Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AEMMED Medsos 60 Greek Final

AEMMED Medsos 60 Greek Final

Ratings: (0)|Views: 872|Likes:

More info:

Published by: Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS on Jul 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2010

pdf

text

original

 
1
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
 
µεσόγειος
 Έκδοση του Δικτύου Μεσόγειος S.O.S. για τον πολιτισµό και το περιβάλλον της Μεσογείου
   Ε   ι    δ   ι   κ    ό   τ   ε    ύ   χ   ο   ς   •   Ι   ο    ύ    λ   ι   ο   ς  -   Σ   ε   π   τ    έ   µ    β   ρ   ι   ο   ς   2   0   0   8
   Θ   α    λ    ά   σ   σ   ι   ε   ς   Η    λ   ε   κ   τ   ρ   ο   ν   ι   κ    έ   ς   Ο    δ   ο    ί   τ   η   ς   Μ   ε   σ   ο   γ   ε    ί   ο   υ
   Π   ρ    ό   γ   ρ   α   µ   µ   α   A   E   M  -   M   E   D   Δ    ί   κ   τ   υ   ο   S   A   F   E  -   S   E   A   N   E   T   Ε   υ   ρ   ω   π   α    ϊ   κ    ή    Έ   ν   ω   σ   η   κ   α   ι   α   σ   φ    ά    λ   ε   ι   α   π    λ   ο    ί   ω   ν
60
 
Ιδιοκτήτης:
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Σωµατείο Μη Κερδοσκοπικό,ΑΦΜ: 090190776, ΔΟΥ: ΙΕ’ ΑθηνώνΕκδότης:
Νίκος Χρυσόγελος.
Διεύθυνση Σύνταξης:
Άννα Κοντολέων
Συντακτική Επιτροπή:
Ν. Χρυσόγελος, Β. Κουκιάσας,Αν. Μητροπούλου, X. Κωνσταντάτος.
Μόνιµοι συνεργάτες:
Αλ. Παναγιωτάκης, Κ. Πλασσαρά, Ε. Φρεζούλη
Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Γ. Γαρύφαλος, Μ. Θεοδωρόπουλος, Ρ. Κυριαζή,Θ. Χαλδεάκης, Φ. Καραγιάννη
2
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Κωδικός Περιοδικού: 4103.Τιµή κανονικού τεύχους: 5 Ευρώ. Ετήσια συνδροµή περιοδικού: 20 Ευρώ.Ετήσια συνδροµή µέλους-υποστηρικτή περιοδικού: 50 Ευρώ.Για συνδροµές, πληροφορίες και προηγούµενα τεύχη:Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Μαµάη 3, 10440 Αθήνα.Τηλ./Fax: 210 8253435 http://www.medsos.gre-mail: info@medsos.grΚαλλιτεχνική επιµέλεια - Σχεδιασµός περιοδικού:Αντώνης Καπίρης - Tangram Creations. Εκτύπωση: MastergraphΤο περιοδικό ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOSτυπώνεται σε ανακυκλωµένο χωρίς χλώριο χαρτί.
 
4-5
Θαλάσσιες µεταφορέςστην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μεσόγειο
6-8
Ναυτιλία και περιβάλλον 
9
Δίκτυο SAFE-SEA NET για τη βελτίωσητης παρακολούθησης της κυκλοφορίας
10-12
Πρόγραµµα AEM-MEDΤι είναι η «Θαλάσσια Ηλεκτρονική Λεωφόρος της Μεσογείου»
13-17
Η σύγχρονη τεχνολογία για την προστασία της θάλασσαςκαι την ασφάλεια των πλοίων.Αυτόµατα Συστήµατα Αναγνώρισης Πλοίων- AIS
18-21
Συµφέρουσα και οικονοµικά η προστασία της Μεσογείου
22-23
Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσηςγια ασφαλείς θάλασσες, ασφάλεια και ποιότητα της ναυτιλίας
24-29
Νοµοθεσία στην ΕΕ για την προστασία των θαλασσώνκαι την ασφάλεια των πλοίων
30-31
Σύγκρουση Ευρωκοινοβουλίου και κρατών-µελώνσχετικά µε το τρίτο πακέτο ρυθµίσεων για τη ναυτιλία
32-35
H HELCOM προωθεί ένα κοινό βαλτικό θαλάσσιο σύστηµαπαρακολούθησης κυκλοφορίας
περιεχόµενα
 
