Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1.07.2009

1.07.2009

Ratings: (0)|Views: 287|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Jul 08, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Srijeda
1. jul 2009.
Broj11.943Godina
LXVI
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
DRU[TVO KROZ RSVIJESTI
Novi}:Provjerapodataka pomo}uotiska prsta
strana 4.strana 6.
Na nepravdutrebaodgovoriti  jedinopravdom
strana 8.
Bora~kojkategori ji produ`en rok za otplatukredi ta
Za 
PIC
za tva rawe 
OHR
-a ni je upi tno sa mo ako zemqa ide u pra vom pravcu. Po li ti ~a ri ni iz je  dnog en ti te ta ni sa  ni voa BiH ni su za in te re so va ni da  ura  de ono {to je po tre bno da bi   do {lo do za tva rawa i tran zi ci je 
OHR
-a, re kao In cko Upra vni odbor 
PIC
-a izra zio je za bri nu tost u ve zi sa ra zvo jem po li ti ~ke si tu aci je u BiH u posqedwe  vri je me, po se bno u ve zi sa usva jawem Zakqu~a ka 14. ma ja od stra ne  Na ro  dne skup {ti ne RS. Rus ka de le ga ci ja  ni je se slo `i la sa ovim sta vom Ispuwen je  dan od dva uslo va za okon ~awe  su per vi zi je u Br~kom. Dru gi uslov, ko ji se  odno si na ispuwavawe oba ve za en ti te ta  pre ma dis tri ktu, ni je ispuwen i  pre  dlo `io sam
PIC
-u da se za to odre  di rok do 15. sep tembra, is ta kao Rafi  Gre go ri jan 
strana 3.
U BiH gorivoskupqe za 12feninga
 
Indijski okean
Sru{io seavion sa153 putnika
strane 22. i 23.
Berislav Sekeq, filatelista
Vri jednostdokumenata po{tanskeistori je
strana 27.
Stupio na snaguZakon o akcizama
Valentin Incko predstavio zakqu ~ke Savjeta za primjenu mira
Ni su ispuweni uslo vi za za tvarawe
OHR
-a
Nepropisno utro{eno 630 miliona KM
strana 5.strana 15.
TrebiweRevizija institucija BiH za 2008. godinu Lideri stranaka poslije sastanka sa Savjetom za primjenu mira
Uo~i sva ke sje  dni ce 
PIC
-a si tu aci ja u BiH se is kompli ku je  po li ti ~ki i  re to ri ~ki i sve  bi bi lo mno go sta bil ni je ka  da ne  bi bi lo tih sje  dni ca. Po sli je  sje  dni ce u BiH }e bi ti  re la ti vni mir jer  ne ma ra zlo ga za  pro ble ma ti za ci ju, re kao Do  dik 
strana 2.
 
Sjednice
PIC
-a uvi jekkompliku ju situaci ju
OtvorenkampDe janaBodiroge
strana 42.
Rafi Gregorijan i Valentin Incko
F O O : G   L  S  S  S 
 
2
srijeda, 1. jul 2009.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Spreman sam umawiti svoju platu za pola, dok ne pro|e ekonom- ska kriza.
 Haris Silajxi},~lan Predsjedni{tva BiH 
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA R JEVO- Nadam se da  je ovo pretposqedwisasta- nak i da }e se Kancelari ja visokogpredstavnika(
OHR
)zatvoriti u novembru ove go- dine, izjavio je liderSaveza nezavisnihsoci jaldemokra- taMiloradDodiknakon sastankaSavjeta za primje- numira u BiH(
PIC
).
