Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nezavisne novine [broj 5285, 23.9.2013]

Nezavisne novine [broj 5285, 23.9.2013]

Ratings: (0)|Views: 105 |Likes:
Published by Tiskarnica
Nezavisne novine [broj 5285, 23.9.2013]
Nezavisne novine [broj 5285, 23.9.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

 
ESVHP!J[EBOKF
 JEDNORODITELJSKE PORODICE U RS SUO^ENE SMNOGOBROJNIM PROBLEMIMA
^ak 90%roditelja ne pla}aalimentaci ju!
www.nezavisne.com
CIJENA 1 KM
(SA URA^UNATIM PDV-OM)
30 DIN
0.5 €
7.5 HK
32.5 DEN
BROJ 5285
PONEDJELJAK,2
3. SEPTEMBRA 2013.
str. 20 i 21
Istragom}e bitiobuhva}eni i ljudi iz BiH
PARLAMENT BiHRASPISAO OGLAS ZANABAV KU POKLONA
Poklanja ju i suvenire od srebra
str. 3str. 8 i 9
BROJNE NEPRAVILNOSTI U TRI OP[TINE:
FOJNICI, ^ITLUKU I VITEZU JEDINICA ZA RAD
ZORANTEGELTI JA,
MINISTARFINANSI JA RS, OSLU^A JUFABRIKE"BIRA^"
 
KrvavaodmazdaAl [ababa
SVI JETOSUDIOTERORISTI^KI NAPAD UNAJROBI JU,
U KOJEM JEPOGINULO59 LJUDI
JEDAN OD O^EVIDACA REKAO JE DA SU NAPADA^I PUCALI PO SVIMA, ALI DA SU REKLI DAIM META NISU MUSLIMANI, JER SU TVRDILI DA SUMUSLIMANE DO[LI SPASITI
STRA VI^NE SAOBRA]AJNE NESRE]E U SARA JE VU I VITEZU
BRZINAODNIJELA DVA@IVOTA
str. 11
Novi detalji iz otkrivenih dokumenata CIA o ratovima u Hrvatskoj i BiH u periodu 1991 - 1995.
SAD bile spremne dozvoliti RS
REFERENDUM O OTCJEPLJENJU!
str. 6
RIJE^ JE OPREDMETIMA S PREPOZNATLJIVIM DR@AVNIMMOTIVIMA, RAZNIH VELI^INA I DIMENZIJA
str. 5str. 2 i 3
 
