Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
181_termostatski_mesni_ventil

181_termostatski_mesni_ventil

Ratings: (0)|Views: 61|Likes:
Published by aco1970
GRIJANJE STAMBENIH PROSTORA
4.1. Opći pojmovi
Energija – je sposobnost tijela za obavljanje rada.
Toplinska energija jedan je od oblika energije, i kako je već rečeno prema
međunarodnom sustavu jedinica SI jedinica za energiju je “džul” (Joule,
J=Nm). U praksi se često koristi jedinica kilovatsat (1kWh=3600J).
Potrebna količina topline - količina topline potrebna za zagrijavanje mase m, s
temperature T1 na temperaturu T2 uz poznatu prosječnu vrijednost specifičnog
toplinskog kapaciteta, računa se prema:
Q m( = ∗ ∗c)1− T2 T , [kJ] (4.1.)
Specifični toplinski kapacitet, c [kJ/kgK] - predstavlja količinu topline Q koja
masu m od 1 kg zagrije za 1K. Za većinu tehničkih problema može se uzeti
kao konstanta.
Snaga, P [W] – je rad izvršen u jedinici vremena i jedinica mu je “vat” (Watt).
Prema međunarodnom sustavu jedinica SI slijedi;
s
Nm
s
= =W J
Što je kraće vrijeme izvršenja rada to je snaga veća.
Toplinski tok – toplinski tok je ekvivalentan snazi i predstavlja prenesenu
količinu topline u jedinici vremena.
t
c m∗ T∗ Δ
=Φ , [kJ/s], [kW] (4.2.)
Maseni protok – potreban maseni protok
GRIJANJE STAMBENIH PROSTORA
4.1. Opći pojmovi
Energija – je sposobnost tijela za obavljanje rada.
Toplinska energija jedan je od oblika energije, i kako je već rečeno prema
međunarodnom sustavu jedinica SI jedinica za energiju je “džul” (Joule,
J=Nm). U praksi se često koristi jedinica kilovatsat (1kWh=3600J).
Potrebna količina topline - količina topline potrebna za zagrijavanje mase m, s
temperature T1 na temperaturu T2 uz poznatu prosječnu vrijednost specifičnog
toplinskog kapaciteta, računa se prema:
Q m( = ∗ ∗c)1− T2 T , [kJ] (4.1.)
Specifični toplinski kapacitet, c [kJ/kgK] - predstavlja količinu topline Q koja
masu m od 1 kg zagrije za 1K. Za većinu tehničkih problema može se uzeti
kao konstanta.
Snaga, P [W] – je rad izvršen u jedinici vremena i jedinica mu je “vat” (Watt).
Prema međunarodnom sustavu jedinica SI slijedi;
s
Nm
s
= =W J
Što je kraće vrijeme izvršenja rada to je snaga veća.
Toplinski tok – toplinski tok je ekvivalentan snazi i predstavlja prenesenu
količinu topline u jedinici vremena.
t
c m∗ T∗ Δ
=Φ , [kJ/s], [kW] (4.2.)
Maseni protok – potreban maseni protok

More info:

Categories:Book Excerpts
Published by: aco1970 on Sep 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

 
01050/02 GB
replaces 01050/01 GB
CALEFFI
cert. n
o
0003
ISO 9001
A
      H      O      T
 C  OD
 
MIN
M
A
X
7
1
2
      H      O      T
 C  OD
 
MIX
MIN
M
A
X
7
1
2
      A      F      E      D
B BC
      A
A
A
1/2”3/4”
B
6767
D
152152
E
86,586,5
F
65,565,5
C
134134
A
521
400
521
500
521
115
521
122
521
503
A
Ø 15Ø 22
B
7980,5
D
163,5132
E
9866,5
F
65,565,5
C
158161
      A      A      F      E      D
B BC
A
3/4”
B
71,5
D
156,5
E
91
F
65,5
C
143
      A      A      F      E      D
B BC
      H      O      T
 C  OD
 