On je u ponedjeqakuve~eu Sara jevukonstatovao da se  uo~isvakesjednice
PIC
-a si-tuaci ja u BiH iskompliku je politi~ki i retori~ki i is- takao da bi u BiH sve bilomnogostabilni jekada ne bi bilo tih sjednica. - Nakon ove sjednice u BiH }e bitirelativni mir  jer nemarazloga za proble- matizaci ju. [to se ti~e “prudsketrojke“o~igledno  je da SulejmanTi hi}ni je  u~estvovao u razgovorimada ne bi dao “vjetar u le|a
PIC
-u i odlukama za zatva- rawe
OHR 
-a- kazao je Do-dik.Dodikje izjavio da je to{to je visokipredstavnik ValentinInckouradio, posqedwe u vezi sa “bonskimovla{}ewima“.- Rekao sam ~lanovima
PIC-
a da RS vi{ene}epri-  hvatati“bonskaovla{}ewa“, kao i da }emo, ako ne dostave dokazeza{to je smi jewenslu- `benikAgenci je za istrage i za{titu(
SIP
) RadislavJovi- ~i}na}ina~in da tu`imo one ko ji su takvemalverzaci je napravili- rekao je Dodik. Predsjedava ju}iSavjeta ministaraNikola[piri} je kazao daje onajko ji je “o~eki- vao da je ovo ring i da }e nekobiti na patosu“, imaouzalu- dnao~ekivawai da je na{put u EU i
NA TO
proces, a ne fu-dbalskautakmica. - Od kruci jalneje va`nos- tiizbje}istvarawesituaci ja ko je}e dodatnokomplikovati stawe u BiH i ko ja}e zasjeni- ti sve ono pozitivno. Logi- ~nopitawe je za{to se predsvakozasjedawe
PIC
-a u BiHstvaraatmosferabiti ili ne biti- istakao je [piri}. Predsjednik SDA Sulej- manTi hi}rekao je da je na- cionalisti~ko-hu{ka~ka i antidejtonskaretorikara- zlogzasto ja u BiH i da jeposto jawe
OHR
-a neop ho-dno.Lider HDZ BiH Dragan^ovi} je kazao da je sastanak odisaoma{tovito{}u i ra- zli~itostima oko kqu~nih pitawa u BiHi da se nada da}e BiH dobitinoviustav do kra jagodine. PredsjednikHDZ1990Bo`oQubi}je rekao da
OHR
i me|unarodnaza jednicatre- badaostanu dok se ne sprove- deustavnareforma, dok liderStranke za BiH Haris Silajyi}smatra da se u BiHzaboravqaDejtonskisporazum i da se ~esto ide ispod togsporazumako ji je pri hva}en kao minimum.
SRPSKA 
vi{e ne}e prihvatati “bonska ovla{}ewa“
SA R JEVO
- Predsjedava-  ju}iPredsjedni{tva BiH Ne- boj{aRadmanovi} i pomo}nikdr`avnogsekretara SAD StjuartYonsju~e su uSara jevuistaklineop hodnost dogovarawaunutar BiH o svimva`ni jimpitawimada bi do{lo do funkcionalnih i za jedni~kipri hvatqivih rje{ewa.Radmanovi} i Yons su raz- govarali o aktuelnojpoliti- ~kojsituaci ji u BiH i mogu- }nostimanapretkazemqe u zapo~etimprocesimaunu- tra{wih i evroatlantskihreformi, saop{tilo je Pred- sjedni{tvo BiH.- Najve}i dio razgovora odnosio se na trenutnostawe ispuwavawapet plus dvauslo-va i ciqevako jisto jepredBiH, a ko je je postavioSavjet za primjenumira u BiH (
PIC
)na svomposqedwemzasjedawu- doda je se u saop{tewu. Na sastanku je bilogo- vora i o transformaci ji
OHR
-a u speci jalnopredsta- vni{tvoEU. Radmanovi} je ponoviosvojrani jistav da dogovor i konsenzusnema ju alternativukada su u pi- tawuva`na i sudbonosna pitawa za budu}nostzemqe. Konstatovali su da je zato odgovornost na svimpoli- ti~kimfaktorima u zemqi da se to i postigne u za je- dni~kominteresusvihgra- |ana BiH.Sastanku je prisustvovao i ameri~kiambasador u BiH ^arlsIngli{, a Yons se ju~e  u Sara jevusastao i sa ~lanom Predsjedni{tva BiH Hari- somSilajyi}em.M.F.
ODGOVORNOST
na svim politi~kim faktorima u zemqi
SARAJEVO -Ambasador [vedske u BiH Bose Hedberg iz- javio je da nije vjerovatno da }e EU 
prihvatiti BiH u kojoj jo{ djeluje
OHR
sa ovla{}ewima koja ima danas, te da je per-spektiva ~lanstva BiH u Uniji mogu}a i sa entitetima sa izv- jesnim stepenom autonomije.Hedberg je u intervjuu Srni rekaoda se stav EU zasniva napretpostavci da }e politi~ari u BiH po~eti da rade svojposao,umjesto da budu predmet “bonskih ovla{}ewa“.- Zato mi, prije svega mislim na [vedsku, nemamo toliko poz-itivan stav u smislu nastavka upotrebe “bonskih ovla{}ewa“.[to se god du`e budu koristila,to }e te`e biti za politi~areove zemqe da preuzmu odgovornost- poru~io je Hedberg.