Događaji
2
Grigori je pozvao na popis
TREBINJE - Episkop zahum- sko-hercegova~ki i primorski Gri- gori je pozvao je sve Hercegovce, ma gdje bili, da ne budu ravno- du{ni, ve} da se svi odazovu na predsto je}i popis stanovni{tva. On je, u besjedi na proslavi Male Gospo jine, krsne slave op{tine Ljubinje, ne sugeri{u}i {ta i kako da se izja{njava ju, hercegova- ~kom narodu poru~io samo to da mora pokazati koliko ga ima. "Moramo da se probudimo i tre- zveno osvrnemo na popis, da Bog oprosti {to moram ovo dagovorim", rekao je Grigori je, do- dav{i da se ~esto i na{im politi~a- rima de{ava da budu uspavani, pa mora ju drugi da ih bude. V.D.
NOVI GRAD - Milorad Dodik, predsjednik Republike Sr- pske, izjavio je ju~e da RS ni je odgovorna za nesprovo|enje odluke "Sejdi} i Finci", zbog ~ega je Savjet Evrope na javio mogu}nost su- spenzi je BiH.
Dodik je rekao da je o~igledno da odnosi u vezi s EU i evropskim in- stituci jama ima ju izvjesna optere}enja. "Republika Srpska je opredi jeljena da ri je{i problem 'Sejdi i Finci' i dala je konstruktivan pri jedlog", naglasio je Dodik. On je istakao da se zna "gdje stanu je problem". (Srna)
DOBOJ - Bora~ka orga- nizaci ja u Dobo ju je bila "prao- nica para", sprega je posto jala izme|u nje i lokalne vlasti, a dokaz za to su i stipendi je za {kolovanje ko je su dodjeljivane bez konkursa, tvrdi novo ruko- vodstvo ove organizaci je.
To novo rukovodstvo je ju~e iz drugog poku{a ja preuzelo ruko- vo|enje, a nakon {to su u aprilu uhap{eni biv{i rukovodioci. "Rado jica Ignji} je vodio gla- vnu ri je~ u Bora~koj organizaci ji. Sprega je bila grad i Bora~ka or- ganizaci ja. Stipendi je su di jeljene bez ikakvog konkursa, ubacili su mo`da dvadesetak djece poginu- lih boraca, sve ostalo su nebora- ~ke kategori je ljudi", tvrdi Nenad Bukvi}, novi predsjednik Predsje- dni{tva Gradske bora~ke organi- zaci je Doboj. Zbog sumnje da su za 85 oso-ba ko je ne pripada ju bora~koj populaci ji omogu}ili besplatno {kolovanje na Visokoj poslo- vno-tehni~koj {koli u Dobo ju, Rado jica Ignji}, predsjednik Predsjedni{tva, i Vinko Bresto- vac, predsjednik Skup{tine do- bojske Bora~ke organizaci je, uhap{eni su 25. aprila. S.^a.
VE]INA ^LANOVA I PREDSJEDNIKA POPISNIH KOMISIJA VE] RADI U ADMINIS TRACIJI OP[TINA I GRADOVA. MALO JE ONIH KOJI NISUZAPOSLENI, A NALAZE SE U KOMISIJAMA.
Radmila^I^KOVI],
direktorka Zavodaza statistiku RS
BEOGRAD - Biv{i episkop zvorni~ko-tuzlanski Vasili je Ka- ~avenda operisan je ju~e na Neurohirur{koj klinici u Beogradu i osje}a se dobro, rekao je Miljko Risti}, direktor Klini~kog centra Srbi je.
On je precizirao da je Ka~avenda imao hematom ko ji je uspje{no ot- klonjen operaci jom. "On je operisan ju~e ujutro, imao je hematom. Operaci ja je protekla u redu. On se ose}a dobro", rekao je Risti}. (Srna)
NEZAVISNE NOVINE
ponedjeljak, 23. septembra 2013.
Ka~avenda operisan u BeograduDodik: Problemne stanu je u RSBora~ka organizaci ja "praonica para"?
Vlada RS }e finansijski in- tervenisati radi stabiliza- ci je bud`eta op{tine Mili}i, izjavila je @eljka Cvi janovi}, premijerka RS. Cvi janovi}eva je istakla da }e Vlada podr`ati in- vesticione aktivnosti ove op{tine, izme|u ostalog, zavr{etak izgradnje vatro- gasnog doma.Sakuplja~i sekundarnih si- rovina na pri jedorskoj de- poni ji "Kurevo" {okirali su se kada su prona{li ti jela dvi je omanje svinje, ko je na ~elu ima ju surlu i ispod samo jedno oko.Ovo zastra{u ju}e otkri}e, kakvo se vi|a u filmovima nau~ne fantastike, ni je ih ostavilo ravnodu{nim.
