Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
P. 1
Seminarski Net tehnologija c#

Seminarski Net tehnologija c#

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 2,101 |Likes:
Published by Nikola Lukic
full source code
Dokument se sastoji iz dokumentacije i izvornog koda koji je koriscen u radu.
osnove programiranja u Visual C# jeziku
Struktura

Cilj vezbe :
Zadatak vezbe:
Realizacija:
U opisu koda i slikama
opisani primeri.
full source code
Dokument se sastoji iz dokumentacije i izvornog koda koji je koriscen u radu.
osnove programiranja u Visual C# jeziku
Struktura

Cilj vezbe :
Zadatak vezbe:
Realizacija:
U opisu koda i slikama
opisani primeri.

More info:

Published by: Nikola Lukic on Jul 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

 
V i s o k a t e h n i č k a š k o l a - N i š
Seminarski rad
Osnovni pojmovi vizuelnog programiranja u programskom jeziku
Visual C# 2008
Predmet : NET programiranje
Mentor : Student : mr Zoran Veličković
 
Nikola Lukić br.indeksa R-48
1
 
Sadrža :
!."vod######################.!
 11Opsti uvod1 1!Opis teme rada!
$.!. Vežba ! : %snove rada u kon&oli#######..##.'
!11 "ilj ve#$e% !1! &adatak ve#$e% !1% 'ealiza(ija ve#$e%
$.$.Vežba $: Rad sa uslovnom (etlom )ranana....................*
 !!1 "ilj ve#$e) !!! &adatak ve#$e) !!% 'ealiza(ija ve#$e)
$.'.Vežba ': +reirane (adauće) menia...............................8
 !%1 "ilj ve#$e* !%! &adatak ve#$e* !%% 'ealiza(ija ve#$e*
 $.4.Vežba 4 : %snove rada sa klasama###.#.#.###!,
 !+1 "ilj ve#$e1, !+! &adatak ve#$e1, !+% 'ealiza(ija ve#$e1,
 $.*.Vežba *: Rad sa tamer timer kontrolom#..###.#!$
 !)1 "ilj ve#$e1! !)! &adatak ve#$e1! !)% 'ealiza(ija ve#$e1! 
$./. Vežba / : Rad sa tekstualnim 0alovima #.####.#.!1
 !1 "ilj ve#$e1. !! &adatak ve#$e1. !% 'ealiza(ija ve#$e1. 
$.1.Vežba 1 : Rad sa 2ra0ičkim inter0esom ###.##.#$,
 !.1 "ilj ve#$e!, !.! &adatak ve#$e!, !.% 'ealiza(ija ve#$e!,
 $.8.Vežba 8 : %snove internet (ro)ramirana####......#$4
 !*1 "ilj ve#$e!+ !*! &adatak ve#$e!+ !*%1 'ealiza(ija ve#$e /0erver deo !+ !*%!'ealiza(ija ve#$e /2lijent deo333333333%1
 '. Zaklučak#####..#..##########..#.##.'/
 + 4okumenta(ija 33333333333333333333%.!
 
15vod
11Opsti uvod
5 ovom radu $avi6emo se isključivo programskim jezikom 7i(roso8t Visual "9 !,,* /Epress EditionEpress Edition je $esplatna li(en(irana vezija ovog  programskog jezika Ono što izdvaja ovaj programski jezik jeste to da se u njemu mogu  pisati konzolne /4O0 aplika(ije; <indo<s aplika(ije; aplika(ije za <e$ i klase Ovu oso$inu je nasledijo od izvrsnog širokog kon(epta jezika Visual "== "9 /"sharp je o$jektno orijentisan jezik i kao svaki drugi takav sistem sastoji se iz više različitih o$jekata koji mogu imati iste slične ili potpuno spe(i8ične oso$ine Te oso$ine se nazivaju i
atributima
 Pored oso$ina o$jekti imaju i svoju 8unk(ionalnost /skup 8unk(ija koju navivamo
metodama.
7o#emo re6i da se programiranje koriš6enjem o$jekno orijentisane paradigme sastoji od slede(ih koraka : ->denti8ikovanja o$jekta->denti8ikovanja atri$uta o$jekata kao i njihovih vrednosti->denti8ikovanje 8unk(ionalnosti o$jekta -2lasi8ika(ija o$jekata prema atri$utima i 8unk(ionalnosti u kategorije ili klase  -'ezultat klasi8ika(ije je de8ini(ija klase ->denti8ikova<e komunika(ije izme?u o$jekata Pojavom <indo<s aplika(ija i operativnog sistema tj <indo<s programiranja i razvojem o$jektno orijentisane paradigme nastao je novi razvojni sistem koji pru#a mogu6nosti $rzog razvijanja aplika(ija @plika(ija se posmatra kao inter8ejs sastavljen od više 8ormi na kojima se nalaze kontrole 2orisnik pokre6e aplika(iju koja očekuje od korisnika ak(iju tj izazvan
do)a3a
/eng Event Ovaj način programiranja naziva se programiranje vo?eno doga?ajimaPrava pristupa ko mo#e i kom podatku pristupa odre?uje se
modi0ikatorima (ristu(a
 : -
(rivate-(ubli-(roteted-(roteted internal-internal
@ko niko spolja netre$a da prisupi članu klase onda se on de8 kao privatni 4a tre$a $iti dostupan svima onda je de8inisan kao javan &ašti6eni član je dostupan samo unutar svoje matične klase >nternal ili interni član je dostupan samo unutar tog  programaA!B%

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
rose256 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Stojanco Velkov liked this
Pedja Spanovic liked this
NakicaBg liked this
_MISA_ liked this
oktobar12 liked this
Dragan Došen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->