Το περιοδικό αυτό εκδόθηκε στο πλαίσιοκαι µε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος
INTERREG III B MEDOCC AEM-MED«Θαλάσσιες Ηλεκτρονικές Οδοί της Μεσογείου»AUTOROUTES ELECTRONIQUES MARITIMESDE LA MEDIDERRANEE AEM-MED
3
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Τόσο στο παρελθόν, όσο και σήµερα, η ναυτιλία αποτελεί µία από τις κύριεςοικονοµικές δραστηριότητες στον πλανήτη. Ο ρόλος της όµως είναι σηµαντικόςκαι σε άλλους τοµείς, όπως για παράδειγµα στο εµπόριο, στην επικοινωνία, στηνανταλλαγή προϊόντων και στην επαφή των πολιτισµών.Στο παρελθόν, το κύριο περιβαλλοντικό πρόβληµα προερχόταν κυρίως από τα αν-θρώπινα λύµατα των επιβατών και του πληρώµατος, καθώς και από τη συγκέντρω-ση πλοίων και ανθρώπων στα λιµάνια της εποχής εκείνης. Τις τελευταίες δεκαετίες,όµως, η ναυτιλία επηρεάζει το περιβάλλον και µε πολλούς άλλους τρόπους. Τα πλοίαδιασχίζουν πια τις θάλασσες του πλανήτη µε τέτοια συχνότητα και πυκνότητα, πουτα ίχνη τους είναι εµφανή τόσο στον ουρανό, όσο και στη θάλασσα. Όπως ακριβώςσυµβαίνει µε τους αυτοκινητόδροµους που χαράσσουν τη γη, όπου οι αέριοι ρύποικαταγράφουν υψηλότερες τιµές λόγω των εκποµπών των χιλιάδων αυτοκινήτων πουτους διασχίζουν, έτσι συµβαίνει και µε τους θαλάσσιους δρόµους. Οι δορυφόροι κα-ταγράφουν πολύ υψηλότερες τιµές ρύπων και το «νέφος» της ρύπανσης µπορεί νααποτυπωθεί ακόµη και στις δορυφορικές φωτογραφίες. Βέβαια, περισσότερο γνω-στό στους θαλάσσιους δρόµους είναι το πρόβληµα της - κατά πολύ - µεγαλύτερηςσυγκέντρωσης πετρελαιοειδών, λόγω των λειτουργικών απορρίψεών τους, ή τωνσκόπιµων απορρίψεων, αλλά και των ατυχηµάτων στη θάλασσα.Τα τελευταία χρόνια, η εκποµπή “αερίων του θερµοκηπίου” (κυρίως διοξειδίουτου άνθρακα) τόσο από τα αεροπλάνα, όσο και από τα πλοία, απασχολεί όλο και πε-ρισσότερο, γιατί οι δύο αυτές σηµαντικές δραστηριότητες αυξάνουν σταθερά τη συ-νεισφορά τους στο παγκόσµιο πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής.Τα λιµάνια παίζουν, επίσης, το δικό τους κρίσιµο ρόλο στα προβλήµατα του πε-ριβάλλοντος, κάτι που δεν ήταν στο επίκεντρο της προσοχής παρά µόνο τις δύοτελευταίες δεκαετίες. Άλλο ένα ρίσκο για το περιβάλλον, αν δεν αντιµετωπιστεί µε υπεύθυνο τρόπο, αποτε-λεί η διαχείριση των πλοίων µετά το τέλος της ζωής τους, ενώ σοβαρό κίνδυνο αποτε-λούν και τα ναυάγια, όχι µόνο για τους ανθρώπους που είναι πάνω στο πλοίο (ναυτικούςκαι επιβάτες), αλλά και για το θαλάσσιο περιβάλλον.Δεν είναι, λοιπόν, περίεργο που το ζήτηµα της ναυτιλίας, της διαχείρισης τωνλιµανιών, καθώς και της µείωσης των ατυχηµάτων και των ναυαγίων αποκτά όλοκαι µεγαλύτερη σηµασία τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για τηβελτίωση της βιωσιµότητας των οικονοµικών αυτών δραστηριοτήτων. Μια ναυτι-λιακή εταιρία µε βελτιωµένες περιβαλλοντικές επιδόσεις δεν είναι µόνο πιο υπεύ-θυνη απέναντι στο περιβάλλον, αλλά έχει και περισσότερες πιθανότητες αποφυγήςατυχηµάτων, καλό προφίλ και δεν έρχεται στη δηµοσιότητα µε αρνητικό τρόπο. Έναλιµάνι µε βελτιωµένες περιβαλλοντικές επιδόσεις είναι πιθανότατα πιο λειτουργικόκαι αποτελεσµατικό και περισσότερο ανεκτό σε µια – αστική συνήθως – περιοχή,όπου βρίσκεται αντιµέτωπο µε τις άλλες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.Μεταξύ άλλων, η (περιβαλλοντική και άλλη) νοµοθεσία, οι (περιβαλλοντικές)πολιτικές, αλλά και η τεχνολογία παίζουν σήµερα αποφασιστικότερο ρόλο για τηµορφή της ναυτιλίας στα επόµενα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, η εφαρµογήτεχνολογιών και Συστηµάτων Αυτόµατης Ταυτοποίησης των πλοίων, που δίνουνσε πραγµατικό χρόνο πληροφορίες για την ταυτότητα ενός πλοίου, αλλά και τη δυ-νατότητα βελτίωσης της ασφάλειας και των περιβαλλοντικών επιδόσεων τόσο σταλιµάνια, όσο και στους θαλάσσιους δρόµους.
editorial

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ahaldek liked this
xcarris liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->