Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ahmad_esa_2

ahmad_esa_2

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Cik Tippi

More info:

Published by: Cik Tippi on Sep 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

 
1r
Keterangan:
Kertas
kerfa
dlbentangkan
dl
World
Conference
on
lslamlc Thought
&
CtullizatlonContemporary
Challenges
and Realitles,pada
11
dan
12
September 2O!2,
bertempat
di
Klnta
Rlverfront
Hotel
and
Sultes,lpoh,
Perak,
Malaysla.
Pendidikrn
Jasmani
mentrensformasiminda
keusahawanan
Islam
Ahmad
bin
Esa
@
Universiti
Tun HussinOnn
ldalaysia,
Johor
&
Fatimatr
Mustaffa(fbmpjk@grnail.com)Institut
PendidikanGuru Kampus
Perempuan
Melayu, Melaka
ABSTRAK
Ifujian
ini
bertujuan mengenal
pasti
fiansformasiminda
keusahawanan
Islam
melalui
aktiviti
Pendidikan
Jasmani
bagipelajarProgramliazah
Sarjana
Muda
Perguruan
(PISMP),Institut
Pendidikan Guru
(IPG).
Penekananterhadapaspek keusahawanan
Islam bakalgurukurang
diberi
perhatiansehingga
timbul
keraguankeberkesanan
komponen
aktiviti
pendidikan
jasmani
apabila
timbul
isugraduan
tidak berkualiti
dan
kurang
menguasai
kemahiran
keusahawanan
Islam.
Responden
kajian
terdiri
60gurupelatihPISMP
semester
5
yang
sedang
mengikuti
pengajianPISMP
di
IPG.Data
dikumpulkan
menggunakanborang
soal
selidik.
Kesemua
dafa
dianalisis
menggunakan
pakej
komputer
SPSS
versi
15.00
(Statistical
Package
For
Social
Sciences)dan
dikemukakandalam bentuk analisisstatistik
deskriptif.
Dapatan
kajian mendapati
minda
keusahawanan
IslamgurupelatihIPGberjayaditransformasi
melalui
aktiviti
pendidikan
jasmani
dan
didapati kompetensipengajardalam mengintegrasikanminda
keusahawanan
dalam
pengajaranpendidikan
jasmanimasih
lemah,
oleh demikian
pengajar
perlu
diberi
latihandalamanmentransformasiminda
keusahawanandalam
pendidikanjasmani.Kata
kunci
:
Pendidikan
Jasmani,
minda
keusahawanan
Islam,Program
ljazah
Sarjana
Muda
Perguruan
(PISI!P)
ABSTRACT
This
study att€mpts
to
identi$
Islamentrepreneurialmindset fransformation throughphysical
education
activitiesfor
students
with
Bachelor
of
Teaching
(PISMP),Institute of
Education
(ITE).
Emphasison
entepreneurial
asp€cts
of
Islam
will
be
given
less
attention to
teachers
doubttheeffectiveness
of
the components
of
physicaleducation
activities
when
it
comes
to
issues
ofpoorquality
graduates
lack
skillsMuslims
entrepreneurialmindset.The
respondents
were60 student
teachers
PISMP
semester5
PISMP
who
arc
studying inthe institute. Data werecollectedusing
questionnaires.
All
data
were
arnlyzedusing
SPSS
package
version
15.00
(Statistical
Package
For
Social
Sciences)andpresented
inthe
formof
descriptivestatistical analysis. The
findings
reveal
that
Muslimsenfepreneurial
mindset
successful trainees
IPG
fansform
throughphysical
education
activities
and
teaching
competence is
tointegate
the
teaching
of
enfiepreneurship intheminds
of
physicaleducation is
still
weah
thus
the insfructormust
be
entrepreneurialin-house
fraining
to transformthe
mind
inphysical
education.
Keywords
:
PhysicalEducation,
Muslims
entrepreneurial mindset,Bachelor
of
Teaching(PISMP)
 