MIN
M
A
X
7
1
2
521
115
521
122
MIXMIX
Termostatski mešni ventil
Serije 521
Funkcija
Termostatski mešni ventil se koristi u sistemima za proizvodnjusanitarne tople vode.
1MHJRYDIXQNFLMDMHRGUåDYDQMHåHOMHQHWHPSHUDWXUHPHãQHYRGHNRMDVHãDOMHNDSRWURãDþXSULYDULUDQMXWHPSHUDWXUHLGRYRGQRJ
pritiska kod tople i hladne vode ili kod variranja protoka.
7HUPRVWDWVNLPHãQLYHQWLOMHWDNRÿHGRVWXSDQVDSULNOMXþFLPDVD
filterima i nepovratnim ventilima na ulazu tople i hladne vode.
Asortiman
Kod 521400/500 Termostatski mešni ventil dimenzije 1/2", 3/4"Kod 521503 Termostatski mešni ventil sa nepovratnim ventilima dimenzije 3/4"Kod 521115/112 Termostatski mešni ventil sa filterima i nepovratnim ventilima dimenzije Ø15mm i Ø22mm za bakarne cevi
7HKQLĀNHNDUDNWHULVWLNH
Materijali: - Telo: DZR mesingEN 12165 CW602N, hromirano- Zasun: PPO
2SUXJHQHUÿDMXüLþHOLN
- Zaptivke: EPDMOpseg regulisane temperature: 30÷65oC
7DþQRVW
oC
0DNVLPDOQLUDGQLSULWLVDNVWDWLþNLEDU 0DNVLPDOQLUDGQLSULWLVDNGLQDPLþNLEDU 0DNVLPDQODXOD]QDWHPSHUDWXUDUDGQD
oC
2GQRVPDNVLPDOQRJXOD]QRJSULWLVND7+LOL+70LQLPDOQDWHPSHUDWXUVNDUD]OLNDL]PHÿXWRSOH
vode na ulazu i mešne vode na izlazu zaoptimalne uslove: 15oC
8VNODGXVD%ULWDQVNLPVWDQGDUGRP(13ULNOMXþFLLVDVSRMQLFDPD
- Ø15mm i Ø22mm sa spojnicama
Dimenzije
KodKodKod
 
