Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
quantriweb

quantriweb

Ratings: (0)|Views: 419 |Likes:
Published by sharebook_ttmq

More info:

Published by: sharebook_ttmq on Jul 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2011

pdf

text

original

 
CÔNG TY
Đ
I
N TOÁN VÀ TRUY
N S
LI
UTRUNG TÂM
Đ
I
N TOÁN TRUY
N S
LI
U KV1
-------------- o0o -------------
GIÁO TRÌNH
Đ
ÀO T
OXÂY D
Ự 
NG VÀ QU
N TR 
 WEBSITE, PORTAL
 
Hà n
i, n
ă
m 2003
1
itc
Digitally signed byitcDN:CN = itc,C =VN,O= itcvdc,OU = vdcDate:2004.02.0308:06:54 +07'00'
 
M
C L
C
Ch
ươ 
ng I. Gi
ớ 
i thi
u v
InterNet, World Wide Web........................................61.1 L
ch s
phát tri
n..........................................................................................61.2 T
ch
c c
a Internet......................................................................................71.3 V
n
đề
qu
n lý m
ng Internet.......................................................................91.4 Ngu
n g
c World Wide Web......................................................................101.5 World Wide Web là gì?..............................................................................111.6 Trình duy
t Web:........................................................................................11Ch
ươ 
ng 2: T
ng quan v
m
t h
th
ng Web...................................................242.1 Gi
ớ 
i thi
u....................................................................................................242.2 Mô hình h
th
ng Web nói chung...............................................................242.3. Nguyên t
c ho
t
độ
ng................................................................................25Ch
ươ 
ng 3: Frontpage 2002 (Front page XP)...................................................273.1 M
ở 
,
đ
óng, t
o m
ớ 
i, ghi m
t trang hay m
t Web site..................................283.2
Đị
nh d
ng font ch
, paragraph,..................................................................303.3
nh, âm thanh.............................................................................................323.4 B
ng(Table)................................................................................................343.5 Hyperlink, Bookmark..................................................................................363.6 T
o khung (form)........................................................................................38Ch
ươ 
ng 4 Ngôn ng
 
đ
ánh d
u siêu v
ă
n b
n (HTML: Hyper Text MarkupLanguage)..........................................................................................................414.1 Khái ni
m....................................................................................................414.2 Các th
c
ơ 
b
n:............................................................................................414.2.1 Các th
 
đị
nh ngh
 ĩ 
a
đ
o
n v
ă
n b
n, ki
u ch
.............................................414.2.2 Các th
 
đị
nh ngh
 ĩ 
a b
ng,
nh...................................................................503.2.3 Tên m
t
đố
i t
ượ 
ng, hyperlink (th
A)......................................................544.2.4 T
o form...................................................................................................584.2.5 T
o khung (th
Frame).............................................................................63Ch
ươ 
ng 5: CSS (Cascading Style Sheets)........................................................725.1 Khái quát.....................................................................................................725.2 K 
thu
t CSS (nh
ng k 
thu
t thông d
ng)................................................735. 3 M
t s
thu
c tính hay dùng trong CSS (cùng th
HTML)........................75Bài t
 p...............................................................................................................77Ch
ươ 
ng 6 S
d
ng ph
n m
m Photoshop, Coreldraw áp d
ng cho vi
c ch
nhs
a, xu
t
nh cho Web....................................................................................1186.1-
Đồ
ho
trên Web......................................................................................1186.1.1Gi
ớ 
i thi
u
đồ
ho
trên web......................................................................1186.1.2-
Đồ
ho
trên Web khác gì?.....................................................................1206.2- X
đồ
h
a trên Web:...........................................................................1206.2.1- Ph
n m
m x
đồ
ho
photoshop......................................................1206.2.1.1- C
ơ 
s
ở 
v
Photoshop...........................................................................1206.2.1.2-Gi
ớ 
i thi
u các công c
ch
n:..............................................................1266.2.1.3 Công c
c
t
nh:..................................................................................1326.2.1.4 Nhóm công c
ch
nh s
a
nh:.............................................................1326.2.1.5 Công c
t
o ch
:.................................................................................135
2
Giáo trình đào tạo Xây dựng quản trị Website, Portal
Trung tâm Điện toán Truyền số liệu KV1
 