De jan [A JINO VI
BANJALUKA, VA[ING- TON - SAD su ozbiljno razmi{- ljale da dozvole RS referendum o otcjepljenju dvi je do tri godine nakon sklapanja mirovnog sporazuma i ponude stvaranja konfederaci je RS sa  Jugoslavi jom kako bi osigurale zavr{etak konflikta pri je 1996. godine i ameri~kih izbora.
Ovo je navedeno u doku- mentu od 20. jula 1995, ko ji je Sendi Berger, savjetnik za nacio- nalnu bezbjednost predsjednika SAD Bila Klintona, poslao Me- dlin Olbrajt, dr`avnom sekretaru, i ostalim najvi{im zvani~nicima Klintonove administraci je o pri je- dlozima kako okon~ati konflikt. Ina~e, CIA objavlju je oko 300 dokumenata ko ji }e baciti novo svjetlo na doga|a je tokom rata u na{em regionu. U dokumentu pod nazivom "Izlazna strategi ja za BiH" nave- dena su dva mogu}a scenari ja za zavr{etak rata. Prvi scenario se odnosi na brzi zavr{etak konflikta i mirovni sporazum do kra ja 1995. godine, a drugi predvi|a mogu}nost nastavka rata u 1996. godini, ukoliko sukobljene strane ne pristanu na dogovor u 1995. Berger u dokumentu upozorava da je za SAD bolje konflikt za- vr{iti pri je ameri~kih predsjedni- ~kih izbora 1996. godine. "Za nas je bolje suo~iti se s ovim pitanjima ove godine nego da se bavimo operaci jom povla- ~enja NA TO-a tokom izborne kampanje, jer }e stranke imati sna`ni ju potrebu da nas ili poku- {a ju obrukati ili da nas uvuku u sukob. Odmah treba da po~nemo konsultaci je s na{im saveznicima na na{u strategi ju posli je povla~e- nja", napisao je Berger. Berger jasno upozorava da  je za Ameriku bolje rat zavr{iti u 1995, ali da je svjestan da sr-pskoj strani to ne odgovara jer je  jo{ bila vojno ja~a od bo{nja~ko- hrvatskih snaga, pa je u devet ta- ~aka predlo`io kako da administraci ja Srbima ponudi ozbiljne ustupke. Ukoliko Srbi ne bi pristali na podjelu 49:51 odsto, Berger je predvidio mogu}nost da Bo{njaci prihvate manje od 51 odsto u za- mjenu za ne{to kvalitetni ju terito- ri ju. U ~etvrtoj ta~ki je ponuda Srbima za veliku autonomi ju sr- pskih podru~ja i obimne speci jal- ne i paralelne veze sa Srbi jom. "Ako bude neophodno, treba da pritisnemo Bo{njake da doz- vole Srbima sprovo|enje referen- duma nakon dvi je do tri godine, kao {to smo se slo`ili u paketu iz 1993. godine. Na{a argumentaci-  ja bi bila da, ako Bo{njaci ne mo- gu ubi jediti srpsku populaci ju da  je njihova budu}nost u reintegra- ci ji, nema svrhe blokirati mirno razdva janje po uzoru na ~ehoslo- va~ki model", navodi se u doku- mentu.U preostalim ta~kama spora- zum se bavi taktikom kako privo- liti Slobodana Milo{evi}a, predsjednika Srbi je, na saradnju. U taktici ko ju su nazvali "Ili radi, ili za}uti" bila bi ponu|ena reduk- ci ja sankci ja ukoliko bude bio spreman da prizna BiH.Drugi scenario je nepovolj- ni ji po srpsku stranu i predvi|a povla~enje UNPROFOR-a, diza- nje embarga na oru`je Bo{njaci- ma i eskalaci ju vazdu{nih udara protiv Srba u tra janju od godinu dana. U tih godinu dana bi, pre- ma Bergerovim procjenama, do- {lo do izjedna~avanja situaci je na frontu."Bo{njacima bismo jasno re- kli da su nakon tih godinu dana
Novi detalji iz otkrivenih dokumenata CIA o ratovima
SAD bile sdozrefereot cje
Ponude:SAD ra zmatrale inu|enje Srbima konfederaci je sa Jugoslavi jom, a da Milo{evi}u ponude dioIsto~ne Slavoni je u zamjenu zaKra jinu
ORU@JEDrugi scenario predvi|a dizanje embarga na oru`je Bo{njacima
 