1.0
PengenalanDalam
era
globalisasi
abad
ke-21, ekonomiterbukamenjadi
amalarU
kejayaan
dan
kemajuan
sesuatu
negara adalah
bergantung
pada
keupayaan tenaga
kerjanyabersaing
di
peringkat
antarabangsadan seterusnya
mengerakkan
masyarakat
menujukeredaan
Allah.
Islamtelahmenyediakangaris
panduan
bidangpendidikanyang
dianggap
tunjangdalampembentukanguru
sebagai
tenaga
kerjaperlu
diberi
perhatian.
Induk
kepada
pendidikan
iaitu,
amalanpengajarandanpembelajaran
guruharuslahmenjurus
kearah
menyediakanpelajar
agar dapat
menjadi
tenaga
kerja
yangbertaraf
antarabangsa
dalam
semua
bidangkerjaya
(SGM,
2009;
BPK,
201l;
lnterim
20ll;
IPG
201l).
Penghasilan
guru yang
berkualiti
dancemerlang
minda
keusahawanan
Islam
adalah
matlamatyangditetapkan
dan
menjadi
misi
IPG,Kementerian
Pelajaran
Malaysia.
Antara fokus
KPM
2012pembinaan
keupayaan
(Ilaili,
2ALq
latihanguru
dan
kompetensipengajar
adalah
komponenpelengkap pendidikan
formal
Qshak
&Zukifli,2008).
Isulatihanguruberijazah
adalah
p€nguasaan
pemindahanpembelajarankemahiran
keusahawanan
Islam
tidak kukuh
kerana tahappenguasaan pengetahuandan
integrasi
elemen keusahawanan
Islam dalam
pengajaran
masih
rendah.(Julismatr,2Ol
l;
Zuber,2005;
Aztran,
Abdul
Ghani,Mohammad
&
Abd.
Ratrman"
2005).
Puncakegagalanpengajar
melaksanakanintegrasi
danpenyerapan
kemahiran dalamprogramlatihan
kerana
kurang kemahiran,kekangan
masadan
kebolehanpelajar(Naemah,2007; Kember
&
Leung,2005; Kember.
D,
Leung,
D.Y.P
&
Rosa
S.F,
2007
;
Kember,2009;
dan
Alison,
Peter
&
Paul,
2010).
Mohd
dan
Saifuddin
(2009)menyatakanminda
keusahawanan
Islamperludibangunkanmelalui
aktiviti
pendidikan
jasmani
dan
kompetensi
pengajarelemen
penting (Kember
&
Leung,2005;Kember.
D,
Leung,
D.Y.P
&
Rosa
S.F,2007;
Kember,2009)dalam
pembangunan
minda
keusahawanan
Islamguru pelatih
(Kayed
2006).
Minda
usahawan
yangkukutrdalam
aspekpengetahuan,
kemahiran
berfikir,
berkomunikasi,
kreativiti,pemikiraninovatif,
bersemangat
positif
dan
nilai
moral
dan
etikayang
baik
dalamkonteks
keusahawanan
Islam
(BPK20l
t).
Sehubungpekara
di
atas,
untuk menghasilkangurupelatih yangmengamalkan
Islam
sebagaicara
hidup
dalam
kehidupan
seharian,penerapanelemenkeusahawanan
Islam bolehdirealisasikan
melalui
penglibatan guru pelatihdalam
aktiviti
pendidikanjasmani.
Menurut
Astin
(1999)
dan
Christoper(2006)telah mengkategorikan
teori
berkenaan
pelajar
iaitu
penglibatan
dan
pengambilan,
perkembangan
/
pembangunandanpembelajaran
dewas4 bagi memenuhikeperluan
individuitu
sendiridari
segi
ekonomi,
kokurikulum
dan
akademik,
politik
dan sosialakan
tercapai
melalui
satu sistem
pendidikan yang
seimbang
di
antara
bidang.Bidangpendidikan
jasmani
mampumemberi
pengalaman
dari
segi
pendidikan,
fisiologi,
psikologi
dan
displin
(Teng,2005;Wee, 2002;
danMalq
201l)
minda
keusahawanan
Islam.
Dengankeupayaan
intelegence
dan huda
(petunjuk)yangdibekalkan,manusia mestidipandumenjadimakhlukyang
mulia
dan
memiliki
minda
keusahawanan. Insan
yangtahumenggunakanakal untuk mencari
dan
menemui
kebenaran
(Nurhelmi,
2008),dalam konteks
sosial
ekonomi.
"
Rasulullah
s.a.wbersabda
yangbermaksud
:
"siapaberpagi-pagi
denganbadan
yang
sihaf
dengan
hatiyangbaik
(iktlas
dan
tenang)
dan denganbersarapan
untuk hari itu"
seolah-olatr
dia
telatr
memiliki
sebuah
dunia
(
memperoleh
segala
keperluan."(HR.
Tirmizi
dan
Ibnu
Majah).
 