Bose Hedberg
BiH mo`e u EU sa entitetima
SDS
Staviti van snage  “bon ska ovla{ }ewa” 
BAWALU KA- Srpskademokratskastrankaapelu je na Savjet za primjenumira
da doneseodluku o ukidawusan- kci jasmi jewenimfunkcionerima SDS-a, ali i ostalim licima, te da van snagestaviupotrebu“bonskihovla{- }ewa”. U ju~era{wemsaop{tewu ove strankenavodi se da je na ju~era{widan 2004. godinebiv{ivisokipredstavnik PediE{da undonioodluku o zabraniobavqawajavnihfun- kci ja i politi~kogdjelovawa za 59 funkcionera SDS-a, a na desetine wih smi jeweno je jo{ rani jepod optu`bama da tobo`epoma`uskrivaweRadovanaKarayi}a. SDS apelu je na Savjet za provo|ewemira da ima u vidu da se u jednojdemokratskojzemqimora jupo{tovatikonvenci je o qudskimpravima i pravnapremisanevinosti dok se ne doka`esuprotno.
Uo~i svake sjednice
PIC
-a situacija u BiH se iskomplikuje politi~ki i retori~ki i sve bi bilo mnogo stabilnije kada ne bi bilo tih sjednica. Nakon sjednice u BiH }e biti relativni mir jer nema razloga za problematizaciju, rekao Dodik
Krajwe je vrijeme da se Kancelarija visokog pred- stavnika ve} jednom zatvori. O~igledno je da sa
OHR
-om nigdje ne}emo napredovati, pogotovo u Evropu. Sulejman Tihi} je jedini koji se tome proti- vi i ve} je svima dosadio sa istom pri~om.
mrbo an@hoo ma l.com
Stra{no je da se u Bawoj Luci pojavio virus novog gripa. Nadam se da }e se sve zavr{iti na tom je- dnom jedinom slu~aju.
slava84@glas rpske.com
www.glassrpske.com
^ovi} je najavio da }e se politi~ki lideri iz BiH sastati 9. jula u Dubrovni- ku, te dodao da je predlo- `io Dodiku, Tihi}u i Incku da prije toga, {to je mogu}e ranije, bude organizovan sastanak “prudske trojke“, na kojem bi bili analizi- rani dosada{wi rezultati. Sastanku u Dubrovniku bi trebalo da prisustvuju In- cko i biv{i visoki pred- stavnik i sada{wiministar inostranih po- slova [vedske Karl Bilt.
DU BROVNIK 
BU DVA 
- Potpredsjednik SNSD-aIgorRado ji~i} izjavio je ju~eda su na sas- tankuSavjetasoci jalisti- ~keinternacionale u Budvi parti jeli jeveori jentaci je izni jelestav da bi zapadni Balkantrebalo da budein- tegrisan u EU do 2014. go- dine,kada se obiqe`ava 100 godina od Sara jevskog atentata i od po~etkaPrvog svjetskograta.-To bi bio simboli~an gestko ji bi zapadniBal- kanintegrisao u Evropu, a premami{qewuli jevih parti ja, to bi bilodosti- `no, realno i veomapozi- tivno za zemqezapadnog Balkana- rekao je Srni Rado ji~i}.
Igor Radoji~i}
Zapadni Balkan do 2014. godine u EU 
Sjednica Savjeta za primjenu mira u Sarajevu 
F O  O : G   L  S  S  S 
Neboj{a Radmanovi} razgovarao sa Stjuartom Xonsom
Neop ho dan dogovor unu  tar BiH 
Lideri stranaka poslije sastanka sa Savjetom za sprovo|ewe mira
Sje dnice
PIC
-a uvi jek komplik ju si tu aci ju 
 
GLAS SRPSKE
srijeda, 1. jul2009.
3
BRATISLAVA - Visoki predstavnik Evrop ske unije za spoqnu politiku Havijer Solana ocijenio je ju~e u Bratislavi da je Balkan na dobrom putu prema Evropskoj uniji, prenosi Be- ta.- Balkan se sada generalno kre}e u ispravnom smjeru i veoma se nadam da }e se pribli`iti evropskim institucijama - kazao je Solana na konferenciji za novinare sa {efom slova~ke diplo- matije Miroslavom Laj~akom.