 U MENILA NAA E GI  JA A BiH
CIA objavlju je oko300 dokumenata ko ji }e baciti novo svjetlo na ratne doga|a je
FOTO NN
Sendi Berger, savjetnik za nacionalnu bezbjednost predsjednika SAD
 
Događaji
3
@iga: Popisva`na ~injenica
SARAJEVO - U dru{tvima ko-  ja su nesre|ena, a u ko ja o~ito spada i bh. dru{tvo, pored uobi- ~a jenog zna~enja, iz raznih politi- kantskih i drugih igrokaza, popis zauzima i druge dimenzi je, rekao  je ju~e Jusuf @iga, sociolog i pro- fesor.Govore}i kao uvodni~ar na sesi ji Asoci jaci je nezavisnih intelektu- alaca "Krug 99", @iga je istakao da se u svim sre|enim dru{tvima popis do`ivljava kao veoma va- `na ~injenica, jer je to na~in da se do|e do validnog uvida u to ~ime  jedno dru{tvo u datom trenutku raspola`e, po~ev{i od ljudskih po- tenci jala, demograf skih trendova, nataliteta, mortaliteta i starosne strukture stanovni{tva. (Agenci je)
NEZAVISNE NOVINE
N. HASI
SARA JEVO - Delegaci je SDA i HDZ BiH, umjesto da-nas, kako je bilo na javljeno, o sprovo|enju presude "Sejdi} i Finci" i ostalim neri je{enim pi- tanjima trebalo bi da razgova- ra ju u ~etvrtak u Sara jevu.
U obje stranke ka`u da jeovaj sastanak klju~an kako bi pri-  je 1. oktobra mogao biti usagla- {en za jedni~ki stav o implementaci ji presude, kao jed- nom od uslova da BiH aplicira za ~lanstvo u EU.Dragan ^ovi}, lider HDZ BiH, ju~e je ponovio da su blizu postizanja dogovora sa SDA, a iz ove stranke odgovara ju da treba sa~ekati sastanak delegaci ja kako bi bili razmotreni modeli sprovo- |enja presude ko je nude obje strane."SDA osta je pri svom mode- lu o direktnom izboru ~lanova Predsjedni{tva iz FBiH ko ji zado- voljava kriteri je iz presude 'Sejdi} i Finci' da svako mo`e biti biran i svi bira ju, a uva`ava i potrebe hr- vatskog naroda", rekao je ju~e [efik D`aferovi}, potpredsjednik SDA, ko ji je sa Bor janom Kri{to, potpredsjednicom HDZ BiH, za- du`en da radi na usagla{avanju pri jedloga o sprovo|enju presude Suda u Strazburu. Model SDA podrazumi jeva da FBiH bude jedna izborna jedi- nica iz ko je se bira ju dva ~lana Predsjedni{tva, a pri izra~unava- nju bro ja glasova organizu ju se dva izborna podru~ja sastavljena od po pet kantona. U kona~nici oba ~lana ne bi mogla biti iz istog naroda i iz istog izbornog podru- ~ja.Kri{to ka`e da je model SDA  tek dobra osnova za razgovore. "U ovakvoj formi nama je neprihvatljiv jer ne zadovoljava na{ klju~ni princip, a to je do hr-vatski narod bira svog predstavni- ka u Predsjedni{tvo BiH. I mi smo za to da kroz FBiH, kao je-dnu izbornu jedinicu, imamo dva izborna podru~ja, ali duga~i je or- ganizirana od pri jedloga SDA", naglasila je Kri{to. Sastanak delegci ja SDA i HDZ BiH prvobitno je bio zaka- zan za 16. septembar, pa je ogo- |en za 23. septembar no i ovajtermin je promi jenjen. Osim o presudi "Sejdi} i Finci", trebalo bi da razgovara ju i o statutu Mo- stara, o polo`a ju mje{ovitih kan- tona, rotaci ji na pozici ji gradona~elnika Br~ko distrikta, vojnoj imovini te o mogu}em uspostavljanju dugoro~nog part- nerstva dvi je stranke.
A. [I[I
BANJALUKA - Sekretari-  jat Parlamentarne skup{tine BiH raspisao je javni natje~aj za kupovinu suvenira sa bh. motivima od srebra, bronze, mesinga i bakra, ko je }e na{i parlamentarci poklanjati viso- kim zvanicama prilikom proto- kolarnih susreta, sazna ju "Nezavisne".
Kako nam je potvr|eno u Parlamentarnoj skup{tini BiH, ri-  je~ je o predmetima s prepozna- tljivim dr`avnim motivima, raznih veli~ina i dimenzi ja. "Predmeti se kre}u od veli~i- ne kovanica do dvodimenzional- nih prikaza (odljevaka) objekata poput Starog mosta, tvr|ave Kas- tel, ste}aka, vi{egradske }upri je, d`ami ja i crkava ili replika sre- dnjovjekovnih nov~anica", po ja{- njava ju iz Parlamentarne skup{tine BiH, te navode da se pokloni uru~u ju u skladu s Pravil- nikom o me|unarodnim aktivno- stima Parlamentarne skup{tine. "Svakako se razliku ju od ran- ga zvani~nika ko jem se uru~u ju", navode iz parlamenta BiH. Iako u javnom oglasu ni je navedena ci jena kompletnog pos- tupka, iz Sekretari jata Parlamen- tarne skup{tine BiH tvrde da vode restriktivnu politiku u ovoj oblas- ti."Ci jena nabavke ni je decidno odre|ena. Kolegij Sekretari jata donio je odluku o nabavci proto- kolarnih poklona do 17.500 KM, ali ni je izvjesno da }e sredstva, ina~e planirana bud`etom, biti i utro{ena. Parlamentarna skup{tina BiH u pravilu ima problem s po- nudom suvenira na tendere", ka`u u parlamentu BiH. Postupak }e biti proveden putem takozvanog dodatnog oba- vje{tenja za konkurentski zahtjev, a kod ovakve vrste javne nabavke mogu}e je dodi jeliti ugovor i ako do|e samo jedna ponuda, umjes- to uobi~a jenih tri ili vi{e. prepu{teni sami sebi", sto ji u do- kumentu.Nakon isteka godinu dana, bila bi razmotrena mogu}nost sla- nja kopnenih snaga u BiH, ko je bi imale funkci ju mirovnih trupa, ko je bi zami jenile UNPROFOR, ukoliko bi posto jala volja da se takve snage upute. "Osim {to bismo obezbi jedili oru`je i obuku radi po ja~anja voj- ske bh. snaga, obezbi jedili bismo im (bh. strani) efektivnu protivva- zdu{nu odbranu, ko jom bi predu- pri jedili srpsku vazdu{nu mo}", isti~u u dokumentu. Drugi scenario predvi|a i po- godnosti za Milo{evi}a, s obzi- rom na to da se u ovo vri jemeSAD, iz istog razloga kao i u BiH, zala`u za brzo rje{enje konf- likta u Hrvatskoj.Iako SAD razmatra ju mogu- }nost ekonomske pomo}i Franji Tu|manu, predsjedniku Hrvatske, s ciljem odga|anja napada na Kra jinu, po`eljni ji im je scenario prisiljavanja Tu|mana i Milo{evi- }a na mirovni sporazum. "Treba da idemo i dalje i u mirovnom sporazumu predvidi- mo da Milo{evi} Tu|manu prepu- sti Kra jinu u zamjenu za dio Isto~ne Slavoni je i garanci ju stva- ranja konfederaci je bosanskih Srba i Federalne Republike Jugo- slavi je nakon sklapanja mirovnog sporazuma", pi{e Berger.
SASTANAK DELEGACI JA DVI JE STRANKE OPET POMJEREN PAR LAMENT BiH RASPISAO OGLAS ZA NABAKU POKLONA
Poklanja ju isuvenire od srebra Dogovor SDA - HDZBiH jo{ se ~eka
RAZNOPredmeti se kre}u od veli~ine kovanica do dvodimenzionalnih prikazaIZBORSDA osta je pri svommodelu o direktnom izboru ~lanova Predsjedni{tva iz FBiH
 