455055606570750,1 1 10 100 1.000 10.000
    H    L    A    D    N    A    V    O    D    A    T    O    P    L    A    V    O    D    A
MEŠANA VODA
010203040506070Trenutna smrt bakterijeSmrt bakterije za dva minuta u 90%Smrt bakterije za dva sata u 90%Optimalna temperatura za razvojbakterijeSlab razvoj bakterije
Legionela, opasnost od opekotina
U sistemima za proizvodnju sanitarne tople vode sa bojlerima,
WUHEDL]EHüLRSDVQXLQIHNFLMXSR]QDWXNDR
Legionela
WDNRãWRVHWRSODYRGDVNODGLãWLQDWHPSHUDWXULQHPDQMRMRG
oC. Na
WRMWHPSHUDWXULüHELWLWRWDOQRVSUHþHQUD]YRMEDNWHULMDL]D]YDQWRPLQIHNFLMRP0HÿXWLPYRGDQDWRMWHPSHUDWXULVHQHVPHNRULVWLWLGLUHNWQR.DRãWRMHSULND]DQRQDGLMDJUDPXWHPSHUDWXUHYLãHRG
oC
PRJXL]D]YDWLRSHNRWLQHYHRPDEU]R1DSULPHUQDWHPSHUDWXULRG
o
&RSHNRWLQHüHQDVWDWLRWSULOLNH]DVHNXQGLGRNüHQDWHPSHUDWXULRG
o
&QDVWDWLRWSULOLNH]DVHNXQGL7RYUHPHVHVPDQMXMHQDSRODNDGDVXXSLWDQMXGHFDLVWDULMLOMXGL1DRVQRYXSUHWKRGQRUHþHQRJQHRSKRGQRMHLQVWDOLUDWLWHUPRVWDWVNLPHãQLYHQWLONRMLPRåHUHGXNRYDWLWHPSHUDWXUXYRGHUDGLVLJXUQRVWLSRåHOMQRMHRJUDQLþLWLPDNVLPDOQXWHPSHUDWXUXPHãQHYRGHQD
oC;
RGUåDYDWLWHPSHUDWXUXNRQVWDQWQRPNDGDGRYRGQLSULWLVDNLWHPSHUDWXUVNLXVORYLYDULUDMX
Ušteda energije
8ãWHGDHQHUJLMHMHSURSLVDQD]DNRQRP'35Q
o
,WDOLMDNRMLSRGUD]XPHYDREDYH]QXXSRWUHEXWHUPRVWDWVNRJPHãQRJYHQWLODSULSURL]YRGQMLLGLVWULEXFLMLVDQLWDUQHWRSOHYRGHLRJUDQLþHQMHWRSOHYRGHSULGLVWULEXFLMLQD
o
&
oC.
2JUDQLþHQMHWHPSHUDWXUHLPDNDRGLUHNWQXSRVOHGLFXXãWHGXHQHUJLMHSRWUHEQH]D]DJUHYDQMHYRGHXERMOHUXLPDQMHJXELWNHXGLVWULEXFLRQRMPUHåL
Princip rada
.RQWUROQLHOHPHQWWHUPRVWDWVNRJPHãQRJYHQWLODMHWHPSHUDWXUQLVHQ]RUNRMLMHSRWSXQRXURQMHQXL]OD]QXJUDQXPHãQRJYHQWLOD7HPSHUDWXUQLVHQ]RUVYRMRPNRQWUDNFLMRPLGLODWDFLMRP]DYLVQRRGWHPSHUDWXUHREH]EHÿXMHNRQWLQXDOQRPHãDQMHWRSOHLKODGQHYRGHLWLPHREH]EHÿXMHWDþQXWHPSHUDWXUXYRGHQDL]OD]X5HJXODFLMDSURWRNDWRSOHLKODGQHYRGHMHSRPRüXNOLSDNRMLNOL]LXFLOLQGUXL]PHÿXSUROD]D]DWRSOXLKODGQXYRGX0HãQLYHQWLODXWRPDWVNLUHJXOLãHSURWRNYRGH]DSRVWL]DQMHåHOMHQHWHPSHUDWXUHþDNLNDGDVXSDGRYLSULWLVNDSRVOHGLFDLVSXãWDQMDWRSOHLOLKODGQHYRGH]DGUXJHSRWUHEHLOLXVOHGYDULMDFLMHWHPSHUDWXUH
Konstrukcija
Materijali otporni na stvaranje naslaga kamenca
0DWHULMDONRMLMHNRULãüHQSULNRQVWUXLVDQMXWHUPRVWDWVNRJPHãQRJYHQWLODHOLPLQLãHVWYDUDQMHQDVODJDNDPHQFD6YLSRNUHWQLGHORYLNDR]DVXQVHGLãWDLåOHERYLQDSUDYOMHQLVXRGPDWHULMDODNRMLVXRWSRUQLQDVWYDUDQMHQDVODJDNDPQHFDWDNRÿHWLPDWHULMDOLVPDQMXMXNRHILFMHQWWUHQMDLREH]EHÿXMXGXJLVLJXUDQUDGVYLKSRNUHWQLKGHORYD
)LNVLUDQMHçHOMHQHWHPSHUDWXUH
.RQWUROQDNDSDGR]YROMDYDSRGHãDYDQMHWHPSHUDWXUHL]PHÿXPLQLPXPDLPDNVLPXPD]DMHGDQREUW
o
7DNRÿHLPDWDPSHUSURRIVLVWHP]DILNVLUDQMHWHPSHUDWXUHQDSRGHãHQXYUHGQRVW
Toplotna dezinfekcija
1DGLMDJUDQXMHSULND]DQRSRQDãDQMHEDNWHULMH
Legionela Pneumofilija
NDGDVXWHPSHUDWXUQLXVORYLYRGHUD]OLþLWL7UHEDREH]EHGLWLRGJRYDUDMXüXWHUPLþNXGH]LQIHNFLMXWDNRãWR
temperatura vode ne sme
ELWLLVSRGR&
7HPSHUDWXUD9UHPHL]ODJDQMD
oCSekunde
6LJXUQR]DGRELMDQMHRSHNRWLQD'HOLPLþQR]DGRELMDQMHRSHNRWLQD6LJXUQLXVORYL0DNVLPDOQRYUHPHL]ODJDQMD]DGDWX
temperaturu
Kod 521400/500
2SFLMDVDQHSRYUDWQLPYHQWLOLPDLILOWHULPD
 
4  1   9   8  7   6   5  4   3  2  1  4   2   9   8  7   6   5  4   3  2  1  4   2  
 3  0  9  8  6  5  3 
 5  1   3  1  2  1  1  1   0  1  
 0  1   0  2   0   3   0  4   0   5   0   6   0  7   0   8   0   9   0  1   0   0   0  1   0  2   0   3   0  4   0   5   0   6   0  7   0   8   0   9   0  1   0   0   0  1   0  2   0   3   0  4   0   5   0   6   0  7   0   8   0   9   0  1   0   0  
 0 
o     
  C 
2 min.
        1        0        1        0        0        1        0        0        0
0,0010,010,0020,003
        2        0        5        0        2        0        0        5        0        0
0,0050,10,020,030,05
        2        0        0        0        5        0        0        0
$
p
(bar)
G
(l/h)
1,00,20,30,5
Kv=2,6(m
3
 /h)
 