[est osoba stradalo  u po`aru u Parizu
PA RIZ
- [estosoba, me|uko jima i jednodi jete, poginulo  je ju~e u po`aru u hotelu za siroma{ne u zapadnompredgra|u Pariza, saop{tile su lokalnevlasti. Uhap{en je jedanmu{karacosumwi~en da je izazvaopo- `ar. U po`aru u mjestuAsnier-sur-Sen dvi jeosobete{ko su povri je|ene, a 21 osobi je pozlilozbogdima. Kako je sa- op{teno, od {est`rtava, tri se umrlenakon{to su sko~i- lekrozprozor.Po`ar je izbio na prvomspratu i brzo se pro{iriokroz prostor za lift i za hvatioci jeluzgradu dok su stanovnici spavali, rekli su vatrogasci.
Izbalansirani i o~ekivani stavovi
PIC
-a
BAWALU KA-
PredsjednikParti je demokratskogprogresaMladenIva- ni}oci jenio je ju~e da su stavoviSa- vjeta za primjenumira(
PIC)
o~ekivani i dobroizbalansirani. Ivani} je izjavioSrni da je ri je~ o stavovimako ji su kriti~ki, ali ne pretjeranokriti~kiintonirani. - S obziromna to da jo{ ni jepostignutdogovor o imovi- ni, ni jebilorealnoo~ekivatiga{ewe
OHR
-a. To jednos-tavnoni jebilomogu}e- rekao je Ivani}.
Petoro povri je |eno u sudaru autobusa i kamiona
^A ^AK-
Pet osobapovri je|eno je ju~eu sudarunovosad- skogautobusa i kamiona s prikolicomslovena~kihregis- tarskihoznaka na magistralnomputu^a~ak-U`ice, nedaleko od tunela u Ov~arBawi, javqaTanjug. Povri je|ena su oba voza~anovosadskogautobusa, od ko jih je  jedan na intenzivnojwezi, stro jeputnika jelak{epovri je- |eno.Polici ja je navela da je do udesado{lozbogprelaskaka- miona sa prikolicom na li jevustranukolovoza, gdje se su- dario sa autobusompreduze}a“Risti}kompani“ iz Novog Sada, ko jije saobra}ao na lini jiSombor- @abqak.
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA R JEVO- Savjet za primjenumira(
PIC
) ni jedo-nioodluku o transformaci-  jiKancelari jevisokog predstavnika(
OHR
)u kance-lari juspeci jalnogpredsta- vnika EU, jer nisuispuwenisvi uslovi i ciqevi.
Ovo je ju~eu Sara jevuizja- viovisokipredstavnik u BiH ValentinIncko, pred- stavqaju}iKominike
PIC
-a.- Za
PIC
zatvarawe
OHR
-ani jeupitnosamo ako zemqa ide u pravompravcu. Mo`e se razmi{qati o odluci o tran- zici ji,a ~ini se da politi~a- ri ni iz jednogentiteta ni sa dr`avnognivoanisuzainte- resovani da urade ono {to je potrebno da bi do{lo do za- tvarawa i tranzici je
OHR
-a-kazao je Incko.U Kominikeu je Upravni odbor
PIC
-a zatra`io od viso- kogpredstavnika da nastavi sa preduzimawemsvihodgova- ra ju}ihmjera da obezbi jedi da pet ciqeva u potpunostibude ostvareno. Sve dok ovo ne bude zavr{eno,
OHR
}e ostati uBiH i nastavi}esvojmandat. Incko je istakao da je
PIC
saglasan da je EU najboqerje- {ewe za BiH u politi~kom, ekonomskom i bezbjednosnom smislu.Incko je kazao da je
PIC
pozvao na politi~keprocese ko ji}e seostvaritidi jalo- gom i kompromisom,potre- bnim da bi BiH ostvarila napredakiistakao da na~in na ko ji}e se ostvaritiovaj ciq ni jetolikova`ankoli- kokrajwirezultat.- To mo`eda budeproces  unutarinstituci ja, izme|u politi~kihlidera ili kao kombinaci jajednog i drugog. Trenutnastagnaci jani jepri-  hvatqiva. Na~in na ko ji}e sepoliti~kilideriodazvati na ovajpozivpokaza}e da li }e ih me|unarodnaza jednica smatratipartnerom ili pro- blemom- kazao je Incko. UO
PIC
-a smatra da, iako ustavnareformani je dio ciqeva i uslova za zatvarawe
OHR
-a, ona je i daqejedan odsu{tinskihprioriteta.