6.2.1.6 Các công c
bút v
:............................................................................1376.2.1.7 - S
d
ng công c
Eraser (E) ......................................................1386.2.1.8 Công c
tô màu cho
đố
i t
ượ 
ng:...........................................................1386.2.1.8 Công c
t
o
đườ 
ng d
n Path:.............................................................1396.2.1.10 - Các công c
t
o hình:.....................................................................1406.2.1.11 Công c
Zoom và Hand:...................................................................1416.2.1.12- Công c
l
y màu.............................................................................1426.2.1.13 Nh
ng
đ
i
u c
ơ 
b
n v
Layer :...........................................................1426.2.1.14 M
t n
kênh:...............................................................................1476.2.1.15 Làm vi
c v
ớ 
i b
ng History (chuy
n
đổ
i
nh
đế
n 1 tr 
ng thái b
t k 
).........................................................................................................................1486.2.1.16 C
ă
n ch
nh màu cho
nh:....................................................................1496.2.2- S
d
ng corel draw áp d
ng cho thi
ế
t k 
ế
logo cho web.....................1606.2.2.1-C
ơ 
s
ở 
v
Corel Draw..........................................................................1606.2.2.2- Làm vi
c v
ớ 
i Corel Draw:.................................................................1606.2.3 - Gi
ớ 
i thi
u các ph
n m
m x
đồ
ho
khác.......................................1866.2.3.1 - Flash:.................................................................................................1866.2.3.2- Adobe Image Ready:.........................................................................1866 .2.3.4- Xu h
ướ 
ng v
 
đồ
ho
hi
n
đạ
i trên Web............................................187Ch
ươ 
ng 7. Các ph
ươ 
ng pháp c
 p nh
t thông tin lên web...............................1887.1 FTP d
ướ 
i d
ng dòng l
nh..........................................................................1887.2 FTP d
ướ 
i d
ng truy
n file thông qua các ch
ươ 
ng trình............................1897.2.1 Gi
ớ 
i thi
u m
t s
ch
ươ 
ng trình FTP Client...........................................1897.2.2 T
o k 
ế
t n
i b
ng WS_FTP Pro client....................................................1897.2.3 Truy
n file..............................................................................................1907.2.4 M
t vài ch
c n
ă
ng c
a WS_FTP...........................................................1917.2.4.1 S
a thông tin Site profile
đ
ã có s
n....................................................1917.2.4.2. Các ch
c n
ă
ng x
lý file và folder trên giao di
n ch
ươ 
ng trình........1927.2.4.3. Các ch
c n
ă
ng trên Menu..................................................................1931947.2.4.4 Các thu
t ng
thông d
ng trong khi s
d
ng WS_FTP Pro...............Ch
ươ 
ng 8: Gi
ớ 
i thi
u m
t s
ngôn ng
l
 p trình Web – Ngôn ng
l
 p trìnhASP.................................................................................................................1958.1.Khái ni
m v
CGI:....................................................................................1958.1.1.Khái ni
m:..............................................................................................1958.1.2.C
u trúc:.................................................................................................1958.1.3.Ví d
v
m
t CGI vi
ế
t b
ng Perl...........................................................1958.2.Gi
ớ 
i thi
u m
t s
ngôn ng
l
 p trình WEB..............................................1968.2.1. Perl, vi
ế
t t
t c
a Practical Extraction and Report Language................1968.2.2. PHP, vi
ế
t t
t c
a PHP Hypertext Preprocessor.....................................1978.2.3.JSP, vi
ế
t t
t c
a Java Server Pages........................................................1988.2.4.Javascript:...............................................................................................1998.2.5.ASP........................................................................................................1998.3. – Ngôn ng
ASP......................................................................................2008.3.1 Ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n v
VBScript...............................................................2008.3.1.1- Bi
ế
n và ph
m vi bi
ế
n.........................................................................2018.3.1.2- Các ki
u d
li
u:................................................................................202
3
Giáo trình đào tạo Xây dựng quản trị Website, Portal
Trung tâm Điện toán Truyền số liệu KV1

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
phutai168 liked this
ngotinh_it liked this
Manhhoang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->