Teori
akal berkaitanminda
keusahawanan
Islamyangdikemukakanoleh
pemikir
baratbolehdijadilcan
sebagaisokongan kepada pemantapansistempembudayaanusahawanan
muslim.
Yang
jelas
ialah
setiap
lakuan hendaklahberpaksikan
kepadasumber
akidahIslam.
Ini
bertepatandengan
firman
Allah
s.w.t dalam
surah
al-maidah
l5-16
bermaksud
"
Sesungguhnyatelatr datangkepada
kamuhidayat
dan
kitab
yangterang
daripada
Allah,
dengan itu"
Allah
akan
memberipetunjuk
kepadaorang
yangmahumengikutperintahnya
akan
jalan
yang
selamat serta
mengeluarkan
mereka
dari
kegelapankepadacahayayang
terang
dengan
izinNya
jua
danseterusnya
menunjukkanmereka
ke
aratr
jalan
yang
benat''(Mohamad
&
Wan2009).Oleh
itu
objektif
kajian
ini
untuk:
l.
Mengenalpasti
tahappenguasaan
minda
keusahawanan
Islam.
2.
Mengenalpasti
tatrap
kompetensipengajar
dalampengajaran
pendidikanjasmani.
3.
Mengenalpastihubungan
antara
kompetensi
pengajaran
pengajardalampendidikan
jasmani
dengan
minda
keusahawanan
Islam.2.0 Penyataan
Masalah
Masyarakatmengakui
aktiviti
pendidikan
jasmani
sepertimemananh,
menunggangkuda
dan berenang
yangberlandaskan
sunah
Nabi
Muhamad
s.a.wantaraelemen
pentingdalam
proses
pendidikan.Namun,
penekananterhadapaspekkeusahawanan
Islambakalgurukurang
diberi
perhatiansehingga
timbul
keraguankeberkesanan
komponen
aktiviti
pendidikan
jasmani
apabila
timbul
isugraduan
guru
tidak berkualitidi
mana
temu
duga
perjawatanpegawai perkhidmatanpendidikangurumendapatidari5,510
graduan
gurudipanggil temuduga
SPP
untuk
penempatan
ke
sekolah hanya
4859
graduan
berjaya
dalam
temu
dugadan
ditempatkanke sekolah, selebihnya
gagaldalam
temu
duga kerana
tidak
memenuhi
empat elemen
yang
dinilai
iaitu
pengetahuan,keupayaan
berfikir,
kemahirankomunikasi,keterampilan
diri
dan
sikap(Johari,2012).Selain
itu"
kritikan
dari
penglaitikanpendidik
menyatakanramaiguru
tidak
menguasai
kemahiran
keusahawanan
Islam
iaitutidak
mempunyai
tahappengetahuandan
kemahiranyangmemadaikepimpinan,kemahiran
komunikasi
dan
kematriranmenyelesaikan
masalah
(Ahmad,
2005;Mayq
2007 danHabsah2012).
Berdasarkanpembacaandan
pemerhatianpengkaji,
tidak
banyak
kajian di
dalam
negarayang
berkait
rapatdengan
minda
keusahawanan
Islam.Oleh
itu, kajian
ini
menumpukan
kepada
aspek
minda
keusahawanan
Islamyangdiperolehi
melalui
penglibatanpelajardalam
aktiviti
pendidikan
jasmani.
Selain
itt1
pengkaji
jugaingin
melihatkompetensi
pengajar
pendidikan
jasmani
dan
hubungan
antara
kompetensi
pengajardalam
pendidikan
jasmani
dengan
minda
keusahawanan
Islam.Aspek minda
keusahawanan
Islamyang
ingin dilihat
adalah
pemikiran
kritikal,
penyelesaianmasalah,
kemahirankomunikasi
dan
kematrirankerja
berpasukan.
3.0
Metodologi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->