PIC
 je pozvaopoliti~kestranke da ponovopokrenurazgovore o  ustavnimpromjenama i nasta- ve sa uspje hompostignutim u slu~a juustavnogamandmana za distriktBr~ko, kako bi isko- ristili ovu godinu u ko jojne- maizbora.Incko je naglasio dapi- taweraspodjelevlasti nad dr`avnomimovinom i rje{a- vawepitawavojneimovine treba da budeprioritetbilo ko jegdogovora. Dodaoje da je
PIC
pozdravioodlukuSavjeta ministara o formirawuradne grupe za popisdr`avneimovi- ne i istakao da su “~lanovi iz RS onemogu}ilipostizawe konstruktivnihpomaka“. Incko je rekao da politi- ~kiliderimora juda posti- gnudogovor o principima raspodjeledr`avneimovine.
PIC
 je tako|epozdravio i dogovor BiH sa misi jom MMF-a o stend-baj aran`ma-nu i pozvao sve instituci je BiH da realizu judogovorene mjere inastaveekonomske i soci jalnereforme. Zamjenikvisokogpredsta- vnika u BiH RafiGregori jan rekao je da je Upravniodbor
PIC
-a obavi jestio da je za okon~awesupervizi je u Br~ko distriktuispuwenjedan od dva uslova, ko jise odnosi na efikasnostinstituci ja. - Drugiuslov,ko ji seodnosi na ispuwavaweoba ve-zaentitetapremadistriktu, ni jeispuwen i predlo`io sam
PIC
-u da se za to odredirok do 15. septembra- rekao  je Gregori jan. Istakao je da bi se na taj na~instvorili  uslovi da
PIC
na narednojsje- dnici u novembrudonese odluku o okon~awusupervizi je  u Br~kodistriktu.Sqede}isastanakUpra- vnogodbora
PIC
-a odr`a}e se18. i 19. novembra.
Solana: Balkanske zemqe na dobrom pu tu ka EU 
Politi~a ri ni iz jednog entiteta ni sa dr`avnog nivoa nisu zainteresovani da urade ono {to je potrebno da bi do{lo do zatvarawa i tranzicije
OHR 
-a, rekao Incko
Visoki predstavnik Valentin In cko predstavio zakqu~ke Upravnog odbora Savjeta za primjenu mira
BiH nije ispunila uslo ve za za tvarawe
OHR
-a
Upravni odbor
PIC
-a izrazio je zabrinutost u vezi sa razvojem politi~ke situacije u BiH u posqedwe vrijeme, posebno u vezi sa usva- jawem Zakqu~aka 14. maja od strane Narodne skup{tine RS.U Kominikeu se navodi da izjave i aktivnosti kojima se osporavaju suvere nitet i ustavni poredak BiH, kao i poku{aji poni{tavawa prethodno dogovorenih reformi i slabqewe postoje}ih institucija na dr`avnom nivou po- kazuju otvoreno nepo{tivawe fundamentalnih principa Mirovnog sporazuma, {to je nepri- hvatqivo i mora prestati. Delegacija Ruske Federacije nije se slo`ila sa ovim stavom.
PODRIVAWE INSTITU CIJA BiH 
POLITI^A RI
u BiH treba da radena ispuwavawuevropskih prioriteta
Dodik iglasawe
Komentari{u}i izjavu lide- ra SNSD-a Milorada Do- dika da RS ubudu}e ne}e po{tovati “bonska ovla{- }ewa” i da postoji mogu- }nost da }e tu`iti neke zvani~nike
OHR-
a, Inckoje kazao da jedva ~eka da ga Dodik tu`i.Govore}i o izjavama ameri- ~kih kongresmena da treba ukinuti en titetsko glasawe, Incko je kazao da treba na- }i na~ina da se za{tite en- titetski i nacionalni interesi, ali da entitetsko glasawe ne treba koristiti u dnevnopoliti~ke svrhe.
Rafi Gregorijan i Valentin Incko na konferenciji za novinare u Sarajevu 
FO TO: GLAS SRPSKE

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->