M
I
N
M
A
X
7
1
2
3
topla vodamešana vodahladna voda
+LGUDXOLĀNHNDUDNWHULVWLNH8SRWUHED
&DOHIILVHULMHWHUPRVWDWVNLKPHãQLKYHQWLODGDMXSURWRþQH
karakteristike, tako da se oni mogu instalirati za kontrolu
WHPSHUDWXUHELOR]DSRMHGLQDþQHSRWUHEHODYDERELGHWXã
ili za višestruke potrebe.
Upozorenje: kad god se zahteva otpornost na stvaranje naslagakamenca, neophodno je instalirati termostatske mešne ventilesa visokim performansama Caleffi serije 5212.
Da bi se garantovala isporuka mešavine na podešenu temperaturu,termostatski mešni ventil mora imati minimalni protok od 5 l/min.
6WDELOQRVWWHPSHUDWXUH
3ULORåHQLGLMDJUDPSRND]XMHVWDELOQRVWWHPSHUDWXUHPHãDQHYRGH
pri variranu temperature u bojleru.
3URL]YRGQMDSURWRĀQHWRSOHYRGH
Caleffi serije 521 termostatskih mešnih ventila
ne mogu se koristiti
]DMHGQRVDNRWORYLPD]DSURL]YRGQMXSURWRþQHVDQLWDUQHWRSOHYRGH
Da bi se kotlovi koristili sa mešnim ventilima neophodan je kompromisza pravilno funkcionisanje samih kotlova.
,QVWDOLUDQMH
Pre instaliranja mešnog ventila, cevovod se mora isprati, da bi se
REH]EHGLORGDQHþLVWRüDQHFLUNXOLãHNUR]FHYRYRGNRMDPRåHRãWHWLWLPHãQLYHQWLOXVOHGUDGDSDMHXYHNSRåHOMQRLQVWDOLUDWLILOWHUHSUHPHãQRJYHQWLODQDGRYRGQRPFHYRYRGX
Termostatski mešni ventili 521115/22 imaju filtere na ulazu tople ihladne vode.Termostatski mešni ventili serije 521 moraju biti instalirani u skladu
VDGLMDJUDPLPD]DLQVWDODFLMXNRMLVXGDWLQDSORþLFLVDLQVWUXNFLMDPD
Termostatski mešni ventili serije 521 mogu biti instalirani bilo u
KRUL]RQWDOQRPELORXYHUWLNDOQRPSRORåDMX
Oznake na telu mešnog ventila:- ulaz tople vode, crvena boja, piše "HOT"- ulaz hladne vode, plava boja, piše "COLD"- izlaz mešane vode, piše "MIX".
1HSRYUDWQLYHQWLOL
8VSUHþDYDQMXQHSRåHOMQHSULURGQHFLUNXODFLMHQHSRYUDWQLYHQWLOL
moraju biti instalirani u sistemima sa termostatskim mešnimventilima. Termostatski mešni ventili 521503 i 521115/22 imaju
XJUDÿHQQHSRYUDWQLYHQWLOQDXOD]WRSOHLXOD]KODGQHYRGH
3ULSUHPD]DSXåWDQMHXUDG
Pri razmatranju termostatskih mešnih ventila u posebne svrhe,mora se izvršiti priprema za puštanje u rad u skladu sa sadašnjim
VWDQGDUGLPDSRPRüXNYDOLILNRYDQRJRVREOMD]DXSRWUHEXRSUHPH
za merenje temperature. Upotreba digitalnog termometara se
SUHSRUXþXMH]DPHUHQMHWHPSHUDWXUHPHãDQHYRGH
5HJXOLVDQMHWHPSHUDWXUH
7HPSHUDWXUDVHSRGHãDYDQDåHOMHQXYUHGQRVWSRPRüXNDSHNRMD
se nalazi na vrhu ventila, sa graduisanom skalom.
7DEHODSRGHåDYDQMDWHPSHUDWXUH
PozicijaMinMax1234567
7
o
&
273238444953586367
3UHSRUXþHQLXVORYL7 
hot 
 
o
7 
FROG 

o
8OD]QLSULWLVDNWRSOHLKODGQHYRGHEDU 
)LNVLUDQMHWHPSHUDWXUH
7HPSHUDWXUDVHPRåHILNVLUDWLQD
podešenu vrednost prethodnoskinuvši kapu regulacije i naknadnim
SRVWDYOMDQMHPXåOHENDRãWRMH
prikazano na slici.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->