^ovi}: Blizusmo postizanja dogovora sa SDA
FOTO NN
    F    O     T    O     N    N
Parlamentarci }e imati poklone za zvanice
Hrvatskoj i BiH u periodu 1991 - 1995.
remneoliti RSdum oljenju!
Olbrajtova neodre|ena o otcjepljenju
Medlin Olbrajt, ameri- ~ki dr`avni sekretar, u odgov- oru od 3. avgusta 1995. Sendi ju Bergeru, savjetniku za nacionalnu bezbjednost, ni je isklju~ila mogu}nost referen- duma o otcjepljenju RS, ali je istakla da favorizu je opci ju di- zanja embarga na oru`je, vaz- du{ne udare protiv Srba i predavanje odgovornosti Bo{njacima za zavr{etak kon- flikta.Napisala je da pri`eljku je rje- {enje po ko jem bi Federaci ja u{la u uni ju sa srpskim entite- tom, kako bi bio sa~uvan teri- tori jalni integritet BiH. O pri jedlozima o referendu- mu i pravu na otcjepljenje Sr- bima, Olbrajtova je neodre|ena, ali ne isklju~u je tu mogu}nost. Ona sugeri{e da bi postizanje sporazuma bez vazdu{nih udara u stvari pogodovalo srpskoj strani da iskoristi pravo na mirno otcje- pljenje od BiH i da se "pridru`i potenci jalnoj velikoj Srbi ji". Tako|e, navela je da bi rje{e- nje bez vojnih udara zna~ilo i nepri jatan posao u vezi s mir- nom razmjenom teritori ja izme|u srpske i bo{nja~ke strane, kako bi se strane uklo- pile u plan kontakt grupe. Za vojnu podr{ku Bo{njcima navela je dva uslova - da nji- hovo teritori jalno osva janje ne pre|e granice iz plana kontakt grupe, te da se Bo{- njaci ograde od radikalnih is- lamskih elemenata u BiH.
IZBORISAD `eljele brzzavr{etak ratova u Hrvatskoj i BiH zbogameri~kih izbora
 
Za SAD bio po`eljan scenario prisiljavanja Tu|mana i Milo{evi}a na mirovni sporazum
ponedjeljak, 23. septembra 2013.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->