensioendat hij zijn werknemer uitkeert, voor depensioenschuldenaar geen schade. De appelrechtersdie daarover anders oordelen, verantwoorden hunbeslissing niet naar recht.Cass. 26 mei 2009, P.08.1288.N,www.belgielex.be.
3.2. Belastingvrijstelling op aangelegdeprovisies levensverzekeraar
De totale aangelegde provisie van eenlevensverzekeraar overschrijdt op een bepaaldogenblik de totale wiskundige reserve van degedekte levensverzekeringspolissen. Er ontstaat eengeschil met de fiscus over de belastingvrijstelling

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->